MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636304,585636303

Katedra fyzioterapie

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NA 1.09

odborný asistent

ČLÁNEK
Neumannová K., Dupalová D., Šlachtová M., Dvořák R. Vliv rehabilitační léčby na ventilační parametry a sílu dýchacích svalů u pacientky s Parkinsonovou nemocí. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2018.
Neumannová K., Dvořák R., Šlachtová M., Procházková M. Snížená síla dýchacích svalů - jedna z možností příčin dušnosti u pacientů s poruchami dýchání. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016.
Krawczyk P., Spišáková J., Sýkora A., Princ V., Dvořák R. Aplikace myoelektrických protéz u dětí. Pohybové ústrojí. 2015.
Měrková H., Neumannová K., Dvořák R. Vliv akrální koaktivační terapie na sílu výdechových svalů a na rozvíjení hrudníku. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2015.
Uhlíř P., Betlachová M., Dvořák R. Péče o pacienta s poruchou pohybu v domácím prostředí - 3. část, 3. pokračování. Medicína pro praxi. 2014.
Dvořák R., Betlachová M. Péče o pacienta s poruchou pohybu v domácím prostředí - 1. část. Medicína pro praxi. 2013.
Dvořák R., Betlachová M. Péče o pacienta s poruchou pohybu v domácím prostředí - 2. část. Medicína pro praxi. 2013.
Zatloukal J., Mayer M., Neumannová K., Dvořák R., Lošťáková V. Mechanika dýchání a její terapeutické ovlivnění u pacientů s plicní formou sarkoidózy. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2011.
Vařeka I., Dvořák R. Jak vlastně funguje Vojtova metoda? Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2009.
Dvořák R., Holibka V. Nové poznatky o strukturálních předpokladech koordinace funkce bránice a břišní muskulatury. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2006.
Dvořák R. Otevřené a uzavřené biomechanické řetězce v kinezioterapeutické praxi. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Vařeka I., Dvořák R. Posturální model řetězení poruch funkce pohybového systému. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2001.
Dvořák R., Vařeka I. Poznámky k problematice držení těla. Fyzioterapie [online]. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Dvořák R. Architektura úponu pars costalis bránice v interkostálním prostoru. Architektura úponu pars costalis bránice v interkostálním prostoru. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dvořák R., Vařeka I. Co víme o metodě ulzibat? In Smékal D. (Eds.) Sborník příspěvků VII. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2018.
Vařeka I., Dvořák R. The postural model of linking in function disorders of locomotor system. In . (Eds.) 14th European congress of physical and rehabilitation medicine: Advances in PMR - traditional and modern concepts: Final programme and abstracts. 2004.
Dvořák R., Vařeka I. The principles of kinetic chains and movement restriction in kinesiotherapy. In . (Eds.) 14th European congress of physical and rehabilitation medicine. 2004.
Dvořák R., Krainová Z., Janura M., Elfmark M. Standardizace metodiky klinického vyšetření stoje na dvou vahách [Abstract]. Sborník abstrakt-VII.sjezd SRFM. 2000.
KNIHA - CELEK
Kantor J., Marečková J., Červenková B., Hájková P., Smrčková A., Hlaváčková L., Lingerová A., Du J., Li J., Dvořák R., Svobodová Z., Sedláčková D., Častulíková N., Fajkusová E., Veselá K., Gerlichová M., Kameník J., Grohmann I., Jurkovičová P., Pryč Krahulcová K., Klugar M., Růžička M., Kantorová L., Nilius P., Krivošíková M., Sládková P., Majerová R., Hrubý P., Lipský M. Speciální pedagogika osob s omezením pohyblivosti a koncept praxe založené na důkazech. 2023.
Müller O., Růžička M., Křížkovská P., Potměšilová P., Valenta M., Polínek M., Svoboda P., Kantor J., Mlčáková R., Dvořák R., Mastnak W., Dosedlová J., Vítková M., Majerová R., Pfeiffer J., Gerlichová M., Rodová Z., Táborská S., Pakostová H., Palečková B., Pospíšilová L., Klech P. Terapie ve speciální pedagogice. 2014.
