Oddělení pro studium

Kontakty a úřední hodiny

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Oddělení pro studium je přemístěno zpět do svých původních prostor v budově NA.

RNDr. Svatopluk Horák
vedoucí oddělení pro studium, garant a metodik pro STAG
T: +420 585 636 010
E: svatopluk.horak@upol.cz
místnost: NA 3.07

 • správce databáze STAG
 • akreditační řízení
 • přijímací řízení
 • státní zkoušky
 • druhopisy diplomů
 • uznání zahraničního vzdělání
 • posudková činnost

Mgr. Olga Halásová, Ph.D.
studijní referentka
T: +420 585 636 013
E: olga.halasova@upol.cz
místnost: NA 3.10

Mgr. Lenka Hrabalová
studijní referentka
T: +420 585 636 102
E: lenka.hrabalova@upol.cz
místnost: NA 3.06

Mgr. Jiří Novotný
rozvrhář
T: +420 585 636 406
E: jiri.novotny@upol.cz
místnost: NB 219

Mgr. Martina Vinterová
studijní referentka
T: +420 585 636 012
E: martina.vinterova@upol.cz
místnost: NA 3.08

Úřední hodiny

Pondělí   09:00–11:00   13:00–14:00
Úterý    
Středa   09:00–11:00   13:00–14:00
Čtvrtek   09:00–11:00  
Pátek   09:00–11:00  

 

Akreditace

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád UP stanoví pravidla studia ve studijních programech akreditovaných na UP, práva a povinnosti studentů UP, včetně přezkumného řízení. Řád je závazný pro UP, její součásti, studenty, všechny akademické pracovníky a pracovníky zajišťující administrativu studia. 

Disciplinární řád

Disciplinární řád pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci upravuje pravidla projednávání disciplinárních přestupků studentů UP, ukládání sankcí a přezkoumání rozhodnutí v disciplinárním řízení. Řád také popisuje pravidla pro zřízení a fungování disciplinárních komisí.

Stipendia

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studentům následující stipendia:

 • sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta (podle § 91, odst. 3. zákona o vysokých školách),
 • ubytovací stipendium pro studenty, kteří nemají trvalé bydliště v okrese Olomouc, nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P,
 • prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky,
 • mimořádné stipendium:
  • za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
  • za vynikající sporotvní výsledky, zejméne v souvislosti s reprezentací UP,
  • za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, UP a akademické obce,
  • na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost,
 • příspěvek na studium v zahraničí.

Udělování stipendií studentům je řízeno Stipendijním řádem UP.

Bližší informace o stipendiích naleznete také na webových stránkách UP.

O možnostech přiznání stipendií se můžete informovat na oddělení pro studium u Mgr. Olgy Halásové, Ph.D.


Vzhledem k dlouhodobému snižování finančních prostředků ve stipendijním fondu dojde z rozhodnutí Kolegia garantů studijních programů na FTK UP v akademickém roce 2021/2022 k úpravě současných pravidel pro udělování prospěchových stipendií takto:

 • U první kategorie (prospěch 1,0 – 1,20) dojde k ponížení celkové částky stipendia o 50 % (tj na 10 tis/rok). Stipendium bude uděleno a zasláno studentům jednorázově.
 • U druhé kategorie (prospěch 1,21 – 1,35) dojde k ponížení celkové částky stipendia o 50 % (tj na 7,5 tis/rok). Stipendium bude uděleno a zasláno studentům jednorázově.
 • Třetí kategorie (prospěch 1,36 – 1,5) bude zrušena zcela a stipendia se nebudou vyplácet.

Mimořádná stipendia z důvodů sportovní reprezentace

V akademickém roce 2021/2022 budou udělena tyto stipendia pouze za zcela výjimečné sportovní výsledky v předchozím akademickém roce. Studenti, kteří jsou zahrnuti do Vysokoškolského sportovního centra MŠMT jsou odměňování mimo stipendijní fond FTK UP.


Poplatky

Obecný právní režim poplatků spojených se studiem naleznete zejména v ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VŠ). Jedná se o uzavřený výčet poplatků, které je veřejná vysoká škola oprávněna a v některých případech povinna studentovi stanovit.

Aktuální informace týkající se výčtu a výše těchto poplatků naleznete na webových stránkách UP.

Rozvrhy kombinované formy studia

Studenti kombinované formy studia naleznou potřebné informace týkající se jejich rozvrhu a případně i změn na zvláštní stránce http://ftkrozvrh.upol.cz/.

Přímý odkaz je také umístěn v patičce stránky v sekci Rychlé odkazy.