Katedry a instituty

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Činnost katedry vychází z pochopení pohybových aktivit jako prostředku socializace a udržení rovnováhy mezi subjektivním pocitem fyzického a psychického zdraví. Aplikované pohybové aktivity (APA) jsou zaměřené na široké spektrum osob s postižením různého charakteru a intenzity, pracovníci katedry se mimo jiné zabývají tvorbou a evaluací programů v oblasti APA, životním stylem osob s postižením nebo pohybovou aktivitou seniorů. Katedra garantuje studijní obory Aplikované pohybové aktivity, Aplikovaná tělesná výchova a také obor Ochrana obyvatelstva, který umožňuje doplnění vzdělání i pracovníkům integrovaných záchranných složek. Nabízené studijní programy jsou otevřené i studentům se speciálními potřebami. Více informací o  studijních programech APA a ATV najdete i na webu #APAngers. Na praktickou činnost se zaměřuje Centrum APA.

Personální složení

| projektoví zaměstnanci

Projekt Systémová podpora pro rovnoprávné vzdělávání a zapojení se do volnočasových aktivit dětí, žáků a studentů se zrakovým postižením v oblasti pohybové gramotnosti
Tento projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. E: ondrej.jesina@upol.cz T: +420 585 636 329
hlavní řešitel projektu místnost: NC 2.25 M: +420 733 690 599
Mgr. Daniel Mikeška E: daniel.mikeska@upol.cz T: +420 585 636 356
externí odborný koordinátor APA místnost: NC 2.16  
Bc. Jiří Pilař E: jiri.polar@upol.cz T: +420 585 636 328
konzultant místnost: NC 2.31 M: +420 730 532 077
Bc. Klára Horová E: klara.horova@upol.cz T: +420 585 636 170
konzultant místnost: NC 2.26 M: +420 776 368 545
Bc. Karolína Hrubá E: karolina.hruba@upol.cz T: +420 585 636 328
konzultant místnost: NC 2.31 M: +420 606 818 181
Kateřina Nevěřilová E: katerina.neverilova@upol.cz T: +420 585 636 170
konzultant místnost: NC 2.26 M: +420 731 847 533
Bc. Ivana Wengrynová E: ivana.wengrynova@upol.cz T: +420 585 636 170
konzultant místnost: NC 2.30 M: +420 739 729 403
Bc. Karolína Svobodová E: karolina.svobodova@upol.cz T: +420 585 636 328
konzultant místnost: NC 2.31 M: +420 722 075 122
Mgr. Jana Linhartová E: jana.linharotva@upol.cz T: +420 585 636 329
konzultant místnost: NC 2.25 M: +420 736 767 709
PhDr. Veronika Holá E: veronika.hola@upol.cz T: +420 585 636 170
konzultant místnost: NC 2.26 M: +420 725 521 803
Bc. Pavol Harminc E: pavol.harminc@upol.cz T: +420 585 636 170
konzultant místnost: NC 2.26  

| studenti DSP

Mgr. Lucie Petrová E: lucie.petrova01@upol.cz
Mgr. Eliška Vodáková E: eliska.vodakova@upol.cz

Katedra fyzioterapie

Katedra je garantem tříletého bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Fyzioterapie. Studenti jsou připravováni pro práci na rehabilitačních pracovištích, v rehabilitačních ústavech, na pracovištích fyzioterapie a léčby bolesti, v lázních, léčebnách a dalších zdravotnických zařízeních. Náplň studia je přednostně zaměřena v oblastech kinezioterapie a fyzikální terapie na diagnostiku a terapii funkčních a organických poruch pohybového a nervového systému a na léčbu bolestivých stavů těchto systémů. Klinickou základnou pro učitele katedry i studenty je zdravotnické zařízení RRR Centrum - Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch sídlící v budově děkanátu fakulty. Více informací o tomto studiu fyzioterapiese můžete dočíst na webu katedry Fyzioterapie.