Dvořák R. Základy kinezioterapie. Základy kinezioterapie. 2007.
Dvořák R. Základy kinezioterapie. Základy kinezioterapie. 2003.
ABSTRAKT
Dvořák R. Historické vazby rehabilitačních systémů. Sborník abstrakt XXVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2022.
Dvořák R. Prolínání konceptů a inovací z hlediska historie rehabilitace. Sborník abstrakt - XXIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2017.
Dvořák R. Okolnosti vzniku metody PNF. Sborník abstrakt VI. absolventské konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2016.
Dvořák R., Opavský J., Kantor L., Šlachtová M. Rozvoj motorických schopností détěte s transverzálním defekterm předloktí levé horní končetiny při použití myolelektrické protézy - případová studie. XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Sborník abstrakt. 2014.
Opavský J., Dvořák R., Kantor L., Šlachtová M. Motor skills in child with a unilateral congenital below elbow deficiency performed with the use of myoelectric prosthesis - a case report. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Neumannová K., Dvořák R., ZATLOUKAL J. Subjektivní dechové obtíže – z důvodu muskuloskeletální dysfunkce? – kasuistika. In Šabová E. (Eds.) XVX. luhačovické dny, Sborník abstrakt. 2012.
Dvořák R. Elizabeth Kenny - autodidakt, který ukázal cestu moderní fyzioterapii. In Palaščáková Špringrová I. (Eds.) Sborník abstraktů - Vývoj metod, konceptů a technik ve fyzioterapii. 2011.
Dvořák R. Významná úloha Elizabeth Kenny ve fyzioterapii a rehabilitaci. IX. Miedzynarodowe Warsztaty Studenckich Kol Naukowych I Mlodych Pracownikow Nauki. 2011.
Dvořák R. Dětská obrna - 130. výročí Elizabeth Kenny. In Vařeka I., Hnátek J. (Eds.) Sborník abstrakt XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Dvořák R. Posturální interpretace postizometrické relaxace [CD]. Mezinárodní konference Fyzioterapie bez hranic. 2008.
Vařeka I., Dvořák R. Basic kinesiologic principles of vojtas reflex locomotion. V. miedzynarodowa konferencja studenckich kól naukowych i mlodych pracowników nauki. 2007.
Dvořák R. Kineziologická podstata Vojtovy reflexní lokomoce. In Vařeka I. (Eds.) XIVI. sjezd společnosti Rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2007.
Dvořák R., Hrabálek L., Buřval S. Zlomeniny krční páteře bez neurologických komplikací v ambulantní léčebné rehabilitaci - vybrané kazuistiky. XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2007.
Dvořák R., Holibka V. Morfologie společné inzerce m. diaphragma a m. transverus abodimins v interkostálních prostorech [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dvořák R. . Movement and health 3rd International Conference. .
Dvořák R., Vařeka I. Co víme o metodě ulzibat? 2018.
Dvořák R. Pacient s bolestmi. 2018.
Dvořák R. Pacient s bolestmi. 2017.
Neumannová K., Šlachtová M., Dupalová D., Dvořák R. The effect of Parkinson’s disease on respiratory capacity. 2017.
Dvořák R. Kineziologický rozbor. 2011.
Dvořák R. Dětská obrna - 130. výročí narození Elizabeth Kenny. XVII. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Dvořák R. Posturální interpretace postizometrické relaxace. Mezinárodní konference Fyzioterapie bez hranic. 2008.
Dvořák R. Diagnostika a diferenciální diganostika bolestí dolního kříže. Konference Aktuality ve fyzioterapii. 2007.
Dvořák R. Klinické projevy poruch v oblasti ramenního kloubu. Rehabilitace ramene. 2007.
Dvořák R. Zlomeniny krční páteře bez neurologických komplikací v ambulantní léčevné rehabilitaci - vybrané kazuistiky. XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2007.
Dvořák R. Embryologie, fylogeneze a srovnávací anatomie v rehabilitaci. Konference ke 30. výročí Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov. 2006.
