doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636374

Katedra společen. věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NC 5.13

docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

 • Asociace psychologů sportu ČR (člen, 2014–)
 • Asociace klinických psychologů (člen, 2000–)
 • Českomoravská psychologická společnost (člen, 1998–)

Vědecká rada

 • Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (člen, 2010–)

Redakční rada

 • Acta Gymnica (člen, 2014–)
 • Tělesná kultura (člen, 2014–)

Státnicová komise

 • Učitelská způsobilost (člen, 2009–)
 • Pedagogická způsobilost (člen, 2009–)

Jiné komise a orgány

 • Etická komise FTK UP (předseda, 2010–)
 • Poradní sbor pro náhradní rodinnou péči hejtmana Olomouckého kraje (člen, 2006–2010)
 • Záblesk ? sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí (poradce, 2004–)
 • Nadace Charty 77 ? Konto Bariéry (člen, 1990–)
 • Asociace vysokoškolských poradců, o.s. (člen, 2008–)
 • Asociace manželských a rodinných poradců (člen, 2000–)
ČLÁNEK
Růžičková A., Štěrbová D., Másilka D., Vičar M. Exploring students' emotional experiences on a 7-day outdoor personal development course: Investigating emotional dynamics across different programme elements. In . (Eds.) Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. 2023.
Lojdová M., Kvintová J., Štěrbová D., Krol P. Assessment of life satisfaction and their selected components in relation to the level of physical activity of Czech university students. Journal of Physical Education and Sport. 2021.
Harvanová J., Štěrbová D. Trenéři a jejich interakční styl z pohledu sportovců. Tělesná kultura. 2021.
Krol P., Štěrbová D. Measuring mindfulness in adolescence:Lliterature review. Acta Salus Vitae. 2020.
Štěrbová D., Harvanová J. Význam supervize ve sportu - případová studie. Tělesná kultura. 2020.
Štěrbová D. Dotyk jako zážitek...? Gymnasion. 2016.
Štěrbová D., Rašková M. Homosexualita v pedagogicko-psychologickém pojetí. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2014.
Štěrbová D. Rodičovství a lidé s mentálním postižením. Sociální služby. 2014.
Lauermanová L., Štěrbová D., Kudláček M. Smích jako specifický prostředek pohybové rekreace. Tělesná kultura. 2014.
Štěrbová D. Přístup k odstraňování bariér: integrace/inkluze nejen v aplikovaných pohybových aktivitách. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2011.
Štěrbová D., Harvanová J., Hrochová-Hrubá R., Elfmark M. Life satisfaction and motivation to adopt physical activity in females of middle and late adulthood. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Divišová-Brettová J., Štěrbová D. Sexual attitudes of personnel who work with individuals with intellectual disability. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Štěrbová D. Sexualita osob s mentálním postižením není tabu! Psychologie dnes. 2009.
Šiška E., Kudláček M., Štěrbová D., Stejskal P. The admistration of the Rorschach Inkblot Method and changes in autonomic nervous system activity. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Štěrbová D., Hrubá R., Harvanová J. Cvičení jako pozitivní coping žen v kontextu změn rodinného života. Tělesná kultura. 2008.
Štěrbová D., Hrubá R., Harvanová J., Elfmark M., Otipková D. Faktory adherence k pohybové aktivitě žen ve věku 40-65 let. Československá psychologie. 2008.
Kudláček M., Ješina O., Štěrbová D. Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy. Speciální pedagogika. 2008.
Štěrbová D. Potřeba sexuální výchovy u žáků s hluchoslepotou. Speciální pedagogika. 2008.
Janečka Z., Štěrbová D., Kudláček M. Psychomotorický vývoj a vývoj motorických kompetencí kongenitálně nevidomého dítěte do 36 měsíců věku. In Hodaň B. (Eds.) Tělesná kultura. 2008.
Kudláček M., Ješina O., Štěrbová D., Sherrill C. The nature of work and roles of public school adapted physical educators. European Journal of Adapted Physical Activity. 2008.
Štěrbová D., Rosulková P., Rečková I. Developing housing for deafblind people in the Czech Republic. DbI Review - The magazine of Deafblind International. 2007.
