doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636304

Katedra fyzioterapie

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NA 1.09

docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Výbor vědecké společnosti

  • Česká kineziologická společnost (tajemník, 2000–)
  • Společnost rehabilitace a fyzikální medicíny (tajemník, 1995–)

Redakční rada

  • Pohybové ústrojí (člen, 2014–)
  • Rehabilitácie/Rehabilitace (člen, 2016–)
  • Rehabilitace a fyzikání lékařství (člen, 2007–)

Jiné komise a orgány

  • Lékařská komora ČR (člen, 1992–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Janura M., Vařeka I., Lehnert M., Svoboda Z., Klugarová J., Elfmark M., Dvořáková T., Vařeková R. Metody biomechanické analýzy pohybu. 2012. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Vagaja M., Bizovská L., Janura M., Vařeka I. Využití pokročilých technologií pro sledování pohybu očí a směru pohledu v rehabilitaci. Rehabilitacia. 2019.
Vařeka I., Janura M., Vařeková R. Kineziologie chůze. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2018.
Marenčáková J., Svoboda Z., Vařeka I., Zahálka F. Functional clinical typology of the foot and kinematic gait parameters. Acta Gymnica. 2016.
Vaňásková E., Vařeka I., Vaňásek J. Náhled na pohybové aktivity u vybraných nádorových onemocnění. Praktický lékař. 2016.
Vaňásková E., Vařeka I., Vaňásek J. Pohybové aktivity ve vztahu k nádorovým onemocněním. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016.
Vařeka I., Bednář M., Vařeková R. Robotická rehabilitace chůze. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016.
Vařeka I., Vařeková R. Kontinuální pasivní pohyb v rehabilitaci kloubů po úrazech a operacích. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2015.
Vařeka I., Vařeková R. Otlaky plosky v diagnostice funkčních typů nohy. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2015.
Pauček B., Heřman M., Vařeka I., Zapletalová J. Diagnosis of Lesions of the Shoulder Joint Using Magnetic Resonance Imaging. Journal of radiology and diagnostic imaging. 2014.
Pauček B., Vařeka I., Holibka R. Glenohumerální dysfunkce z důvodu léze šlachy dlouhé hlavy bicepsu. Česká radiologie. 2014.
Vařeka I., Bednář M., Vařeková R. Kvalitativní hodnocení a testování u pacientů po amputaci dolní končetiny. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Vařeková R., Vařeka I. How to estimate overweight in pubescent asthmatics? Advances in Medical Sciences. 2013.
Janurová E., Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Vařeka I., Elfmark M. Kinematic chains in ski jumping in-run posture. Journal of Human Kinetics. 2013.
Janura M., Kubešová G., Svoboda Z., Vařeka I., Janurová E., Elfmark M. Problematika otevřených a uzavřených kinematických řetězců dolních končetin při chůzi. Rehabilitácia. 2013.
Vařeka I., Vařeková R. Využití ortotických vložek v léčbě gonartrózy. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2013.
Vařeka I., Vařeková R. Sdružené pohyby kloubů dolní končetiny a reverze posunu kondylů femuru při zatížení. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2012.
Vařeková R., Vařeka I., JANURA M., SVOBODA Z., ELFMARK M. Evaluation of Postural Asymmetry and Gross Joint Mobility in Elite Female Volleyball Athletes. Journal of Human Kinetics. 2011.
Vařeková R., Vařeka I. Klinické určení polohy osy subtalárního kloubu. Pohybové ústrojí. 2010.
Vařeka I., Stejskal D., Vařeková R., Burianová K., Hnátek J. Changes in clusterin serum concentration levels in oncologicpatients during the course of spa therapy - a pilot study. Biomedical Papers-Olomouc. 2009.
Vařeka I., Dvořák R. Jak vlastně funguje Vojtova metoda? Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2009.
Vařeka I., Vařeková R., Lehnert M., Kolář P., Stejskal D. The effect of foot type and laterality on ankle sprain in elite female volleyball athletes. Kinesiology. 2009.
Stejskal D., Karpíšek M., Reutová H., Humeňanská V., Petzel M., Kušnierová P., Vařeka I., Vařeková R., Stejskal P. Angiopoietin-like protein 4: Development, analytical characterization, and clinical testing of a New ELISA. General Physiology and Biophysics. 2008.
Vařeka I., Yanac Paredes E. I., Vařeková R. Funkce nohy po sejmutí sádrové fixace při distorzi hlezna. Pohybové ústrojí. 2008.
Vařeka I., Vařeková R. Nové klinické typologie a modely funkce nohy. Pohybové ústrojí. 2008.
Vařeka I., Vařeková R. Srovnání výskytu funkčních typů nohy u mužů a žen. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2008.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I. The effect of 8 week pulmonary rehabilitation programme on chest mobility and maximal inspiratory and expiratory mouth pressure in patients with bronchial asthma. In Stejskal P. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Vařeka I., Vařeková R. The height of the longitudinal foot arch assessed by Chippaux-Šmiřák index in the compensated and uncompesated foot types according to root. In Stejskal P. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Vařeková R., Vařeka I., Hnátek J., Píšťková N., Burianová K. Sledování pohybového systému u klientů středního a seniorského věku. Česká antropologie. 2007.
