Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců je unikátní studijní program umožňující plnohodnotné studium vrcholových sportovců v průběhu aktivní kariéry. Studium probíhá individualizovaným způsobem v kombinované formě a je přístupné sportovcům na úrovni reprezentace ČR (podrobnosti jsou uvedeny v informacích k přijímacímu řízení). Obsah studia je zaměřen na získání kompetence v oblasti řízení sportovního tréninku dospělých i mládeže, kondičního a mentálního tréninku, sportovního práva, managementu a marketingu. Absolventi tohoto programu najdou uplatnění na různých pozicích (trenér, kondiční trenér, mentální kouč, sportovní manažer) ve sportovních svazech, klubech i ve státní správě, sportovních marketingových agenturách apod.

Důležité termíny

Podmínky přijímacího řízení

Úplné znění Podmínek přijímacího řízení FTK UP je zveřejněn na elektronické úřední desce fakulty.

Poznámka: Všem uchazečům o studium doporučujeme přečíst si úplné znění Podmínek přijímacího řízení, jelikož na této stránce je uváděn pouze vybraný přehled podmínek přijímacího řízení týkající se zvoleného studijního programu, který je doplněný o relevantní organizační informace, které mohou být v průběhu času upravovány.

Přehled termínů (obecně pro bakalářské studijní programy)

Termín pro podání přihlášek:

 • od 1. listopadu 2023 do 15. března 2024

Termín pro odevzdání elektronických příloh k přihlášce:

 • do 15. března 2024

Termín přijímacích zkoušek:

 • písemná zkouška: do 1. května 2024 (uchazeči si vybírají termíny u společnosti SCIO)

Termín pro doložení maturitního vysvědčení:

 • 15. června 2024

Poznámka: Fakulta si vyhrazuje právo změnit výše uvedené termínové rozmezí u praktické zkoušky a ústního pohovoru dle počtu podaných přihlášek.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu se podává výlučně elektronickou formou pomocí webové aplikace Přihláška UP.

Lhůta pro podání přihlášek je stanovena od 1. listopadu 2023 do 15. března 2024. Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění povinných osobních údajů, zvolení studijního programu a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 790 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, nejlépe on-line platební kartou. Podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v Přihlášce UP. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Studium je nabízeno pouze v kombinované (tzv. dálkové) formě studia, které je označováno písmenem "K".

Podat přihlášku


Povinné přílohy přihlášky

Do 15. března 2024 musí všichni uchazeči o studium do Přihlášky UP vložit a odeslat dokumenty uvedené níže. Požadované dokumenty uchazeč nahraje v elektronické podobě do modulu „Elektronické přílohy“ v rámci Přihlášky UP. Pouze ty dokumenty, které budou řádně nahrány a úspěšně odeslány pomocí tlačítka „Odeslat“, budou považovány za doručené. Za kvalitu a správnost nahraného obsahu doručených dokumentů zodpovídá uchazeč o studium.

 1. strukturovaný životopis (doporučená struktura):
  • osobní informace o uchazeči;
  • informace o průběhu vzdělání, zapojení do školních činností nad rámec výuky;
  • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k vybranému studijnímu programu;
  • informace o získaných certifikátech a kurzech, či jiném vzdělávání, úspěchy, ocenění apod.;
  • doložená sportovní historie.
 2. potvrzení od tělovýchovného lékaře:
  • v souladu s § 49 odst. (1) Zákona č. 111/1998 Sb. musí uchazeči o studium ve studijní oblasti tělesná výchova a sport, kinantropologie doložit lékařský posudek, který vydává poskytovatel v oboru tělovýchovného lékařství. Na základě celkového vyšetření pak poskytovatel vydá potvrzení tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti k absolvování přijímací zkoušky a praktické sportovní výuky na FTK UP;
  • pro vyhledání pracovišť tělovýchovných lékařů důrazně doporučujeme využít Interaktivní mapu České společnosti tělovýchovného lékařství (vyberte položku "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)");
  • doporučujeme zajistit si potvrzení od tělovýchovného lékaře na Vámi vybraném pracovišti s dostatečným předstihem před podáním přihlášky ke studiu, protože čekací doba u tělovýchovných lékařů na vystavení posudků bývá v řádu několika týdnů a bez něj není možné přihlášku podat.
 3. Potvrzení sportovního svazu:

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí do všech bakalářských studijních programů je

 • mít ukončené úplné středoškolské vzdělání
 • úspěšně absolvovat přijímací zkoušku.

