RNDr. Svatopluk HORÁK

Employee photo
Contact

585636010,585636533

Katedra společen. věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

Oddělení pro studium

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NC 1.14

 • odborný asistent (Katedra společen. věd v kinantropologii)
 • ved. studijního oddělení (Oddělení pro studium)

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Tuesday 13:00–14:00 NA 3.07

Functions & membership in academic & non academic bodies:

 • Proděkan (10. 2. 2010 – 9. 2. 2018)
 • Člen AS fakulty (18. 9. 2020 – )
 • Člen AS UP/komise AS UP (1. 10. 2020 – )

Odborná komise

 • Kolegium děkana FTK UP v Olomouci (člen, 2003–2018)
 • Ediční komise FTK UP v Olomouci (člen, 2014–2020)
 • Pedagogická komise FTK UP v Olomouci (člen, 2018–)
 • Komise pro zahraniční studia a spolupráci (člen, 2010–2018)
 • Ediční komise FTK UP v Olomouci (předseda, 2011–2013)
 • Pedagogická komise UP v Olomouci (člen, 1998–2018)
 • Kolegium garantů studijních programů FTK UP v Olomouci (člen, 2011–)

Státnicová komise

 • Tělesná výchova a sport - Mgr. (člen, 1992–2008)
 • Tělesná výchova a sport - Bc. (člen, 2008–)

Vedení pedagogického týmu

 • Pedagogická komise FTK UP v Olomouci (předseda, 2010–2018)

