Specializace

Přírodovědné a biomedicínské/zdravovědné zaměření kinantropologie

Biomechanika pohybu člověka

Školitel: prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Témata dizertačních prací:

 1. Biomechanická analýza chůze u vybraných skupin populace – stanovení obecných mechanismů chodeckých stereotypů v závislosti na vnitřních funkčních podmínkách jedince a charakteristikách fyzikálního prostředí
 2. Posturální stabilita vybraných skupin populace ve statických, kvazistatických a dynamických situacích

Školitel: doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Témata dizertačních prací:

 1. Biomechanická analýza vybraných pohybových úloh

Didaktika sportu | sportovní trénink

Školitel: Mgr. Karel Hůlka, Ph.D., Katedra sportu

Témata dizertačních prací:

 1. Rozvoj a ověřování vlastností geolokačních systémů v prostředí sportovních her
 2. Možnosti zatěžování ve sportovních hrách brankového typu
 3. Diagnostika kondiční připravenosti hráčů ve sportovních hrách

Školitel: prof. PaedDr. Michal Lehnert, Dr., Katedra sportu

Témata dizertačních prací:

 1. Výkonnostní a zdravotně-preventivní účinky tréninkových programů stimulace síly dolních končetin na svalové a nervosvalové funkce u mladých sportovců

Funkční antropologie

Školitelka: doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Témata dizertačních prací:

 1. Hodnocení vybraných parametrů seniorské křehkosti a životní spokojenosti u institucionalizovaných seniorů
 2. Hodnocení vizuomotorické koordinace a paměťových schopností u institucionalizovaných seniorů
  prostřednictvím Vienna test systemu
 3. Vliv pohybové aktivity na změny vybraných somatických parametrů u různých populačních skupin
 4. Vliv exogenních činitelů na vybrané somatické charakteristiky u dětí školního věku
 5. Morfologické charakteristiky nohy ve vztahu k tělesným parametrům

Fyziologie pohybu člověka

Školitel: doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Téma dizertačních prací:

 1. Laboratorní screening odezvy organismu na normobarickou hypoxii ve vztahu k predikci vzniku akutní horské nemoci
 2. Hodnocení vztahu mezi úrovní autonomní kardiální regulace a adaptační odezvou na hypoxický trénink
 3. Účinky molekulárního vodíku na odezvu organismu v klidových podmínkách, během zatížení a zotavení
 4. Účinky molekulárního vodíku a aerobního tréninku na odezvu organismu u osob s nadváhou a obezitou

Fyzioterapie v kinantropologii

Školitel: doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D., Katedra fyzioterapie

Témata dizertačních prací:

 1. Vliv chronických onemocnění dýchacího systému na úroveň pohybové aktivity, na běžné denní
  aktivity, rovnováhu, toleranci zátěže, symptomy onemocnění a kvalitu života ve vztahu ke zdraví
 2. Vliv plicní rehabilitace u chronických onemocnění dýchacího systému na úroveň pohybové aktivity,
  na běžné denní aktivity, rovnováhu, toleranci zátěže, symptomy onemocnění a kvalitu života ve
  vztahu ke zdraví

 

Školitel: PhDr. David Smékal, Ph.D., Katedra fyzioterapie

Témata dizertačních prací:

 1. Vztah mezi ortodontickou péčí a vznikem temporomandibulární poruchy v dětském a dospělém věku
 2. Efekt vibrace na neuromuskulární kontrolu u pacientů po poranění kolenního kloubu

 

Školitel: doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D., Katedra fyzioterapie

Témata dizertačních prací:

 1. Predikce chůze u osob po amputaci dolní končetiny

Společensko-vědní a humanitní zaměření kinantropologie

Environmentální kinantropologie

Školitel: prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D., Institut aktivního životního stylu
Konzultanti s podílem na řešení: Mgr. Filip Neuls, Ph.D., Mgr. Ferdinand Salonna, Ph.D.

Témata dizertačních prací:

 1. Verifikace nových technologií k monitoringu pohybové aktivity
 2. Komplexní monitoring PA adolescentů s využitím systému INDARES
 3. Komplexní monitoring PA adolescentů a podmínek prostředí s využitím systému INDARES
 4. Hodnocení PA adolescentů v podmínkách prostředí s využitím objektivních systémů hodnocení prostředí (GPS, GIS, PALMS, MAPS)

Filosofická a sociokulturní kinantropologie

Školitel: prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., Katedra rekreologie

Témata dizertačních prací:

 1. Možnosti překročení stávajícího paradigmatu boje s obezitou a sedavým chováním – transracionální
  a spirituální techniky
 2. Náboženství, spiritualita, sport
 3. Role pohybu v české tradici výchovy v přírodě a holistické výchově (v diskursu zážitkové pedagogiky)
 4. Zdroje smyslu života (po skončení sportovní kariéry)

Pohybová aktivita se zaměřením na specifické skupiny populace

Školitel: prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Témata dizertačních prací:

 1. Kompetence a postoje učitelů tělesné výchovy a studentů učitelství tělesné výchovy ve vztahu k práci v integrované tělesné výchově
 2. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově
 3. Vliv specifických programů aplikovaných pohybových aktivit na kvalitu života osob s tělesným postižením, jejich sebepojetí a vybrané motorické kompetence

Pohybová a sportovní edukace

Školitel: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., Katedra společenských věd
Konzultanti s podílem na řešení: Mgr. Filip Neuls, Ph.D., Mgr. Ferdinand Salonna, Ph.D.