Štěrbová D. Rodina a škola. Linka bezpečí. 2006.
Štěrbová D. Sexualita a sociální dovednosti osob s mentálním postižením. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
Štěrbová D. Rodinný stress a copingové chování rodin se sluchově postiženými dětmi. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2005.
Štěrbová D. Základní poznatky o sexualitě, sexuální výchově a programech pro rozvoj sexuality u osob s mentálním postižením - možnosti v přípravě profesionálů a rodičů. In Reiterová E. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2005.
Štěrbová D. Nejistota speciálně pedagogických center. Můžeš : občasník o svépomoci zdravotně postižených. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Štěrbová D., Svozil Z., Krol P. Sexualita ve školní tělesné výchově pohledem učitelů a studentů. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 30. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2022.
Krol P., Štěrbová D., Svozil Z. Přístup k sexualitě ve školní tělesné výchově a sportu. 29. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2021.
Štěrbová D. Sexualita a lidé s Alzheimerovou chorobou. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 28. kongres k sexuální výchově v České republice. 2020.
Štěrbová D. Sexualita v seniorském věku. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 27. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2019.
Štěrbová D., Rašková M. Jak to vidí nejmenší: Pohled na sexualitu očima dětí předškolního věku. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 25. kongres k sexuální výchově v České republice. 2017.
Štěrbová D., Harvanová J. Sexualita v oblasti tělesné výchovy a sportu a vybrané faktory s ní související. In Prouzová Z. (Eds.) 7. moravský regionální kongres k sexuální výchově: sborník referátů. 2016.
Štěrbová D. Rizika sexuální asistence u osob s mentálním postižením. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 3. celostátní kongres k sexuální výchově. 2015.
Štěrbová D. Sexualita v rodinách dětí s mentálním postižením a poruchou autistického spektra. In Heller D., Sobotková I. (Eds.) 32. psychologické dny 2014, "Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie". 2015.
Lauermanová L., Štěrbová D. Vliv jógy smíchu na kvalitu života u studentů Univerzity třetího věku. In Broďáni J. (Eds.) Pohyb a kvalita života 2015. 2015.
Štěrbová D. Ochrana proti sexuálnímu zneužívání v organizacích pracujících s dětmi a mládeží (model IPPF). In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 22. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice: sborník referátů. 2014.
Štěrbová D. Problematika sexuální výchovy u osob s poruchou autistického spektra. 6. moravský regionální kongres k sexuální výchově: sborník referátů. 2014.
Štěrbová D., Harvanová J. Pomáhající profese, sexualita a osoby s mentálním postižením. In Mitlohner M., Prouzová Z. (Eds.) Sborník referátů 21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2013.
Štěrbová D. Osoby s mentálním postižením: sexualita a komunikace. Sborník referátů. 2012.
Štěrbová D. Rizika v sexuálním chování uživatelů s mentálním postižením v domovech pro zdravotně postižené. In Mitlöhner M. (Eds.) 19. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice - Sborník referátů. 2011.
Štěrbová D. Sexuální výchova znevýhodněných osob. In . (Eds.) 4. moravský regionální kongres k sexuální výchově. 2010.
Štěrbová D., Kalábová S. Dítě v péči prarodičů a jiných příbuzných. In . (Eds.) Sborník z IX. celostátního semináře NRP. 2009.
Štěrbová D. Rodina: Kouzlo nebo zakletí? In . (Eds.) Rodina na prahu 21.století, Sborník příspěvků z V.konference o rodinné péči. 2009.
Štěrbová D. Sexualita osob s mentálním postižením - vzdělávání pracovníků poskytujících sociální služby. In . (Eds.) Sexualita mentálně postižených - II. 2009.
Štěrbová D. Zamyšlení nad vztahy a sexualitou v náhradní rodinné péči. In . (Eds.) 17. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2009.
Štěrbová D. Žák s hluchoslepotou. Informační materiál pro pedagogické pracovníky k integraci žáků se zdravotním postižením. 2009.
Štěrbová D. Agresivita ve školním prostředí [CD]. In Mitlöhner M., Starosta Š. (Eds.) Sborník referátů 3. moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. krajská konference k promární prevenci sociálně patologických jevů. 2008.
