Bakalářské studium

Upozornění
Vzhledem k mimořádné situaci (COVID-19) byly dne 5. 2. 2021 upraveny podmínky přijímacího řízení na FTK UP. Obsah této stránky byl proto k tomuto dni aktualizován.
Nejvýznamnější změnou je úplné prominutí talentové části přijímacího řízení a u většiny programů také úplné prominutí motivačních pohovorů. Místo toho přibyla povinnost dodat čestné prohlášení o schopnosti uchazeče souvisle uplavat vzdálenost 200 m.
Dále bychom chtěli vyzvat všechny uchazeče, aby se řádně seznámili s doporučenou strukturou požadovaného životopisu, jelikož je také hodnocenou součástí přijímacího řízení.

Fakulta tělesné kultury předkládá studentům studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy jsou realizovány v kreditní formě, která je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří podmínky pro semestrální studia v zahraničí.

Na této stránce jsou uvedeny informace o bakalářských programech, které je na Fakultě tělesné kultury možno studovat v prezenční i kombinované formě.

Přehled programů a oborů

Bakalářský studijní program se standardní délkou studia šest semestrů (tři roky) představuje obsahově ucelenou část vysokoškolského studia jako jeho samostatnou variantu. Přijímací řízení je vypisováno jmenovitě pro bakalářské studium. Bakalářské studium je jednooborové i dvouoborové. Je ukončeno obhajobou bakalářské práce a bakalářskou zkouškou (státní zkouška). Absolventům bakalářského studijního programu se vydává osvědčení o studiu i státní zkoušce, diplom a přiznává se jim akademický titul „bakalář“ (Bc.).

Pro kompletní popis jednotlivých programů kliněte na talčítko "Více".

Fakulta tělesné kultury nabízí zájemcům osm bakalářských studijních oborů a programů, osm oborů a programů v magisterském studiu a jeden doktorský studijní obor. Všechna studia na FTK UP jsou strukturovaná. Informace o platnosti akreditací studijních programů a studijních oborů jsou uvedeny na Úřední desce FTK UP.

Vysoce ceněný a žádaný studijní obor Fyzioterapie nabízí FTK UP v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu pouze v prezenční formě studia. Absolventi Fyzioterapie v bakalářském studiu jsou způsobilí k výkonu nelékařského zdravotnického povolání fyzioterapeuta a k výkonu činností souvisejících s poskytováním rehabilitační a zdravotní péče. Výuka v navazujícím magisterském studijním programu v oboru Fyzioterapie je přednostně zaměřena na diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového a nervového systému a na bolestivé stavy pohybového systému. Absolventi těchto programů jsou velmi vyhledávání a mají velkou uplatnitelnost na trhu práce v nemocničních i ambulantních zařízeních včetně soukromého sektoru.

Všechny další bakalářské studijní programy jsou akreditovány v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport, Kinantropologie a v oblasti vzdělávání Neučitelská pedagogika. Splňují odborné kvalifikace k výkonu regulovaného povolání pedagogických pracovníků, jako je pedagog volného času, asistent pedagoga, vychovatele apod. Všechny realizované bakalářské studijní programy mají návaznost v magisterském studiu. Další kompetence, včetně učitelské způsobilosti, získávají absolventi dle zaměření jednotlivých studijních programů.

Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ je bakalářský program uskutečňovaný v prezenční i kombinované formě. Absolvent je vysoce kvalifikovaný pracovník s orientací na speciální pedagogiku, se schopností přenosu do oblasti aplikovaných pohybových aktivit, kvality života a životního stylu žáků i dospělých se speciálními potřebami. V magisterské etapě v programu Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice, ve spojení s bakalářským programem, splňují absolventi kvalifikaci pro učitele v běžné mateřské škole, učitele MŠ ve třídě nebo škole se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rekreologie – pedagogika volného času v bakalářském studiu připravuje komplexně připravené odborníky zaměřené na praxi v nejrůznějších projektech rekreace, kulturních a rekreačních centrech volného času, občanských sdruženích, v komerční sféře a poradenství, sportovním managementu, cestovních agenturách a kancelářích, sportovních svazech, jednotách a klubech, veřejné správě, neziskovém sektoru či lázeňství. V magisterském programu Rekreologie prohlubují absolventi získané dovednosti uplatnitelné zejména v řídících pozicích. V rámci specializací získávají absolventi kompetence v  aktivní formě cestovního ruchu, výchově v přírodě, manažerské a ekonomické kompetence a v neposlední řadě kompetence v oblasti podpory zdravého životního stylu.

