RNDr. Svatopluk HORÁK

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636010,585636533

Katedra společen. věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

Oddělení pro studium

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NC 1.14

 • odborný asistent (Katedra společen. věd v kinantropologii)
 • ved. studijního oddělení (Oddělení pro studium)

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 13:00–14:00 NA 3.07 Konzultace pouze na základě písemné žádosti - svatopluk.horak@upol.cz

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Proděkan (10. 2. 2010 – 9. 2. 2018)
 • Člen AS fakulty (18. 9. 2020 – )
 • Člen AS UP/komise AS UP (1. 10. 2020 – )

Odborná komise

 • Kolegium děkana FTK UP v Olomouci (člen, 2003–2018)
 • Ediční komise FTK UP v Olomouci (člen, 2014–2020)
 • Pedagogická komise FTK UP v Olomouci (člen, 2018–)
 • Komise pro zahraniční studia a spolupráci (člen, 2010–2018)
 • Ediční komise FTK UP v Olomouci (předseda, 2011–2013)
 • Pedagogická komise UP v Olomouci (člen, 1998–2018)
 • Kolegium garantů studijních programů FTK UP v Olomouci (člen, 2011–)

Státnicová komise

 • Tělesná výchova a sport - Mgr. (člen, 1992–2008)
 • Tělesná výchova a sport - Bc. (člen, 2008–)

Vedení pedagogického týmu

 • Pedagogická komise FTK UP v Olomouci (předseda, 2010–2018)