Personální složení

PhDr. David Smékal, Ph.D. E: david.smekal@upol.cz T: 585 636 314
vedoucí místnost: NA 1.09 T: 585 636 380
MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D. E: radmil.dvorak@upol.cz T: 585 636 304
zástupce vedoucího místnost: NA 1.19  
Mgr. Martina Šlachtová, Ph.D. E: martina.slachtova@upol.cz T: 585 636 319
tajemník místnost: NA 1.14  
Bc. Martina Pružincová E: martina.pruzincova@upol.cz T: 585 636 308
sekretářka místnost: NA 1.10  

| akademičtí pracovníci

| studenti DSP

Mgr. Martin Dvořáček E: martin.dvoracek01@upol.cz
Mgr. Pavla Horová E: pavla.horova01@upol.cz
Mgr. Petra Hradilová E: petra.hradilova01@upol.cz
Mgr. Tereza Kopecká E: tereza.kopecka03@upol.cz
Mgr. Tamara Zlámalová E: tamara.zlamalova01@upol.cz

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Katedra zajišťuje výuku a výzkum v oblastech kinantropologie, které jsou úzce spojeny s biomedicínou, fyzikálními obory a motorikou člověka. Základní předměty, jejichž výuku katedra garantuje, jako jsou například anatomie, antropomotorika, biofyzika, biomechanika, fyziologie zátěže nebo somatodiagnostika, patří mezi stěžejní ve většině studijních oborů na fakultě. Vědeckovýzkumná práce katedry je zaměřena na aplikační výstupy na úrovni primární i sekundární prevence zdraví u různých skupin populace. Specializované laboratoře (antropometrická, biomechanická a fyziologická) jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou a nabízejí možnost testování nejen vrcholovým sportovcům, ale i dalším zájemcům.

Personální složení

doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. E: zdenek.svoboda@upol.cz T: 585 636 414
vedoucí místnost: NB 2.17 M: 777 160 744
doc. Mgr. Aleš Gába, Ph.D. E: ales.gaba@upol.cz T: 585 636 164
zástupce vedoucího místnost: NB 2.14  
Miroslava Šubová E: miroslava.subova@upol.cz T: 585 636 401
sekretářka místnost: NB 2.21  

| akademičtí pracovníci

| ostatní zaměstnanci

| studenti DSP prezenční formy

Mgr. Fatemeh Alaei E: fatemeh.alaei01@upol.cz místnost: NB 1.12
Mgr. Pavel Grepl E: pavel.grepl02@upol.cz místnost: NB 1.12
Mgr. Hana Haltmar E: hana.haltmar@upol.cz místnost: NB 2.13
MUDr. Světlana Hrachovinová E: svetlana.hrachovinova01@upol.cz místnost: NB 2.13
Mgr. Hana Chlebníčková E: hana.chlebnickova01@upol.cz místnost: NB 2.12
Mgr. David Janda E: david.janda02@upol.cz místnost: NB 2.12
Mgr. Adam Jarmar E: adam.jarmar@upol.cz místnost: NC 2.30
Mgr. et Bc. Pavlína Kalčíková E: pavlina.kalcikova01@upol.cz místnost: NB 2.12
Mgr. Jana Křižanová E: jana.krizanova01@upol.cz místnost: NB 2.12
Mgr. Lenka Murínová E: lenka.murinova01@upol.cz místnost: NB 2.12
Mgr. et Bc. Denisa Nohelová E: denisa.nohelova01@upol.cz místnost: NB 2.12
Laura Victoria Rivera Amézquita, MSc. E: lauravictoria.riveraamezquita01@upol.cz místnost:
Mgr. Barbora Sládečková E: barbora.sladeckova@upol.cz místnost: NB 1.12
Mgr. Jana Slováková E: jana.slovakova@upol.cz místnost: NB 2.12
Mgr. Darja Supiková E: darja.supikova@upol.cz místnost: NB 1.12
Mgr. Michal Valenta E: michal.valenta@upol.cz místnost: HY 215

| studenti DSP kombinované formy

Mgr. Veronika Kvochová E: veronika.kvochova01@upol.cz
PhDr. Martina Malotová E: martina.malotova01@upol.cz
Mgr. Mirka Musilová E: mirka.musilova01@upol.cz
Mgr. Kateřina Pavlasová E: katerina.pavlasova01@upol.cz

Katedra rekreologie

Management životního stylu, management rekreace a sportu nebo pedagogika volného času, to jsou některé ze směrů, kterými se mohou vydat studenti katedry rekreologie. Ta vzdělává odborníky pro výchovu ke zdravému životnímu stylu a řeší otázky spojené se vzrůstajícím významem volného času pro člověka i společnost. Kromě bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Rekreologie katedra garantuje výuku rekreologického modulu v oboru Aplikované pohybové aktivity a modulu management sportu v oboru Trenérství a management sportu. Výzkumná činnost se orientuje na aktivní životní styl, rekreaci a volný čas se zaměřením na manažersko-ekonomické aspekty, cestovní ruch, zážitkovou pedagogiku a výchovu v přírodě a podporu pohybové aktivity a zdraví. Více se můžete dozvědět i na stránkách katedry rekreologie.