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se specializacemi. Tento studijní program v bakalářské formě studia připravuje absolventy odborně působící ve sféře sportovního managementu ve sportovních spolcích, sportovních svazech, sportovních oddílech a klubech. Ve zvolených sportovních a dalších specializacích získávají další vysoce specializované kompetence, například v atletice, fotbalu, plavání, basketbalu, tanci a úpolech. Další specializace připravují kondiční trenéry nebo instruktory sportovních aktivit dětí. V magisterské etapě na tento program navazuje studijní program Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi. V tomto studiu absolventi dále prohlubují své sportovní specializace, nebo volí specializace další, například Učitel TV na prvním stupni ZŠ, Zdravé stárnutí, nebo specializaci Analýza pohybu jako předstupeň pro doktorské studium. Zejména však je absolvent kompetentní zastávat regulované povolání Učitel tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ.

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva. Program připravuje odborníky v problematice ochrany osob z pohledu snižování následků havárií a krizových situací nevojenského charakteru. Absolventi se mohou uplatnit ve veřejné a státní správě v oblasti bezpečnosti i v soukromém sektoru. Magisterský studijní program Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na ochranu obyvatelstva umožňuje absolventům pracovat mimo zmíněné oblasti zejména jako učitel tělesné výchovy i v oblasti ochrany obyvatelstva ve školských institucích všech stupňů.

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku je bakalářský studijní program, dříve známý jako Aplikovaná tělesná výchova. Spojuje přípravu na pedagogické profese asistent pedagoga, pedagog volného času i přípravu pedagoga působícího u skupin a kolektivů se speciálními potřebami. Na tento program navazuje magisterské studium programu Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku. Absolvent tohoto programu je učitelem tělesné výchovy na 2. st. ZŠ a SŠ, ale i učitelem odborně působícím na žáky a studenty se speciálním vzdělávacími potřebami.

Trenérství a pedagogika volného času je studijní program uskutečňovaný pouze ve formě kombinovaného studia a je zaměřen na výchovu odborníků v oblastech volného času, rekreačního, výkonnostního i vrcholového sportu. Absolventi tohoto programu najdou uplatnění na různých pozicích ve sportovních svazech, sportovních klubech i ve státní správě, sportovních marketingových agenturách apod. V přímé návaznosti na tento program je v magisterském studiu studijní program Trenérství a management sportu. V tomto programu je výrazně posílen důraz na získání kompetencí v oblastech trenérství a managementu sportu. Absolventi se uplatňují zejména v řídících pozicích souvisejících se sportovní činností, např. sportovní ředitel, sekretář, vedoucí sportovních centrech apod. I tento program je realizován pouze v kombinované formě studia.

Sdružený studijní program Tělesná výchova pro vzdělávání (maior) je program, který připravuje v bakalářském studiu odborníky splňující kvalifikace k výkonu regulovaného povolání pedagogických pracovníků, jako je pedagog volného času, asistent pedagoga, vychovatel apod., včetně kvalifikace pro práci ve sportovních klubech, sportovních svazech volnočasových institucí atd. Hlavní program (maior) je doplněn z široké nabídky programem vedlejším (minor). Absolventi získávají nezbytné kompetence, které jim umožňují pokračovat v magisterském studiu ve studijním programu Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (maior). Tyto programy, připravující primárně učitele, uskutečňované na fakultě pouze v prezenční formě, jsou označované jako „maior“ a umožňují kombinaci se studijními programy na jiných fakultách UP v Olomouci, které jsou označované jako „minor“. Nabídka těchto programů (minorů) je velmi široká. Nejčastějšími programy, které sdružují maior na FTK UP s programy (minor) jsou v bakalářském studiu např. Biologie pro vzdělávání, Geografie pro vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání a další. Vedlejší programy (minory) v bakalářském etapě mají pokračování v magisterském studiu.

Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců je unikátní studijní program umožňující plnohodnotné studium vrcholových sportovců v průběhu nebo po ukončení aktivní kariéry. Studium probíhá individualizovaným způsobem v kombinované formě a je přístupné sportovcům na úrovni reprezentace ČR (podrobnosti jsou uvedeny v informacích k přijímacímu řízení). Obsah studia je zaměřen na získání kompetence v oblasti řízení sportovního tréninku dospělých i mládeže, kondičního a mentálního tréninku, sportovního práva, managementu a marketingu. Absolventi tohoto programu najdou uplatnění na různých pozicích (trenér, kondiční trenér, mentální kouč, sportovní manažer) ve sportovních svazech, klubech i ve státní správě, sportovních marketingových agenturách apod.

