Oddělení pro studium

Kontakty a úřední hodiny

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc


RNDr. Svatopluk Horák
vedoucí oddělení pro studium, garant a metodik pro STAG
T: +420 585 636 010
E: svatopluk.horak@upol.cz
místnost: NA 3.07

 • správce databáze STAG
 • akreditační řízení
 • státní zkoušky
 • druhopisy diplomů
 • uznání zahraničního vzdělání
 • posudková činnost

Soňa Látalová
studijní referentka
T: +420 585 636 013
E: sona.latalova@upol.cz
místnost: NA 3.10

 • Bakalářské studijní programy:
  • Fyzioterapie
  • Rekreologie – pedagogika volného času (prezenční forma studia)
  • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva
 • Navazující magisterské studijní programy:
  • Aplikovaná fyzioterapie
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva

Mgr. Lenka Hrabalová
studijní referentka
T: +420 585 636 102
E: lenka.hrabalova@upol.cz
místnost: NA 3.06

 • Bakalářské studijní programy:
  • Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ
  • Rekreologie – pedagogika volného času (kombinovaná forma studia)
  • Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců
  • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku (ATV)
  • Trenérství a sport – pedagogika volného času
 • Navazující magisterské studijní programy:
  • Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice
  • Tělesná výchova a sport – Rekreologie
  • Trenérství a management sportu
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – maior (kombinace dvou studijních programů)
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku (ATV)

Mgr. Martina Vinterová
studijní referentka
T: +420 585 636 012
E: martina.vinterova@upol.cz
místnost: NA 3.08

 • Bakalářské studijní programy:
  • Tělesná výchova pro vzdělávání – maior (kombinace dvou studijních programů)
  • Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi
 • Navazující magisterské studijní programy:
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi

Mgr. Lukáš Jakubec, Ph.D.
správce e-learningových systémů
a přijímacího řízení

T: +420 585 636 011
E: lukas.jakubec@upol.cz
místnost: NA 3.07


Mgr. Jiří Novotný
rozvrhář
T: +420 585 636 406
E: jiri.novotny@upol.cz
místnost: NB 2.19


Úřední hodiny

Pondělí   09:00–11:00   13:00–14:00
Úterý    
Středa   09:00–11:00   13:00–14:00
Čtvrtek   09:00–11:00  
Pátek   09:00–11:00  

Akreditace

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád UP stanoví pravidla studia ve studijních programech akreditovaných na UP, práva a povinnosti studentů UP, včetně přezkumného řízení. Řád je závazný pro UP, její součásti, studenty, všechny akademické pracovníky a pracovníky zajišťující administrativu studia. 

Disciplinární řád

Disciplinární řád pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci upravuje pravidla projednávání disciplinárních přestupků studentů UP, ukládání sankcí a přezkoumání rozhodnutí v disciplinárním řízení. Řád také popisuje pravidla pro zřízení a fungování disciplinárních komisí.

Stipendia

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studentům následující stipendia:

 • sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta (podle § 91, odst. 3. zákona o vysokých školách),
 • ubytovací stipendium pro studenty, kteří nemají trvalé bydliště v okrese Olomouc, nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P,
 • prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky,
 • mimořádné stipendium:
  • za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
  • za vynikající sportovní výsledky, zejméne v souvislosti s reprezentací UP,
  • za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, UP a akademické obce,
  • na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost,
 • příspěvek na studium v zahraničí.

Udělování stipendií studentům je řízeno Stipendijním řádem UP.

Bližší informace o stipendiích naleznete také na webových stránkách UP.

O možnostech přiznání stipendií se můžete informovat na Oddělení pro studium u paní Soni Látalové.


Vzhledem k dlouhodobému snižování finančních prostředků ve stipendijním fondu dojde z rozhodnutí Kolegia garantů studijních programů na FTK UP od akademického roku 2021/2022 k úpravě současných pravidel pro udělování prospěchových stipendií takto:

 • U první kategorie (prospěch 1,0 – 1,20) dojde k ponížení celkové částky stipendia o 50 % (tj na 10 tis/rok). Stipendium bude uděleno a zasláno studentům jednorázově.
 • U druhé kategorie (prospěch 1,21 – 1,35) dojde k ponížení celkové částky stipendia o 50 % (tj na 7,5 tis/rok). Stipendium bude uděleno a zasláno studentům jednorázově.
 • Třetí kategorie (prospěch 1,36 – 1,5) bude zrušena zcela a stipendia se nebudou vyplácet.

