Úřední deska

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Pracovní nabídky

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Volba děkana FTK UP

AS FTK UP na svém zasedání dne 11. 5. 2021 vyhlásil zahájení a harmonogram voleb kandidáta na funkci děkana FTK UP pro funkční období 9. 2. 2022–8. 2. 2026.

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc.

Oznámení

Zatím nejsou žádná oznámení.

Archiv

Aleš Kácel, osobní číslo T15487, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-75306/5940-2021 (Výzva) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 13. 4. 2021, oznámení bude sňato dne 28. 4. 2021.

Martin Gajdoš, osobní číslo T18111, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-183450/5940-2020 (Ukončení studia) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 13. 1. 2021, oznámení bude sňato dne 27. 1. 2021.

Jana Nešpůrek, osobní číslo T14141, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-197633​/5940-2020 (Ukončení studia) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 23. 11. 2020, oznámení bude sňato dne 7. 12. 2020.

Jana Nešpůrek, osobní číslo T14141, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-143164/5940-2020 (Výzva) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 29. 10. 2020, oznámení bude sňato dne 12. 11. 2020.

Petr Dalešický, osobní číslo T16502, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-1615/59004-2020 (Ukončení studia) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 7. 1. 2020, oznámení bude sňato dne 21. 1. 2020.

Oleg Žhmolík, osobní číslo T15576, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-160663/59004 -2018 (Ukončení studia) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 17. 12. 2018, oznámení bude sňato dne 31. 12. 2018.

Oleg Žhmolík, osobní číslo T15576, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-143053/59004 -2018 (Výzva) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 31. 10. 2018, oznámení bude sňato dne 14. 11. 2018.

Vnitřní předpisy FTK UP

Kompletní přehled všech neúčinných norem je dostupný po přihlášení na UP Share.

Číslo normy Název Účinnost od
FTK-A-21/01 Jednací řád Vědecké rady FTK UP 01. 03. 2021
FTK-A-17/03 Statut FTK UP 07. 11. 2017
FTK-A-17/02-ÚZ02 Volební řád Akademického senátu FTK UP 30. 04. 2020
FTK-A-17/01-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu FTK UP 01. 03. 2021

 

Vnitřní normy FTK UP

Kompletní přehled všech neúčinných norem je dostupný po přihlášení na UP Share.

FTK-B-21/01 Děkanské volno ve dnech 23. a 27.–28. prosince 2021 na FTK UP
FTK-B-19/02

Bakalářské a diplomové práce na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
– Příloha č. 1: Zadání závěrečné práce
– Příloha č. 2: Přihláška ke státní závěrečné zkoušce
– Příloha č. 3: Posudek vedoucího závěrečné práce
– Příloha č. 4: Posudek oponenta bakalářské práce
– Příloha č. 5: Posudek oponenta diplomové práce
– Příloha č. 6: Hodnocení obhajoby závěrečné práce
Poznámka: Anglické verze vybraných dokumentů jsou zavěšeny na stránkách zaměstnanců FTK.

FTK-B-18/04 Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci
FTK-B-18/02 Pokladní operace a režim pokladní služby na nákladovém středisku
Aplikační centrum BALUO Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
16/1-SD

Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
– Příloha č. 1: Individuální studijní plán
– Příloha č. 2: Hodnocení studijních výsledků
– Příloha č. 3: Přihláška ke státní doktorské zkoušce
– Příloha č. 4: Informace o studentovi DSP Kinantropologie
– Příloha č. 5: Přehled publikační činnosti

16/1-SD
EN          
Study in the Doctoral Study Programme in Kinanthropology at Faculty of Physical Culture
– Appendix 1: Individual Study Plan
– Appendix 2: Evaluation of Study Results
– Appendix 3: Application for the State Doctoral Examination and Dissertation Defence
– Appendix 4: Student Information
– Appendix 5: Overview of Publication and Research Activities
13/2-SD Rigorózní řízení na FTK UP v Olomouci
10/5-SD Provozní řád výcvikového střediska FTK UP Pastviny
09/3-SD

Stipendia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Návrh výplaty stipendií ze stipendijního fondu FTK
Návrh výplaty stipendií (projekty, akce)

08/2-SD Etická komise FTK UP
07/1-MPD Řád celoživotního vzdělávání na FTK UP
– dodatek č. 1: Zavádění údajů do systému elektronické evidence Malý STAG
– dodatek č. 2: Poplatky za studium

Plný seznam vnitřních předpisů a norem FTK UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Výroční zprávy

Kompletní přehled všech výročních zpráv je dostupný po přihlášení na UP Share.

VZ 2020 Výroční zpráva FTK UP za rok 2020
VZ 2019 Výroční zpráva FTK UP za rok 2019
VZ 2018 Výroční zpráva FTK UP za rok 2018
VZČ 2017 Výroční zpráva o činnosti FTK UP za rok 2017
VZH 2017 Výroční zpráva o hospodaření FTK UP za rok 2017
VZČ 2016 Výroční zpráva o činnosti FTK UP za rok 2016
VZH 2016 Výroční zpráva o hospodaření FTK UP za rok 2016

Strategické záměry

Kompletní přehled všech strategických záměrů je dostupný po přihlášení na UP Share.

PRSZ 2021 Plán realizace strategického záměru FTK UP na rok 2021

Akreditace

Přijímací řízení

PR 2022 Podmínky přijímacího řízení na FTK UP pro akademický rok 2022/2023
ZZPR 2021

Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022
– Příloha č. 1: Přehledové informace o přijímací řízení
– Příloha č. 2: Ukázkový test Obecných studijních předpokladů

ZZPR 2020

Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021
– Příloha č. 1: Přehledové informace o přijímací řízení
– Příloha č. 2: Ukázkový test Obecných studijních předpokladů

ZZPR 2019

Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020
– Příloha č. 1: Přehledové informace o přijímací řízení
– Příloha č. 2: Ukázkový test Obecných studijních předpokladů

Habilitační a profesorská řízení

Veškeré informace o zahájených či ukončených habilitačních a profesorských řízení jsou uvedeny na stránkách Vědy a výzkumu FTK UP.

Dokumenty a normy Univerzity Palackého

Normy a dokumenty UP jsou zavěšeny na úřední desce UP.

Vysokoškolský zákon

Legislativní normy týkající se vysokých škol naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.