prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636163

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

2.14

profesor

Ochrana obyvatelstva, studium permeace toxických látek bariérovými materiály, senzorové technologie, nanomateriály, prostředky individuální a kolektivní ochrany

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen oborové rady (23. 6. 2016 – )
 • Člen oborové rady (12. 6. 2020 – )
 • Člen oborové rady (1. 3. 2023 – )

Vědecká rada

 • Dnem 17.6.2020 ustanoven děkanem Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie v Praze členem Vědecké rady. (člen, 2020–)
 • Dnem 26.10.2017 ustanoven ředitelem Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany v Brně členem Vědecké rady. (člen, 2017–)
 • Dnem 1.7.2016 ustanoven rektorem Policejní akademie České republiky externím členem Vědecké rady (člen, 2016–)
 • Dnem 21.5.2019 ustanoven děkanem Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie v Praze členem Vědecké rady. (člen, 2019–)
 • Dnem 1.2.2022 ustanoven děkanem Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava členem Vědecké rady. (člen, 2022–)
 • Dnem 1.3.2019 ustanoven děkanem Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně členem Vědecké rady. (člen, 2019–2023)

Redakční rada

 • Člen redakční rady periodika Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně Advances in Military Technology. Od 25.5.2021. (člen, 2021–)
 • Člen redakční rady (Reviewer Board) časopisu MDPI Sensors, Basel, Švýcarsko. (člen, 2020–)
 • Člen redakční rady (Editorial Board Members) časopisu MDPI Electrochem, Basel, Švýcarsko. (člen, 2020–)
 • Člen redakční rady časopisu Bulletin of „Carol I“ National Defence University vydávaného „Carol I“ National Defence University, Bukurešť, Rumunsko. (člen, 2019–)
 • Člen redakční rady (Scientific Board) časopisu Land Forces Academy Review vydávaného „Nicolae Balcescu“ Land Forces Academy, Sibiu, Rumunsko. (člen, 2018–)
 • Dnem 10.11.2021 zařazen do redakční rady (Editorial Team) časopisu Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Bělehrad, Srbsko. (člen, 2021–)
 • Člen redakční rady a Vědecké redakce periodika Policejní akademie v Praze časopisu Bezpečnostní teorie a praxe. (člen, 2016–)
 • Člen redakční rady časopisu Economics and Management Journal vydávaného na Univerzitě obrany v Brně. (člen, 2016–)
 • Člen redakční rady periodika Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně Military Medical Science Letters (Vojenské Zdravotnické Listy). (člen, 2018–)
 • Člen redakční rady (Scientific Board) časopisu Scientific Bulletin vydávaného „Nicolae Balcescu“ Land Forces Academy, Sibiu, Rumunsko. (člen, 2018–)

Oborová rada

 • Doktorský studijní program „Bezpečnostně právní studia“ se studijním oborem „Policejní management a kriminalistika“ na Policejní akademii ČR v Praze. (člen, 2016–)
 • Doktorské studijní programy „Požární ochrana a bezpečnost“ a „Fire Protection and Safety“ na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava.. (člen, 2023–)
 • Doktorský studijní program „Měření a zpracování signálů v chemii“ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. (člen, 2020–)

Státnicová komise

 • Státní doktorská zkouška na Fakultě vojenského zdravotnictví UO Mgr. Anety MARKOVÉ v DSP „Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví“. (člen, 2022–2022)
 • Státní DZ na FVL UO Mgr. Michaely ZAMRAZILOVÉ, v DSP „Teorie obrany státu“, studijním oboru „Řízení obrany státu“ konané dne 28.8.2023. (člen, 2023–2023)
 • Státní DZ na FVL UO Ing. Kateřiny GÖGHOVÉ, v DSP „Teorie obrany státu“, studijním oboru „Řízení obrany státu“ konané dne 28.8.2023. (člen, 2023–2023)
 • Komise pro obhajoby a SZZ studentů P a K formy studia dvouletého nav. mag. SP Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvat. FTK UPOL (předseda, 2021–)
 • Komise pro obhajoby a SZZ studentů P a K formy studia tříletého Bc SP Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva FTK UPOL (předseda, 2021–)