Štěrbová D. Dítě v současné rodině z pohledu psychologa. 16. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2008.
Štěrbová D., Kalábová S. Přístup sociálního pracovníka k dítěti. Sborník ze VII. celostátního semináře NRP Aktuální otázky náhradní rodinné péče. 2007.
Štěrbová D. Základy sexuální výchovy na školách pro žáky se sluchovým postižením a žáky s hluchoslepotou, spolupráce s rodinou. In Mitlöhner M. (Eds.) 15. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2007.
Štěrbová D., Kudláček M. Physical and leisure time activities - factor of inclusion of families with deafblind child. In Wittmannová J. (Eds.) EUCAPA 2006 : 8th European conference of adapted physical activity. 2006.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta osob s mentálním postižením - aktuální stav, potřeba, požadavky. In Mitlöhner M. (Eds.) 14. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2006.
Štěrbová D., Mitáš J. Coping mechanisms and strategies of families with hearing-impaired children and families with deaf-blind children [Abstract]. Psychology in the new Europe: methodology and funding. 2005.
Štěrbová D. Pregraduální příprava studentů FTK ve vztahu k osvětě a výchově sexuality zdravotně postižených - význam a zkušenosti. In Sigmund E., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2005.
Štěrbová D. Přístup k dětské sexualitě - zamyšlení a podněty. In Mitlöhner M. (Eds.) 13. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2005.
Rečková I., Štěrbová D. Aktivity rodičů v životě hluchoslepých dětí. In Štěrbová D. (Eds.) Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR. 2004.
Štěrbová D. Certain aspects of orientation and independent movement of deaf-blind persons. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Štěrbová D., Kalábová S. Posouzení situace dítěte a rodiny při zařazování do systému NRP. Aktuální otázky náhradní rodinné péče. 2004.
Kudláček M., Válková H., Štěrbová D. Real examples of inclusive PE lessons. Pre-Olympic congress. 2004.
Štěrbová D. Rodina a dítě s hluchoslepotou - význam copingových strategií. In Štěrbová D. (Eds.) Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR - 2004. 2004.
Štěrbová D. Vzdělávání dětí s hluchoslepotou - problematika osnov. In Štěrbová D. (Eds.) Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR - 2004. 2004.
Štěrbová D. Sexuální zneužití u mentálně postižených? In Karásková V., Hanelová Z. (Eds.) Pohybem k integraci osob se zdravotním postižením. 2002.
Štěrbová D. Pre-school chidren with hearing disability: survey of specific problems in family and kindergarden environment. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Válková H., Šiška E., Štěrbová D. Career services for students with special needs. Adapted Physical Activities in Central Europe. 1998.
Šiška E., Štěrbová D., Válková H. O poradně a profesním poradenství na FTK UP v Olomouci. In Pourová M. (Eds.) Rozvoj profesního poradenství na českých univerzitách. (Development of Careers Services at Czech Universities). 1997.
Šiška E., Štěrbová D., Válková H. Poradna SOS na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. In Karásková V. (Eds.) Sborník prací učitelů KATV FTK UP a učitelů katedry TK handicap. osob AWF v Poznani. (Vydáno při příležitosti 10-letého jubilea vzájemné spolupráce). 1997.
KNIHA - CELEK
Štěrbová D., Pernicová H., Krol P., Šafář M. Sportovní psychologie. In Harvanová J. (Eds.) 2022.
Štěrbová D., Rašková M., Harvanová J., Hřivnová M., Procházka I., Krutilová D., Blaha D., Rovňanová L., Prouzová Z. Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I.: pomáhající profese ve vztahu k sexualitě včetně osob s mentálním postižením. 2014.
Štěrbová D., Rašková M., Harvanová J., Hřivnová M., Procházka I., Krutilová D., Blaha D., Rovňanová L., Prouzová Z. The specifics of communication in relation to sexuality I: Helping professions in relation to sexuality, including persons with intellectual disabilities. 2014.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Němcová D., Rybová L., Štěrbová D., Nekudová B. Aplikovaná tělesná výchova. 2011.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením. 2009.