Doklad o ukončeném úplném středoškolském vzdělání

Do 15. června 2024 musí všichni uchazeči o studium zaslat poštou na adresu Oddělení pro studium (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, třída Míru 671/117, 771  11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení (notář, CzechPoint, obecní úřad atd.).

Do pravého horního rohu fotokopie maturitního vysvědčení napíší úplný název studijního programu, na který se hlásí. V případě, že byl uchazeč navržen na přijetí na více studijních programů, zasílá úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na každý program zvlášť (je možné zaslat v jednom dopise více úředně ověřených fotokopií maturitního vysvědčení).

V případě neodeslání úředně ověřené fotokopie maturitního vysvědčení do termínu 15. června 2024, bude fakultou vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.


Obsah přijímací zkoušky

Přijímací řízení pro studijní program Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců obsahuje tyto části:

 • Písemná zkouška:
  • písemný test – Obecné studijní předpoklady (SCIO)
 • Vyhodnocení požadovaných náležitostí v doloženém potvrzení sportovního svazu

Obsah, způsob provedení a vyhodnocení písemné zkoušky je popsán v textu níže.

Uchazeč tedy společně s přihláškou zašle potřebné dokumenty, vykoná písemnou zkoušku přes společnost www.scio.cz, s.r.o. a odešle úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. Následně počká na vyjádření o přijetí nebo nepřijetí ke studiu.
Uchazeč o tento studijní program tedy nevykonává žádnou část přijímacího řízení fyzicky v prostorách Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.


Písemná zkouška

Písemný test – Obecné studijní předpoklady musí uchazeč o studium vykonat přes společnost www.scio.cz, s.r.o., tedy nezávisle na fakultě. Písemnou zkouškou se rozumí test Obecné studijní předpoklady. Test je možné provádět opakovaně v závislostech na termínech testování. Do výsledku přijímacího řízení bude započten nejlepší výsledek testování. Uchazečům o studium ze Slovenské republiky bude fakultou uznán dosažený výsledek slovenské varianty testu OSP, tedy z testu „Všeobecné študijné predpoklady“.

Výsledné skóre získané z testu ve formě dosaženého percentilu bude následně přepočteno na body pomocí následující rovnice: dosažený percentil x 0,4 = počet získaných bodů. Pro úspěšné zvládnutí Písemného testu – Obecné studijní předpoklady musí uchazeč o studium získat nejméně 4 body.

Pro předání výsledku testu fakultě musí uchazeč udělit společnosti SCIO souhlas s poskytnutím výsledku. Souhlas uchazeč udělí v průběhu přihlášení na testování nebo také dodatečně v osobním profilu na stránkách společnosti www.scio.cz, s.r.o.. Uchazečům o studium, kteří neudělí souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Výsledky písemného testu – Obecné studijní předpoklady uchazeči o studium fakultě jednotlivě nezasílají.

Uznávané termíny:
09. 12. 2023
16. 01. 2024
03. 02. 2024
02. 03. 2024
23. 03. 2024
01. 05. 2024

Posledním uznávaným termínem pro uchazeče na Fakultě tělesné kultury UP je termín 1. května 2024, pozdější termíny nebudou pro přijímací řízení akceptovány.

Chceš se otestovat zdarma?
Uchazeč o studium, který podá přihlášku na Fakultu tělesné kultury UP v Olomouci, bude mít možnost absolvovat jeden Písemný test NSZ Obecné studijní předpoklady u společnosti www.scio.cz, s.r.o. v termínu 1. 5. 2024 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč o studium tzv. Poukaz na NSZ, který bude dostupný koncem března na https://www.scio.cz/nsz/poukaz.asp.


Vyhodnocení požadovaných náležitostí v doloženém potvrzení sportovního svazu

Uchazeč o studium musí doložit do fakultou stanoveného termínu potvrzení zastřešujícího sportovního svazu o účasti na posledních Olympijských hrách nebo mistrovství světa či Evropy v aktuálním olympijském cyklu v kategorii dospělých, případně medailové umístění na posledním mistrovství světa nebo Evropy v nejvyšší juniorské kategorii.

Přijímací komise vyhodnotí, zda doložené potvrzení splňuje všechny výše uvedené požadavky a ohodnotí jej následujícím způsobem:

 • doložené potvrzení od zastřešujícího sportovního svazu splňuje všechny požadované náležitosti – 60 bodů
 • doložené potvrzení od zastřešujícího sportovního svazu nesplňuje všechny požadované náležitosti – 0 bodů.