Jiné komise a orgány

 • Kolegium děkana FTK UP v Olomouci (člen, 2001–2003)
 • Pedagogická komise FTK (člen, 2001–2010)
 • Česká asociace univerzitního sportu (člen, 2005–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Pelclová J., Frömel K., Řepka E., Bláha L., Suchomel A., Fojtík I., Feltlová D., Valach P., Horák S., Nykodým J., Vorlíček M. Is Pedometer-Determined Physical Activity Decreasing in Czech Adults? Findings from 2008 to 2013. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016. (ČLÁNEK)
Mitáš J., Frömel K., Horák S., Nykodým J., Racek O., Řepka E., Šebrle Z., Bláha L., Suchomel A., Feltlová D., Fojtík I., Valach P., Klobouk T. Self-reported physical activity in perceived neighborhood in Czech adults – national study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Pelclová J., Frömel K., Řepka E., Bláha L., Suchomel A., Fojtík I., Feltlová D., Valach P., Horák S., Nykodým J. Is pedometer-determined day-of-the-week variability of step counts related to age and BMI in Czech men and women aged 50 to 70 years? Acta Gymnica. 2016.
Horák S., Dygrýn J., Mitáš J., Obzinová K. Vybrané ukazatele pohybové aktivity dospělých obyvatel olomouckého regionu. Tělesná kultura. 2011.
Sigmund E., Mitáš J., Sigmundová D., Frömel K., Horák S., Zacpal J., Nykodým J., Šebrle Z., Řepka E., Feltlová D., Suchomel A., Mičan O., Klobouk T., Lukavská M., Bláha L. The use of formal concept analysis in evaluation of the relationship between the environment and physical activity of the residents in Czech regional cities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Frömel K., Bauman A., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Intenzita a objem pohybové aktivity 15-69leté populace České republiky. Česká kinantropologie. 2006.
Sigmund E., Šatavová R., Horák S. Nabízí školní přestávky možnosti pohybové optimalizace? Tělesná výchova a sport mládeže. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vrba J., Horák S., Kasal T. Systém vodní záchrany jako součást studia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. In . (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodního teoreticko-praktického semináře Záchrana ze zamrzlé vodní plochy. 2015.
Chmelík F., Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Horák S. Multimediální podpora kombinované formy studia na Fakultě tělesné kultury v roce 2005. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Horák S. Náběh nového studijního oboru Ochrana obyvatelstva na FTK UP v prezenční i kombinované formě. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Horák S. Multimediální podpora kombinované formy studia na Fakultě tělesné kultury. In Sigmund E., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Chmelík F., Klobouk T., Křen F., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Nykodým J., Pelclová J., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behavioralních změn (výzkumný záměr - přínos z aspektu školní tělesné výchovy). Pedagogická kinantropologie. 2005.
Kudláček V., Frömel K., Horák S., Mitáš J., Neuls F., Pelclová J., Sigmund E., Sigmundová D. Pohybová aktivita obyvatel České republiky z hlediska organizovanosti, provozování a přání. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z., Ainsworth B., Bull F., Bauman A., Sallis J. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a vzděláním obyvatel České republiky. In Ludva P. (Eds.) Pedagogické kinantropologie. 2005.
Frömel K., Sigmund E., Sigmundová D., Formánková S., Mitáš J., Neuls F., Pelclová J., Horák S. Physical activity of men and women 18 to 55 years old in the Czech Republic. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Horák S. Interaktivní multimediální výuka na Fakultě tělesné kultury (část závěrečné zprávy). In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník ze semináře v oboru kinanropologie. 2003.
Horák S. Symbols and physical culture. In Macura D., Hosta M. (Eds.) Philosophy of sport and other essays. 2003.
Horák S. Evaluace projektu kariového postupu učitelů (KARPO). In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvek. 2002.
Sigmund E., Šatavová R., Horák S. Lze pohybově optimalizovat školní edukační realitu? In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie. 2001.
Sigmund E. Dlouhodobé monitorování pohybové aktivity a její "zakotvení" v životním způsobu dětí. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Horák S. Fair play, právo a etika. Fair Play v postmoderní společnosti. 2000.
Zíková Z. Genetické učení jako způsob individualizace ve školní tělesné výchově. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Lehnert M. Individualizace tréninkového procesu ve sportovních hrách. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Vašendová J. Individualizace vyučovacího procesu v tělesné výchově. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Svozil Z. Individualizované učební postupy v tělesné výchově. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Zháněl J. K novým přístupům vyhodnocování dat v diagnostice výkonnostních předpokladů. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Neuls F. Kvantitativně-kvalitativní přístupy k analýze pohybové aktivity u adolescentů. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Frömel K. Metodologické a etické problémy kinantropologie. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Jirásek I. Možnosti filosofické explikace kulturního subsystému tělesná kultura. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Horák S. Optimalizace pohybových režimů současné populace. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Hodaň B. Problematika kvantitativního výzkumu. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Měkota K. Současné problémy a vývojové trendy antropomotoriky. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Štekr V. Vývoj školní tělesné výchovy za protektorátu Čechy a Morava 1939-1945. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Hlavinka P. Nástin pojetí tělesnosti ve východním a západním myšlení. In Horák S. (Eds.) Olympijské ideály v současném světě. 1999.
Jirásek I. . In Horák S. (Eds.) Philosophy of physical culture. 1997.
Hlavinka P. Tělesnost v existenciálních filosofiích. In Horák S. (Eds.) Philosophy of physical culture. 1997.
KNIHA - CELEK
Bělohlávek J., Dvořák F., Jech K., Horák S., Slonková E., Šamberger V., Táborský F., Velíšek J., Vladyka J. 100 let českého vysokoškolského sportu. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Horák S. Tělesná kultura a právo. Sociokulturní kinantropologie II. 2007.
ABSTRAKT
Mitáš J., Frömel K., Nykodým J., Řepka E., Bláha L., Suchomel A., Horák S., Feltlová D., Fojtík I., Valach P. Physical activity of adult Czech population in perceived neighbourhood environments – National cross-sectional study. Journal of Science and Medicine in Sport. 2012.
Mitáš J., Frömel K., Horák S., Dygrýn J. Physical activity and the environment factors in different neighborhoods in Olomouc city: Pilot IPEN study results. International congress on physical activity and public health. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z., Vojtík J. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Horák S. Multimédia v systému vzdělávání na FTK. Seminář FTK UP. 2005.
Horák S. Multimédia ve vzdělávání. Seminář FTK UP. 2005.
Horák S. Výběr talentované mládeže. Školení trenérů licence C v basketbalu. 2005.
Horák S. Role sportu v systému tělesné kultury. Školení trenérů licence A. 2004.
Horák S. Volný čas a jeho využívání - dotazník. Seminář katedry kinatropologie. 2003.
Horák S. Řešené grantové projekty v roce 2002 (on-line výuka na FTK UP). Vědecký seminář katedry kinantropologie. 2002.
Horák S. Evaluace projektu kariérového postupu učitelů (KARPO). Pracovní seminář katedry kinantropologie. 2001.
Sigmund E., Šatavová R., Horák S. Lze pohybově optimalizovat školní edukační realitu? Příspěvek na mezinárodním semináři Pedagogická kinantropologie 99. 2000.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Ševele Z. Pedagogicko kinantropologický výzkum z hlediska výzkumných záměrů. In Süss V., Mužík V., Marvanová Z. (Eds.) Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie - Svatoňova Stráž 2005. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Physical activity and life conditions of the Czech Republic population aged 15-69. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
PROJEKT
Hodaň B., Dohnal T., Hanuš R., Horák S., Kotíková H., Kratochvíl J., Langer F. Kombinovaná a distanční forma realizace studijního oboru "Rekreologie" se specializací "management volného času" a "pedagogika volného času" a studijního oboru "Management sportu a trenérství" a příprava magisterského studia pro oba obory. Rozvojové projekty MŠMT, Program 1 na podporu struktury, podprogram b) podpora vybraných studijních programů. .
Bělka J., Hůlka K., Formánková S., Horák S., Válková H. Inovace kombinované formy studia bakalářského a magisterského studijního programu "Tělesná výchova a sport". Ministerstvo školství. 2013.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Sociokulturní kinantropologie KSK/KSOKI ZS 4
Sociokulturní kinantropologie KSK/KSOKI ZS Se 4
Základy vodního záchranářství 2 KAT/ZAVZ2 LS Cv 0
Sociokulturní kinantropologie KSK/SOKIN ZS Se 9
Sociokulturní kinantropologie KSK/SOKIN ZS 2
Sociokulturní kinantropologie KSK/SOKIN LS Se 6
Sociokulturní kinantropologie KSK/SOKIN LS 2
Veslování KSK/VESLO ZS Cv 2
Veslování KSK/VESLO LS Cv 2

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)