Štěrbová D. Family Stress and Coping Behaviour in Families of Children with Hearing Disabilities. Family stress and coping behaviour in families of children with hearing disabilities. 2007.
Štěrbová D. Pohybové aktivity v životě dětí s hluchoslepotou. Pohybové aktivity v životě dětí s hluchoslepotou. 2007.
Štěrbová D. Sexualita osob s mentálním postižením. Sexualita osob s mentálním postižením. 2007.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s hluchoslepotou. Sexuální výchova a osvěta u osob s hluchoslepotou. 2006.
Štěrbová D. Hluchoslepota - lidé s ní a kolem ní. Hluchoslepota - lidé s ní a kolem ní. 2005.
Štěrbová D. Hluchoslepota - lidé s ní a kolem ní. Hluchoslepota - lidé s ní a kolem ní. 2005.
Štěrbová D. Kapitoly z patopsychologie. Multimediální podpora kombinmovaného studia. 2005.
Štěrbová D. Sexuální výchova u osob se zdravotním postižením (Učební text pro E-learning). Sexuální výchova u osob se zdravotním postižením (Učební text pro E-learning). 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Lauermanová L., Štěrbová D. Relationship with laughter yoga and quality of life for students univerzity of third age. Education to wellness, Education through wellness. 2016.
Štěrbová D., Harvanová J. Osoby s mentálním postižením: možnosti a limity dyadických vztahů. Sexualita a postihnutie: Morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím. 2015.
Štěrbová D. Sexuální a partnerský život u osob s mentálním postižením. Sexuální a partnerský život u osob s mentálním postižením. 2013.
Štěrbová D. Sexualita zdravotně postižených. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. 2011.
Štěrbová D. Rodina jako základ harmonické interakce a komunikace u dítěte s vrozenou hluchoslepotou. In . (Eds.) Nevidíme, neslyšíme, nechodíme, přesto si však rozumíme II. 2010.
Štěrbová D. Teoreticko-praktická východiska v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče s využitím modelu posis. Náhradní rodinná péče a transformace systému péče o ohrožené děti v České republice (studijní a metodický materiál). 2008.
Štěrbová D. Význam rodiny pro rozvoj komunikace dítěte s hluchoslepotou. In Kurková P. (Eds.) Nevidíme, neslyšíme, nechodíme, přesto si však rozumíme. 2008.
ABSTRAKT
Štěrbová D. Dítě v rehabilitaci, zátěž, psychika dítěte a rodiny. II. mezinárodní kongres vývojové kineziologie. 2017.
Štěrbová D., Harvanová J. Hranice vztahu trenér svěřenec: případová studie. Program a abstrakty příspěvků. 2016.
Štěrbová D., Harvanová J. Problematika sexuality ve vztahu trenér – sportovec. Sborník konferenčních abstraktů. 2016.
Štěrbová D. Integrace dětí s postižením motoriky. Mezinárodní kongres vývojové kineziologie. 2014.
Štěrbová D. Sexualita s osoby s disabilitou: limity v komunikaci. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2014.
Štěrbová D. Potřeba sexuální výchovy u osob s handicapem - základní informace. 18. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice - sborník referátů. 2010.
Štěrbová D. Life as a Challenge: Family, Adolescence and Deafblindness. Deafblind International 7th European Conference 2009. 2009.
Štěrbová D. Specifika poradenství u studentů se zdravotním postižením. Sborník abstraktů z 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. 2009.
Štěrbová D. Vysokoškolský pedagog jako psycholog ve vysokoškolské poradně? Sborník abstraktů z 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. 2009.
Hrubá R., Harvanová J., Štěrbová D. Ženy, strategie zvládání stresu a adherence k pravidelné pohybové aktivitě. In Heller D., Charvát M., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2008: Já & my a oni. 2009.
Harvanová J., Štěrbová D., Hrubá R. General life satisfaction and motivational factors in females aged 40-65 to adopt regular physical activity. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Harvanová J., Štěrbová D., Hrubá R. General life satisfaction and movitational factors in females aged 40-65 to adopt regular physical activity [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Hrubá R., Otipková D., Štěrbová D., Harvanová J. Volný čas a pohyb jako součást životní spokojenosti žen ve věku střední a pozdní dospělosti. Psychologické dny 2006: prožívání sebe a měnícího se světa. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Svozil Z., Štěrbová D., Krol P. Rizika a bezpečí v dotecích v tréninku. 2023.