Zaatar A., Vařeka I. Lateralita a směrovost chůze. Rehabilitácia. 2006.
Vařeková R., Vařeka I., Zdařilová E., Burianová K., Polák M., Přidalová M. Pohybová aktivita - nedílná součást komplexní léčby bronchiálního astmatu u dětí a mládeže. Česká antropologie. 2006.
Vařeka I., Šiška E. Lateralita - interdisciplinární problém. Československá psychologie. 2005.
Vařeka I., Vařeková R. Patokineziologie a funkční ortézování. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Zdařilová E., Riegerová J., Hak J. Srovnání výskytu svalových dysbalancí a držení těla mezi dětmi s asthma bronchiale a běžnou populací. Česká antropologie. 2005.
Vařeka I. Dynamický model "tříbodové" opory nohy. Rehabilitácia. 2004.
Vařeková R., Filipová V., Vařeka I., Hak J. Stav podpůrně pohybového systému u dětí s astma bronchiale. Česká antropologie. 2004.
Vařeka I. Dynamický model "tříbodové " opory nohy. Pohybové ústrojí. 2003.
Žujová E., Vařeka I. Hodnocení posturální stability akcelerometrem TriTrac-R3D. In Thurzo M. (Eds.) Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2003.
Vařeka I., Vařeková R. Klinická typologie nohy. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2003.
Vařeka I. Lateralita ve vývojové kineziologii a funkční patologii pohybového systému. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2001.
Vařeka I., Dvořák R. Posturální model řetězení poruch funkce pohybového systému. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2001.
Dvořák R., Vařeka I. Poznámky k problematice držení těla. Fyzioterapie [online]. 2000.
Urban J., Vařeka I., Svajčíková J. Přehled metod hodnocení plantogramu z hlediska diagnostiky plochonoží. Fyzioterapie [online]. 2000.
Vařeka I. Skolióza ve fyzioterapeutické praxi. Fyzioterapie [online]. 2000.
Vařeka I. Vojtova reflexní lokomoce a vývojová kineziologie. Fyzioterapie [online]. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Vařeka I. Posturální funkce dolní končetiny - vliv flexe v koleni na postavení v subtalárním kloubu v uzavřeném kinematickém řetězci. Posturální funkce dolní končetiny - vliv flexe v koleni na postavení v subtalárním kloubu v uzavřeném kinematickém řetězci. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dvořák R., Vařeka I. Co víme o metodě ulzibat? In Smékal D. (Eds.) Sborník příspěvků VII. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2018.
Vařeková R., Vařeka I. Are asthmatic children prone to obesity? In Zvonař M., Sajdlová Z. (Eds.) Proceedings of the 9th International Conference Sport & Quality of Life 2013. 2013.
Svoboda Z., Janura M., Vařeka I. Relation between sophisticated measurements and biomechanics teaching. In Uzunboylu H., Ozdamli F. (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Uhlíř P., Opavský J., Leisser J. Hodnocení variability srdeční frekvence ? příspěvek k posuzování účinků kardiorehabilitace v lázních u pacientů po aortokoronárním bypassu. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Neumannová K., Vařeková R., Vařeka I. Plicní rehabilitace funkční poruchy dýchání - kasuistika. XVII. Luhačovické dny. 2010.
Neumannová K., Šlachtová M., Vařeková R., Vařeka I., Lang R. Vliv rehabilitační léčby na rozvíjení hrudníku u nemocných s obstrukčním typem ventilační poruchy. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Vařeková R., Vařeka I. Vybrané pohybové aktivity seniorů v zimním období. In Bednářová H. (Eds.) Aktivní v každém věku II. 2008.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Hnátek J., Pišťková N. Motor system in patiens of middle and senior age treated in Luhačovice spa. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Hnátek J., Píšťková N., Mizerová H. Svalové dysbalance ve středním a vyšším věku [CD]. In Blahutková M. (Eds.) Soubor referátů z mezinárodní konference Sport a kvalita života 2007. 2007.
Vařeková R., Vařeka I., Hnátek J., Píšťková N., Burianová K. Výskyt svalových dysbalancí u pacientů léčených v Lázních Luhačovice, a. s. ve středním a seniorském věku. In Wittmannová J. (Eds.) Aktivní v každém věku: pracovní seminář odborníků v oblasti pohybových aktivit seniorů. 2007.
Vařeková R., Zdařilová E., Vařeka I., Burianová K., Riegerová J., Hnátek J. Anthropometric and kinesiologic findings in asthmatic children. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Vařeková R., Vařeka I., Zdařilová E., Burianová K., Polák M. Antropometrická charakteristika astmatických dětí. XII. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2005.
