Rekreologie – pedagogika volného času je studijní program připravující specialisty pro oblast volnočasových aktivit, tedy sféru se stále se zvyšujícím podílem na národní ekonomice. Aby absolvent bakalářského studia dovedl kvalifikovaně pracovat s lidmi, absolvuje během tří let rozmanitou a komplexní přípravu: osvojí si základy pedagogiky, seznámí se s oblastí zdraví a aktivního životního stylu a projde kurzy zaměřenými na rozvoj osobnosti. K jeho "povinné výbavě" patří sportovní a pohybové dovednosti a široká škála znalostí od fyziologie až po společenské vědy. Studenti se zdokonalí také v komunikačních dovednostech a získají praktický vhled do principů a metod vedení akcí.

Studium rekreologie, to je:

 • teoretická výuka na nejlépe hodnocené sportovní fakultě v Česku,
 • špičkové zázemí pro studium i výzkum v aplikačním centru BALUO,
 • kurzy v přírodě: od horolezectví po golf,
 • praxe ve firmách a organizacích: od lázní po lyžařské školy,
 • licence dle profilu studenta: od fitness po snowboarding.  

Absolvent je kvalifikovaným odborníkem pro práci s lidmi v oblasti volnočasových aktivit a zdravého životního stylu. Při vytváření a vedení široké škály programů dokáže kreativně pracovat s věkově i sociálně rozmanitými skupinami klientů. Svým profilem absolventi vycházejí vstříc pracovním nabídkám volnočasových a sportovních center, cestovních agentur a kanceláří, sportovních svazů a klubů nebo veřejných organizací a úřadů. Absolvent je oprávněný vykonávat regulovanou profesi "Pedagog volného času". Program maximálně podporuje všechny posluchače v tom, aby část studia absolvovali na některé z partnerských univerzit napříč Evropou, případně v zámoří či Asii.

Přehled důležitých informací

Podmínky přijímacího řízení

Úplné znění Podmínek přijímacího řízení FTK UP je zveřejněn na elektronické úřední desce fakulty.

Poznámka: Všem uchazečům o studium doporučujeme přečíst si úplné znění Podmínek přijímacího řízení, jelikož na této stránce je uváděn pouze vybraný přehled podmínek přijímacího řízení týkající se zvoleného studijního programu, který je doplněný o relevantní organizační informace, které mohou být v průběhu času upravovány.

Přehled termínů (obecně pro bakalářské studijní programy)

Termín pro podání přihlášek:

 • od 1. listopadu 2023 do 15. března 2024

Termín pro odevzdání elektronických příloh k přihlášce:

 • do 15. března 2024

Termín přijímacích zkoušek:

 • praktická zkouška: 22. – 26. dubna 2024 (u studijních programů, kde je součástí přijímacího řízení)
 • ústní pohovor: 22. – 26. dubna 2024 (u studijních programů, kde je součástí přijímacího řízení)
 • písemná zkouška: do 1. května 2024 (uchazeči si vybírají termíny u společnosti SCIO)

Termín pro doložení maturitního vysvědčení:

 • 15. června 2024

Poznámka: Fakulta si vyhrazuje právo změnit výše uvedené termínové rozmezí u praktické zkoušky a ústního pohovoru dle počtu podaných přihlášek.

Přihláška ke studiu

Podání přihlášky

Přihláška ke studiu se podává výlučně elektronickou formou pomocí webové aplikace Přihláška UP.

Lhůta pro podání přihlášek je stanovena od 1. listopadu 2023 do 15. března 2024. Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění povinných osobních údajů, zvolení studijního programu a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 790 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, nejlépe on-line platební kartou. Podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v Přihlášce UP. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Studium je nabízeno v prezenční (tzv. denní) i kombinované (tzv. dálkové) formě studia, které jsou označovány písmeny "P" a "K".

Podat přihlášku


Povinné přílohy přihlášky

Do 15. března 2024 musí všichni uchazeči o studium do Přihlášky UP vložit a odeslat dokumenty uvedené níže. Požadované dokumenty uchazeč nahraje v elektronické podobě do modulu „Elektronické přílohy“ v rámci Přihlášky UP. Pouze ty dokumenty, které budou řádně nahrány a úspěšně odeslány pomocí tlačítka „Odeslat“, budou považovány za doručené. Za kvalitu a správnost nahraného obsahu doručených dokumentů zodpovídá uchazeč o studium.

