Doktorské studium

Doktorský studijní program na FTK UP v Olomouci probíhá podle § 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Je zaměřen na vědecké bádání a výzkum nebo vývoj v oboru Kinantropologie. Podle zaměření jednotlivých uchazečů je uvedený obor členěn do specializací, které garantují děkanem jmenovaní školitelé. Přijímací řízení se řídí § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a dále vnitřními normami UP (Studijní a zkušební řád UP v Olomouci – část III.). Studium se řídí směrnicí děkana SD 1/2016 a obsah studia je určen individuálním studijním plánem, který na návrh školitele schvaluje oborová rada. Od akademického roku 2003/2004 probíhá i studium v anglickém jazyce.

Informace o platnosti akreditace doktorského studijního programu Kinantropologie je uveden na Úřední desce FTK UP.

Vyhlášení přijímacího řízení

Děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje přijímací řízení pro zájemce o studium v doktorském studijním programu Kinantropologie.

Oznámení

Důležité termíny

Termín podání přihlášek:

 • do 31. května 2021

Termín přijímacích zkoušek:

 • ústní a písemná zkouška
  23. června 2021
  náhradní termín je stanoven na září 2021

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky.

Po vyplnění E-přihlášky zašlete na adresu Oddělení pro vědu a výzkum Fakulty tělesné kultury následující dokumenty:

 • vytištěnou a podepsanou zkrácenou verzi e-přihlášky,
 • vyplněný formulář podrobná verze přihlášky,
 • doklad o zaplacení administrativního poplatku,
 • notářsky ověřený doklad o řádném ukončení magisterského studia,
 • strukturovaný životopis,
 • odborné reference dvou osob, které mohou posoudit uchazečovu předchozí vědeckou a odbornou aktivitu (návrh osnovy pro zpracování reference),
 • projekt dizertační práce (max. 6 stran),
 • pokud má uchazeč doklad o vykonání mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka v případě žádosti o prominutí přijímací zkoušky (min. úroveň C1),
 • v případě, že uchazeč publikoval v odborných časopisech, předloží písemný seznam odborných přednášek a publikovaných vědeckých prací, případně i posudky těchto prací.

Adresa pro zasílání přihlášek:

Oddělení pro vědu a výzkum
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Administrativní poplatek

Uchazeč uhradí nejpozději do 31. 5. 2021 ke správnému číslu účtu (19-109 633 0227/0100), správnému variabilnímu a specifickému symbolu (dle pokynů na zkrácené verzi e-přihlášky) administrativní poplatek ve výši 690 Kč.

Uchazeč, který do stanoveného termínu administrativní poplatek neuhradí nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, nebude převeden do databáze přijímacího řízení. Při neúčasti uchazeče u přijímací zkoušky se poplatek nevrací.

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: 516492
Konstantní symbol: 379
Specifický symbol: je vygenerován přihláškou a naleznou jej v přehledu přihlášek
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc

Obsah přijímacího řízení

Přijímací řízení se koná v souladu se zaměřením studia. Aktuální přehled školitelů naleznete níže.

Struktura přijímací zkoušky:

 • Test z anglického jazyka - Quick Placement Test na úrovni Pre-Intermediate (nutno dosáhnout 50 bodů z celkově 100 možných, což odpovídá úrovni B1).
 • Ústní pohovor před komisí. Hodnotí se zejména:
  • odborná způsobilost ve zvolené specializaci (schopnost syntetického pohledu a dobrá orientace v oblastech, které se zabývají biologickou, motorickou, fyzikální a pedagogicko-psychologickou problematikou pohybu);
  • téma dizertační práce a zpracování jejího projektu;
  • motivace pro studium.

Téma disertační práce

Uchazeč o studium uvede v přihlášce jméno odborníka, s nímž bylo předběžně jednáno jako
s případným školitelem a rovněž uvede předběžné téma své dizertační práce.

Seznam školitelů včetně jejich specializací je uveden níže.

Nabízené specializace

Seznam školitelů

Školitel Specializace
doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D. Fyziologie pohybu člověka
doc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. Pohybová aktivita a životní styl
doc. Mgr. Aleš Gába, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Rekreologie
Mgr. Karel Hůlka, Ph.D. Didaktika sportu | sportovní trénink
Mgr. František Chmelík, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Biomechanika pohybu člověka
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Filosofická a sociokulturní kinantropologie
prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. Pohybová aktivita se zaměřením na specifické skupiny populace
Mgr. Michal Kudláček, Ph.D. Rekreologie
doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. Didaktika sportu | sportovní trénink
prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. Environmentální kinantropologie
doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. Fyzioterapie v kinantropologii
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. Fyzioterapie v kinantropologii
doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. Motorika člověka | pohybové učení, řízení pohybu
doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. Funkční antropologie
prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
PhDr. David Smékal, Ph.D. Fyzioterapie v kinantropologii
doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Biomechanika pohybu člověka
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. Pohybová a sportovní edukace
doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. Psychologická kinantropologie
doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. Fyzioterapie v kinantropologii
doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. Pohybová a sportovní edukace