Habilitační komise

 • Člen HK na Univerzitě obrany pro posouzení vědecké kvalifikace a předcházející pedagog. praxe Dr. Daniela SASE v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva. (člen, 2022–2023)
 • Člen HK na FBI VŠB-TUO pro posouzení vědecké kvalifikace a předcházející pedag. praxe RNDr. Hany KUBÁTOVÉ, Ph.D v oboru Bezpečnost a požární ochrana. (člen, 2022–2022)
 • Člen HK na Univerzitě obrany pro posouzení vědecké kvalifikace a předcházející pedag. praxe Mgr. Martina BLAHY v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva. (člen, 2022–2022)

PhD. komise

 • Státní doktorská zkouška na Fakultě BMI ČVUT PhDr. Václava ADÁMKA v DSP „Ochrana obyvatelstva“, studijním oboru „Civilní nouzová připravenost“. (člen, 2020–2020)
 • Obhajoba disertační práce Mgr. Anety MARKOVÉ v DSP „Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví“ na Fakultě vojenského zdravotnictví UO. (člen, 2022–2022)
 • Státní doktorská zkouška na FVL UO Mgr. Jana FERYNY v DSP Teorie obrany státu, studijním oboru/specializaci Řízení obrany státu konané dne 15.6.2023. (člen, 2023–2023)
 • Státní doktorská zkouška na FVL UO mjr. Ing. Bc. Zbyněk SUCHÁNKA v DSP Ochrana vojsk a obyvatelstva, oboru Ochrana obyvatelstva konané dne 25.8.2021. (člen, 2021–2021)
 • Státní doktorská zkouška na Fakultě vojenského zdravotnictví UO pplk. MUDr. Aleše RYBKY v DSP „Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví“. (člen, 2021–2021)
 • Obhajoba disertační práce Ing. Karla MICHENKY v DSP „Ekonomika a management“, studijním oboru „Vojenský management“ na FVL UO v Brně dne 29.8.2023. (člen, 2023–2023)
 • Obhajoba disertační práce pplk. MUDr. Aleše RYBKY v DSP „Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví“ na Fakultě vojenského zdravotnictví UO. (člen, 2021–2021)
 • Obhajoba disertační práce Mgr. Vladimíra JELÍNKA v DSP „Bezpečnostně právní studia“, studijním oboru „Policejní management a kriminalistika“ na POLAC. (člen, 2020–2020)
 • Státní DZ na FBI VŠB-TU Ing. Miroslava ANTONÍNA, v DSP Požární ochrana a průmyslová bezpečnost konané dne 8.9.2021. (člen, 2024–2024)
 • Obhajoba disertační práce Ing. Elišky POLCAROVÉ v DSP „PO a průmyslová bezpečnost“, studijním oboru „PO a bezpečnost“ na FBI VŠ-TU Ostrava. (člen, 2022–2022)
 • Obhajoba dis. práce Ing. Ladislava KARDY v DSP „Pož. ochrana a průmyslová bezp.“, studijním oboru „Pož. ochrana a bezp.“ na FBI VŠ-TU dne 29.8.2023. (člen, 2023–2023)
 • Státní DZ na FBI VŠB-TU Ing. Elišky POLCAROVÉ, v DSP Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, oboru Požární ochrany a bezpečnost konané dne 8.9.2021. (člen, 2021–2021)
 • Státní doktorská zkouška na FBMI ČVUT Ing. Denisy Charlotte RALBOVSKÉ v DSP „Ochrana obyvatelstva“, studijním oboru „Civilní nouzová připravenost“. (člen, 2020–2020)
 • Obhajoba disertační práce Ing. Josefa BERNÁTKA v DSP „Ochrana obyvatelstva“, studijní obor „Civilní nouzová připravenost“ na Fakultě BMI ČVUT. (člen, 2020–2020)
 • Obhajoba disertační práce pplk. Ing. Petra HLAVIZNY v DSP „Ekonomika a management“ (62-08-P), studijní obor „Vojenský management“ na FVL UO. (člen, 2020–2020)