 1. strukturovaný životopis (doporučená struktura):
  • osobní informace o uchazeči;
  • informace o průběhu vzdělání, zapojení do školních činností nad rámec výuky;
  • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k vybranému studijnímu programu;
  • informace o získaných certifikátech a kurzech, či jiném vzdělávání, úspěchy, ocenění apod.;
  • doložená sportovní historie.
 2. potvrzení od tělovýchovného lékaře:
  • v souladu s § 49 odst. (1) Zákona č. 111/1998 Sb. musí uchazeči o studium ve studijní oblasti tělesná výchova a sport, kinantropologie doložit lékařský posudek, který vydává poskytovatel v oboru tělovýchovného lékařství. Na základě celkového vyšetření pak poskytovatel vydá potvrzení tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti k absolvování přijímací zkoušky a praktické sportovní výuky na FTK UP;
  • pro vyhledání pracovišť tělovýchovných lékařů důrazně doporučujeme využít Interaktivní mapu České společnosti tělovýchovného lékařství (vyberte položku "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)");
  • doporučujeme zajistit si potvrzení od tělovýchovného lékaře na Vámi vybraném pracovišti s dostatečným předstihem před podáním přihlášky ke studiu, protože čekací doba u tělovýchovných lékařů na vystavení posudků bývá v řádu několika týdnů a bez něj není možné přihlášku podat.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí do všech bakalářských studijních programů je

 • mít ukončené úplné středoškolské vzdělání
 • úspěšně absolvovat přijímací zkoušku.

Doklad o ukončeném úplném středoškolském vzdělání

Do 15. června 2024 musí všichni uchazeči o studium zaslat poštou na adresu Oddělení pro studium (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, třída Míru 671/117, 771  11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení (notář, CzechPoint, obecní úřad atd.).

Do pravého horního rohu fotokopie maturitního vysvědčení napíší úplný název studijního programu, na který se hlásí. V případě, že byl uchazeč navržen na přijetí na více studijních programů, zasílá úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na každý program zvlášť (je možné zaslat v jednom dopise více úředně ověřených fotokopií maturitního vysvědčení).

V případě neodeslání úředně ověřené fotokopie maturitního vysvědčení do termínu 15. června 2024, bude fakultou vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Obsah přijímací zkoušky

Přijímací řízení pro studijní program Rekreologie – pedagogika volného času obsahuje tyto části:

 • Písemná zkouška:
  • písemný test – Obecné studijní předpoklady (SCIO)
 • Praktická zkouška:
  • sportovní hry – basketbal nebo volejbal
  • gymnasitka – pohybový test
  • atletika – běh na 1500 m
  • plavání – 100 m libovolným plaveckým způsobem
 • Ústní pohovor

Obsah, způsob provedení a vyhodnocení každé zkoušky je popsán v textu níže.


Písemná zkouška

Písemný test – Obecné studijní předpoklady musí uchazeč o studium vykonat přes společnost www.scio.cz, s.r.o., tedy nezávisle na fakultě. Písemnou zkouškou se rozumí test Obecné studijní předpoklady. Test je možné provádět opakovaně v závislostech na termínech testování. Do výsledku přijímacího řízení bude započten nejlepší výsledek testování. Uchazečům o studium ze Slovenské republiky bude fakultou uznán dosažený výsledek slovenské varianty testu OSP, tedy z testu „Všeobecné študijné predpoklady“.

Výsledné skóre získané z testu ve formě dosaženého percentilu bude následně přepočteno na body pomocí následující rovnice: dosažený percentil x 0,4 = počet získaných bodů. Pro úspěšné zvládnutí Písemného testu – Obecné studijní předpoklady musí uchazeč o studium získat nejméně 4 body.

Pro předání výsledku testu fakultě musí uchazeč udělit společnosti SCIO souhlas s poskytnutím výsledku. Souhlas uchazeč udělí v průběhu přihlášení na testování nebo také dodatečně v osobním profilu na stránkách společnosti www.scio.cz, s.r.o.. Uchazečům o studium, kteří neudělí souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Výsledky písemného testu – Obecné studijní předpoklady uchazeči o studium fakultě jednotlivě nezasílají.

Uznávané termíny:
09. 12. 2023
16. 01. 2024
03. 02. 2024
02. 03. 2024
23. 03. 2024
01. 05. 2024

Posledním uznávaným termínem pro uchazeče na Fakultě tělesné kultury UP je termín 1. května 2024, pozdější termíny nebudou pro přijímací řízení akceptovány.