Zdařilová E., Burianová K., Vařeka I., Vařeková R., Polák M. Kineziologické aspekty držení těla u dětských astmatiků. XII. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2005.
Vařeka I., Vařeková R., Burianová K., Zdařilová E., Polák M., Hnátek J., Hak J. Možnosti využití fyzické zátěže jako součásti lázeňské léčby astmatických dětí. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2005.
Vařeka I., Vařeková R., Burianová K., Zdařilová E., Polák M., Hnátek J., Hak J. Physical activity in spa treatment of asthmatic children. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeka I., Vařeková R., Barešová J., Kohoutová Z. The effect of comprehensive spa treatment on the ventilatory parameters and muscular fitness of children with bronchial asthma disease [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Vařeka I., Hak J., Vařeková R., Zdařilová E., Burianová K., Polák M. Vliv pravidelné fyzické zátěže během lázeňského pobytu na některé parametry fyzické výkonnosti u astmatických dětí. XII. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2005.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeka I., Vařeková R., Polák M. Vliv komplexní lázeňské léčby na ventilační parametry u dětských astmatiků. XII. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2005.
Vařeková R., Vařeka I. Body weight factionalisation and the chest parameters in asthmatic children. In . (Eds.) 14th European congress of physical and rehabilitation medicine: Advances in PMR - traditional and modern concepts: Final programme and abstract. 2004.
Vařeka I., Elfmark M. COP medial sway induced by knee flexion in single-leg stance on Footscan plate. In . (Eds.) 14th European congress of physical and rehabilitation medicine: Advances in PMR - traditional and modern concepts: Final programme and abstracts. 2004.
Vařeková R., Partschová P., Vařeka I., Dostálová I., Sluka R. The evolution of the handedness and the footedness in children. In Thurzo M. (Eds.) Slovenská antropológia: bulletin slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. 2004.
Vařeka I., Dvořák R. The postural model of linking in function disorders of locomotor system. In . (Eds.) 14th European congress of physical and rehabilitation medicine: Advances in PMR - traditional and modern concepts: Final programme and abstracts. 2004.
Dvořák R., Vařeka I. The principles of kinetic chains and movement restriction in kinesiotherapy. In . (Eds.) 14th European congress of physical and rehabilitation medicine. 2004.
Vařeková R., Vařeka I. Body composition in the asthmatic children. 2nd Word Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM. 2003.
Vařeka I., Elfmark M., Janura M. COP trajectory and tripod model of the foot. 2nd word congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM. 2003.
Vařeka I., Paredes E. Influence of the bandage due to ankle distorsion on the foot motin [Abstract]. 2nd world congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM. 2003.
Vařeka I., Vařeková R. Kinesiotheraqpy and inhalations - the crucial methods in spa treatment of respiratory tract diseas. XIII. kongres Poskiego towarzystwa fizjoterapii. 2003.
Žujová E., Vařeka I. Monitoring of postural sway by triaxial accelerometer. Reflection on Advances in Rehabilitation - Future Challenges: Sborník abstrakt vydaný při příležitosti 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. 2003.
Žujová E., Vařeka I. Monitoring of postural sway by triaxial accelorometr. 2nd Word Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM. 2003.
Žujová E., Vařeka I., Sigmund E. Monitorování posturální stability akcelerometrem TriTrac-R3D. In Kirchner J., Kavalíř P., Adámková M. (Eds.) Nové perspektivy výzkumu a praxe v kinantropologii. 2003.
Vařeka I., Žujová E., Sigmund E. Monitorování posturální stability akcelerometrem TriTrac-R3D. In Kirchner J., Kavalíř P., Adámková M. (Eds.) Nové perspektivy výzkumu a praxe v kinantropologii. 2003.
Vařeka I., Roba T. Plavecké rameno [Abstract]. VI. konferencia Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2003.
Vařeková R., Vařeka I. The problem of clinical examination of muscular disbalance [Abstract]. In Vignerová J., Riedlová J., Bláha P. (Eds.) International anthropological congress : Anthropology and society. 2003.
Vařeka I. The spa treatment of respiratory diseases. 2nd Word Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM. 2003.
Paredes E., Vařeka I. Vliv imobilizace na nožní klenbu [Abstract]. X. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2003.
Vařeka I., Hak J., Vařeková R. Severská chůze - principy a možnosti uplatnění v rehabilitaci. Rehabilitácia. 2002.
Vařeková R., Hak J., Vařeka I. Somatometrická charakteristika astmatických dětí [Abstrakt]. Sborník abstrakt IX. luhačovické dny. 2002.
Vařeková R., Vařeka I., Hak J. Tělesné složení a vybrané somatometrické parametry u astmatických dětí léčených v Lázních Luhačovice. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Janura M., Sípalová M., Schreirer B., Elfmark M., Vařeka I., Repková P. Hodnocení držení těla u mentálně postižené populace. In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Vařeka I., Králová M., Vařeková R. Lateralita nohou a asymetrie zatěžování ve stoji. In Martiník K., Komeštík B., Ryba J. (Eds.) Sborník referátů z interdisciplinární konference Optimální působení tělesné zátěže a výživy [CD ROM]. 2001.
