Ing. Halina Kotíková, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636253

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

3.28

odborný asistent

cestovní ruch, marketing

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty
  • Člen AS UP/komise AS UP

Vědecká společnost

  • Společnost vědeckých expertů v cestovním ruchu (člen, 2009–)

Odborná komise

  • Komise pro strategie a rozvoj RVŠ (člen, 2012–)
  • Výbor pro rozvoj cestovního ruchu při Zastupitelstvu Olomouckého kraje (člen, 2009–)
  • Komise pro rozvoj cestovního ruchu při Radě Olomouckého kraje (člen, 2003–2008)

Jiné komise a orgány

  • Polská akreditační komise (člen, 2013–)
  • Rada vysokých škol, (člen, 2012–)
  • Česká marketingová společnost (člen, 1997–)
ČLÁNEK
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Dětské letní tábory jako forma juniorského cestovního ruchu. Studia Turistica. 2017.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Children´s Camps as a Tourism Product - A Case Study. Czech Journal of Tourism. 2016.
Kotíková H. Podpora prodeje - prvek marketingu destinace cestovního ruchu. Marketing & komunikace. 2005.
Dohnal T., Skoumal J., Herzánová R., Hobza V., Kotíková H. Environment analysis in the domain of communal sport activities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2004.
Dohnal T., Skoumal J., Kotíková H., Hobza V. Význam a role komunální rekreace v dnešní společnosti. Tělesná kultura. 2004.
Kotíková H. Kvalita v cestovním ruchu. Marketing & komunikace. 2003.
Kotíková H. Konkurenční výhoda v strategii rozvoje cestovního ruchu. Ekonomická revue cestovného ruchu. 2000.
Kotíková H. Zážitek a dobrodružství jako základ spokojenosti zákazníka s produktem. Ekonomická revue cestovného ruchu. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kotíková H. Inovace produktové nabídky v cestovním ruchu - aktuální tredny. In . (Eds.) Jak nejlépe progagovat region, město, obec. 2016.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Netradiční prohlídky města - nový produkt cestovního ruchu. In Kajzar P. (Eds.) Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. 2016.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Aktuální výzkumy v cestovním ruchu v kontextu kinatropologie. In Gúčik M. (Eds.) Folia Turistica 4. 2014.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. City running tours as a new product in sports tourism. In Kosmaczewska J. (Eds.) 2nd International Conference of Tourism, Hospitality and Recreation. 2014.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Animace jako součást produktů kulturního cestovního ruchu. In . (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální problémy cestovního ruchu. 2010.
Schwartzhoffová E., Kotíková H. Zkušenosti s výukou CR v rámci oboru Rekreologie na UP v Olomouci. Sborník příspěvků z mezinárodní konference na téma Aktuální problémy CR. 2009.
Kotíková H. Active holiday - the new trend in tourism. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Kotíková H. Současný stav výuky ekonomických disciplín na Univerzitě Palackého v Olomouci. In Kubátová J. (Eds.) Současný stav a perspektivy výuky ekonomických disciplín na neekonomických fakultách vysokých škol. 2004.
Kotíková H. Specifika marketingové komunikace destinace cestovního ruchu. Cestovný ruch v procese európskej integrácie a globalizácie: zborník prednášok z IX. medzinárodnej konferencie o cestovnom ruchu. 2004.
Kotíková H. Zvláštnosti marketingu destinace cestovního ruchu [CD]. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství: 9. mezinárodní konference. 2004.
Kotíková H., Lexová H. Poptávka v oblasti cestovního ruchu studentů Univerzity Palackého v Olomouci. Premeny spotrebitel´skeho správania: sborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2003.
Kotíková H. Cestovní ruch a volný čas. In Hodaň B. (Eds.) Volný čas a jeho současné problémy: sborník příspěvků z vědeckého symposia. 2002.