Štěrbová D., Svozil Z., Krol P. Sexualita. 2023.
Štěrbová D. Sexualita ve sportu. 2023.
Štěrbová D. Sexualita ve sportu. 2023.
Štěrbová D. Děti: strachy, obavy a voda. 2022.
Štěrbová D., Krol P. Sexualita a sport – o čem nemluvíme? 2022.
Štěrbová D., Krol P., Svozil Z. Sexualita pohledem trenérů – „ochutnávka“. 2022.
Svozil Z., Štěrbová D., Krol P. Sexualita z pohledu trenérů a sportovců. 2022.
Svozil Z., Štěrbová D., Krol P. Úvod do problematiky sexuality ve sportu. 2022.
Štěrbová D. Emoce u dětí. 2020.
Štěrbová D. Emoce u dětí. 2019.
Štěrbová D. Sexualita v dětském věku. 2019.
Štěrbová D. Emoční vývoj dětí. 2018.
Štěrbová D. Mezigenerační vztahy. 2018.
Štěrbová D. Mezigenerační vztahy. 2018.
Štěrbová D. Mezigenerační vztahy III. 2018.
Štěrbová D. Sexualita a vztahy. 2018.
Štěrbová D. Sexualita u osob s PAS. 2018.
Štěrbová D. Sexualita ve sportu. 2018.
Harvanová J., Štěrbová D. Trenér – sportovní psycholog: možnost zakázky. 2018.
Štěrbová D. Autismus. 2017.
Štěrbová D. Emoce, vztahy, sexualita. 2017.
Štěrbová D. Hluchoslepota a sexualita. 2017.
Lauermanová L., Štěrbová D. Jóga smíchu u studentů univerzity třetího věku. 2015.
Štěrbová D. Náhradní rodinná péče. 2014.
Štěrbová D. Náhradní rodinná péče. 2014.
Štěrbová D., Procházka I. Pedofílie u osob s mentálním postižením. 2012.
Štěrbová D. Dítětem v ordinaci. 2011.
Štěrbová D. Being in a family. International family conference Listen to me 5. 2010.
Štěrbová D. Dítě v pěstounské péči. X. celostátní seminář - Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů. 2010.
Štěrbová D. Potřeba sexuální výchovy u osob s handicapem - základní informace. 18. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2010.
Štěrbová D. Rituály a Vánoce. 2010.
Štěrbová D. Sexualita a osoby se zdravotním postižením není tabu. Sexualita a osoby se zdravotním postižením není tabu. 2010.
Štěrbová D. Sexualita, žáci se zdravotním postižením a ti ostatní. pracovní setkání - Asociace pracovníků speciálně pedagogických center ČR sekce SPC pro sluchově postižené. 2010.
Štěrbová D. Sexuální výchova znevýhodněných osob. 4. moravský regionální kongres k sexuální výchově. 2010.
Štěrbová D. Sexuální výchova znevýhodněných sob. 4. moravský regionální kongres k sexuální výchově. 2010.
Štěrbová D. Dítě jako pacient. AKTUALITY VE FYZIOTERAPII. 2009.
Štěrbová D. Life as a Challenge: Family, Adolescence and Deafblindness. Deafblind International 7th European Conference 2009. 2009.
Štěrbová D. Přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením. Sexualita v životě lidí s mentálním postižením. 2009.
Štěrbová D. Přístup k sexualitělidí s mentálním postižením. oblastní konference pro lidi pečující o osoby s mentálním postižením. 2009.
Štěrbová D. Sexualita v zařízeních poskytujících sociální služby. konference pro pracovníky v sociální oblasti. 2009.
Štěrbová D. Specifika poradenství u studentů se zdravotním postižením. Sborník abstraktů z 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. 2009.
Štěrbová D. Vysokoškolský pedagog jako psycholog ve vysokoškolské poradně? Sborník abstraktů z 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. 2009.
Štěrbová D. Zamyšlení nad vztahy a sexualitou v náhradní rodinné péči. 17.celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2009.