Jiné komise a orgány

 • Členství v hodnotící komisi pro posouzení žádosti UTB o udělení akreditace NMgr. SP Bezpečnost společnosti uskutečňovaného Fakultou LKŘ UTB. (člen, 2023–2023)
 • Předsednictví hodnotící komisi pro posouzení žádosti UO o udělení akreditace NMgr. SP Organ. a řízení ve zdravotnictví uskutečňovaného FVZ a FVL UO. (předseda, 2023–2023)
 • Členství v hodnotící komisi pro posouzení žádosti FJFI ČVUT o udělení akreditace HŘ a ŘJP v oboru Jaderná chemie. (člen, 2023–2023)
 • Členství v hodnotící komisi pro posouzení žádosti FJFI ČVUT o udělení akreditace DSP „Jaderná chemie“ v prezenční i kombinované formě studia. (člen, 2023–2023)
 • Členství v hodnotící komisi pro posouzení žádosti FCHT VŠCHT o udělení akreditace HŘ a ŘJP v oboru Energie a paliva. (člen, 2023–2023)
 • Členství v hodnotící komisi pro posouzení žádosti FCHT VŠCHT o udělení akreditace HŘ a ŘJP v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí. (člen, 2023–2023)
 • Členství v hodnotící komisi pro posouzení žádosti FCHT VŠCHT o udělení akreditace HŘ a ŘJP v oboru Chemie a technologie anorganických materiálů. (člen, 2023–2023)
 • Členství v hodnotící komisi pro posouzení žádosti FBI VŠB TUO o udělení akreditace HŘ a ŘJP v oboru Bezpečnost a požární ochrana. (člen, 2023–2023)
 • Členství v hodnotící komisi pro posouzení žádosti FJFI ČVUT o udělení akreditace DSP „Nuclear Chemistry“ v prezenční i kombinované formě studia. (člen, 2023–2023)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Stodola P., Otřísal P., Hasilová K. Adaptive ant colony optimization with node clustering applied to the travelling salesman problem. Swarm and Evolutionary Computation. 2022. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Hasilová K., Otřísal P., Stodola P. Smoothing methods for continuous permeation data measured discretely designated for quick evaluation of barrier materials. In . (Eds.) Advances in Military Technology. 2023.
Craiut L., Bungau C., Bungau T., Grava C., Otřísal P., Radu A. Technology transfer, sustainability, and development, worldwide and in Romania. Sustainability. 2022.
Tagde P., Tagde S., Tagde P., Bhattacharya T., Monzur SM., Rahman MH., Otřísal P. Nutraceuticals and Herbs in Reducing the Risk and Improving the Treatment of COVID-19 by Targeting SARS-CoV-2. Biomedicines. 2021.
Veličković ZS., Vujičić BD., Stojanović VN., Stojisavljević PN., Bajić ZJ., Đokić VR., Ivanković ND., Otřísal P. Pulverized river shellfish shells as a cheap adsorbent for removing of malathion from water: Examination of the isotherms, kinetics, thermodynamics and optimization of the experimental conditions by the response surface method. Vojnotehnicki glasnik. 2021.
Otřísal P., Bungau C., Obšel V., Melichařík Z., Tont G. Selected respiratory protective devices: respirators and significance of some markings. Sustainability. 2021.
Cvetanovic S., Rutic S., Krstic DD., Florus S., Otřísal P. The influence of an active microclimate liquid-cooled vest on heat strain alleviation. Thermal Science. 2021.
Hošková_mayerová Š., Talhofer V., Otřísal P., Rybanský M. Influence of weights of geographical factors on the results of multicriteria analysis in solving spatial analyses. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2020.
Virca I., Barsan G., Bungau C., Mosteanu D., Bungau S., Otřísal P., Banica F., Hatiegan C. Innovative method of treating sintered metal powders surfaces with optical radiation pulses, using gas-discharge lamp. REVISTA DE CHIMIE. 2020.
Bogdan M., Bungau S., TIT DM., Copolovici L., Behl T., Otřísal P., Aleya L., Cioca G., Berescu D., Uivarosan D., Copolovici DM. Variations in the chemical composition of the essential oil of Lavandula angustifolia Mill, Moldoveanca 4 Romanian variety. REVISTA DE CHIMIE. 2020.
Bogdan M., Bungau S., TIT DM., Copolovici L., Behl T., Otřísal P., Aleya L., Cioca G., Berescu D., Uivarosan D., Copolovici DM. Variations in the chemical composition of the essential oil of Lavandula angustifolia Mill, Moldoveanca 4 Romanian variety. REVISTA DE CHIMIE. 2020.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Mika OJ., Matýs T., Otřísal P. Bezpečnostní projekt studentů vysokých škol „Bezpečná rodina 2023“. In Titko M., Halůsková B., Madleňák M. (Eds.) Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. 2023.
Štěpánek B., Otřísal P. Formování edukace problematiky ochrany obyvatelstva v českých zemích. In Ralbovská DR., Halaška J., Čermáková DCh. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2023“. 2023.