Dohnal T., Skoumal J., Čihovský J., Kotíková H. Charakteristika skupin obyvatel podle jejich životního stylu. In . (Eds.) Vplyv pohybových programov na zmeny zdravotného stavu a pohybového rozvoja človeka. Zborník výstupov z grantového projektu VEGA č. 1/7453/20. 2002.
Kotíková H. Kvalita služeb cestovní kanceláře - případová studie. Využití nových poznatků v rozvoji osobnosti podnikatele: sborník referátů z mezinárodní konference. 2002.
Kotíková H., Dohnal T. Úloha managementu cestovního ruchu v destinaci. Manažment v podmienkach reštrukturalizácie organizácií a readenia lúdských zdrojov: zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou. 2002.
Kotíková H. Analýza jednodenních návštěv města Olomouce. Výučba marketingového výskumu v kontexte aktuálnej teórie a praxe marketingu: zborník z medzinárodného workshopu. 2001.
Kotíková H. Cestovní ruch v strategických rozvojových dokumentech vybraných přihraničních regionů. In Wahla A., Lednický V., Janečková V. (Eds.) Euroregionální přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. 2001.
Kotíková H. Interní certifikace jako nástroj zvyšování kvality v cestovním ruchu. Stratégie rozvoja cestovného ruchu v krajinách Strednej Európy: VIII. medzinárodná konferencia o cestovnom ruchu. 2001.
Dohnal T., Kratochvíl J., Kotíková H., Hanuš R., Stejskal P. Koncepce oborového studia rekreologie. Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka: sborník z VII. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí. 2001.
Kotíková H., Čihovský J., Dohnal T. Možnosti rozvoje venkovského cestovního ruchu v regionu Haná. Turismus v mikroregionu Haná: sborník. 2001.
Kotíková H. Spotřebitelské chování v rámci organizovaného cestovního ruchu. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství: sborník referátů z 6. mezinárodní konference. 2001.
Kotíková H. Strukturální fondy Evropské Unie a rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Haná. Region - služby - cestovní ruch: sborník přednášek z mezinárodní konference. 2001.
Kotíková H. Analýza návštěvníků jako součást SWOT analýzy destinace cestovního ruchu. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství: sborník referátů z 5. mezinárodní konference. 2000.
Kotíková H. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Česká ekonomika 2000: sborník z mezinárodní konference, očekávání - skutečnosti - perspektivy. 2000.
Dohnal T., Stejskal P., Hrabovský M., Kotíková H., Kratochvíl J., Hanuš R. Recreology studies at the Faculty of Physical Culture of Palacky University in Olomouc. Sport management SM 2000. 2000.
Kotíková H., Kubicová K. Sportovně-rekreační aktivity jako součást produktu cílového místa. Cestovní ruch a regionály rozvoj: Zborník z vedeckej konferencie. 2000.
Kotíková H. Spotřebitelské chování zákazníků v rámci organizovaného cestovního ruchu. Marketing a cestovní ruch 2000: sborník referátů z mezinárodní vědecké konference. 2000.
Kotíková H. Technické památky v regionu Haná a jejich využití v cestovním ruchu. Marketing a cestovní ruch 2000: sborník referátu z mezinárodní vědecké konference. 2000.
KNIHA - CELEK
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Cestovní ruch. 2017.
Kotíková H. Strategický marketing. 2015.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu. 2008.
Kotíková H., Zlámal J. Základy marketingu. Základy marketingu. 2006.
Kotíková H. Manuál k interní certifikaci služeb. Manuál k interní certifikaci služeb. 2002.
Kotíková H., Dohnal T., Herzánová R., Skoumal J. Současné trendy a regionální aspekty rozvoje cestovního ruchu a rekreace. Současné trendy a regionální aspekty rozvoje cestovního ruchu a rekreace. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Městský cestovní ruch - případová studie Olomouc. Městský cestovní ruch. 2017.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. City running tours as a new product in sports tourism. In Dias F. (Eds.) Tourism Research in A Changing World. 2014.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Health and spa tourism in the Czech and Slovak Republics. Medical tourism: The ethics, regulation and marketing of health mobility. 2012.
