Navazující magisterské studium

Fakulta tělesné kultury předkládá studentům studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy jsou realizovány v kreditní formě, která je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří podmínky pro semestrální studia v zahraničí.

Na této stránce jsou uvedeny informace o navazujících magisterských programech, které je na Fakultě tělesné kultury možno studovat v prezenční i kombinované formě.

Přehled programů a oborů

Navazující magisterský studijní program se standardní délkou čtyři semestry (dva roky) má na Fakultě tělesné kultury UP variantu jednooborovou i dvouoborovou. Studium je ukončeno obhajobou diplomové magisterské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky příslušného oboru. Absolventům navazujícího magisterského studia se vydává osvědčení o studiu i státní zkoušce, diplom a přiznává se jim akademický titul „magistr“ (Mgr.).

Pro kompletní popis jednotlivých programů kliněte na tlačítko "Více".

Fakulta tělesné kultury nabízí zájemcům osm bakalářských studijních oborů a programů, osm oborů a programů v magisterském studiu a jeden doktorský studijní obor. Všechna studia na FTK UP jsou strukturovaná. Informace o platnosti akreditací studijních programů a studijních oborů jsou uvedeny na Úřední desce FTK UP.

Vysoce ceněný a žádaný studijní obor Fyzioterapie nabízí FTK UP v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu pouze v prezenční formě studia. Absolventi Fyzioterapie v bakalářském studiu jsou způsobilí k výkonu nelékařského zdravotnického povolání fyzioterapeuta a k výkonu činností souvisejících s poskytováním rehabilitační a zdravotní péče. Výuka v navazujícím magisterském studijním programu v oboru Aplikovaná fyzioterapie je přednostně zaměřena na diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového a nervového systému a na bolestivé stavy pohybového systému. Absolventi těchto programů jsou velmi vyhledávání a mají velkou uplatnitelnost na trhu práce v nemocničních i ambulantních zařízeních včetně soukromého sektoru.

Všechny další bakalářské studijní programy jsou akreditovány v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport, Kinantropologie a v oblasti vzdělávání Neučitelská pedagogika. Splňují odborné kvalifikace k výkonu regulovaného povolání pedagogických pracovníků, jako je pedagog volného času, asistent pedagoga, vychovatele apod. Všechny realizované bakalářské studijní programy mají návaznost v magisterském studiu. Další kompetence, včetně učitelské způsobilosti, získávají absolventi dle zaměření jednotlivých studijních programů.

Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ je bakalářský program uskutečňovaný v prezenční i kombinované formě. Absolvent je vysoce kvalifikovaný pracovník s orientací na speciální pedagogiku, se schopností přenosu do oblasti aplikovaných pohybových aktivit, kvality života a životního stylu žáků i dospělých se speciálními potřebami. V magisterské etapě v programu Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice, ve spojení s bakalářským programem, splňují absolventi kvalifikaci pro učitele v běžné mateřské škole, učitele MŠ ve třídě nebo škole se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rekreologie – pedagogika volného času v bakalářském studiu připravuje komplexně připravené odborníky zaměřené na praxi v nejrůznějších projektech rekreace, kulturních a rekreačních centrech volného času, občanských sdruženích, v komerční sféře a poradenství, sportovním managementu, cestovních agenturách a kancelářích, sportovních svazech, jednotách a klubech, veřejné správě, neziskovém sektoru či lázeňství. V magisterském programu Rekreologie prohlubují absolventi získané dovednosti uplatnitelné zejména v řídících pozicích. V rámci specializací získávají absolventi kompetence v  aktivní formě cestovního ruchu, výchově v přírodě, manažerské a ekonomické kompetence a v neposlední řadě kompetence v oblasti podpory zdravého životního stylu.