Vařeka I., Pudilová P., Elfmark M., Janura M., Janečka Z. Posturální stabilita vidících a nevidomých - Vliv zrakové kontroly, typu a velikosti opěrné báze. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Vařeková R., Vařeka I. Srovnání svalových dysbalancí mezi chlapci a dívkami školního věku. In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Vařeka I., Pudilová P., Elfmark M., Janura M., Janečka Z. The comparsion od the postural stability in the sighted and the blind. In Mester J., King G., Strüder H., Tsolakidis E., Osterburg A. (Eds.) TsolakidisProceedings of the 6th Annual congres of the European College of Sport Sciencis 15th Congress of the German society of Sport Science. 2001.
Vařeková R., Vařeka I. Vliv věku a pohlaví na výskyt svalových dysbalancí a držení těla u dětí školního věku. In Martiník K., Komeštík B., Ryba J. (Eds.) Sborník referátů z interdisciplinární konference Optimální působení tělesné zátěže a výživy [CD ROM]. 2001.
Vařeka I., Smékal D., Urban J. Kineziologické poznámky ke klinice pánevního pletence a pánevního dna. Zborník prednášok V. zjazdu Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2000.
Svajčíková J., Vařeka I., Urban J. Srovnání výsledků hodnocení plantogramu z hlediska plochonoží různými metodami [Abstract]. Sborník abstrakt VII. Sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2000.
Vařeková R., Vařeka I. Výskyt svalových dysbalancí u dětí školního věku. Sborník referátů: Konference Úkoly a problematika antropologie a zdravovědy na pedagogických fakultách, Doktorandská konference Aplikovaná antropologie. 2000.
KNIHA - CELEK
Vařeka I., Vařeková R. Kineziologie nohy. Kineziologie nohy. 2009.
Kolář P., Bitnar P., Dyrhonová O., Smékal D., Vařeka I. Rehabilitace v klinické praxi. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Vařeková R., Vařeka I. Kineziologie. In Psotta R. (Eds.) 2014.
Vařeková R., Vařeka I. Sportovní antropologie. In Cichá M. (Eds.) Integrální antropologie. 2014.
Kálal J., Vařeka I. Balneologie. In . (Eds.) Rehabilitace v klinické praxi. 2009.
Kolář P., Vařeka I. Kineziologie nohy. In Houdek L. (Eds.) Rehabilitace v klinické praxi. 2009.
ABSTRAKT
Vařeka I. Od reflexní lokomoce k dynamickému systému. Sborník abstrakt XXVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2022.
Pauček B., Vařeka I., Smékal D. Možnosti magnetické rezonance v komplexní diagnostice poruch ramenního pletence. Sborník abstrakt XXVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2019.
Vařeka I. Sport jako civilizační onemocnění. Sborník abstrakt XXVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2019.
Vařeka I. Mechanismy chůze. Pohybové ústrojí. 2018.
Vařeka I., Osladil T., Jindra M., Vaňásková E., Vařeková R. Effect of the in-patient rehabilitation on the functional independence in the lower extremity amputees. 2017.
Vařeka I., Osladil T., Jindra M., Vaňásková E., Vařeková R., Janura M. Klinické testování soběstačnosti pacientů po amputaci dolní končetiny. Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2017.
Vařeková R., Lehnert M., Vařeka I., Janečková M. Monitoring of selected injury risc factors in the young basketball players. In Zvonař M. (Eds.) 11th International conference on kinanthroplogy "Sport and Quality of Life": Book of Abstracts. 2017.
Vařeková R., Vařeka I., Lehnert M. Sledování podpůrně pohybového systému u mladých fotbalistů. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Vařeka I. Útržkovité vzpomínky na počátky Katedry fyzioterapie FTK UP v Olomouci aneb od římských lázní k evaluaci a kvantifikaci. Sborník abstrakt VI. absolventské konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2016.
Vařeková R., Vařeka I., Lehnert M. Posturální asymetrie a rozsah pohybu velkých kloubů u mladých hráčů fotbalu. ABSTRAKTY 21. ročníku konference Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka". 2015.
Vařeka I., Osladil T., Vaňásková E., Bednář M., Jindra M., Bielmeierová J., Vařeková R. The effect of the first in-patient rehabilitation after lower limb amputation. Journal of Rehabilitation Medicine. 2015.
Vařeková R., Vařeka I. Pohyb jako součást zdravého životního stylu astmatických dětí. Abstrakty 20. ročníku konference Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka". 2014.
Svoboda Z., Janura M., Králová L., Vařeka I. The influence of foot type on pressure distribution during gait. Gait & Posture. 2014.
Vařeková R., Vařeka I. Variety a patologie lumbosakrálního přechodu. Sborník abstraktů V. absolventské konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2014.
Vařeková R., Vařeka I. Antropometrické parametry a tělesné složení u dětí s astma bronchiale. In Feltlová D. (Eds.) Abstrakty 19. ročníku konference Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr V. Soulka". 2013.