Personální složení

Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. E: zdenek.hamrik@upol.cz T: 585 636 250
vedoucí místnost: NC 3.24  
Mgr. Michal Kudláček, Ph.D. E: michal.kudlacek@upol.cz T: 585 636 254
zástupce vedoucího místnost: NC 3.14  
Pavlína Starostová E: pavlina.starostova@upol.cz T: 585 636 262
sekretářka místnost: NC 3.22  

| akademičtí pracovníci

| externí pracovníci

MUDr. RNDr. Tomáš Brychta, Ph.D. E: tomas.brychta@upol.cz
PhDr. Marek Herman E: marek.herman@upol.cz
Mgr. Alena Ceplová E:
Mgr. Jiří Mastík E: jiri.mastik@upol.cz

| studenti DSP

Mgr. Alžběta Halušková E: alzbeta.haluskova01@upol.cz
Mgr. Kristýna Janečková E: kristyna.janeckova01@upol.cz
Mgr. Jaroslav Kohoutek E: jaroslav.kohoutek@upol.cz
Mgr. Marek Maráček E: marek.maracek@upol.cz
Mgr. Michaela Matúšová E: michaela.matusova01@upol.cz
Mgr. Petr Mocek E: petr.mocek01@upol.cz
Mgr. Miroslav Rončák E: miroslav.roncak@upol.cz

Katedra společenských věd v kinantropologii

Katedra zajišťuje výuku a výzkum v oblasti filozofické a sociokulturní kinantropologie, psychologie sportu, pedagogiky sportu, sociologie, filozofie, historie tělesné kultury, didaktiky tělesné výchovy a základů psychologie se zaměřením na obecnou a  vývojovou psychologii, psychologii osobnosti, zdraví a sociální psychologii. Garantuje výuku cizích jazyků na fakultě. Kromě toho koncepčně rozvíjí a zabezpečuje další vyučovací předměty teoretického i praktického charakteru. Katedra je garantem pedagogické praxe na učitelství tělesné výchovy a modulů pedagogická a učitelská způsobilost na státních závěrečných zkouškách. Významným způsobem se podílí na koncepci a realizaci prezenční a kombinované formy studia, doktorského studijního programu a studia trenérství.

Personální složení

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. E: zbynek.svozil@upol.cz T: 585 636 111
vedoucí místnost: NC 4.24  
Mgr. Jana Harvanová, Ph.D. E: jana.harvanova@upol.cz T: 585 636 330
zástupce vedoucího místnost: NC 4.28  
Bc. Kateřina Obzinová E: katerina.obzinova@upol.cz T: 585 636 104
sekretářka místnost: NC 4.22  

| akademičtí pracovníci

| Studenti DSP

Mgr. Jakub Březina E: jakub.brezina02@upol.cz
Mgr. Petr Krol E: petr.krol01@upol.cz
Mgr. Martina Lojdová E: martina.lojdova01@upol.cz
Mgr. Tomáš Michalica E: tomas.michalica01@upol.cz
Mgr. Martina Poláková E: martina.polakova@upol.cz
Mgr. Adéla Růžičková E: adela.ruzickova@upol.cz

Katedra sportu

Katedra sportu je tradičním pracovištěm fakulty, které jako pokračovatel někdejšího univerzitního Ústavu tělesné výchovy garantuje výuku tělesné výchovy ve studijních oborech Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy, Tělesná výchova a sport, Trenérství a sport a Trenérství a management sportu. Katedra zabezpečuje teoretickou a praktickou výuku ve sportovních odvětvích, jako jsou atletika, gymnastika, plavání, bojová umění nebo sportovní a pohybové hry, katedra je také pořadatelem univerzitních přeborů v atletických disciplínách nebo šplhu na laně. Výzkumná činnost katedry se zaměřuje na zvýšení efektivity vyučovacího procesu, diagnostiku lidské motoriky a optimalizaci pohybového režimu různých věkových skupin.