Chceš se otestovat zdarma?
Uchazeč o studium, který podá přihlášku na Fakultu tělesné kultury UP v Olomouci, bude mít možnost absolvovat jeden Písemný test NSZ Obecné studijní předpoklady u společnosti www.scio.cz, s.r.o. v termínu 1. 5. 2024 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč o studium tzv. Poukaz na NSZ, který bude dostupný koncem března na https://www.scio.cz/nsz/poukaz.asp.


Praktická zkouška

Termín praktické zkoušky

22. – 26. dubna 2024

Poznámka: Fakulta si vyhrazuje právo změnit výše uvedené termínové rozmezí praktické zkoušky dle počtu podaných přihlášek.

Praktická část probíhá v rámci jednoho dne, kdy konkrétní den si uchazeč o studium zaregistruje sám v Rezervačním systému UP. Pokyny budou uvedeny v Pozvánce k přijímacímu řízení, kterou naleznete nejpozději 14 dní před konáním samotné zkoušky v sekci "Dokumenty" v rámci Přihlášky UP.

Prezence

Pro Vaši identifikaci v rámci prezence se připravte občanský průkaz.

Sportoviště

 • Sportovní hry: Sportovní hala UP, U Sportovní haly 2
 • Gymnastika: testovací hala Aplikačního centra BALUO, U Letiště 32
 • Atletika: Atletický stadion, třída 17. listopadu
 • Plavání: testovací bazén Aplikačního centra BALUO, U Letiště 32

Organizační pokyny

 • Po celou dobu praktické zkoušky je přítomen zdravotník, který vám bude připraven pomoci.
 • Mezi jednotlivými sportovišti je zajištěn převoz autobusem.
 • Po ukončení praktické zkoušky na bazénu je třeba vracet startovací čísla.

Podmínky pro úspěšné splnění praktické zkoušky

 1. Uchazeč o studium musí povinně absolvovat každou část praktické zkoušky.
 2. V plavecké části nesmí být uchazeč o studium hodnocen 0 body.
 3. Celkové bodové skóre praktické zkoušky je dáno prostým součtem všech čtyř sportovních disciplín.
 4. Uchazeč o studium musí získat alespoň 12 bodů v celkovém součtu všech sportovních disciplín.

Bodování a rozsah praktické zkoušky

Výsledné skóre každé části praktické zkoušky je převedeno na body pomocí Bodovací tabulky.

Popis jednotlivých disciplín je uveden po kliknutí na tlačítko "více".

Sportovní hry

Proband sám zvolí jednu ze dvou nabízených her: a) basketbal nebo b) volejbal.

Zařízení:
a) polovina basketbalového hřiště, jeden koš, jeden míč
b) zkrácené volejbalové hřiště (4,5 m), síť v pravidly předepsané výši, volejbalový míč.

Provedení:
a) Hra 3 : 3 podle pravidel basketbalu ve zkráceném čase (do 10 min) s předepsanou osobní obranou.
b) Hra 2 : 2 na zkráceném hřišti podle pravidel volejbalu. Čas hry: do 10 min.

Dvěma odborníky je simultánně pozorován a potom zhodnocen individuální herní výkon každého hráče (uchazeče o studium). Expertní posouzení je komplexní, posuzuje se šíře a kvalita herních dovedností v útoku i obraně, spolupráce při řešení herních situací a dodržování pravidel.

Skóre:
Škálové body, rozpětí 0–10 bodů. Orientačním podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála uvedená v tabulce.

Pokyny a pravidla:
Družstva jsou sestavována tak, aby proti sobě hrály celky srovnatelné výkonnosti.

 

Gymnastika – pohybový test

Zařízení:
Tělocvična

Provedení:
Obsahem testu je sled poloh a pohybů prokazující míru pohybové připravenosti z hlediska svalové síly pohyblivosti a koordinace těla jako celku i jeho jednotlivých částí.

Videoukázka:
Videoukázka testu
Prezentovaná ukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce.

Skóre:
Expertní posouzení výkonu dle pravidel gymnastiky známkou 0 až 10 bodů zaokrouhlené na celá čísla.

Pokyny a pravidla:
Hodnotí se technické provedení cvičebních prvků pohybů a poloh, držení těla, rozsah pohybů a dodržování jejich stanovené návaznosti.
Pohybový test předvádí uchazeči samostatně dle uvedených pokynů a video ukázky.