Pro úspěšné absolvování této části přijímací zkoušky musí uchazeč o studium získat 60 bodů.


Doplňující informace

Nedostaví-li se uchazeč k přijímací zkoušce, poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením propadá bez náhrady, náhradní termín přijímacích zkoušek není vypisován.

Žádosti o prominutí přijímací zkoušky nelze akceptovat.

Ve výjimečných a prokazatelně zdůvodněných případech může děkan fakulty na základě písemné žádosti uchazeče o studium rozhodnout o uznání části nebo celé praktické zkoušky na úrovni minimálního počtu bodů potřebných pro úspěšné absolvování praktické přijímací zkoušky.

Uchazeč o studium je povinen se vždy v průběhu přijímací zkoušky řídit návštěvním a provozním řádem zařízení, ve kterém se přijímací zkouška koná. V případě, že chování uchazeče o studium je v rozporu s provozním řádem zařízení, bude uchazeč vyloučen z jeho návštěvy a zároveň i z účasti na přijímací zkoušce. Takovému uchazeči o studiu bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Uchazeči o studium se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou tuto skutečnost v rámci Přihlášky UP (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého v Olomouci (http://www.cps.upol.cz/).

Způsob doručování písemností

Níže uvedené písemnosti jsou uchazečům o studium doručovány elektronicky do modulu „Dokumenty“ v rámci Přihlášky UP:

 • Pozvánka k přijímacímu řízení – zde jsou upřesněny organizační pokyny pro absolvování přijímacího řízení, včetně způsobu rezervace konkrétního termínu uchazečem o studium. Pozvánka k přijímacímu řízení bude do Přihlášky UP zavěšena nejpozději do 14 dnů před konáním samotné zkoušky garantované fakultou.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu – doručuje se všem uchazečům o studium, kteří byli přijati ke studiu a zároveň dali předem souhlas k zaslání rozhodnutí o přijetí elektronicky v Přihlášce UP. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

Následující písemnosti jsou uchazečům o studium doručovány do vlastních rukou na doručovací adresu uvedenou v přihlášce:

 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – doručuje se všem uchazečům o studium, kteří nebyli přijati ke studiu.

Výsledky přijímacího řízení

Průběžné výsledky přijímacích zkoušek včetně samotného rozhodnutí jsou postupně zveřejňovány v Přihlášce UP.

Rozhodnutí o přijetí je možné vystavit až na základě splnění všech podmínek přijímacího řízení, tedy úspěšném absolvování přijímací zkoušky a doložením dokladu o ukončeném úplném středoškolském vzdělání (mezní termín 15. června 2024). Z tohoto důvodu bude rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí doručováno uchazečům o studium v průběhu měsíce července.

Uchazeč o studium může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, v termínu od 15. 7. 2024 do 18. 7. 2024 na Oddělení pro studium Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci v době od 8.00 do 11.30 hod., avšak výhradně po předchozí domluvě.

Kladné rozhodnutí děkana

Pokud bylo rozhodnutí děkana kladné, gratulujeme Vám a těšíme se na Vás v termínu Vašeho zápisu. Před samotným zápisem bychom Vás ale ještě rádi požádali o potvrzení, zda nastoupíte ke studiu na Fakultě tělesné kultury přes Přihlášku UP.

Negativní rozhodnutí děkana

V případě, že bylo rozhodnutí děkana negativní, můžete se do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (poštou do vlastních rukou) využít svého práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro daný akademický rok je ukončováno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

Odvolání se podává v jednom vyhotovení, musí být řádně vyplněné, v náležitostech úplné a doručené v písemné podobě (případně datovou schránkou) včas. Odvolání podané e-mailovou korespondencí není akceptovatelné. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu. Odvolání musí obsahovat podpis odvolatele.

Pro odvolání můžete využít Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu. V případě, že prostor vymezený na tomto formuláři k uvedení důvodu nestačí, lze připojit formou přílohy pokračování. Z administrativních důvodů doporučujeme opatřit tyto přílohy také jménem a příjmením uchazeče a názvem studijního programu, na který se uchazeč hlásil.

Adresa pro doručení odvolání:

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 671/117
771 11  Olomouc

Studijní referentka

Pokud máte stále pocit, že si potřebujete ještě něco upřesnit, můžete se obrátit na studijní referentku, která má tento studijní program na starosti:

Mgr. Lenka Hrabalová
studijní referentka
T: +420 585 636 102
E: lenka.hrabalova@upol.cz
místnost: NA 3.06

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 671/117, 771 11  Olomouc

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)