Dvořák R. Kinezioterapie u osob vyššího věku. Konference Aktuality ve fyzioterapii - Rehabilitace osob vyššího (třetího) věku: specifika, odlišnosti, problémy. 2006.
Dvořák R. Ontogeneze vnitřních orgánů se zaměřením na bránici a játra a jejich vztah k pohybovému aparátu. Konference UNIFY - II. roč., Vertebro-viscerální a viscero-vertebrální vazby. 2006.
Dvořák R. Relationship between the structure and function: crossover of the diaphragm and transversus abdominis muscle in the intercostal space. IV. Miedzynarodowa konferencja studenckich kól naukowych i mlodych pracowników nauki - Rola fizjoterapii w procesie rehabilitacji. 2006.
Dvořák R. Současné pohledy na význam bránice v klinické praxi lékaře a fyzioterapeuta. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
Dvořák R. Nové poznatky o strukturálních předpokladech koordinace funkce bránice a břišní muskalatury. 11. sjezd Společnosti pro myoskeletální medicínu České lékařské spol. J. E. Purkyně- Komplexní pohled na funkční poruchy hybného systému. 2005.
Dvořák R. Nové poznatky o strukturálním uspořádáním úponu pars costalis bránice. XIV. moravskoslezské dny pneumologie. 2005.
Dvořák R. . 14th European congress of physical and rehabilitation medicine. 2004.
Dvořák R. Bránice a funkční stabilita. Aktuality ve fyzioterapii - Funkční stabilizace lumbosakrální páteře. 2003.
Dvořák R. Czy poizometryczna relaksacja jest technika o lokalnym dzialaniu. XIII. kongres polskiego towarzystwa fyzjoterapii. 2003.
Dvořák R. Kineziologie a kinezioterapie respiračních funkcí. Regionální konference UNIFY regionu Zlín. 2003.
Dvořák R. Otevřené a uzavřené řetězce v kinezioterapii. X. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2003.
Dvořák R. Posturální vývoj, začátek vzpřímení dítěte v poloze na břiše a jeho význam. Seminář - Dítě ohrožené hybnou poruchou v dětské ambulanci - RL Corpus. 2002.
Dvořák R. . 18. vojenský fyziatrický den. 2001.
Dvořák R. Držení těla - podstata a inrerpretace. Seminář UNIFY. 2001.
Dvořák R. Kurz měkkých technik. AWF Wroclaw. 2001.
Dvořák R. . Centrum soustavného vzdělávání fyzioterapeutů při Oddělení fyzioterapie AWF Wroclaw. 2000.
Dvořák R. Metodika vyšetření stoje na dvou vahách. Odborný seminář Aktuality ve fyzioterapii. 2000.
Dvořák R. Pohledy na hodnocení držení těla. Odborný seminář Aktuality ve fyzioterapii. 2000.
Dvořák R. Posturální mechanismy. Kurz C reflexní lokomoce RL Corpus Olomouc. 2000.
Dvořák R. Řízení motoriky člověka. Kurz C reflexní lokomoce RL Corpus Olomouc. 2000.
Dvořák R., Krainová Z., Janura M., Elfmark M. Standardizace metodiky klinického vyšetření stoje na dvou vahách. VII.sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2000.
RECENZE
Dvořák R. Skaličková-Kováčiková, V. Problémy kojenců v motorice, terapie Vojtovou metodou. Praktické informace (nejen) pro rodiče. Problémy kojenců v motorice, terapie Vojtovou metodou. Praktické informace (nejen) pro rodiče. 2023.
Dvořák R. Palaščáková Špringrová, I. Akrální koaktivační terapie vycházející ze základních principů metody Roswithy Brunkow. Akrální koaktivační terapie vycházející ze základních principů metody Roswithy Brunkow. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PROJEKT
Dvořák R. Grant " Vytvoření modelu kreditního způsobu magisterského studia fyzioterapie". FRVŠ Agentury Rady vysokých škol (číslo projektu 174, tématický okruh F3). 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)