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se specializacemi. Tento studijní program v bakalářské formě studia připravuje absolventy odborně působící ve sféře sportovního managementu ve sportovních spolcích, sportovních svazech, sportovních oddílech a klubech. Ve zvolených sportovních a dalších specializacích získávají další vysoce specializované kompetence, například v atletice, fotbalu, plavání, basketbalu, tanci a úpolech. Další specializace připravují kondiční trenéry nebo instruktory sportovních aktivit dětí. V magisterské etapě na tento program navazuje studijní program Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi. V tomto studiu absolventi dále prohlubují své sportovní specializace, nebo volí specializace další, například Učitel TV na prvním stupni ZŠ, Zdravé stárnutí, nebo specializaci Analýza pohybu jako předstupeň pro doktorské studium. Zejména však je absolvent kompetentní zastávat regulované povolání Učitel tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ.

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva. Program připravuje odborníky v problematice ochrany osob z pohledu snižování následků havárií a krizových situací nevojenského charakteru. Absolventi se mohou uplatnit ve veřejné a státní správě v oblasti bezpečnosti i v soukromém sektoru. Magisterský studijní program Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na ochranu obyvatelstva umožňuje absolventům pracovat mimo zmíněné oblasti zejména jako učitel tělesné výchovy i v oblasti ochrany obyvatelstva ve školských institucích všech stupňů.

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku je bakalářský studijní program, dříve známý jako Aplikovaná tělesná výchova. Spojuje přípravu na pedagogické profese asistent pedagoga, pedagog volného času i přípravu pedagoga působícího u skupin a kolektivů se speciálními potřebami. Na tento program navazuje magisterské studium programu Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku. Absolvent tohoto programu je učitelem tělesné výchovy na 2. st. ZŠ a SŠ, ale i učitelem odborně působícím na žáky a studenty se speciálním vzdělávacími potřebami.

Trenérství a pedagogika volného času je studijní program uskutečňovaný pouze ve formě kombinovaného studia a je zaměřen na výchovu odborníků v oblastech volného času, rekreačního, výkonnostního i vrcholového sportu. Absolventi tohoto programu najdou uplatnění na různých pozicích ve sportovních svazech, sportovních klubech i ve státní správě, sportovních marketingových agenturách apod. V přímé návaznosti na tento program je v magisterském studiu studijní program Trenérství a management sportu. V tomto programu je výrazně posílen důraz na získání kompetencí v oblastech trenérství a managementu sportu. Absolventi se uplatňují zejména v řídících pozicích souvisejících se sportovní činností, např. sportovní ředitel, sekretář, vedoucí sportovních centrech apod. I tento program je realizován pouze v kombinované formě studia.

Sdružený studijní program Tělesná výchova pro vzdělávání (maior) je program, který připravuje v bakalářském studiu odborníky splňující kvalifikace k výkonu regulovaného povolání pedagogických pracovníků, jako je pedagog volného času, asistent pedagoga, vychovatel apod., včetně kvalifikace pro práci ve sportovních klubech, sportovních svazech volnočasových institucí atd. Hlavní program (maior) je doplněn z široké nabídky programem vedlejším (minor). Absolventi získávají nezbytné kompetence, které jim umožňují pokračovat v magisterském studiu ve studijním programu Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (maior). Tyto programy, připravující primárně učitele, uskutečňované na fakultě pouze v prezenční formě, jsou označované jako „maior“ a umožňují kombinaci se studijními programy na jiných fakultách UP v Olomouci, které jsou označované jako „minor“. Nabídka těchto programů (minorů) je velmi široká. Nejčastějšími programy, které sdružují maior na FTK UP s programy (minor) jsou v bakalářském studiu např. Biologie pro vzdělávání, Geografie pro vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání a další. Vedlejší programy (minory) v bakalářském etapě mají pokračování v magisterském studiu.

Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců je unikátní studijní program umožňující plnohodnotné studium vrcholových sportovců v průběhu nebo po ukončení aktivní kariéry. Studium probíhá individualizovaným způsobem v kombinované formě a je přístupné sportovcům na úrovni reprezentace ČR (podrobnosti jsou uvedeny v informacích k přijímacímu řízení). Obsah studia je zaměřen na získání kompetence v oblasti řízení sportovního tréninku dospělých i mládeže, kondičního a mentálního tréninku, sportovního práva, managementu a marketingu. Absolventi tohoto programu najdou uplatnění na různých pozicích (trenér, kondiční trenér, mentální kouč, sportovní manažer) ve sportovních svazech, klubech i ve státní správě, sportovních marketingových agenturách apod.

Aktuálně nabízené navazující magisterské studijní programy a obory

Při vyhledávání vysněného navazujícího magisterského programu a oboru můžete využít Katalog studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci. K výběru však můžete použít i tuto přehlednou tabulku, nebo se přímo dotázat na konkrétní informace některé ze studijních referentek:

Telefonní kontakt na studijní referentky: +420 585 636 012, +420 585 636 013, +420 585 636 102.

Studijní program Specializace ve zdravotnictví
Aplikovaná fyzioterapie prezenční forma studia  
Studijní oblast tělesná výchova a sport, kinantropologie
Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice prezenční forma studia kombinovaná forma studia
Tělesná výchova a sport - Rekreologie prezenční forma studia kombinovaná forma studia
Trenérství a management sportu   kombinovaná forma studia
Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ
– maior
prezenční forma studia  
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva prezenční forma studia kombinovaná forma studia
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi prezenční forma studia kombinovaná forma studia
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku prezenční forma studia kombinovaná forma studia
Physical Activity and Active Living informace o studiu  

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se konají ze stanovených oborů v rozsahu učiva příslušných bakalářských studijních programů a oborů (bakalářských státních zkoušek).

K přihlášce do navazujícího magisterského studia je nutno přiložit kopii vysokoškolského diplomu. V případě, že uchazeč diplom ještě neobdržel, dokládá výpis známek.
Zákonnou podmínkou přijetí v navazujícím magisterském studijním programu je získání bakalářského vzdělání v požadovaném studijním oboru.
Součástí přijímací zkoušky je ve vybraných studijních programech a oborech test studijních předpokladů. Uchazeč v něm prokazuje své osobnostní předpoklady pro vysokoškolské studium v těchto oblastech:

 • v rovině psychologické,
 • v základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tématiky (předpokládají se poznatky na úrovni absolventa bakalářského studijního programu).

Pohovor s uchazečem je zaměřen na oblast komunikativních kompetencí (komunikace v českém jazyce). Ústní zkouškou je prověřována znalost uchazeče v oblastech odpovídajících požadavkům pro písemnou zkoušku.

Úplné podmínky přijímací řízení najdete na úřední desce FTK UP.

Studijní program Specializace ve zdravotnictví

 1. Aplikovaná fyzioterapie (prezenční forma studia)
  • Písemná část
   • test z anglického jazyka
   • test z fyzioterapie
  • Ústní zkouška

Studijní program Tělesná výchova a sport, kinantropologie

 1. Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Písemná část
   • test z aplikovaných pohybových aktivit
   • test ze speciální pedagogiky
   • test z rekreologie
  • Ústní část
 2. Tělesná výchova a sport - Rekreologie (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Písemná část
   • test z rekreologie
  • Ústní část se zaměřením na zjištění studijních předpokladů a zájmů uchazeče, zaměření bakalářské práce a profesní orientace na základě životopisu
 3. Trenérství a management sportu (kombinovaná forma studia)
  • Písemná část
   • test ze základů kinantropologie se zaměřením na trenérství a management sportu
  • Ústní část
 4. Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ - maior (prezenční forma studia)
  • Diploma supplement – výpis předchozího studia
  • Přijímací zkouška z druhého aprobačního předmětu se řídí požadavky příslušné fakulty
 5. Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Diploma supplement – výpis předchozího studia
  • Ústní část
 6. Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Diploma supplement – výpis předchozího studia
  • Ústní část
 7. Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Diploma supplement – výpis předchozího studia
  • Písemná část
   • test z aplikovaných pohybových aktivit
   • test ze speciální pedagogiky
  • Ústní část

Přihlášky ke studiu

Důležité termíny

Termín podání přihlášek:

 • do 15. března 2022

Podání přihlášky

Přihlášku ke studiu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci lze podat již od 1. listopadu 2021 do 15. března 2022 elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky.