Vařeková R., Vařeka I. Are asthmatic children prone to obesity. In Zvonař M. (Eds.) Book of abstracts Sport & Quality of Life 2013. 2013.
Vařeková R., Vařeka I., Klimešová I. Obesity in asthmatic children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Svoboda Z., Janura M., Králová L., Vařeka I. The influence of foot type on pressure distribution during gait. 22nd Annual Meeting of ESMAC: Abstracts. 2013.
Bajerová M. Aplikace elastické pásky (tapu) pro ovlivnění průběhu léčby pacienta v rehabilitačním procesu. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
Vařeková R., Krejčí V., Vařeka I., Palová J., Mejzlík V. Different results of dietary and exercise intervention in and middle age patients and older ones with newly detected diabetes mellitus II. In Zvonař M., Sebera M. (Eds.) Book of Abstract Sport & quality of life 2011. 2011.
KONEČNÝ P., ELFMARK M., KROBOT A., URBÁNEK K., KAŇOVSKÝ P. Efekty orofaciální rehabilitace u pacientů po CMP. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) Abstrakta sjezdu RFM 2011. 2011.
Zaatar A., Opavský J., Uhlíř P. Hodnocení aktivity vybraných svalů povrchovou polyelektromyografií ve zkoušce vstávání ze sedu do stje u dvou věkových kategorií a odlišné míry pohybových aktivit. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
Yanac Paredes E., Opavský J., Elfmark M. Hodnocení svalové aktivace při extenzi v kyčelním kloubu povrchovou elektromyografií. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
Opavský J. Názory na vzdělávání a praxi v oblasti diagnostiky a léčby bolesti v rehabilitační a fyzikální medicíně - výsledky ankety budoucích specialistů oboru. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
Vařeka I., Vařeková R. Ortotické vložky v nefarmakologické léčbě mediální tibiofemorální gonartrózy. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (abstrakta). 2011.
Smékal D. Remodelace štěpu předního zkříženého vazu - význam v rehabilitaci. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
Šlachtová M., Svoboda Z., Čuklovičová K., Neumannová K. Sledování základních charakteristik chůze a ADL u pacientů s Parkinsonovou chorobou v průběhu jejich onemocnění. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
SVOBODA Z., Vařeka I., JANURA M., Šmídová K., Martynková D. The influence of active pronation and supination on the movement of the lower limbs and pelvis during gait. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 6th International Posture Symposium. 2011.
Vařeková R., Krejčí V., Vařeka I., Palová J., Mejzlík V. Změny antropometrických a biochemických parametrů u pacientů s nově diagnostikovaným diabetes mellitus II. typu po šestiměsíční pohybové a dietní intervenci. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (abstrakta). 2011.
Dvořák R. Dětská obrna - 130. výročí Elizabeth Kenny. In Vařeka I., Hnátek J. (Eds.) Sborník abstrakt XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Bajerová M., Opavský J. Dysfagie s cervikogenní etiologií a její terapie. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) Sborník abstrakt XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Šlachtová M., Neumannová K., Koutová Z., Chrobáková K. Hodnocení kvality hrubé motoriky předškolních dětí. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) Sborník abstrakt XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Vařeka I., Vařeková R. Klinické určení osy subtalárního kloubu [Abstract]. Pohybové ústrojí. 2010.
Smékal D. Nová metoda hodnocení posturálních reakcí pomocí snímání světelného bodu larepointeru. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) Sborník abstrakt XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Vařeka I., Janura M., Vařeková R. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) Sborník abstrakt XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Vařeka I., Janura M., Vařeková R. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu [Abstract]. Pohybové ústrojí. 2010.
Neumannová K., Zatloukal J., Vařeková R., Vařeka I. Využití dechových pomůcek u nemocných s bronchiální obstrukcí. XIX. moravskoslezské pneumologické dny. 2010.
Vařeková R., Burianová K., Vařeka I. Anthropometric parameters in pulmonary diseased women. Anthropological review. 2009.
Vařeka I., Vařeková R. Hyperpronační syndrom. Pohybové ústrojí. 2009.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I., Zdařilová E., Hnátek J. Rozvíjení hrudníku u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. XVI. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2009.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I., Rydlová J. Rozvíjení hrudníku u zdravých osob a u nemocných s obstrukním typen ventilační poruchy. XVIII. moravskoslezské dny pneumologie. 2009.
Vařeka I., Vařeková R. Výška podélné klenby u funkčních typů nohy. Sborník abstrakt - XVI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I. Možnosti využití dechové rehabilitace u poruch dýchání různé etiologie - poznámky z praxe. In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury UP. 2008.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Rýdlová J. Somatometrická a kineziologická studie astmatických dětí [Abstract]. XVII. moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
Vařeka I., Vařeková R., Burianová K., Hnátek J., Píšťková N. Svalové dysbalance ve středním a vyšším věku - průběžné výsledky statistické analýzy. XV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2008.