Kotíková H. Cestovní ruch a rekreologie. In Dohnal T. (Eds.) Tři dimenze pojmu rekreologie (vědní disciplína, obor studia, studijní předmět). 2009.
Kotíková H. Jakość usług w hotelarstwie i gastronomii. Rekreacja i turystyka: Współczesne dylematy, zadania i perspektywy. 2001.
ABSTRAKT
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Summer camps as a phenomenon in children´s travel. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2014.
Dohnal T., Hobza V., Kotíková H., Skoumal J. Environment analysis in the domain of communal sport activities. People, sport, and health: III. international congress. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Schwartzhoffová E., Kotíková H. Zkušenosti s výukou CR v rámci oboru Rekreologie na UP v Olomouci. Aktuální problémy cestovního ruchu: 4. mezinárodní konference na téma Vzdělávání a výzkum v CR. 2009.
Kotíková H. Marketingový výzkum. katedra rekreologie, Ostravská univerzita. 2005.
Kotíková H. Předpoklady rozvoje cestovního ruchu v České republice. Filozofická fakulta UP. 2005.
Kotíková H. Specifika marketingové komunikace destinace cestovního ruchu. Cestovný ruch v procese európskej integrácie a globalizácie: IX. medzinárodná konferencia o cestovnom ruchu. 2004.
Kotíková H. Zvláštnosti marketingu destinace cestovního ruchu. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství: 9. mezinárodní konference. 2004.
Kotíková H. Active holiday - the new trend in tourism. Movement and health : 3rd international conference. 2003.
Kotíková H. Kvalita služeb cestovní kanceláře případová studie. Využití nových poznatků v rozvoji osobnosti podnikatele: mezinárodní konference. 2002.
Kotíková H. Úloha managementu cestovního ruchu v destinaci. Manažment v podmienkach reštrukturalizácie organizácií a readenia lúdských zdrojov: vedecký seminár s medzinárodnou účasťou. 2002.
Kotíková H. Analýza jednodenních návštěv města Olomouce. Výučba marketingového výskumu v kontexte aktuálnej teórie a praxe marketingu: mezinárodní workshop. 2001.
Kotíková H. Interní certifikace jako nástroj zvyšování kvality v cestovním ruchu. Stratégie rozvoja cestovného ruchu v krajinách Strednej Európy: VIII. medzinárodná konferencia o cestovnom ruchu. 2001.
Kotíková H. Spotřebitelské chování v rámci organizovaného cestovního ruchu. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství: 6. mezinárodní konference. 2001.
Kotíková H. Analýza návštěvníků jako součást SWOT analýzy destinace cestovního ruchu. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství: 5. mezinárodní konference. 2000.
Kotíková H. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Česká ekonomika 2000, očekávání - skutečnosti - perspektivy. 2000.
Dohnal T., Stejskal P., Hrabovský M., Kotíková H., Kratochvíl J., Hanuš R. Recreology studies at the Faculty of Physical Culture of Palacky University in Olomouc. Sport management SM 2000. 2000.
Kotíková H., Kubicová Kateřina. Sportovně-rekreační aktivity jako součást produktu cílového místa. Cestovní ruch a regionálnyj rozvoj: mezinárodná vedecká konferencia. 2000.
Kotíková H. Spotřebitelské chování zákazníků v rámci organizovaného cestovního ruchu. Marketing a cestovní ruch 2000: mezinárodní vědecké konference. 2000.
Dohnal T., Kratochvíl J., Kotíková H., Hanuš J., Stejskal P. Study of recreology - conception of subject. Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka: VII. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí na téma Optimální působení tělesné zátěže. 2000.
Kotíková H. Technické památky v regionu Haná a jejich využití v cestovním ruchu. Marketing a cestovní ruch 2000: mezinárodní vědecká konference. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Schwartzhoffová E., Kotíková H. Alternative and environmental tourism. 2014.
Schwartzhoffová E., Kotíková H. Cestovní ruch a lázeňství. 2013.