Následně do 15. 4. 2022 vložte do e-přihlášky následující dokumenty:

 1. strukturovaný životopis (doporučená struktura):
  • vzdělání studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, doložené certifikáty a kurzy (kopie musí být zaslána pro založení do spisu), neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění, apod.
  • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru
  • doložená sportovní historie
  • celkové zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava
 2. lékařský posudek:
  • v souladu s § 49 odst. (1) Zákona č. 111/1998 Sb. musí uchazeči o studium ve studijní oblasti tělesná výchova a sport, kinantropologie doložit lékařský posudek, který vydává poskytovatel v oboru tělovýchovného lékařství. Na základě celkového vyšetření pak poskytovatel vydá potvrzení tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti k absolvování přijímací zkoušky a praktické sportovní výuky na FTK UP,
  • uchazeči o studium oboru Aplikované fyzioterapie přiloží potvrzení od praktického lékaře ke studiu na vysoké škole se sportovním zaměřením,
 3. vybrané studijní programy doloží i "Diploma supplement" (viz předchozí kapitola Přijímací řízení),
 4. potvrzení zastřešujícího sportovního svazu o aktuálním zařazení do státní reprezentace (předkládají pouze státní reprezentanti).

V případě navržení uchazeče k přijetí ke studiu je uchazeč následně povinnen dodat úředně ověřený opis bakalářského diplomu, a to osobně nebo poštou. Až po doložení tohoto dokumentu je uchazeč finálně přijat ke studiu.

Adresa pro případnou další komunikaci:

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11  Olomouc

Administrativní poplatek

Uchazeč uhradí nejpozději do 15. 3. 2022 ke správnému číslu účtu (19-109 633 0227/0100), správnému variabilnímu a specifickému symbolu (dle pokynů na zkrácené verzi e-přihlášky) administrativní poplatek ve výši 690 Kč za každou podanou přihlášku.

Uchazeč, který do stanoveného termínu administrativní poplatek neuhradí nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, nebude převeden do databáze přijímacího řízení. Při neúčasti uchazeče u přijímací zkoušky se poplatek nevrací.

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: je vygenerován přihláškou a naleznete jej v přehledu přihlášek
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc

Další informace

Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro zvolený studijní program.

Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady; náhradní termín přijímacích zkoušek není vypsán.

Pozvánky s podrobnými informacemi budou zasílány uchazečům na kontaktní (e-mailovou) adresu cca měsíc před konáním přijímacích zkoušek.

Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.

Ubytování v době konání přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení budou distribuována koncem měsíce června buď pomocí elektronického systému, nebo do vlastních rukou uchazeče na adresu pro doručování uvedenou v přihlášce.

Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, od 11. 7. do 22. 7. 2022 na Oddělení pro studium fakulty v době od 8.00 do 11.30 hod. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie.

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2022/23 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

Nabídka přípravných kurzů

Konzultační den pro uchazeče o studium fyzioterapie

Konzultace je určena pro uchazeče o studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví oboru fyzioterapie na FTK UP. V rámci konzultačního dne jsou podávány podrobné informace o struktuře a průběhu přijímacích zkoušek. Důraz je kladen na konkrétní dotazy uchazečů. V průběhu konzultace má uchazeč možnost vykonat cvičný písemný test pro posouzení náročnosti vědomostních požadavků a na základě obdrženého klíče ohodnotit i svou aktuální úroveň znalostí. Součástí konzultace je prohlídka výukových prostor pro praktickou výuku daného oboru.