Burianová K., Machová L., Zatloukal J., Vařeková R., Vařeka I., Rýdlová J. Ventilatory muscle training u nemocných s bronchiálním astmatem, chronickou obstrukční plicní nemocí a sarkoidózou - kazuistiky. XVII. moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
Vařeka I., Dvořák R. Basic kinesiologic principles of vojtas reflex locomotion. V. miedzynarodowa konferencja studenckich kól naukowych i mlodych pracowników nauki. 2007.
Dvořák R. Kineziologická podstata Vojtovy reflexní lokomoce. In Vařeka I. (Eds.) XIVI. sjezd společnosti Rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2007.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Hnátek J., Pišťková N. Motor system in patiens of middle and senior age treated in Luhačovice spa [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Hnátek J., Píšťková N., Mizerová H. Svalové dysbalance ve středním a vyšším věku. In Blahutková M. (Eds.) Mezinárodní konference Sport a kvalita života 2007: sborník abstrakt. 2007.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeková R., Vařeka I. The effect of 8 week pulmonary rehabilitation programme on ventilatory parameters, chest mobility and quality of life in patients with COPD. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeková R., Vařeka I. Vliv plicní rehabilitace na dýchací pohyby u nemocných s CHOPN. Sborník abstrakt XIV. luhačovické dny. 2007.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I., Kačerová L., Rydlová J. Vliv plicní rehabilitace na rozvíjení hrudníku a ventilační parametry u pacientů s bronchiálním astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí [Abstract]. XIV. moravskoslezské pneumologické dny. 2007.
Vařeka I., Vařeková R., Hnátek J., Píšťková N., Burianová K., Mizerová H. Výskyt svalových dysbalancí ve středním a vyšším věku - průběžné výsledky. Sborník abstrakt XIVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2007.
Vařeka I., Vařeková R., Janura M., Elfmark M. Význam biomechanických funkčních vztahů kloubů dolní končetiny v klinické patokineziologii krokového cyklu. Sborník abstrakt XIVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2007.
Vařeka I. Alternativní pohled na původ a povahu motorických vzorů [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeková R., Vařeka I. Ovlivnění dýchání pomocí THRESHOLD PEP a THRESHOLD IMT [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Zdařilová E., Burianová K., Vařeková R., Vařeka I. Ovlivnění dýchání pomocí THRESHOLD PEP a THRESHOLD IMT workshop [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeka I., Vařeková R. Předpis pohybové aktivity u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. XIII. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vařeka I., Vařeková R. Patokineziologie chůze. 2019.
Dvořák R., Vařeka I. Co víme o metodě ulzibat? 2018.
Vařeka I., Vařeková R. Kineziologie chůze. 2018.
Vařeka I. Mechanismy chůze. 2018.
Vařeka I. Kineziologie nohy. 2017.
Vařeka I., Osladil T., Jindra M., Vaňásková E., Vařeková R., Janura M. Klinické testování soběstačnosti pacientů po amputaci dolní končetiny. 2017.
Vařeková R., Lehnert M., Vařeka I., Janečková M. Monitoring of selected injury risc factors in the young basketball players. 2017.
Vařeka I. Robotika ruky. 2017.
Vařeková R., Vařeka I., Klimešová I. Obesity in asthmatic children. 2014.
Vařeka I., Janura M., Lehnert M., Vařeková R., Elfmark M., Svoboda Z. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. 2012.
Vařeka I. Kineziologie nohy. 2010.
Vařeka I. Kineziologie nohy. 2010.
Vařeka I. Kineziologie nohy. 2010.
Vařeka I. Klinické určení osy subtalárního kloubu. 15. Kubátův den: "Diagnostika, léčení, biomechanika a patobiomechanika pohybového ústrojí". 2010.
Vařeka I. Patokineziologie nohy. 2010.
Vařeka I. Patokineziologie nohy. 2010.
Vařeka I. Patokineziologie nohy. 2010.
Vařeka I. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. 15. Kubátův den: "Diagnostika, léčení, biomechanika a patobiomechanika pohybového ústrojí". 2010.
Vařeka I. Dynamická plantografie. Přednáška v rámci projektu Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. 2009.
Vařeka I. Dynamická plantografie. Přednáška v rámci projektu Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. 2009.
Vařeka I. Hyperpronační syndrom. 14. Kubátův podologický den - Biomechanika a patobiomechanika, diagnostika a léčení vrozených a získaných vad pohybového ústrojí na makro-, meso-, mikro- a nano-úrovních. 2009.
Vařeka I. Hyperpronační syndrom nohy a jeho vliv na proximální segmenty a klouby. 1. ročník mezinárodní konference Fyzioterapie 2009. 2009.
Vařeka I. Výška podélné klenby u funkčních typů nohy. XVI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Vařeka I. Nové klinické typologie a modely funkce nohy. 13. Kubátův padologický den - Projevy chronických onemocnění pohybového aparátu. 2008.