Dohnal T., Hobza V., Kotíková H., Herzánová R., Skoumal J. Sport management: 2. mezinárodní workshop. 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Kotíková H. Fórum cestovního ruchu. 2015.
PROJEKT
Hodaň B., Dohnal T., Hanuš R., Horák S., Kotíková H., Kratochvíl J., Langer F. Kombinovaná a distanční forma realizace studijního oboru "Rekreologie" se specializací "management volného času" a "pedagogika volného času" a studijního oboru "Management sportu a trenérství" a příprava magisterského studia pro oba obory. Rozvojové projekty MŠMT, Program 1 na podporu struktury, podprogram b) podpora vybraných studijních programů. .
Kotíková H., Pavelka J., Kalman M. Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007-2009 (výhled 2010-2013) - analytická část. m-ARK, součást zakázky Olomouckého kraje. 2007.
Kotíková H., Pavelka J., Kalman M. Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007/2008-2010 (výhled 2010-2013) - analytická část. m-ARK, součást zakázky Olomouckého kraje. 2007.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Čihovský J., Vaďurová R. Analýza současného stavu tělovýchovy a sportu v Moravskoslezském kraji. Moravskoslezský krajský úřad - projekt v rámci Moravskoslezského kraje. 2006.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Čihovský J., Vaďurová R. Koncepce tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji. Krajský úřad Olomouc - projekt v rámci Olomouckého kraje. 2005.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Čihovský J., Vaďurová R. Zpracování analýzy a syntézy situace Královéhradeckého kraje v oblasti volného času zejména dětí a mládeže. Královéhradecký úřad - projekt v rámci Královéhradeckého kraje. 2005.
Řehan Vl., Kotíková H. Mezifakultní optimalizace výuky ekonomických disciplín na UP. Program 1 na podporu rozvoje struktury. Rektorát UP v Olomouci. 2004.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H. Výzkumný projekt - Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Boskovice. Projekt v rámci města Boskovice. 2004.
Dohnal T., Čihovský J., Hobza V., Kotíková H., Skoumal J., Škodová M. Výzkumný projekt - Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Vyškov. Projekt v rámci města Vyškova. 2004.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Čihovský J. Výzkumný projekt - Koncepce tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji. Krajský úřad Olomouc - projekt v rámci Olomouckého kraje. 2004.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Čihovský J. Výzkumný projekt - Zpracování analýzy a syntézy situace Královéhradeckého kraje v oblasti volného času zejména dětí a mládeže. Královéhradecký úřad - projekt v rámci Královéhradeckého kraje. 2004.
Dohnal T., Kotíková H. Celoživotní vzdělávání. Veřejná zakázka, opatření č.7 Operačního programu Olomouckého kraje 2003. 2003.
Dohnal T., Hobza V., Čihovský J., Kotíková H. Centrum sportu a zábavy IKEA ČR - Ostrava. Centrum sportu a zábavy IKEA ČR - Ostrava. 2003.
Dohnal T., Skoumal J., Hobza V., Čihovský J., Herzánová R., Kotíková H., Vaďurová R., Šumbera P., Štefl K., Richtr J. Koncepce tělovýchovy a sportu v Jihomoravském kraji. Výzkumný projekt v rámci Jihomoravského kraje. 2003.
Dohnal T., Čihovský J., Kotíková H., Herzánová R., Skoumal J., Hobza V. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji: Krajský úřad Libereckého kraje. 2002.
Dohnal T., Hobza V., Vaculík J., Kotíková H., Skoumal J. Projekt v oblasti systémového řešení komunální rekreace a regionálního cestovního ruchu. Projekt v rámci MěÚ Plzeň. 2002.
Kolisko P., Stejskal P., Kotíková H., Vylegala J., Dohnal T., Rýznarová Š., Parolek M. Program pohybových aktivit pro pacienty a návštěvníky Lázní Slatinice. Grant ministerstva pro místní rozvoj. 2001.
Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Dohnal T. Shromažďování údajů, sestavení grafických mapových a topografických podkladů, analýza dokumentace, sociologický průzkum. Projekt v rámci spolupráce s MěÚ Krnov. 2001.
Kotíková H., Hanuš R., Šebek L. Education, teacher training. Socrates: Linköpings universitet, S Linkop101 SE 581 83 Linköping, Sweden. 2000.