Štěrbová D. Agresivita ve školním prostředí. 3. moravský regionální kongres k sexuální výchově a II. krajská konference k primární prevenci sociálně patologických jevů. 2008.
Štěrbová D. Dítě v současné rodině z pohledu psychologa. 16. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2008.
Štěrbová D. Teoreticko-praktická východiska v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče s využitím modelu POSIS. VIII. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče. 2008.
Harvanová J., Štěrbová D., Hrubá R. General life satisfaction and motivational factors in females aged 40-65 to adopt regular physical activity. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Štěrbová D. Independent living and leisure time activities in adulthood. 14th deafblind international world conference proceedings. 2007.
Štěrbová D. Máme se obávat, že se dítěti s tělesným postižením "něco stane" v hodině tělesné výchovy a při pohybových aktivitách? Podpora integrace dětí s tělesným postižením ve školní tělesné výchově prostřednictvím Centra aplikovaných pohybových aktivit. 2007.
Štěrbová D. Partnerské vztahy. Maják 2007 - setkání peer aktivistů SPRSV. 2007.
Štěrbová D. Posouzení dětí odebraných z rodinného prostředí do náhradního výchovného prostředí - kdo a jak posuzuje. Odborný seminář"Možnosti výchovy dětí mimo promární rodinu v ČR". 2007.
Štěrbová D. Přístup sociálního pracovníka ke kontaktu a rozhovoru s dítětem. VII. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče. 2007.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2007.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2007.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2007.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením 2. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2007.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením 2. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2007.
Štěrbová D. Standardy kvality sociálních služeb a chráněné bydlení. Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou. 2007.
Štěrbová D. Vývoj dítěte a jeho úskalí. Příprava budoucích osvojitelů KÚ Olomouckého kraje. 2007.
Štěrbová D. Základy sexuální výchovy na školách pro žáky se sluchovým postižením a žáky s hluchoslepotou, spolupráce s rodinou. 15. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2007.
Štěrbová D. . Seminář o partnerských vztazích a HIV/AIDS. 2006.
Štěrbová D. Chráněné bydlení. 3.rodinná mezinárodní konference k problematice osob s hluchoslepotou - Život je místo k bytí, život je hra. 2006.
Štěrbová D. Informace z 6. evropské konference o hluchoslepotě - 2005, Prešov, SR. 3. rodinná mezinárodní konference k problematice osob s hluchoslepotou - Život je místo k bytí, život je hra. 2006.
Štěrbová D. Možnosti diagnostiky sociálních dovedností u osob s mentální retardací. VII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a II. dermaterapeutická konference. 2006.
Štěrbová D. Pohybové aktivity osob s hluchoslepotou. 3. rodinná mezinárodní konference k problematice osob s hluchoslepotou - Život je místo k bytí, život je hra. 2006.
Štěrbová D. Rodinné systémy - zážitková technika. Dítě v pěstounské péči. 2006.
Štěrbová D. Role v NRP - zážitková technika. Dítě v pěstounské péči. 2006.
Štěrbová D. Sexualita u osob s mentální retardací 2. Sexualita u osob s mentální retardací 2. 2006.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta osob s mentálním postižením - aktuální stav, potřeba, požadavky. 14. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2006.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentální retardací. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2006.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentální retardací. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2006.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentální retardací. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2006.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentální retardací. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2006.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentální retardací, druhá část. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2006.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením 2. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2006.
Štěrbová D. Volnočasové aktivity a pohybové aktivity rodin s HS dětmi - výsledky šetření. 3. rodinná mezinárodní konference k problematice osob s hluchoslepotou - Život je místo k bytí, život je hra. 2006.
Štěrbová D. Podpora rodin s hluchoslepými dětmi. I ve tmě a tichu se dá důstojně žít. 2005.
Štěrbová D. Sexualita u osob s mentální retardací. Sexualita u osob s mentální retardací. 2005.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentální retardací. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2005.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentální retardací, druhá část. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2005.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2005.
Štěrbová D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 2005.
Štěrbová D. Úskalí efektivní komunikace. ÚSP Klíč. 2005.