Aktuálně nabízené bakalářské studijní programy a obory na FTK

Při vyhledávání vysněného bakalářského programu a oboru můžete využít Katalog studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci. K výběru však můžete použít i tuto přehlednou tabulku, nebo se přímo dotázat na konkrétní informace některé ze studijních referentek:

Telefonní kontakt na studijní referentky: +420 585 636 012, +420 585 636 013, +420 585 636 102.

Studijní program Specializace ve zdravotnictví
Fyzioterapie prezenční forma studia  
Studijní oblast tělesná výchova a sport, kinantropologie
Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ prezenční forma studia kombinovaná forma studia
Rekreologie – pedagogika volného času prezenční forma studia kombinovaná forma studia
Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi prezenční forma studia kombinovaná forma studia
Tělesná výchova pro vzdělávání – maior
kombinace dvou studijních programů
prezenční forma studia  
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva prezenční forma studia kombinovaná forma studia
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku prezenční forma studia kombinovaná forma studia
Trenérství a sport – pedagogika volného času   kombinovaná forma studia
Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců   kombinovaná forma studia

Přijímací řízení

Přijímací řízení obsahuje různé části, vždy podle zvoleného studijního programu nebo oboru. Všechny části vycházejí z rozsahu učiva gymnázia. U přijímací zkoušky může být zjišťován zájem uchazeče o studium vybraného oboru i mimo rámec gymnaziálního učiva. Obsah ani otázky jednotlivých částí nebudou uchazečům o studium zasílány.

Test obecných studijních předpokladů (SCIO) si musí uchazeč o bakalářské studium vykonat přes společnost SCIO, tedy nezávisle na Fakultě tělesné kultury. Podrobné informace a termíny testů jsou uvedeny v části "Písemná část" u konkrétního studijního programu.

Studijní program Specializace ve zdravotnictví

 1. Fyzioterapie (prezenční forma studia)
  • Strukturovaný životopis
  • Písemný test
   • test z cizího jazyka (nabídka jazyků: anglický, německý, francouzský)
   • test z biologie, fyziky a chemie
  • Ústní zkouška

Studijní oblast tělesná výchova a sport, kinantropologie

 1. Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Strukturovaný životopis
  • Písemný test
   • obecné studijní předpoklady (SCIO)
 2. Rekreologie – pedagogika volného času (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Strukturovaný životopis
  • Písemný test
   • obecné studijní předpoklady (SCIO)
  • Motivační pohovor
 3. Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Strukturovaný životopis
  • Písemný test
   • obecné studijní předpoklady (SCIO)
 4. Tělesná výchova pro vzdělávání - maior (prezenční forma studia)
  • Strukturovaný životopis
  • Písemný test
   • obecné studijní předpoklady (SCIO)
  • Přijímací zkouška z druhého aprobačního předmětu se řídí požadavky příslušné fakulty
 5. Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Strukturovaný životopis
  • Písemný test
   • obecné studijní předpoklady (SCIO)
 6. Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Strukturovaný životopis
  • Písemný test
   • obecné studijní předpoklady (SCIO)
 7. Trenérství a sport – pedagogika volného času (kombinovaná forma studia)
  • Strukturovaný životopis
  • Písemný test
   • obecné studijní předpoklady (SCIO)
 8. Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců (kombinovaná forma studia)
  • Strukturovaný životopis
  • Potvrzení sportovního svazu o mimořádné výkonnosti (účast a umístění na ME, MS, OH, Univerziádě; členství v "A" reprezentačním týmu v Olympijském sportu, držitel medaile z MČR v Olympijských sportech)

Přihlášky ke studiu

Důležité termíny

Termín podání přihlášek:

 • do 15. března 2021

Předběžný termín přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy:

 • Studijní program Specializace ve zdravotnictví
  • ústní a písemná část
   červen 2021
 • Studijní oblast tělesná výchova a sport, kinantropologie
  • motivační pohovor (pouze pro studijní program Rekreologie – pedagogika volného času)
   do 15. 5. 2021
  • písemná část
   do 17. dubna 2021 (studenti si sami vybírají termíny u agentury SCIO)

Podání přihlášky

Přihlášku ke studiu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci lze podat již od 1. listopadu 2020 do 15. března 2021 elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky.