Jiné komise a orgány

 • Kolegium děkana FTK UP v Olomouci (člen, 2001–2003)
 • Pedagogická komise FTK (člen, 2001–2010)
 • Česká asociace univerzitního sportu (člen, 2005–)
Selected publications
Mitáš J., Frömel K., Horák S., Nykodým J., Racek O., Řepka E., Šebrle Z., Bláha L., Suchomel A., Feltlová D., Fojtík I., Valach P., Klobouk T. Self-reported physical activity in perceived neighborhood in Czech adults – national study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Pelclová J., Frömel K., Řepka E., Bláha L., Suchomel A., Fojtík I., Feltlová D., Valach P., Horák S., Nykodým J. Is pedometer-determined day-of-the-week variability of step counts related to age and BMI in Czech men and women aged 50 to 70 years? Acta Gymnica. 2016.
Pelclová J., Frömel K., Řepka E., Bláha L., Suchomel A., Fojtík I., Feltlová D., Valach P., Horák S., Nykodým J., Vorlíček M. Is Pedometer-Determined Physical Activity Decreasing in Czech Adults? Findings from 2008 to 2013. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016.
Horák S., Dygrýn J., Mitáš J., Obzinová K. Vybrané ukazatele pohybové aktivity dospělých obyvatel olomouckého regionu. Tělesná kultura. 2011.
Sigmund E., Mitáš J., Sigmundová D., Frömel K., Horák S., Zacpal J., Nykodým J., Šebrle Z., Řepka E., Feltlová D., Suchomel A., Mičan O., Klobouk T., Lukavská M., Bláha L. The use of formal concept analysis in evaluation of the relationship between the environment and physical activity of the residents in Czech regional cities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Frömel K., Bauman A., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Intenzita a objem pohybové aktivity 15-69leté populace České republiky. Česká kinantropologie. 2006.
Sigmund E., Šatavová R., Horák S. Nabízí školní přestávky možnosti pohybové optimalizace? Tělesná výchova a sport mládeže. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vrba J., Horák S., Kasal T. Systém vodní záchrany jako součást studia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. In . (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodního teoreticko-praktického semináře Záchrana ze zamrzlé vodní plochy. 2015.
Chmelík F., Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Horák S. Multimediální podpora kombinované formy studia na Fakultě tělesné kultury v roce 2005. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Horák S. Náběh nového studijního oboru Ochrana obyvatelstva na FTK UP v prezenční i kombinované formě. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Horák S. Multimediální podpora kombinované formy studia na Fakultě tělesné kultury. In Sigmund E., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Chmelík F., Klobouk T., Křen F., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Nykodým J., Pelclová J., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behavioralních změn (výzkumný záměr - přínos z aspektu školní tělesné výchovy). Pedagogická kinantropologie. 2005.
Kudláček V., Frömel K., Horák S., Mitáš J., Neuls F., Pelclová J., Sigmund E., Sigmundová D. Pohybová aktivita obyvatel České republiky z hlediska organizovanosti, provozování a přání. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z., Ainsworth B., Bull F., Bauman A., Sallis J. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a vzděláním obyvatel České republiky. In Ludva P. (Eds.) Pedagogické kinantropologie. 2005.
Frömel K., Sigmund E., Sigmundová D., Formánková S., Mitáš J., Neuls F., Pelclová J., Horák S. Physical activity of men and women 18 to 55 years old in the Czech Republic. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Horák S. Interaktivní multimediální výuka na Fakultě tělesné kultury (část závěrečné zprávy). In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník ze semináře v oboru kinanropologie. 2003.
Horák S. Symbols and physical culture. In Macura D., Hosta M. (Eds.) Philosophy of sport and other essays. 2003.
Horák S. Evaluace projektu kariového postupu učitelů (KARPO). In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvek. 2002.
Sigmund E., Šatavová R., Horák S. Lze pohybově optimalizovat školní edukační realitu? In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie. 2001.
Sigmund E. Dlouhodobé monitorování pohybové aktivity a její "zakotvení" v životním způsobu dětí. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Horák S. Fair play, právo a etika. Fair Play v postmoderní společnosti. 2000.
Zíková Z. Genetické učení jako způsob individualizace ve školní tělesné výchově. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Lehnert M. Individualizace tréninkového procesu ve sportovních hrách. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Vašendová J. Individualizace vyučovacího procesu v tělesné výchově. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Svozil Z. Individualizované učební postupy v tělesné výchově. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Zháněl J. K novým přístupům vyhodnocování dat v diagnostice výkonnostních předpokladů. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Neuls F. Kvantitativně-kvalitativní přístupy k analýze pohybové aktivity u adolescentů. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Frömel K. Metodologické a etické problémy kinantropologie. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Jirásek I. Možnosti filosofické explikace kulturního subsystému tělesná kultura. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Horák S. Optimalizace pohybových režimů současné populace. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Hodaň B. Problematika kvantitativního výzkumu. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Měkota K. Současné problémy a vývojové trendy antropomotoriky. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Štekr V. Vývoj školní tělesné výchovy za protektorátu Čechy a Morava 1939-1945. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Hlavinka P. Nástin pojetí tělesnosti ve východním a západním myšlení. In Horák S. (Eds.) Olympijské ideály v současném světě. 1999.
Jirásek I. . In Horák S. (Eds.) Philosophy of physical culture. 1997.
Hlavinka P. Tělesnost v existenciálních filosofiích. In Horák S. (Eds.) Philosophy of physical culture. 1997.
KNIHA - CELEK
Bělohlávek J., Dvořák F., Jech K., Horák S., Slonková E., Šamberger V., Táborský F., Velíšek J., Vladyka J. 100 let českého vysokoškolského sportu. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Horák S. Tělesná kultura a právo. Sociokulturní kinantropologie II. 2007.
ABSTRAKT
Mitáš J., Frömel K., Nykodým J., Řepka E., Bláha L., Suchomel A., Horák S., Feltlová D., Fojtík I., Valach P. Physical activity of adult Czech population in perceived neighbourhood environments – National cross-sectional study. Journal of Science and Medicine in Sport. 2012.
Mitáš J., Frömel K., Horák S., Dygrýn J. Physical activity and the environment factors in different neighborhoods in Olomouc city: Pilot IPEN study results. International congress on physical activity and public health. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z., Vojtík J. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Horák S. Multimédia v systému vzdělávání na FTK. Seminář FTK UP. 2005.
Horák S. Multimédia ve vzdělávání. Seminář FTK UP. 2005.
Horák S. Výběr talentované mládeže. Školení trenérů licence C v basketbalu. 2005.
Horák S. Role sportu v systému tělesné kultury. Školení trenérů licence A. 2004.
Horák S. Volný čas a jeho využívání - dotazník. Seminář katedry kinatropologie. 2003.
Horák S. Řešené grantové projekty v roce 2002 (on-line výuka na FTK UP). Vědecký seminář katedry kinantropologie. 2002.
Horák S. Evaluace projektu kariérového postupu učitelů (KARPO). Pracovní seminář katedry kinantropologie. 2001.
Sigmund E., Šatavová R., Horák S. Lze pohybově optimalizovat školní edukační realitu? Příspěvek na mezinárodním semináři Pedagogická kinantropologie 99. 2000.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Ševele Z. Pedagogicko kinantropologický výzkum z hlediska výzkumných záměrů. In Süss V., Mužík V., Marvanová Z. (Eds.) Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie - Svatoňova Stráž 2005. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Physical activity and life conditions of the Czech Republic population aged 15-69. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
PROJEKT
Hodaň B., Dohnal T., Hanuš R., Horák S., Kotíková H., Kratochvíl J., Langer F. Kombinovaná a distanční forma realizace studijního oboru "Rekreologie" se specializací "management volného času" a "pedagogika volného času" a studijního oboru "Management sportu a trenérství" a příprava magisterského studia pro oba obory. Rozvojové projekty MŠMT, Program 1 na podporu struktury, podprogram b) podpora vybraných studijních programů. .
Bělka J., Hůlka K., Formánková S., Horák S., Válková H. Inovace kombinované formy studia bakalářského a magisterského studijního programu "Tělesná výchova a sport". Ministerstvo školství. 2013.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Tao Tai Chi KAS/TAIC ZS Cv 2
Sociocultural Kinanthropology KSK/KSOKI ZS Se 4
Sociocultural Kinanthropology KSK/KSOKI ZS 4
Sociocultural Kinanthropology KSK/SOKIN ZS Se 9
Sociocultural Kinanthropology KSK/SOKIN ZS 2
Sociocultural Kinanthropology KSK/SOKIN LS 2
Sociocultural Kinanthropology KSK/SOKIN LS Se 6
Rowing KSK/VESLO ZS Cv 2
Rowing KSK/VESLO LS Cv 2

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)