Personální složení

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. E: sona.formankova@upol.cz T: 585 636 508
vedoucí místnost: HY 207  
doc. Mgr. Jan Bělka, Ph.D.  E: jan.belka@upol.cz T: 585 636 506
zástupce místnost: HY 203  
Mgr. Jana Seidlová E: jana.seidlova@upol.cz T: 585 636 502
sekretářka místnost: HY 106A  

| akademičtí pracovníci

| garanti

garant kurzovní výuky: Mgr. Taťána Bank Navrátíková

| studenti DSP

Mgr. Ladislav Dragula E: ladislav.dragula01@upol.cz
Mgr. Michal Hrubý E: michal.hruby@upol.cz
Mgr. Matěj Strniště E: matej.strniste01@upol.cz
Mgr. Ondřej Sikora E: ondrej.sikora02@upol.cz

Aplikační centrum BALUO

Aplikační centrum BALUO je moderní, v České republice unikátní vědeckotechnický park zaměřený na podporu zdravého životního stylu a pohybové aktivity. Centrum zahrnuje testovací bazén s kamerami snímajícími pohyb plavce, což umožňuje jeho hlubší analýzu. Čidla sledují také prostor testovací haly. V centru se dále nachází lyžařský trenažér s měnitelným sklonem a rychlostí, „chytré“ fitness centrum nebo lezecká stěna. Srdcem moderního komplexu je ovšem diagnostické studio tělesné kultury alias stanice technické kontroly pro vaše tělo. Po zjištění aktuálního stavu, tedy startovací čáry, si může klient volit pohybovou aktivitu nebo mu ji doporučíme. Pohybový program s námi mohou klienti konzultovat a plnit jej v prostorách našeho centra. Důraz je kladen na individuální potřeby daného člověka a dlouhodobost programu. Vybudování centra bylo podpořeno dotací z Operačního programu Podnikání a inovace.

Kontakty

PhDr. Dr. Martin Sigmund, Ph.D., DBA E: martin.sigmund@upol.cz T: 585 636 702
ředitel místnost: AC BALUO  
Mgr. Tomáš Junek E: tomas.junek@upol.cz T: 585 636 703
provozní manager místnost: AC BALUO  
Mgr. David Prycl, MPA E: david.prycl@upol.cz T: 585 636 717
key account manager místnost: AC BALUO  
Bc. David Pokorný E: david.pokorny@upol.cz T: 585 636 706
garant pohybových aktivit – fitness místnost: AC BALUO  
Mgr. Zuzana Svozilová, Ph.D. E: zuzana.svozilova@upol.cz T: 585 636 739
garant plaveckých aktivit místnost: NB 3.11  

| recepce

T: 585 636 710
E: recepce@acbaluo.cz
Bc. Adéla Ježková
Mgr. Markéta Junková
Eliška Piatková
Nikola Volková

 

| provozní úsek

Mgr. Evžen Hrubeš
technický manažer
E: evzen.hrubes@upol.cz

– strojníci
T: 585 636 713
Martin Antl
Jan Hanus
Tomáš Javora
Ondřej Meluch

– úklid
T: 585 636 713
Marcela Habermannová
Jarmila Lančová
Dana Přivřelová
Renata Sonntagová
Věra Ulicová

Institut aktivního životního stylu

Interdisciplinární vědeckovýzkumné pracoviště, které se zabývá výzkumem pohybové aktivity a inaktivity ve vztahu k celkovému životnímu stylu a zdraví obyvatel ČR a má koordinační a poradenskou funkci v oblasti monitoringu pohybové aktivity pro středoevropské země. Pracovníci jsou zapojeni do řady výzkumných projektů na národní i mezinárodní úrovně a mají přístup do nejvýznamnějších světových databází. Institut garantuje výuku metodologie výzkumu, statistiky a informačních technologií se zaměřením na kinantropologii, je také garantem odborných časopisů Acta Gymnica a Tělesná kultura a provozuje online systém Indares.com. Institut tvoří Centrum kinantropologického výzkumu a Centrum podpory pohybových aktivit.

Personální složení

Mgr. František Chmelík, Ph.D. E: frantisek.chmelik@upol.cz T: 585 636 117
vedoucí místnost: NB 3.19a  
prof. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. E: jana.pelclova@upol.cz T: 585 636 469
zástupkyně vedoucího místnost: NB 3.29  
Mgr. Jan Dygrýn, Ph.D. E: jan.dygryn@upol.cz T: 585 636 741
zástupce vedoucího místnost: NB 3.14  
Hana Pospíšilová E: hana.pospisilova@upol.cz T: 585 636 462
sekretářka místnost: NB 3.20 M: 739 329 914

| vědecko-výzkumní pedagogičtí pracovníci

| studenti DSP

Mgr. Kateřina Mališová, DiS. E: katerina.malisova01@upol.cz místnost: NB 3.11
Mgr. Eliška Materová E: eliska.materova01@upol.cz místnost: NB 3.11
Mgr. et Mgr. Alena Vernerová E: alena.vernerova01@upol.cz místnost: NB 3.11
Mgr. Tomáš Vyhlídal E: tomas.vyhlidal@upol.cz místnost: NC 2.16

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)