Po vyplnění e-přihlášky zašlete do 15. 3. 2021 na adresu Oddělení pro studium Fakulty tělesné kultury následující dokumenty:

 1. vytištěnou a podepsanou zkrácenou verzi e-přihlášky,
 2. doklad o zaplacení administrativního poplatku,
 3. strukturovaný životopis (doporučená struktura):
  • vzdělání studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, certifikáty, kurzy, neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění, apod.
  • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru
  • doložená sportovní historie
  • celkové zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava
 4. lékařský posudek:
  • v souladu s § 49 odst. (1) Zákona č. 111/1998 Sb. musí uchazeči o studium ve studijní oblasti tělesná výchova a sport, kinantropologie doložit lékařský posudek, který vydává poskytovatel v oboru tělovýchovného lékařství. Na základě celkového vyšetření pak poskytovatel vydá potvrzení tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti k absolvování přijímací zkoušky a praktické sportovní výuky na FTK UP,
  • uchazeči o studium oboru Fyzioterapie přiloží potvrzení od praktického lékaře ke studiu na vysoké škole se sportovním zaměřením,
 5. úředně ověřený opis maturitního vysvědčení (pokud již uchazeč maturoval), jinak dodá neprodleně po vykonání maturitní zkoušky,
 6. čestné prohlášení uchazeče o způsobilosti k souvislému uplavání 200m vzdálenosti
 7. potvrzení zastřešujícího sportovního svazu o aktuálním zařazení do státní reprezentace (předkládají pouze státní reprezentanti).

Adresa pro doručení požadovaných dokumentů:

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11  Olomouc

Administrativní poplatek

Uchazeč uhradí nejpozději do 15. 3. 2021 ke správnému číslu účtu (19-109 633 0227/0100), správnému variabilnímu a specifickému symbolu (dle pokynů na zkrácené verzi e-přihlášky) administrativní poplatek ve výši 690 Kč za každou podanou přihlášku.

Uchazeč, který do stanoveného termínu administrativní poplatek neuhradí nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, nebude převeden do databáze přijímacího řízení. Při neúčasti uchazeče u přijímací zkoušky se poplatek nevrací.

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: je vygenerován přihláškou a naleznete jej v přehledu přihlášek
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc

Další informace

Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro zvolený studijní program.

Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady; náhradní termín přijímacích zkoušek není vypsán.

Pozvánky s podrobnými informacemi budou zasílány uchazečům na kontaktní adresu cca měsíc před konáním přijímacích zkoušek.

Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.

Ubytování v době konání přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení budou distribuována koncem měsíce června buď pomocí elektronického systému, nebo do vlastních rukou uchazeče na adresu pro doručování uvedenou v přihlášce.

Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, od 12. 7. do 23. 7. 2021 na Oddělení pro studium fakulty v době od 8.00 do 11.30 hod. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie.

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2021/22 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

Průběh přijímacího řízení

Zde uváděné informace jsou průběžně doplňovány na základě informací zaslaných uchazečům v pozvánce k přijímacímu řízení.

Fyzioterapie

Upozorňujeme, že hodoncenou součástí přijímacího řízení je také strukturovaný životopis, který musí být odeslán společně s přihláškou do 15. 3. 2021.

Doporučená struktura životopisu:

 • vzdělání studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, certifikáty, kurzy, neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění, apod.
 • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru
 • doložená sportovní historie
 • celkové zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava

Termín

15. - 17. června 2021

budova NA | 4. podlaží | místnost 424 (třída Míru 117, Olomouc)

Konkrétní termín konání přijímací zkoušky, na který se dostavit, zjistí uchazeč o studium z Pozvánky k přijímací zkoušce, kterou obdrží doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

V letošním roce (2021) nebyl uchazečeům o studium přidělován termín konání přijímací zkoušky fakultou, ale mohli si jej vybrat z nabízených termínů. Rezervací termínu uchazečem se tak považuje za termín, kdy se má uchazeč dostavit k písemné části přijímacího řízení a tudíž Pozvánka k přijímací zkoušce nebyla v tomto roce rozesílána.

Písemná část

budova NA | 4. podlaží | místnost 424 (třída Míru 117, Olomouc)

 • test z cizího jazyka (nabídka jazyků: anglický, německý, francouzský)
 • test z fyzioterapie (biologie, fyzika a chemie)

Čistá délka obou testů je 90 minut.

Před zahájením testování je provedena řádná kontrola totožnosti uchazeče podle občanského průkazu.

Testování probíhá prostřednictvím testovacího softwaru.
Uchazečům je před započetím testování vysvětleno, jak procházet a odpovídat na testové otázky. Při plnění testu je možné pohybovat se mezi otázkami a měnit odpovědi.
Testovací software zobrazuje číslo dané otázky a čas do konce testu. Uchazeč může test ukončit před vypršením času a okamžitě po ukončení zjistit výsledek svého testu.


Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ

Upozorňujeme, že hodoncenou součástí přijímacího řízení je také strukturovaný životopis, který musí být odeslán společně s přihláškou do 15. 3. 2021.