 

Atletika – Běh na 1500 metrů

Zařízení:
Upravená atletická dráha, ruční stopky.

Provedení:
Atletický běh na vzdálenost 1500 metrů na čas.

Skóre:
Čas běhu vyjádřený v minutách a sekundách převedený na bodové skóre dle přiložené tabulky.
Přesnost záznamu: 1 sekunda.

Pokyny a pravidla:
Start skupinový, provedení zkoušky dle pravidel atletiky, tretry jsou dovoleny. Počet osob v jednom rozběhu je limitován (maximálně 20). Měření času průběžné. Časoměřič na stopkách čte časy, pomocníci k nim přiřazují běžce podle startovních čísel.

 

Plavání

Zařízení:
Plavecký bazén 25 m, ruční stopky.

Provedení:
Plavání 100 m libovolným plaveckým způsobem bez přestávky a beze změny plaveckého způsobu, startovní skok musí být proveden ze startovního bloku. Proband sám volí plavecký způsob.

Skóre:
Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách převedený na bodové skóre dle přiložené tabulky.
Přesnost záznamu: 0,1 sekundy.

Pokyny a pravidla:
Zvolený způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se ode dna.


Ústní pohovor

Termín ústního pohovoru

22. – 26. dubna 2024

Poznámka: Fakulta si vyhrazuje právo změnit výše uvedené termínové rozmezí ústního pohovoru dle počtu podaných přihlášek.

Ústní pohovor probíhá po skončení praktické části. Uchazeč tedy vykoná ústní i talentovou část se stejném dnu.

Bodování a rozsah ústního pohovoru

Ústní pohovor s uchazečem je zaměřen na oblast komunikativních kompetencí (komunikace v českém jazyce), odborných zkušeností a motivace ke studiu vybraného studijního programu.

Výsledné hodnocení: zúčastnil(a) se – 20 bodů / nezúčastnil(a) se – 0 bodů.

Pro úspěšné zvládnutí ústního pohovoru musí uchazeč o studium získat 20 bodů.


Bonifikace

Uchazeči o studium mohou požádat o bonifikaci ve výši 20 bodů ve všech studijních programech mimo studijního programu Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců.

Bonifikaci je třeba doložit potvrzením zastřešujícího sportovního svazu (klub není dostačující) o startu na Olympijských hrách, Olympijských hrách mládeže, Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Světovém poháru v období 1. 1. 2022 – 30. 4. 2024 v olympijských sportech zařazených v uvedeném období na program olympijských her. Bonifikace bude uchazečům přiznána při splnění výše uvedených bonifikačních podmínek až poté, co úspěšně absolvovali přijímací zkoušku.

Žádost o bonifikaci se podává písemně do 30. 4. 2024 na adresu Oddělení pro studium (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, třída Míru 671/117, 771  11 Olomouc).

Vzor žádosti (.docx) - vybraná pole jsou chráněna vůči úpravám
Vzor žádosti (.pdf) - pro tisk a vyplnění rukou


Doplňující informace

Nedostaví-li se uchazeč k přijímací zkoušce, poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením propadá bez náhrady, náhradní termín přijímacích zkoušek není vypisován.

Žádosti o prominutí přijímací zkoušky nelze akceptovat.

Ve výjimečných a prokazatelně zdůvodněných případech může děkan fakulty na základě písemné žádosti uchazeče o studium rozhodnout o uznání části nebo celé praktické zkoušky na úrovni minimálního počtu bodů potřebných pro úspěšné absolvování praktické přijímací zkoušky.

Uchazeč o studium je povinen se vždy v průběhu přijímací zkoušky řídit návštěvním a provozním řádem zařízení, ve kterém se přijímací zkouška koná. V případě, že chování uchazeče o studium je v rozporu s provozním řádem zařízení, bude uchazeč vyloučen z jeho návštěvy a zároveň i z účasti na přijímací zkoušce. Takovému uchazeči o studiu bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Uchazeči o studium se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou tuto skutečnost v rámci Přihlášky UP (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého v Olomouci (http://www.cps.upol.cz/).

Nabídka přípravných kurzů

Gymnastická přípravka

– kurz k talentové části přijímací zkoušky

Pro uchazeče o studium bakalářských studijních programů, kteří mají jako součást talentové přijímací zkoušky pohybový test, nabízíme jednodenní přípravný kurz.
Tento kurz má za cíl poskytnout uchazeči o studium základní informace, doporučení a praktický návod k další samopřípravě k talentové části přijímací zkoušky.