Organizátor

Katedra fyzioterapie FTK UP

Termín kurzu

30. 4. 2022

Garant kurzu pro bakalářské obory

MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D.
T: +420 585 636 303
E: radmil.dvorak@upol.cz

Garant kurzu pro navazující magisterské obory

PhDr. David Smékal, Ph.D.
T: +420 585 636 314
E: david.smekal@upol.cz

Organizační garantka

Bc. Hana Wittková
T: +420 585 636 366
E: hana.wittkova@upol.cz

Cena kurzu

500 Kč

Přihlášky

pro Bc. studium >> ZDE <<
pro NMgr. studium >> ZDE <<

Nejzazší termín přihlášení je 20. 4. 2022.

Přihlášky se podávají přes Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. Přípravný kurz naleznete v sekci Programy zájmového vzdělávání a po zveřejnění termínu konání kurzu je přihlášení aktivní (viditelné tlačítko „Termíny“). Pokud nejste student Univerzity Palackého v Olomouci a na portále jste poprvé, je nutné založit si nový účet pomocí tlačítka „Vytvořit účet“ (u konkrétního termínu kurzu je nutné kliknout na tlačítko „Termíny“ a následně na tlačítko „Přihlásit“).

Průběh přijímacího řízení

Zde uváděné informace jsou průběžně doplňovány na základě informací zaslaných uchazečům v pozvánce k přijímacímu řízení.

Aplikovaná fyzioterapie

Odeslané dopisy uchazečům

Dopisy uchazečům jsou odesílány na kontaktní e-mail uvedený při podání přihlášky ke studiu. Jednotlivé dopisy jsou uvedeny níže:

Dopis uchazečům FTK UP 2022-02
Dopis uchazečům FTK UP 2022-03

Termín

20. – 22. červena 2022

Konkrétní termín konání přijímací zkoušky, si uchazeč zaregistruje sám v Rezervačním systému UP. Pokyny budou uvedeny v Dopisu uchazečům, který uchazeč obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

Prezence

08:00–08:30 hod.

budova NA | 4. podlaží | místnost 4.24 (třída Míru 117, Olomouc)

Testová část

budova NA | 4. podlaží | místnost 4.24 (třída Míru 117, Olomouc)

 • test z anglického jazyka
 • test z fyzioterapie

Čistá délka obou testů je 115 minut.

Před zahájením testování je provedena řádná kontrola totožnosti uchazeče podle občanského průkazu.

Testování probíhá prostřednictvím testovacího softwaru.
Uchazečům je před započetím testování vysvětleno, jak procházet a odpovídat na testové otázky. Při plnění testu je možné pohybovat se mezi otázkami a měnit odpovědi.
Testovací software zobrazuje číslo dané otázky a čas do konce testu. Uchazeč může test ukončit před vypršením času a okamžitě po ukončení zjistit výsledek svého testu.

Ústní zkouška

budova NA | 4. podlaží | místnosti 4.12, 4.16, 4.17 a 4.23

K ústní zkoušce si pro vaši identifikaci připravte občanský průkaz.


Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice

Odeslané dopisy uchazečům

Dopisy uchazečům jsou odesílány na kontaktní e-mail uvedený při podání přihlášky ke studiu. Jednotlivé dopisy jsou uvedeny níže:

Dopis uchazečům FTK UP 2022-02
Dopis uchazečům FTK UP 2022-03 APA+UTVSP

Termín

30. - 31. 5. 2022

Podrobné informace o konkrétním termínu konání přijímací zkoušky, obdrží přihlášení uchazeči o studium na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

Místo a čas konání

budova NC | 5. podlaží | místnost 5.20 (třída Míru 111, Olomouc)

Uchazeči se dostaví v čase a termínu, který si zvolí sami v Rezervačním systému UP.