Doporučená struktura životopisu:

 • vzdělání studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, certifikáty, kurzy, neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění, apod.
 • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru
 • doložená sportovní historie
 • celkové zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava

Písemná část

Písemnou zkoušku musí uchazeč o bakalářské studium vykonat přes společnost SCIO, tedy nezávisle na Fakultě tělesné kultury. Písemnou zkouškou se rozumí test NSZ Obecné studijní předpoklady. Test je možné provádět opakovaně, v závislosti na termínech testování. Do výsledku přijímacích zkoušek bude započítán nejlepší výsledek testování.

Uznávané termíny:
12. 12. 2020
06. 02. 2021
06. 03. 2021
28. 03. 2021
17. 04. 2021

Chceš se otestovat zdarma?
Po termínu podání přihlášek, začátkem března, zašle fakulta přehled přihlášených uchazečů společnosti SCIO. SCIO vygeneruje pro každého uchazeče o studium na Fakultě tělesné kultury jedinečný kód a uchazeče o existenci tohoto kódu informuje e-mailem nebo dopisem (poštou na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu). V zaslané informaci je zpráva o tom, jak si tento jedinečný kód na webových stránkách společnosti SCIO vyzvednout. Nebo se můžete podívat zde.
Tento kód opravňuje uchazeče o studium k tomu, že se může zdarma přihlásit na test obecných studijních předpokladů v termínu 17. dubna 2021. Pozor, na testování 17. dubna 2021 je uzávěrka přihlášek 1. dubna 2021. Získaný kód je třeba vložit do pole „kód poukazu“ v posledním kroku přihlášky, tedy tento jedinečný kód je potřeba použít při objednání se, nelze jej zpětně nárokovat.

Jak je takový test obecných studijních předpokladů koncipován?
Otestujte se zde.

Jak funguje předání Vašeho výsledku testu fakultě?
Společnost SCIO předá sama fakultě Váš nejlepší dosažený výsledek. Nezapomeňte proto udělit souhlas s poskytnutím výsledku (v průběhu přihlášení na testování nebo lze dodatečně v osobním profilu na stránkách scio.cz).


Rekreologie – pedagogika volného času

Upozorňujeme, že hodoncenou součástí přijímacího řízení je také strukturovaný životopis, který musí být odeslán společně s přihláškou do 15. 3. 2021.

Doporučená struktura životopisu:

 • vzdělání studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, certifikáty, kurzy, neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění, apod.
 • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru
 • doložená sportovní historie
 • celkové zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava

Písemná část

Písemnou zkoušku musí uchazeč o bakalářské studium vykonat přes společnost SCIO, tedy nezávisle na Fakultě tělesné kultury. Písemnou zkouškou se rozumí test NSZ Obecné studijní předpoklady. Test je možné provádět opakovaně, v závislosti na termínech testování. Do výsledku přijímacích zkoušek bude započítán nejlepší výsledek testování.

Uznávané termíny:
12. 12. 2020
06. 02. 2021
06. 03. 2021
28. 03. 2021
17. 04. 2021

Chceš se otestovat zdarma?
Po termínu podání přihlášek, začátkem března, zašle fakulta přehled přihlášených uchazečů společnosti SCIO. SCIO vygeneruje pro každého uchazeče o studium na Fakultě tělesné kultury jedinečný kód a uchazeče o existenci tohoto kódu informuje e-mailem nebo dopisem (poštou na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu). V zaslané informaci je zpráva o tom, jak si tento jedinečný kód na webových stránkách společnosti SCIO vyzvednout. Nebo se můžete podívat zde.
Tento kód opravňuje uchazeče o studium k tomu, že se může zdarma přihlásit na test obecných studijních předpokladů v termínu 17. dubna 2021. Pozor, na testování 17. dubna 2021 je uzávěrka přihlášek 1. dubna 2021. Získaný kód je třeba vložit do pole „kód poukazu“ v posledním kroku přihlášky, tedy tento jedinečný kód je potřeba použít při objednání se, nelze jej zpětně nárokovat.

Jak je takový test obecných studijních předpokladů koncipován?
Otestujte se zde.

Jak funguje předání Vašeho výsledku testu fakultě?
Společnost SCIO předá sama fakultě Váš nejlepší dosažený výsledek. Nezapomeňte proto udělit souhlas s poskytnutím výsledku (v průběhu přihlášení na testování nebo lze dodatečně v osobním profilu na stránkách scio.cz).

Ústní část

Motivační pohovor bude uskutečněn v termínu do 15. 5. 2021.

Bližší informace o konkrétním termínu včetně způsobu vedení (distanční forma) budou zaslány dopisem každému uchazeči.


Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi

Upozorňujeme, že hodoncenou součástí přijímacího řízení je také strukturovaný životopis, který musí být odeslán společně s přihláškou do 15. 3. 2021.

Doporučená struktura životopisu:

 • vzdělání studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, certifikáty, kurzy, neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění, apod.
 • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru
 • doložená sportovní historie
 • celkové zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava

Písemná část

Písemnou zkoušku musí uchazeč o bakalářské studium vykonat přes společnost SCIO, tedy nezávisle na Fakultě tělesné kultury. Písemnou zkouškou se rozumí test NSZ Obecné studijní předpoklady. Test je možné provádět opakovaně, v závislosti na termínech testování. Do výsledku přijímacích zkoušek bude započítán nejlepší výsledek testování.

Uznávané termíny:
12. 12. 2020
06. 02. 2021
06. 03. 2021
28. 03. 2021
17. 04. 2021

Chceš se otestovat zdarma?
Po termínu podání přihlášek, začátkem března, zašle fakulta přehled přihlášených uchazečů společnosti SCIO. SCIO vygeneruje pro každého uchazeče o studium na Fakultě tělesné kultury jedinečný kód a uchazeče o existenci tohoto kódu informuje e-mailem nebo dopisem (poštou na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu). V zaslané informaci je zpráva o tom, jak si tento jedinečný kód na webových stránkách společnosti SCIO vyzvednout. Nebo se můžete podívat zde.
Tento kód opravňuje uchazeče o studium k tomu, že se může zdarma přihlásit na test obecných studijních předpokladů v termínu 17. dubna 2021. Pozor, na testování 17. dubna 2021 je uzávěrka přihlášek 1. dubna 2021. Získaný kód je třeba vložit do pole „kód poukazu“ v posledním kroku přihlášky, tedy tento jedinečný kód je potřeba použít při objednání se, nelze jej zpětně nárokovat.

Jak je takový test obecných studijních předpokladů koncipován?
Otestujte se zde.

Jak funguje předání Vašeho výsledku testu fakultě?
Společnost SCIO předá sama fakultě Váš nejlepší dosažený výsledek. Nezapomeňte proto udělit souhlas s poskytnutím výsledku (v průběhu přihlášení na testování nebo lze dodatečně v osobním profilu na stránkách scio.cz).


Tělesná výchova pro vzdělávání – maior

Upozorňujeme, že hodoncenou součástí přijímacího řízení je také strukturovaný životopis, který musí být odeslán společně s přihláškou do 15. 3. 2021.

Doporučená struktura životopisu:

 • vzdělání studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, certifikáty, kurzy, neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění, apod.
 • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru
 • doložená sportovní historie
 • celkové zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava

Písemná část

Písemnou zkoušku musí uchazeč o bakalářské studium vykonat přes společnost SCIO, tedy nezávisle na Fakultě tělesné kultury. Písemnou zkouškou se rozumí test NSZ Obecné studijní předpoklady. Test je možné provádět opakovaně, v závislosti na termínech testování. Do výsledku přijímacích zkoušek bude započítán nejlepší výsledek testování.

Uznávané termíny:
12. 12. 2020
06. 02. 2021
06. 03. 2021
28. 03. 2021
17. 04. 2021

Chceš se otestovat zdarma?
Po termínu podání přihlášek, začátkem března, zašle fakulta přehled přihlášených uchazečů společnosti SCIO. SCIO vygeneruje pro každého uchazeče o studium na Fakultě tělesné kultury jedinečný kód a uchazeče o existenci tohoto kódu informuje e-mailem nebo dopisem (poštou na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu). V zaslané informaci je zpráva o tom, jak si tento jedinečný kód na webových stránkách společnosti SCIO vyzvednout. Nebo se můžete podívat zde.
Tento kód opravňuje uchazeče o studium k tomu, že se může zdarma přihlásit na test obecných studijních předpokladů v termínu 17. dubna 2021. Pozor, na testování 17. dubna 2021 je uzávěrka přihlášek 1. dubna 2021. Získaný kód je třeba vložit do pole „kód poukazu“ v posledním kroku přihlášky, tedy tento jedinečný kód je potřeba použít při objednání se, nelze jej zpětně nárokovat.

Jak je takový test obecných studijních předpokladů koncipován?
Otestujte se zde.

Jak funguje předání Vašeho výsledku testu fakultě?
Společnost SCIO předá sama fakultě Váš nejlepší dosažený výsledek. Nezapomeňte proto udělit souhlas s poskytnutím výsledku (v průběhu přihlášení na testování nebo lze dodatečně v osobním profilu na stránkách scio.cz).


Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva

Upozorňujeme, že hodoncenou součástí přijímacího řízení je také strukturovaný životopis, který musí být odeslán společně s přihláškou do 15. 3. 2021.

Doporučená struktura životopisu:

 • vzdělání studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, certifikáty, kurzy, neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění, apod.
 • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru
 • doložená sportovní historie
 • celkové zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava

Písemná část

Písemnou zkoušku musí uchazeč o bakalářské studium vykonat přes společnost SCIO, tedy nezávisle na Fakultě tělesné kultury. Písemnou zkouškou se rozumí test NSZ Obecné studijní předpoklady. Test je možné provádět opakovaně, v závislosti na termínech testování. Do výsledku přijímacích zkoušek bude započítán nejlepší výsledek testování.

Uznávané termíny:
12. 12. 2020
06. 02. 2021
06. 03. 2021
28. 03. 2021
17. 04. 2021

Chceš se otestovat zdarma?
Po termínu podání přihlášek, začátkem března, zašle fakulta přehled přihlášených uchazečů společnosti SCIO. SCIO vygeneruje pro každého uchazeče o studium na Fakultě tělesné kultury jedinečný kód a uchazeče o existenci tohoto kódu informuje e-mailem nebo dopisem (poštou na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu). V zaslané informaci je zpráva o tom, jak si tento jedinečný kód na webových stránkách společnosti SCIO vyzvednout. Nebo se můžete podívat zde.
Tento kód opravňuje uchazeče o studium k tomu, že se může zdarma přihlásit na test obecných studijních předpokladů v termínu 17. dubna 2021. Pozor, na testování 17. dubna 2021 je uzávěrka přihlášek 1. dubna 2021. Získaný kód je třeba vložit do pole „kód poukazu“ v posledním kroku přihlášky, tedy tento jedinečný kód je potřeba použít při objednání se, nelze jej zpětně nárokovat.

Jak je takový test obecných studijních předpokladů koncipován?
Otestujte se zde.

Jak funguje předání Vašeho výsledku testu fakultě?
Společnost SCIO předá sama fakultě Váš nejlepší dosažený výsledek. Nezapomeňte proto udělit souhlas s poskytnutím výsledku (v průběhu přihlášení na testování nebo lze dodatečně v osobním profilu na stránkách scio.cz).


Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

Upozorňujeme, že hodoncenou součástí přijímacího řízení je také strukturovaný životopis, který musí být odeslán společně s přihláškou do 15. 3. 2021.

Doporučená struktura životopisu:

 • vzdělání studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, certifikáty, kurzy, neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění, apod.
 • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru
 • doložená sportovní historie
 • celkové zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava

Písemná část

Písemnou zkoušku musí uchazeč o bakalářské studium vykonat přes společnost SCIO, tedy nezávisle na Fakultě tělesné kultury. Písemnou zkouškou se rozumí test NSZ Obecné studijní předpoklady. Test je možné provádět opakovaně, v závislosti na termínech testování. Do výsledku přijímacích zkoušek bude započítán nejlepší výsledek testování.

Uznávané termíny:
12. 12. 2020
06. 02. 2021
06. 03. 2021
28. 03. 2021
17. 04. 2021

Chceš se otestovat zdarma?
Po termínu podání přihlášek, začátkem března, zašle fakulta přehled přihlášených uchazečů společnosti SCIO. SCIO vygeneruje pro každého uchazeče o studium na Fakultě tělesné kultury jedinečný kód a uchazeče o existenci tohoto kódu informuje e-mailem nebo dopisem (poštou na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu). V zaslané informaci je zpráva o tom, jak si tento jedinečný kód na webových stránkách společnosti SCIO vyzvednout. Nebo se můžete podívat zde.
Tento kód opravňuje uchazeče o studium k tomu, že se může zdarma přihlásit na test obecných studijních předpokladů v termínu 17. dubna 2021. Pozor, na testování 17. dubna 2021 je uzávěrka přihlášek 1. dubna 2021. Získaný kód je třeba vložit do pole „kód poukazu“ v posledním kroku přihlášky, tedy tento jedinečný kód je potřeba použít při objednání se, nelze jej zpětně nárokovat.

Jak je takový test obecných studijních předpokladů koncipován?
Otestujte se zde.

Jak funguje předání Vašeho výsledku testu fakultě?
Společnost SCIO předá sama fakultě Váš nejlepší dosažený výsledek. Nezapomeňte proto udělit souhlas s poskytnutím výsledku (v průběhu přihlášení na testování nebo lze dodatečně v osobním profilu na stránkách scio.cz).


