Úřední deska

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Pracovní nabídky

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc.

Oznámení

Zatím nejsou žádná oznámení.

Archiv

Oleg Žhmolík, osobní číslo T15576  doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-160663/59004 -2018 (Ukončení studia) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 17. 12. 2018, oznámení bude sňato dne 31. 12. 2018.

Oleg Žhmolík, osobní číslo T15576  doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-143053/59004 -2018 (Výzva) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 31. 10. 2018, oznámení bude sňato dne 14. 11. 2018.

Vnitřní předpisy FTK UP

Kompletní přehled všech neúčinných norem je dostupný po přihlášení na UP Share.

FTK-A-17/03Statut FTK UP
FTK-A-17/02Volební řád Akademického senátu FTK UP
FTK-A-17/01Jednací řád Akademického senátu FTK UP
Jednací řád Vědecké rady FTK UPJednací řád Vědecké rady FTK UP

Vnitřní normy FTK UP

Kompletní přehled všech neúčinných norem je dostupný po přihlášení na UP Share.

FTK-B-19/02

Bakalářské a diplomové práce na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
– Příloha č.1: Zadání závěrečné práce
– Příloha č.2: Přihláška ke státní závěrečné zkoušce
– Příloha č.3: Posudek vedoucího závěrečné práce
– Příloha č.4: Posudek oponenta bakalářské práce
– Příloha č.5: Posudek oponenta diplomové práce
– Příloha č.6: Hodnocení obhajoby závěrečné práce

FTK-B-19/01Plán dovolených na rok 2019 na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
– Příloha č. 1: Plán dovolené na rok 2019
FTK-B-18/04Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci
FTK-B-18/02Pokladní operace a režim pokladní služby na nákladovém středisku
Aplikační centrum BALUO Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
FTK-B-17/01Výše příspěvku na stravování na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
16/1-SD

Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
– Příloha č. 1: Individuální studijní plán
– Příloha č. 2: Hodnocení studijních výsledků
– Příloha č. 3: Přihláška ke státní doktorské zkoušce
– Příloha č. 4: Informace o studentovi DSP Kinantropologie
– Příloha č. 5: Přehled publikační činnosti

16/1-SD
EN          
Study in the Doctoral Study Programme in Kinanthropology at Faculty of Physical Culture
– Appendix 1: Individual Study Plan
– Appendix 2: Evaluation of Study Results
– Appendix 3: Application for the State Doctoral Examination and Dissertation Defence
– Appendix 4: Student Information
– Appendix 5: Overview of Publication and Research Activities
13/2-SDRigorózní řízení na FTK UP v Olomouci
10/5-SDProvozní řád výcvikového střediska FTK UP Pastviny
09/3-SD

Stipendia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Návrh výplaty stipendií ze stipendijního fondu FTK
Návrh výplaty stipendií (projekty, akce)

08/2-SDEtická komise FTK UP
17/2-MPDStanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální
podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory
16/4-MPDKvantifikace pracovních činností akademických zaměstnanců Fakulty tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
16/3-MPDFond podpory zahraničních služebních cest na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci pro rok 2017
– Příloha č. 1: Žádost o finanční podporu zahraniční služební cesty
– Příloha č. 2: Zpráva ze zahraniční služební cesty
07/1-MPDŘád celoživotního vzdělávání na FTK UP
– dodatek č. 1: Zavádění údajů do systému elektronické evidence Malý STAG
– dodatek č. 2: Poplatky za studium
11/9-RDČerpání nepřímých nákladů projektů OP VK

Výroční zprávy

Kompletní přehled všech výročních zpráv je dostupný po přihlášení na UP Share.

VZ 2018Výroční zpráva FTK UP za rok 2018
VZČ 2017Výroční zpráva o činnosti FTK UP za rok 2017
VZH 2017Výroční zpráva o hospodaření FTK UP za rok 2017
VZČ 2016Výroční zpráva o činnosti FTK UP za rok 2016
VZH 2016Výroční zpráva o hospodaření FTK UP za rok 2016
VZČ 2015Výroční zpráva o činnosti FTK UP za rok 2015
VZH 2015Výroční zpráva o hospodaření FTK UP za rok 2015
VZČ 2014Výroční zpráva o činnosti FTK UP za rok 2014
VZH 2014Výroční zpráva o hospodaření FTK UP za rok 2014

Strategické záměry

Kompletní přehled všech strategických záměrů je dostupný po přihlášení na UP Share.

PRSZ 2019Plán realizace strategického záměru FTK UP na rok 2019
PRSZ 2018Plán realizace strategického záměru FTK UP na rok 2018
PRSZ 2017Plán realizace strategického záměru FTK UP na rok 2017
ADZ 2016Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2016
ADZ 2015Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2015

Habilitační a profesorská řízení

Veškeré informace o zahájených či ukončených habilitačních a profesorských řízení jsou uvedeny na stránkách Vědy a výzkumu FTK UP.

Dokumenty a normy Univerzity Palackého

Normy a dokumenty UP jsou zavěšeny na úřední desce UP.

Vysokoškolský zákon

Legislativní normy týkající se vysokých škol naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.