Otřísal P., Matyášek D., Štěpánek B. Gloves in the pharmaceutical industry and selected aspects of their use and evaluation. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Conference Proceedings of the 16th Annual International Scientific Conference „SECURITY FORUM 2023“. 2023.
Štěpánek B., Otřísal P., Mika OJ. Historické souvislosti formování branné výchovy v českých zemích. In Titko M., Halůsková B., Madleňák M. (Eds.) Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. 2023.
Mika OJ., Bílková M., Otřísal P. Místní rizikový projekt studentů vysokých škol v České republice. In Titko M., Halůsková B., Madleňák M. (Eds.) Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. 2023.
Liška D., Otřísal P. Možnosti ukrytí obyvatelstva ve statutárním městě Prostějov. In Ralbovská DR., Halaška J., Halaška J. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2023“. 2023.
Obšel V., Otřísal P., Králík L. Možnosti využití IDE senzorů s detekční vrstvou na bázi vodivých polymerů pro stanovení plynného peroxidu vodíku. In Žuja P. (Eds.) Sborník statí mezinárodní vědecké konference „CBRN PROTECT 2023“. 2023.
Otřísal P., Horňáková L. Některé aspekty české a slovenské odborné terminologie související s řešením mimořádných následků spojených s úniky toxických látek do životního prostředí. In Ralbovská DR., Halaška J., Halaška J. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2023“. 2023.
Špačková D., Otřísal P. Obnova obce Mikulčice po zasažení tornádem. In Ralbovská DR., Halaška J., Čermáková DCh. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2023“. 2023.
Horňáková L., Otřísal P. Porovnanie mimoriadnych udalostí spojených s únikom toxických látok do životného prostredia v českej a slovenskej republike a východiská pre vzdelávanie obyvateľstva. In Ralbovská DR., Halaška J., Hon Z. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2023“. 2023.
Otřísal P., Heráková A., Štěpánek B. Protective equipment used by students in health care facilities during the COVID-19 pandemic. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Conference Proceedings of the 16th Annual International Scientific Conference „SECURITY FORUM 2023“. 2023.
Štěpánek B., Otřísal P. The place and role of population protection in education. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Conference Proceedings of the 16th Annual International Scientific Conference „SECURITY FORUM 2023“. 2023.
Máčalová A., Otřísal P. Vybrané přístupy k motivaci a náborové činnosti u Policie České republiky. In Ralbovská DR., Halaška J., Ralbovská DR. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2023“. 2023.
Otřísal P., Mika OJ., Štěpánek B. Vybrané způsoby výuky problematiky ochrany obyvatelstva využitím pojmového mapování. In Titko M., Halůsková B., Madleňák M. (Eds.) Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. 2023.
Slaný P., Otřísal P. Využití vybraných statistických metod pro porovnání dopadů velmi těžkých radiačních havárií. In Ralbovská DR., Halaška J., Staněk M. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2023“. 2023.
Otřísal P., Slaný P. Využití vybraných statistických metod pro porovnání dopadů velmi těžkých radiačních havárií. In Ralbovská DR., Halaška J., Staněk M. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2023“. 2023.
Mika OJ., Otřísal P. A devastating tornado in Moravia in 2021. In Bekešienė S., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation. 2022.
Otřísal P., Ralbovská DR., Cmorej PCh. Analysis of manifestations of aggression in the intervention of the Emergency Medical Service. In Bekešienė S., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation. 2022.
Ralbovská DR., Otřísal P. Analysis of the use of post-trauma care and crisis intervention among the emergency services with regard to job-related psychological strain. In Bekešienė S., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation. 2022.
Otřísal P., Obšel V. Application of methods of preparation of plasmo-chemical nanocoatings designated to hydrophobic and oleo phobic correction of surface working of textile materials for filtration protective suit. In Bekešienė S., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation. 2022.
Karkalic R., Velickovic Z., Ivankovic N., Florus S., Otřísal P. Effectiveness of specific cooling vests on physiological and perceptual responses of first responders in contaminated areas. Conference Proceedings of the International Conference “Contaminated Sites 2022“. 2022.
Štěpánek B., Otřísal P. Key aspects of securing the required quality of decision-making. In Ušiak J., Kollár D., Nečas P., Lasicová J. (Eds.) Conference Proceedings of the 15th Annual International Scientific Conference „SECURITY FORUM 2022“. 2022.