Trenérství a sport – pedagogika volného času

Upozorňujeme, že hodoncenou součástí přijímacího řízení je také strukturovaný životopis, který musí být odeslán společně s přihláškou do 15. 3. 2021.

Doporučená struktura životopisu:

 • vzdělání studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, certifikáty, kurzy, neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění, apod.
 • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru
 • doložená sportovní historie
 • celkové zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava

Písemná část

Písemnou zkoušku musí uchazeč o bakalářské studium vykonat přes společnost SCIO, tedy nezávisle na Fakultě tělesné kultury. Písemnou zkouškou se rozumí test NSZ Obecné studijní předpoklady. Test je možné provádět opakovaně, v závislosti na termínech testování. Do výsledku přijímacích zkoušek bude započítán nejlepší výsledek testování.

Uznávané termíny:
12. 12. 2020
06. 02. 2021
06. 03. 2021
28. 03. 2021
17. 04. 2021

Chceš se otestovat zdarma?
Po termínu podání přihlášek, začátkem března, zašle fakulta přehled přihlášených uchazečů společnosti SCIO. SCIO vygeneruje pro každého uchazeče o studium na Fakultě tělesné kultury jedinečný kód a uchazeče o existenci tohoto kódu informuje e-mailem nebo dopisem (poštou na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu). V zaslané informaci je zpráva o tom, jak si tento jedinečný kód na webových stránkách společnosti SCIO vyzvednout. Nebo se můžete podívat zde.
Tento kód opravňuje uchazeče o studium k tomu, že se může zdarma přihlásit na test obecných studijních předpokladů v termínu 17. dubna 2021. Pozor, na testování 17. dubna 2021 je uzávěrka přihlášek 1. dubna 2021. Získaný kód je třeba vložit do pole „kód poukazu“ v posledním kroku přihlášky, tedy tento jedinečný kód je potřeba použít při objednání se, nelze jej zpětně nárokovat.

Jak je takový test obecných studijních předpokladů koncipován?
Otestujte se zde.

Jak funguje předání Vašeho výsledku testu fakultě?
Společnost SCIO předá sama fakultě Váš nejlepší dosažený výsledek. Nezapomeňte proto udělit souhlas s poskytnutím výsledku (v průběhu přihlášení na testování nebo lze dodatečně v osobním profilu na stránkách scio.cz).


Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců

Přijímací komisí jsou vyhodnoceny dodané materiály (strukturovaný životopis a potvrzení sportovního svazu o sportovní kariéře vrcholového sportovce), které uchazeč podal spolu v přihláškou.

Výsledky přijímacího řízení

Průběžné výsledky se dozvíte v e-přihlášce.

 • Výsledky talentové části přijímacího řízení budou známy cca týden po vykonání talentové zkoušky.
 • Výsledky testu obecných studijních předpokladů (SCIO) budou známy kolem 18. května 2021.

Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, v úředních hodinách na Oddělení pro studium fakulty. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie.

Konečné rozhodnutí děkana fakulty o přijetí či nepřijetí ke studiu obdržíte poštou.

Kladné rozhodnutí děkana

Pokud bylo rozhodnutí děkana kladné, gratulujeme Vám a těšíme se na Vás v termínu Vašeho zápisu. Před samotným zápisem bychom Vás ale ještě rádi požádali o potvrzení, zda nastoupíte ke studiu na Fakultě tělesné kultury.

Teď už stačí přejít na krok Zápis ke studiu.

Negativní rozhodnutí děkana

Pokud bylo rozhodnutí děkana negativní, ale máte stále zájem na Fakultě tělesné kultury studovat, nezoufejte a zachovejte nám svou přízeň, ještě je šance na přijetí pomocí podání odvolání.

Podání odvolání

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2021/22 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

Adresa pro doručení odvolání:

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11  Olomouc

Zápis ke studiu

K řádnému zapsání ke studiu budete potřebovat následující dokumenty, které s sebou přineste v termín zápisu:

 • občanský průkaz
 • řádně a čitelně vyplněný zápisový list
 • 2x pasovou fotografii o rozměru 4x3 cm
 • úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém středoškolském studiu (pokud nebylo přiloženo u přihlášky nebo odevzdáno u přijímací zkoušky)
 • psací potřeby

Před samotným zápisem vám také doporučujeme projít si informace určené novým uchazečům v sekci Průvodce studiem na studentských internetových stránkách fakulty, kde se mohou objevit i aktuální informace pro nově nastupující studenty.

Přehled termínů zápisů ke studiu

Váš termín zápisu ke studiu na FTK UP vám bude zaslán poštou.