Kotíková H. Grant v rámci Pilotního programu Strukturálních fondů EU: Seminář pro zaměstnance státní správy a samosprávy. Grant v rámci Pilotního programu Strukturálních fondů EU. 2000.
Kotíková H. Hodnocení kvality služeb. Grant MŠMT. 2000.
Dohnal T., Kotíková H., Skoumal J., Herzánová R., Čihovský J., Hobza V., řešitelský tým studentů .. Krnov: Projekt komunální rekreace a cestovního ruchu regionu Krnova. 2000.
Dohnal T., Kotíková H., Skoumal J., Herzánová R., Čihovský J., Hobza V., Paulíček M., řešitelský tým studentů .. Praha Újezd nad Lesy: Vypracování projektové studie k vyřešení problematiky vhodných sportovišť v MČ Praha Újezd nad Lesy. 2000.
Dohnal T., Kotíková H., Skoumal J., řešitelský tým studentů .., Hrabalík E. Prostějov: Projekt komunální rekreace města Prostějov. 2000.
Dohnal T., Kotíková H., Skoumal J., Herzánová R., Čihovský J., Hobza V., Paulíček M., řešitelský tým studentů .. Šternberk: Vypracování studie využití hřišť, sportovišť a sportovních areálů ve Šternberku. 2000.
Kotíková H. Vypracování žádosti o grant ve spolupráci s lázněmi Lipová. Grant ve spolupráci s lázněmi Lipová. 2000.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Kotíková H. Strategie rozvoje cestovního ruchu. Disertační práce. Strategie rozvoje cestovního ruchu. Disertační práce. 2000.
ZPRÁVA
Kotíková H., Schwartzhoffová E., Tesař O. Analýza nabídky pro cykloturistku v regionu Střední Morava. 2019.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Čihovský J., Vaďurová R. Analýza současného stavu tělovýchovy a sportu ve Středočeském kraji. Středočeský krajský úřad - projekt v rámci Středočeského kraje. 2007.
Dohnal T., Hobza V., Kotíková H., Skoumal J., Čihovský J., Vaďurová R. Analýza současného stavu tělovýchovy a sportu v Moravskoslezském kraji. Moravskoslezský krajský úřad - projekt v rámci Moravskoslezského kraje. 2006.
Dohnal T., Čihovský J., Hobza V., Kotíková H., Skoumal J., Škodová M. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Vyškov. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Vyškov. (Výzkumná zpráva projektu v rámci města Vyškova). 2005.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Čihovský J. Koncepce tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji. Koncepce tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji. (Výzkumná zpráva projektu v rámci Olomouckého kraje). 2005.
Dohnal T., Skoumal J., Hobza V., Čihovský J., Herzánová R., Kotíková H., Vaďurová R., Šumbera P., Štefl K., Richtr J. Analýza a návrh koncepce tělovýchovy a sportu v Jihomoravském kraji. Brno - projekt v rámci Jihomoravského kraje. 2003.
Kotíková H. Hodnocení kvality služeb. MŠMT - FRVŠ 1527 - obhajoba grantu. 2002.
Kotíková H. Případové studie ve výuce specializace Management rekreace a sportu. MŠMT - FRVŠ 1541 - obhajoba grantu. 2002.
Dohnal T., Čihovský J., Hobza V., Skoumal J., Herzánová R., Kotíková H. Výzkumná zpráva o empirickém šetření hodnotové orientace občanů a o podnikatelských aktivitách ve sportu a tělovýchově Libereckého kraje. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji. 2002.
Kotíková H. Hodnocení kvality služeb. Grant FRVŠ 1527. 2001.
Kotíková H., Herzánová R., Dohnal T. Případné studie ve výuce specializace Management rekreace a sportu. Grant FRVŠ 1541. 2001.
Hobza V., Skoumal J., Dohnal T., Kotíková H. Shromažďování údajů, sestavení grafických mapových a topografických podkladů, analýza dokumentace, sociologicý průzkum. Projekt v rámci spolupráce s MěÚ Krnov. 2001.
Kotíková H., kolektiv KR. Současné trendy a regionální aspekty rozvoje cestovního ruchu a rekreace. Grant v rámci Pilotního programu Strukturálních fondů EU: Program Phare - cz 9807/04/01. 2001.
Hobza V., Skoumal J., Dohnal T., Kotíková H. Zpracování koncepce multifunkčního centra, rozvoje TV, tělocvičné rekreace a sportu v Krnově. Projekt v rámci spolupráce s MěÚ Krnov. 2001.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)