Organizátor

Katedra sportu FTK UP

Termín kurzu

24. 3. 2024
(dříve uváděný termín 17. 3. 2024 byl z organizačních důvodů změněn na stávající)

Odborná garantka

Mgr. Martina Poláková
T: +420 585 636 118
E: martina.polakova@upol.cz

Organizační garantka

Bc. Hana Wittková
T: +420 585 636 366
E: hana.wittkova@upol.cz

Cena kurzu

500 Kč

Přihlášky

budou k dispozici od 10. 1. 2024 do 17. 3. 2024 >> ZDE <<

Minimální počet účastníků je 10. Přihlášky se podávají přes Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. Přípravný kurz naleznete v sekci Programy zájmového vzdělávání a po zveřejnění termínu konání kurzu je přihlášení aktivní (viditelné tlačítko „Termíny“). Pokud nejste student Univerzity Palackého v Olomouci a na portále jste poprvé, je nutné založit si nový účet pomocí tlačítka „Vytvořit účet“ (u konkrétního termínu kurzu je nutné kliknout na tlačítko „Termíny“ a následně na tlačítko „Přihlásit“).

Způsob doručování písemností

Níže uvedené písemnosti jsou uchazečům o studium doručovány elektronicky do modulu „Dokumenty“ v rámci Přihlášky UP:

 • Pozvánka k přijímacímu řízení – zde jsou upřesněny organizační pokyny pro absolvování přijímacího řízení, včetně způsobu rezervace konkrétního termínu uchazečem o studium. Pozvánka k přijímacímu řízení bude do Přihlášky UP zavěšena nejpozději do 14 dnů před konáním samotné zkoušky garantované fakultou.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu – doručuje se všem uchazečům o studium, kteří byli přijati ke studiu a zároveň dali předem souhlas k zaslání rozhodnutí o přijetí elektronicky v Přihlášce UP. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

Následující písemnosti jsou uchazečům o studium doručovány do vlastních rukou na doručovací adresu uvedenou v přihlášce:

 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – doručuje se všem uchazečům o studium, kteří nebyli přijati ke studiu.

Výsledky přijímacího řízení

Průběžné výsledky přijímacích zkoušek včetně samotného rozhodnutí jsou postupně zveřejňovány v Přihlášce UP.

Rozhodnutí o přijetí je možné vystavit až na základě splnění všech podmínek přijímacího řízení, tedy úspěšném absolvování přijímací zkoušky a doložením dokladu o ukončeném úplném středoškolském vzdělání (mezní termín 15. června 2024). Z tohoto důvodu bude rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí doručováno uchazečům o studium v průběhu měsíce července.

Uchazeč o studium může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, v termínu od 15. 7. 2024 do 18. 7. 2024 na Oddělení pro studium Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci v době od 8.00 do 11.30 hod., avšak výhradně po předchozí domluvě.

Kladné rozhodnutí děkana

Pokud bylo rozhodnutí děkana kladné, gratulujeme Vám a těšíme se na Vás v termínu Vašeho zápisu. Před samotným zápisem bychom Vás ale ještě rádi požádali o potvrzení, zda nastoupíte ke studiu na Fakultě tělesné kultury přes Přihlášku UP.

Negativní rozhodnutí děkana

V případě, že bylo rozhodnutí děkana negativní, můžete se do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (poštou do vlastních rukou) využít svého práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro daný akademický rok je ukončováno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

Odvolání se podává v jednom vyhotovení, musí být řádně vyplněné, v náležitostech úplné a doručené v písemné podobě (případně datovou schránkou) včas. Odvolání podané e-mailovou korespondencí není akceptovatelné. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu. Odvolání musí obsahovat podpis odvolatele.

Pro odvolání můžete využít Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu. V případě, že prostor vymezený na tomto formuláři k uvedení důvodu nestačí, lze připojit formou přílohy pokračování. Z administrativních důvodů doporučujeme opatřit tyto přílohy také jménem a příjmením uchazeče a názvem studijního programu, na který se uchazeč hlásil.

Adresa pro doručení odvolání:

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 671/117
771 11  Olomouc

Studijní referentka

Pokud máte stále pocit, že si potřebujete ještě něco upřesnit, můžete se obrátit na studijní referentku, která má tento studijní program na starosti:

Soňa Látalová
studijní referentka
T: +420 585 636 013
E: sona.latalova@upol.cz
místnost: NA 3.10

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 671/117, 771 11  Olomouc

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)