Štěpánek B., Otřísal P. Místo a úloha ochrany obyvatelstva ve vzdělávání. In Ralbovská R., Halaška J., Halaška J. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2022“. 2022.
Štěpánek B., Otřísal P. Místo a úloha systému krizového řízení v rámci klasického managementu. In Ralbovská R., Halaška J., Halaška J. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2022“. 2022.
Štěpánek B., Otřísal P. Místo a úloha systému krizového řízení v rámci klasického managementu. In Ralbovská R., Halaška J., Halaška J. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2022“. 2022.
Mika OJ., Otřísal P. Modelling of accidental impacts of hazardous chemical substances in the Czech Republic. In Bekešienė S., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation. 2022.
Obšel V., Otřísal P., Buk J., Kuchař J., Langer J. Možnosti využití nanomembrány z polymerních nanovláken dotovaných nanostříbrem v respirátorech a filtrech určených k ochraně proti COVID-19. In Lunerová K. (Eds.) 4. ročník mezinárodní odborné konference o ochraně proti CBRN látkám „HAZMAT PROTECT 2022“. 2022.
Heráková A., Otřísal P. Poznatky z aplikační praxe při manipulaci s osobními ochrannými pracovními prostředky žáky a studenty v době pracovní povinnosti ve zdravotnických zařízeních. In Ralbovská R., Halaška J., Argayová I. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2022“. 2022.
Škurka T., Otřísal P., Štěpánek B. Problems of violence and its manifestations in the municipality of Kojetín and its surroundings. In Ušiak J., Kollár D., Nečas P., Lasicová J. (Eds.) Conference Proceedings of the 15th Annual International Scientific Conference „SECURITY FORUM 2022“. 2022.
Otřísal P., Obšel V. Prostředky pro ochranu dýchacích orgánů RESMASK a RESFACE a jejich designová a výrobní realizace. In Lunerová K. (Eds.) 4. ročník mezinárodní odborné konference o ochraně proti CBRN látkám „HAZMAT PROTECT 2022“. 2022.
Obšel V., Otřísal P., Kalinová K., Vrňata M. Příprava chemirezistivních plynových senzorů s detekční vrstvou na bázi nanostrukturovaných oxidů kovů. In Lunerová K. (Eds.) 4. ročník mezinárodní odborné konference o ochraně proti CBRN látkám „HAZMAT PROTECT 2022“. 2022.
Otřísal P., Mika OJ., Štěpánek B. Security and protection in terms of the assumption of the coalition agreement for the election period 2021-2025. In Bekešienė S., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation. 2022.
Otřísal P., Mika OJ. Some current approaches to the CAF chemical corps potential employment in operations for elimination of weapons of mass destruction. In Bekešienė S., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation. 2022.
Otřísal P., Obšel V., Bungau C., Karkalic R. Structural characteristic of fullerene C 60 and its sorptive properties. In Bekešienė S., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation. 2022.
Obšel V., Otřísal P. Úprava zařízení KONDUKTOTEST pro zjišťování odolnosti bariérových materiálů vůči permeaci těkavých kyselin a zásad. In Lunerová K. (Eds.) 4. ročník mezinárodní odborné konference o ochraně proti CBRN látkám „HAZMAT PROTECT 2022“. 2022.
Loyka V., Otřísal P. Vnímání aktuálnosti použití biologických zbraní na území České republiky. In Ralbovská R., Halaška J., Štěpánek B. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2022“. 2022.
Matyášek D., Otřísal P., Štěpánek B. Vybrané aspekty využití a hodnocení osobních ochranných pracovních pomůcek typu rukavic ve farmaceutickém průmyslu: Část 1. – Úvod do problematiky a přehled norem. In Ralbovská R., Halaška J., Ralbovská R. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2022“. 2022.
Matyášek D., Otřísal P., Štěpánek B. Vybrané aspekty využití a hodnocení osobních ochranných pracovních pomůcek typu rukavic ve farmaceutickém průmyslu: Část 2. – Hodnocení ochranných vlastností. In Ralbovská R., Halaška J., Ralbovská DCh. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2022“. 2022.
Heráková A., Otřísal P. Vybrané přístupy k používání osobních ochranných pracovních prostředků určených pro zvládání pandemie Covid-19 ve zdravotnických zařízeních. In Ralbovská R., Halaška J., Čermáková DCh. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2022“. 2022.
Škurka T., Otřísal P., Štěpánek B. Násilí a jeho projevy ve společnosti. In Ralbovská R., Halaška J., Dingová Šliková M. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2021“. 2021.
Otřísal P., Pohl V. Population protection and crisis management in terms of migration and their possible impacts. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Security Forum 2021. 2021.