Mimořádná stipendia z důvodů sportovní reprezentace

V akademickém roce 2023/2024 budou udělena tato stipendia pouze za zcela výjimečné sportovní výsledky v předchozím akademickém roce. Studenti, kteří jsou zahrnuti do Vysokoškolského sportovního centra MŠMT jsou odměňování mimo stipendijní fond FTK UP.

Řádně zdůvodněné a příslušnými sportovními svazy potvrzené žádosti lze podávat do 30. 9. 2023 k rukám studijní referentky Soni Látalové. Za výjimečné sportovní výsledky lze považovat pouze medailový úspěch na reprezentační úrovni, a to z Mistrovství Evropy, Světa nebo Světovém poháru v příslušném sportovním odvětví za minulý kalendářní rok 2022.
Formulář žádosti o sportovní stipendium


Poplatky

Obecný právní režim poplatků spojených se studiem naleznete zejména v ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VŠ). Jedná se o uzavřený výčet poplatků, které je veřejná vysoká škola oprávněna a v některých případech povinna studentovi stanovit.

Aktuální informace týkající se výčtu a výše těchto poplatků naleznete na webových stránkách UP.

Individuální studijní plán

Informace a podmínky udělení Individuálního studijního plánu na FTK UP v Olomouci

Na základě písemné žádosti studenta může děkan povolit absolvování jednoho nebo více semestrů formou individuálního studijního plánu (ISP). Termíny podání žádosti o ISP se řídí harmonogramem aktuálního akademického roku.

Individuální studijní plán zohledňuje specifika situace daného studenta a spočívá zejména v umožnění vyšší míry absence na povinných formách výuky. Držitel ISP na dané období má v souvislosti s touto skutečností právo, po dohodě s garantem studijního předmětu, na úpravy průběhu jednotlivých studijních předmětů, nikoliv na snížení požadavků plnění studijních povinností studijních předmětů.  

Důvodem pro povolení individuálního studijního plánu může být zejména: zdravotní stav studenta; rodinná či sociální situace studenta; zahraniční studijní nebo pracovní pobyt studenta; účast studenta na stáži, praxi, která souvisí s jeho studiem. Student předloží veškeré dostupné náležitosti dokládající oprávněnost žádosti o ISP.

Dalším důvodem pro povolení ISP může být i účast studenta na vrcholových soutěžích sportovního charakteru a dlouhodobá účast na sportovní, tréninkové přípravě. V tomto případě student předloží:

 • potvrzení o tom, že je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydané sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice, nebo potvrzení vydané sportovním klubem, dokládající účast studenta na vrcholových soutěžích, včetně potvrzeného plánu tréninkové a sportovní přípravy;
 • svůj vygenerovaný individuální studijní rozvrh ze systému STAG;
 • návrh studenta, jak si představuje uplatnění ISP v případě jeho udělení.

Žádost lze podat prostřednictvím Tiskopisu žádosti studentů a odevzdáním na Oddělení pro studium.

Rozvrhy kombinované formy studia

Studenti kombinované formy studia naleznou potřebné informace týkající se jejich rozvrhu a případně i změn na zvláštní stránce http://ftkrozvrh.upol.cz/.

Přímý odkaz je také umístěn v patičce stránky v sekci Rychlé odkazy.

Tiskopisy a formuláře

Některé z níže uvedených formulářů je možné mít k dispozici i v elektronické podobě s automaticky generovaným elektronickým podpisem. Týká se to např. i potvrzení o studiu, které se pak nemusí potvrzovat na Oddělení pro studium. Pro přímé vygenerování těchto formulářů pokračujte na stránku Elektronických formulářů UP.

Formuláře dostupné z Portálu UP (v aplikaci EFL2):

 • Potvrzení o studiu - elektronická verze (elektronická verze s QR kódem)
 • Potvrzení o studiu (papírová verze)
 • Oznámení o příjezdu ze zahraničí
 • Všeobecná žádost
 • Žádost o dočasné nezveřejnění části kvalifikační práce
 • Žádost o dodatečný zápis předmětů
 • Žádost o dodatečný odzápis předmětů
 • Žádost o přerušení studia
 • Žádost o zanechání studia
 • Žádost o uznání doby rodičovství
 • Žádost o přiznání mimořádného sociálního stipendia
 • Žádost o přiznání stipendia na podporu studia v ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
 • Žádost o finanční podporu z veřejné sbírky
 • Request for financial support from public collection

Formuláře ke stažení

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)