Témata dizertačních prací:

 1. Školní tělesná výchova, profesní příprava učitelů tělesné výchovy v kontextu moderních a žádaných trendů v přípravě učitelů
 2. Vliv specifických vyučovacích postupů a strategií na efektivitu edukačního procesu v tělesné výchově

 

Školitel: doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D., Katedra společenských věd

Témata dizertačních prací:

 1. Role zpětné informace v ovlivňování životního stylu adolescentů
 2. Gramotnost v oblasti pohybově aktivního životního stylu adolescentů
 3. Profesní příprava učitelů založená na evidence-based

Pohybová aktivita a životní styl

Školitel: doc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D., Institut aktivního životního stylu

Témata dizertačních prací:

 1. Inovativní metody a přístupy k hodnocení pohybové aktivity
 2. Tělesná zdatnost dětí v České republice v kontextu jejich pohybové aktivity a prostředí

 

Školitel: prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., Institut aktivního životního stylu
Konzultanti s podílem na řešení: Mgr. Filip Neuls, Ph.D., Doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D., Mgr. Ferdinand Salonna, Ph.D.

Témata dizertačních prací:

 1. Skladba školní pohybové aktivity v rozdílných edukačních podmínkách
 2. Asociace mezi preferencemi, provozovanými typy a intenzitou pohybových aktivit adolescentů
 3. Verifikace doporučení ke školní pohybové aktivitě

 

Školitel: doc. Mgr. Aleš Gába, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Témata dizertačních prací:

 1. Hodnocení kombinovaného efektu pohybové aktivity, sedavého chování a spánku na dětskou obezitu pomocí analýzy kompozičních dat
 2. Analýza asociací mezi tělesným složením a pohybovou aktivitou u vybraných populačních skupin – průřezová a prospektivní analýza

 

Školitel: Mgr. František Chmelík, Ph.D., Institut aktivního životního stylu

Témata dizertačních prací:

 1. Porovnání naměřené úrovně pohybové aktivity pomocí moderních monitorovacích zařízení
 2. Hodnocení pohybové aktivity u specifických skupin populace

 

Školitel: doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., Institut aktivního životního stylu

Témata dizertačních prací:

 1. Hodnocení 24hodinového pohybového chování a spánku na základě intenzity, typu a postury u specifických populací (senioři, pacienti atd.) ve vztahu ke zdraví.

 

Školitel: prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D., Institut aktivního životního stylu
Konzultant s podílem na řešení: Doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.

Témata dizertačních prací:

 1. Trendy a koreláty nadváhy/obezity Českých adolescentů vzhledem k socioekonomickému statusu rodin v období let 2002-2018
 2. Současné trendy v pohybové aktivitě a sedavém chování Českých adolescentů z rodin s odlišným socioekonomickým statusem v období let 2002-2018
 3. Změny ve stravovacím chování Českých adolescentů vzhledem k jejich tělesné hmotnosti v průběhu let 2002-2018
 4. Vizualizace dat z HBSC dotazníků

 

Školitel: doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D., Institut aktivního životního stylu

Témata dizertačních prací:

 1. Vztah pohybové aktivity a sedavého chování dětí a jejich rodičů s ohledem na faktory rodinného a školního prostředí
 2. Zdravý a aktivní životní styl adolescentů v kontextu rodinného prostředí: HBSC studie

Psychologická kinantropologie

Školitelka: doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D., Katedra společenských věd v kinantropologii

Téma dizertačních prací:

 1. Vztahy a sexualita v tělesné výchově
 2. Sexualita a vztahy ve sportu
 3. Stres a jeho zvládání ve sportu

Rekreologie

Školitel: Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., Katedra rekreologie

Téma dizertačních prací:

 1. Volný čas, životní styl a zdravotní chování vybraných skupin populace
 2. Parky, rekreační plochy a dětská hřiště v kontextu komunální politiky a životního stylu obyvatel
 3. Volný čas, rekreační aktivity a aktivní formy cestovního ruchu

 

Školitel: Mgr. Michal Kudláček, Ph.D., Katedra rekreologie

Téma dizertačních prací:

 1. Typologie volnočasových pohybových aktivit v kontextu životního stylu vybraných skupin populace
 2. Struktura a trendy volnočasových pohybových aktivit u vybrané populační skupiny

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)