Vařeka I. Patokineziologie nohy. Akrum dolních končetin v postuře a lokomoci - kineziologie, operativa, fyzioterapie, protetika. 2008.
Vařeka I. Svalové dysbalance ve středním a vyšším věku - průběžné výsledky statistické analýzy. XV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2008.
Vařeka I. Basic kinesiologic principles of vojtas reflex locomotion. V. miedzynarodowa konferencja studenckich kól naukowych i mlodych pracowników nauki. 2007.
Vařeka I. Funkční diagnostika nohy. Konference Aktuality ve fyzioterapii. 2007.
Vařeka I. Kineziologická podstata Vojtovy reflexní lokomoce. XIVI. sjezd Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny. 2007.
Vařeka I. Kineziologie pletence ramenního. Rehabilitace ramene. Seminář UNIFY. 2007.
Vařeka I. Principy lázenské léčby dýchacího systému. Dny Vincence Priessnitze. 2007.
Vařeka I. Výskyt svalových dysbalancí ve středním a vyšším věku - průběžné výsledky. XIVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2007.
Vařeka I. Význam biomechanických funkčních vztahů kloubů dolní končetiny v klinické patokineziologii krokového cyklu. XIVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2007.
Vařeka I. Alternativní pohled na původ a povahu motorických vzorů. 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
Vařeka I. . International Balneologic Conference. 2005.
Vařeková R., Zdařilová E., Vařeka I., Burianová K., Riegerová J., Hnátek J., Hak J. . International balneology conference. 2005.
Vařeka I. Adherence astmatických dětí k různým typům fyzické aktivity. X. dny RAPL (rinologie, alergologie, pneumologie a lázeňství). 2005.
Vařeková R., Vařeka I., Zdařilová E., Burianová K., Polák M., Hak J. Antropometrická charakteristika astmatických dětí. XII. luhačovcké dny. 2005.
Vařeka I. Funkční vztahy kloubů dolních končetin. I. pediatrický seminár ve Zlíně. 2005.
Vařeka I. Galvanoterapie. Využití diatermie, ultrazvuku a galvanoterapie v rehabilitačním lékařství. 2005.
Vařeka I. Interferenční proudy v moderním pojetí. Využití diatermie, ultrazvuku a galvanoterapie v rehabilitačním lékařství, BTL,. 2005.
Vařeka I. Možnosti využití fyzické zátěže jako součásti lázeňské léčby astmatických dětí. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2005.
Vařeka I. Physical activity in spa treatment of asthmatic children. 4th international conference Movement and health. 2005.
Vařeka I. Ultrakrátkovlnná a mikrovlnná diatermie. Využití diatermie, ultrazvuku a galvanoterapie v rehabilitačním lékařství. 2005.
Vařeka I. Ultrasonoterapie v rehabilitačním lékařství. Využití diatermie, ultrazvuku a galvanoterapie v rehabilitačním lékařství. 2005.
Vařeka I. Ultrazvuková terapie, vlastnosi a možnosti využití. Využití diatermie, ultrazvuku a galvanoterapie v rehabilitačním lékařství, BTL, SRKP ČSL JEP. 2005.
Vařeka I. Změny fyzické výkonnosti u dětí s astmatem při pravidelné fyzické zátěži během lázeňského pobytu. X. dny RAPL (rinologie, alergologie, pneumologie a lázeňství). 2005.
Vařeka I. . 14 th European congress of physical and rehabilitation medicine. 2004.
Vařeka I. . I. Hungarian-Turkish balneological workshop. 2004.
Vařeka I. . 14 th European Congress of Physical and Rehabilitaion Medicine. 2004.
Vařeková R., Vařeka I. Body weight factionalisation and the chest parameters in asthmatic children. 14th European congress of physical and rehabilitation medicine "Advances in PMR - traditional and modern concepts". 2004.
Vařeka I. Diadynamické proudy a jejich aplikace v sekvencích. Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Vařeka I. Diadynamické proudy a jejich aplikace v sekvencích. Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Vařeka I. Funkční vztahy kloubů dolních končetin. 9. Kubátův podologický den. 2004.
Vařeka I. Impulzoterapie s důrazem na stimulační proudy a jejich aplikaci v sekvencích. Seminář Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Vařeka I. Interferenční proudy v moderním pojetí. Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Vařeka I. Interferenční proudy v moderním pojetí. Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Vařeková R., Vařeka I. Intersexuálne rozdiely a vekové zmeny vo výskyte svalových dysbalancií u detí. Rehabilitácia v pediatrii : celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou. 2004.
Vařeka I. Kineziologie dýchání. IX. dny RAPL /rinologie, alerogologie, pneumologie a lázeňství/. 2004.
Vařeka I. Rehabilitation bei Berufskrankheiten der Atemwege. Falkensteiner Tage 2004 - Aktuelle Fragen zu Berufkrankheiten von Lunge und Atemweg. 2004.
Vařeka I. Využití moderních proudů - izoplanární vektorové pole, dipólový vektor ručně a automaticky otáčený. Seminář Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Vařeka I. . XIII. kongres Poskiego towarzystwa fizjoterapii. 2003.