Štěrbová D. Chtěli bychom dítě - jaká jsme rodina? XXI. psychologické dny Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování. 2004.
Štěrbová D. Motivační prvky v práci s tanečníky. Taneční kongres - ČMTO. 2004.
Štěrbová D. Posouzení situace dítěte a rodiny při zařazování do systému NRP. Aktuální otázky náhradní rodinné péče. 2004.
Štěrbová D. Rodina a dítě s hluchoslepotou - význam copingových strategií. Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR - 2004. 2004.
Štěrbová D. Sexualita u hluchoslepých - sexuální zneužívání. Setkání rodin s hluchoslepými dětmi. 2004.
Štěrbová D. Sexuální výchova u osob s mentální retardací. Středisko sociálních služeb. 2004.
Štěrbová D. Seznámení s poznatky z 13th Dbl světové konference v Kanadě. 2. rodinná mezinárodní konference k problematice osob s hluchoslepotou. 2004.
Štěrbová D. Vzdělávání dětí s hluchoslepotou - problematika osnov. Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR - 2003. 2004.
Štěrbová D. Aktivity rodičů v životě hluchoslepých dětí. Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR. 2003.
Štěrbová D. Hluchoslepé dítě - rodina, ÚSP. Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR. 2003.
Štěrbová D. Jednání trenéra s rodičem. 2. taneční kongres - ŠMTO. 2003.
Štěrbová D. Úskalí dospívání. Přednáška pro pěstouny - Krajský úřad v Olomouci - odbor sociální péče. 2003.
Štěrbová D. Copingové chování u rodin s hluchoslepými dětmi. Kvalita života a možnosti vzdělávání hluchoslepých dětí. 2002.
Štěrbová D. Copingové chování u rodin s hluchoslepými dětmi. Kvalita života a možnosti vzdělávání hluchoslepých dětí. 2002.
Sobotková I., Štěrbová D. Family functioning and family coping strategies in response to the demands of stressful family situations: Foster family and families with hearing-impaired chidren. Families in Context: International Perspectives on Change, 4th Conference of the International Academy of Family Psychology. 2002.
Štěrbová D. Projevy šikanování na SOU. Přednáška na SOU pro smyslově postižené, Olomouc-Svatý Kopeček. 2002.
Štěrbová D. Projevy šikanování na SOU. Přednáška na SOU pro smyslově postižené, 5. červen, Olomouc-Svatý Kopeček. 2002.
Štěrbová D. Sexualita lidí s postižením. Přednáška pro SPOLU, Středisko pro podporu integrace, 24. červen, Olomouc. 2002.
Štěrbová D. Sexualita lidí s postižením. Přednáška pro SPOLU, Středisko pro podporu integrace. 2002.
Štěrbová D. Sexualita lidí s postižením. Přednáška pro SPOLU, Středisko pro podporu integrace, 4. prosinec, Olomouc. 2002.
Štěrbová D. Sexualita lidí s postižením. Přednáška pro SPOLU, Středisko pro podporu integrace, Olomouc. 2002.
Štěrbová D. Stres a zvládání zátěže v rodinách se sluchově postiženými dětmi. Psychologické dny 2002: "Kořeny a vykořenění". 2002.
Štěrbová D. Příprava rodičů pro náhradní rodinnou péči. Přednáška na semináři "Úskalí při výchově dětí", Olomouc. 2001.
Štěrbová D. Rodiny se sluchově postiženými dětmi. Seminář ČM psychologické společnosti - sekce vývojové psychologie. 2001.
Štěrbová D. Rodiny se sluchově postiženými dětmi. Seminář ČM psychologické společnosti - sekce vývojové psychologie. 2001.
Štěrbová D. Sexuální výchova u osob se zdravotním postižením. Seminář pro výchovné pracovníky ústavů sociální péče. 2001.
Homolová J., Štěrbová D. School and leisure time activities in children with deafblindness. Self determination-a life long process. 5th Dbl European Conference on Deafblindness. 2001.
Homolová J., Štěrbová D. School and leisure time activities in children with deafblindness. Self determination-a life long process. 5th Dbl European Conference on Deafblindness. 2001.