Otřísal P., Melichařík Z., Štěpánek B. Possible use of self-escape breathing respirators in selected facilities for seniors. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Security Forum 2021. 2021.
Otřísal P., Štěpánek B. Předpoklady realizace bezpečnosti a ochrany v koaliční smlouvě na volební období 2021–2025. In Ralbovská R., Halaška J., Dingová Šliková M. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2021“. 2021.
Štěpánek B., Otřísal P. The place and the role of the crisis management problems in the management. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Security Forum 2021. 2021.
Otřísal P., Ralbovská DCh. Agresivita, agresivní jednání a fyzické napadání členů integrovaného záchranného systému při výkonu povolání. In Ralbovská R., Halaška J. (Eds.) Sborník příspěvků X. ročníku studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2020“. 2020.
Otřísal P., Štěpánek B. Defining the scope of chemical corps in the new doctrine of the Czech Armed Forces. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Conference Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference „SECURITY FORUM 2020. 2020.
Otřísal P., Florus S., Bungau S., Hošková-Mayerová Š. Full face masks construction and main modernization trends. In Bekešienė S., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation - CNDCGS`2020“. 2020.
Pohl V., Otřísal P. Migrace a její možné dopady na ochranu obyvatelstva a krizové řízení. In Ralbovská R., Halaška J. (Eds.) Sborník příspěvků X. ročníku studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2020“. 2020.
Otřísal P., Obsel V., Bungau S., Hošková-Mayerová Š. Observation of Drench of Porous Barrier Materials with Employment of the Conductivity Sensor. In Bekešienė S., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation - CNDCGS`2020“. 2020.
Štěpánek B., Otřísal P. The place and the role of the CBRN defence problems in the pedagogic-educational process of military high school. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Conference Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference „SECURITY FORUM 2020. 2020.
Melichařík Z., Otřísal P. Únikové sebezáchranné prostředky a jejich možné využití ve vybraných zařízeních pro seniory. In Ralbovská R., Halaška J. (Eds.) Sborník příspěvků X. ročníku studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2020“. 2020.
Otřísal P., Obšel V., Melichařík Z. Význam některých značení vybraných prostředků ochrany dýchacích orgánů na bázi respirátorů. In Ralbovská R., Halaška J. (Eds.) Sborník příspěvků X. ročníku studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2020“. 2020.
KAPITOLA V KNIZE
Ralbovská DR., Otřísal P. The posttraumatic care and a crisis intervention system for parts of the Integrated Rescue System in the Czech Republic. In Tušer I., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Trends and Future Directions in Security and Emergency Management. 2022.
Otřísal P., Ralbovská DR. Use of crisis communication in crisis management. In Tušer I., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Trends and Future Directions in Security and Emergency Management. 2022.
Štěpánek B., Otřísal P., Hošková-Mayerová Š. Applicability of selected mathematical statistics methods during decision activities within Joint CBRN Defence COE. In Hošková-Mayerová Š., Flaut C., Maturo F. (Eds.) Algorithms as a Basis of Modern Applied Mathematics. 2021.
ABSTRAKT
Obšel V., Otřísal P., Králík L. Detekce toxických plynů a par pomocí chemirezistivních senzorů. In Buková V., Skřívánková J. (Eds.) Sborník abstraktů 24. ročníku mezinárodní konference „Medicína katastrof 2023“. 2023.
Karkalić R., Jovanović D., Veličković Z., Stojičić M., Cvetanović S., Otřísal P., Florus S. Implementation of New Methodology of Testing of Body Cooling Systems into the Education Process. Book of Abstracts of the 26th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia „SCTM 2023“. 2023.
Karkalić R., Jovanović D., Otřísal P., Florus S., Rajić D., Veličković Z., Cvetanović S. New methodology for testing of CBRN body cooling systems physiological suitability in the field conditions. Book of Abstracts of the 3rd Scientific International Conference on CBRNe „SICC Series-CBRNe Conference 2023“. 2023.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Karkalič R., Veličković Z., Ivanković N., Jovanović D., Florus S., Otřísal P., Svetanović S. Testing of Filtration protective Clothing on the Burning Napalm Mixture. 2023.
Obšel V., Otřísal P., Buk J., Kuchař A., Menčík P. Vývoj nových filtračních a sorpčních materiálů pro respirátory a filtry ochranných masek I až VI. In Lunerová K. (Eds.) 2022.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)