Tělesná výchova a sport - Rekreologie

Odeslané dopisy uchazečům

Dopisy uchazečům jsou odesílány na kontaktní e-mail uvedený při podání přihlášky ke studiu. Jednotlivé dopisy jsou uvedeny níže:

Dopis uchazečům FTK UP 2022-02
Dopis uchazečům FTK UP 2022-03 REK

Oznámení o úpravě podmínek přijímacího řízení

S ohledem na počet uchazečů byly rozhodnutím děkana FTK UP, v souladu se zveřejněnými podmínkami, upraveny podmínky přijímacího řízení, kdy bylo upuštěno od písemné i ústní části přijímacího řízení.


Trenérství a management sportu

Odeslané dopisy uchazečům

Dopisy uchazečům jsou odesílány na kontaktní e-mail uvedený při podání přihlášky ke studiu. Jednotlivé dopisy jsou uvedeny níže:

Dopis uchazečům FTK UP 2022-02
Dopis uchazečům FTK UP 2022-03 TRAMS

Termín

11. - 12. 5. 2022

Podrobné informace o konkrétním termínu konání přijímací zkoušky, obdrží přihlášení uchazeči o studium na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

Prezence

08:30–09:00 hod.

budova NA | 4. podlaží | místnost 4.25 (třída Míru 117, Olomouc)

Pro prezenci si pro vaši identifikaci připravte občanský průkaz.

Testová část

budova NA | 4. podlaží | místnost 4.25

 • test ze základů kinantropologie se zaměřením na trenérství a management sportu

Čistá délka testu je 30 minut.

Pro vykonání testu je nutné znát své přihlašovací údaje do E-přihlášky UP.
Testování probíhá prostřednictvím testovacího softwaru.
Uchazečům je před započetím testování vysvětleno, jak procházet a odpovídat na testové otázky. Při plnění testu je možné pohybovat se mezi otázkami a měnit odpovědi.
Testovací software zobrazuje číslo dané otázky a čas do konce testu. Uchazeč může test ukončit před vypršením času a okamžitě po ukončení zjistit výsledek svého testu.

Ústní část

budova NA | 4. podlaží | místnosti 4.16 a 4.17


Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – maior

Tento studijní program nemá prezenční část přijímací zkoušky, pouze je nutné do 15. 3. 2022 odeslat veškeré požadované materiály k přijímacímu řízení.

Odeslané dopisy uchazečům

Dopisy uchazečům jsou odesílány na kontaktní e-mail uvedený při podání přihlášky ke studiu. Jednotlivé dopisy jsou uvedeny níže:

Dopis uchazečům FTK UP 2022-02


Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva

Odeslané dopisy uchazečům

Dopisy uchazečům jsou odesílány na kontaktní e-mail uvedený při podání přihlášky ke studiu. Jednotlivé dopisy jsou uvedeny níže:

Dopis uchazečům FTK UP 2022-02
Dopis uchazečům FTK UP 2022-03 UTVOCHO

Termín

26. - 27. 5. 2022

Podrobné informace o konkrétním termínu konání přijímací zkoušky, obdrží přihlášení uchazeči o studium na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
 

Místo a čas konání

budova NA | 4. podlaží | místnost 4.23 (třída Míru 117, Olomouc)

Uchazeči se dostaví v čase a termínu, který si zvolí sami v Rezervačním systému UP.


Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi

Odeslané dopisy uchazečům

Dopisy uchazečům jsou odesílány na kontaktní e-mail uvedený při podání přihlášky ke studiu. Jednotlivé dopisy jsou uvedeny níže:

Dopis uchazečům FTK UP 2022-02
Dopis uchazečům FTK UP 2022-03 TVS

Termín

17. - 18. 5. 2022

Podrobné informace o konkrétním termínu konání přijímací zkoušky, obdrží přihlášení uchazeči o studium na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
 

Místo a čas konání

budova NA | 4. podlaží | místnost 4.23 (třída Míru 117, Olomouc)

Uchazeči se dostaví v čase a termínu, který si zvolí sami v Rezervačním systému UP.


Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku

Odeslané dopisy uchazečům

Dopisy uchazečům jsou odesílány na kontaktní e-mail uvedený při podání přihlášky ke studiu. Jednotlivé dopisy jsou uvedeny níže:

Dopis uchazečům FTK UP 2022-02
Dopis uchazečům FTK UP 2022-03 APA+UTVSP

Termín

30. - 31. 5. 2022

Podrobné informace o konkrétním termínu konání přijímací zkoušky, obdrží přihlášení uchazeči o studium na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

Místo a čas konání

budova NC | 5. podlaží | místnost 5.20 (třída Míru 111, Olomouc)

Uchazeči se dostaví v čase a termínu, který si zvolí sami v Rezervačním systému UP.

Výsledky přijímacího řízení

Průběžné výsledky se dozvíte v e-přihlášce.

 • Výsledky talentové části přijímacího řízení budou známy cca týden po vykonání talentové zkoušky.
 • Výsledky testu obecných studijních předpokladů (SCIO) budou známy kolem 20. května 2022.

Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, v úředních hodinách na Oddělení pro studium fakulty. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie.

Konečné rozhodnutí děkana fakulty o přijetí či nepřijetí ke studiu obdržíte poštou.

Kladné rozhodnutí děkana

Pokud bylo rozhodnutí děkana kladné, gratulujeme Vám a těšíme se na Vás v termínu Vašeho zápisu. Před samotným zápisem bychom Vás ale ještě rádi požádali o potvrzení, zda nastoupíte ke studiu na Fakultě tělesné kultury.

Teď už stačí přejít na krok Zápis ke studiu.

Negativní rozhodnutí děkana

Pokud bylo rozhodnutí děkana negativní, ale máte stále zájem na Fakultě tělesné kultury studovat, nezoufejte a zachovejte nám svou přízeň, ještě je šance na přijetí pomocí podání odvolání.

Podání odvolání

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2022/23 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

Adresa pro doručení odvolání:

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11  Olomouc

Zápis ke studiu

K řádnému zapsání ke studiu budete potřebovat následující dokumenty, které s sebou přineste v termín zápisu:

 • občanský průkaz;
 • řádně a čitelně vyplněný Zápisový list;
 • podepsaný Záznam o seznámení s BOZP a PO;
 • pasovou fotografii o rozměru 4x3 cm (podepsanou na zadní straně);
 • úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském studiu (pokud nebylo přiloženo u přihlášky nebo odevzdáno u přijímací zkoušky);
 • psací potřeby.

Před samotným zápisem vám také doporučujeme projít si informace určené novým uchazečům v sekci Průvodce studiem na studentských internetových stránkách fakulty, kde se mohou objevit i aktuální informace pro nově nastupující studenty.

Přehled termínů zápisů ke studiu

Studijní program Prezenční forma studia Kombinovaná forma studia
  Datum a čas zápisu Dokumenty ke stažení Datum a čas zápisu Dokumenty ke stažení
Aplikovaná fyzioterapie 1. 9. 2022
9:30 hod.
Dopis    
Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice 1. 9. 2022
14:00 hod.
Dopis 9. 9. 2022
13:00 hod.
Dopis
Tělesná výchova a sport - Rekreologie 9. 9. 2022
8:30 hod.
Dopis 9. 9. 2022
8:30 hod.
Dopis
Trenérství a management sportu     9. 9. 2022
13:00 hod.
Dopis
Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ
– maior
1. 9. 2022
14:00 hod.
Dopis    
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva 1. 9. 2022
14:00 hod.
Dopis 9. 9. 2022
13:00 hod.
Dopis
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi 1. 9. 2022
14:00 hod.
Dopis 9. 9. 2022
13:00 hod.
Dopis
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku 1. 9. 2022
14:00 hod.
Dopis 9. 9. 2022
13:00 hod.
Dopis

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)