Štěrbová D. Význam PORTAGE programu při péči o hluchoslepé děti. Přednáška pro pracovníky SZPD - KÚ Olomouc 5.11.2001. 2001.
Machová H., Štěrbová D., Langer J. Péče speciálně pedagogického centra o děti se sluchovým postižením. Olomoucké otolaryngologické odpoledne. 2000.
Štěrbová D. Specifické problémy sluchově postižených předškolních dětí. Předškoláci a jejich problémy. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Štěrbová D., Svozil Z., Krol P., Šafář M. Sport a sexualita v trenérské praxi II. 2023.
SBORNÍK - CELEK
.. Svět ticha a tmy? In Štěrbová D., Rečková I. (Eds.) 2011.
Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou. In Štěrbová D. (Eds.) Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou. 2007.
Štěrbová D. Standardy kvality sociálních služeb a chráněné bydlení pro osoby s hluchoslepotou. In Štěrbová D. (Eds.) Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou. 2007.
Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR. In Štěrbová D. (Eds.) Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR. 2004.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Štěrbová D. Život s hluchoslepotou. 3.rodinná mezinárodní konference k problematice osob s hluchoslepotou - Život je místo k bytí, život je hra. 2006.
Štěrbová D. Ve tmě, tichu a sám..? Dokument o lidech s hluchoslepotou. Ve tmě, tichu a sám..? Dokument o lidech s hluchoslepotou. 2005.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Štěrbová D. Patopsychologie (vybrané kapitoly). OP VK CZ.1.07/2.2.00/18.0011. 2013.
Štěrbová D. Základy patopsychologie a sociální patologie (vybrané kapitoly). OP VK CZ.1.07/2.2.00/18.0011. 2013.
Štěrbová D. Podmínky pro pracovní uplatnění osob s hluchoslepotou - zkušenosti ze zahraničí. In Valenta M., Polínek M. (Eds.) VI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. dramaterapeutická konference. 2006.
Štěrbová D. Coping mechanisms and physical activities of families with deafblind children. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Štěrbová D., Rečková I. Possibilities of coping mechanisms and strategies of the families with deafblind children in the Czech Republic. In Hawkes R., Šarišská J., Mišinová A. (Eds.) 6th DbI european conference on deafblindness. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Šiška E., Štěrbová D., Válková H. O poradně a profesním poradenství na FTK UP v Olomouci. In Pourová M. (Eds.) 1997.
PROJEKT
Štěrbová D. Modul rozšíření učitelské způsobilosti "aplikovaná TV všech stupňů škol". Transformační a rozvojové projekty - Ministerstvo školství MŠMT. 2002.
Válková H., Janečka Z., Panská S., Štěrbová D. Nejlepší místo pro všechny (integrace mládeže s postižením prostřednictvím různých forem tělesné výchovy a sportu). Grantová agentura České republiky. 2002.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Klinická psychologie 1 KSK/KLPS1 ZS Cv 0
Klinická psychologie 2 KSK/KLPS2 LS Cv 12
Psychologie pro učitele 2 KSK/KPSU2 LS Se 4
Psychologie pro učitele 2 KSK/KPSU2 LS 4
Sexuální výchova ZdrP KSK/KSVZD LS 4
Sexuální výchova ZdrP KSK/KSVZD LS Se 4
Základy psychologie 2 (soc. patopsych.) KSK/KZPS2 LS Se 3
Základy psychologie 2 (soc. patopsych.) KSK/KZP2 LS Se 3
Dítě v rodině a mimo rodinu KSK/DIVRO ZS Se 16
Patopsychologie 2 KSK/PPFA2 LS 1
Patopsychologie 2 KSK/PPFA2 LS Se 2
Patopsychologie 1 KSK/PPF1 ZS Se 2
Patopsychologie 1 KSK/PPF1 ZS 1
Psychologie pro učitele 2 KSK/PSU2 LS 4
Dítě v rodině a mimo rodinu KSK/KDIVR ZS Se 4
Dítě v rodině a mimo rodinu KSK/KDIVR ZS Cv 4
Sexuální výchova ZdrP KSK/SVZDP LS Se 17
Základy psychologie 2 (soc. patopsych.) KSK/ZPS2 LS 3

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)