Vařeka I. . 2nd world congress of the International Society od Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM. 2003.
Vařeka I. . 2nd Word Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM. 2003.
Vařeka I. . 2nd Word Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM. 2003.
Vařeka I. COP trejectory and triopod model of the foot. 2nd word congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM. 2003.
Vařeka I. Kineziologie nohy - teminologie a základní principy funkce nohy. Kineziologie nohy a plantografie, 3. pracovní seminář České kineziologiské společnosti. 2003.
Vařeka I. Monitorování posturální stability akcelerometrem TriTrac-R3D. Mezinárodní studentská konference Nové perspektivy výzkumu a praxe v kinantropologii. 2003.
Vařeka I. Novinky ve fyzioterapii. Kineziologie kolene. 2003.
Vařeka I. Plavecké rameno. VI. konferencia Spoločnosti myokeletálnej medicíny. 2003.
Vařeková R., Vařeka I. The problem of clinical examination of muscular disbalance. International anthropological congress : Anthropology and society : Memorial congress to the 60th anniversary of death of Dr. Aleš Hrdlička. 2003.
Vařeka I. Trajektorie COP ve vztahu k tripodnímu modelu nohy. Kineziologie nohy a plantografie, 3. pracovní seminář České kinezologické společnosti. 2003.
Vařeka I. Využití fyzikální terapie. Ultrazvuk, SRKP ČLS JEP. 2003.
Vařeka I. Využití fyzikální terapie. Středofrekvenční poruchy, SRKP ČLS JEP. 2003.
Vařeka I., Pudilová P., Elfmark M., Janura M., Janečka Z. Posturální stabilita vidících a nevidomých - vliv zrakové kontroly, typu a velikosti opěrné báze. Přístrojové hodnocení posturální stability (využití silových plošin). 1. pracovní seminář České kineziologické společnosti. 2001.
Vařeka I. The comparsion of the postural stability in the sighted and the blind. 6th Annual Congres of the European College of Sport Sciencis 15th Congress of the German Society of Sport Science. 2001.
Vařeka I., Smékal D., Urban J. Kineziologické poznámky ke klinice pánevního pletence a pánevního dna. V. zjazd Spoločnosti myoskleltálnej medicíny. 2000.
Vařeka I., Smékal D., Urban J. Kineziologické poznámky ke klinice pánevního pletence a pánevního dna. V. zjazd Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2000.
Vařeka I. Kineziologický model řetězení poruch funkce. Odborný seminář Aktuality ve fyzioterapii. 2000.
Urban J., Vařeka I., Svajčíková J. Přehled metod hodnocení plantogramu z hlediska diagnostiky plochonoží. VII. sjezd SRFM Luhačovice. 2000.
Urban J., Vařeka I., Svajčíková J. Přehled metod hodnocení plantogramu z hlediska diagnostiky plochonoží. 4. mezinárodní konference v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesvé výchovy. 2000.
Svajčíková J., Vařeka I., Urban J. Srovnání výsledků hodnocení plantogramu z hlediska plochonoží různými metodami. VI. sjezd SRFM. 2000.
Urban J., Smékal D., Vařeka I. Význam pánevního regionu v řetězení funkčních poruch pohybového systému. V. zjazd Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2000.
Urban J., Smékal D., Vařeka I. Význam pánevního regionu v řetězení funkčních poruch pohybového systému. V. zjazd Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2000.
Urban J., Smékal D., Vařeka I. Význam panvoného regionu v reťazení funkčných porúch pohybovej sústavy. V. zjazd SMM-Problematika porúch v oblasti panvy. 2000.
SBORNÍK - CELEK
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Vařeka I. Dichtung und Wahrheit (Jeden den ze života katedry). 10. výročí FTK UP Olomouc. 2001.
RECENZE
Vařeka I. Dvořák, R. Základy kinezioterapie. Recenze skript. 2003.
Vařeka I. Janura, M. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Odborná korektura skripta. 2003.
OSTATNÍ
Neumannová K., Zatloukal J., Kopecký M., Vařeka I., Koblížek V. Doporučený postup plicní rehabilitace u onemocnění covid-19. 2021.
PROJEKT
Vařeka I., Lehnert M., Janura M., Elfmark M., Vařeková R., Svoboda Z., Veverka J., Slezáková R. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. Evropské sociální fondy. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Vařeka I. Rehabilitace @ fyzioterapie CZ (online). Rehabilitace @ fyzioterapie CZ (online). 2001.
Vařeka I. Fyzioterapie (on-line). Fyzioterapie [online]. 2000.
Vařeka I. Fyzioterapie (on-line). Fyzioterapie [online]. 2000.
Vařeka I. Fyzioterapie (on-line). Fyzioterapie [online]. 2000.
Rehabilitace @ fyzioterapie CZ (online). In Vařeka I. (Eds.) Rehabilitace @ fyzioterapie CZ (online). 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)