Průvodce studiem

Milí studenti Fakulty tělesné kultury,

tato část webových stránek FTK je určena všem studentům prvních ročníků, a nejen jim, tak aby měli možnost se co nejrychleji zapojit do akademického světa se vším všudy. Některé informace zde uvedené jsou obecného charakteru, týkají se tedy celé univerzity, většina je však přizpůsobena podmínkám fakulty.

Tento průvodce studie volně navazuje na Průvodce UP. Všechny informace jsou uváděny co nejstručněji, ač by se o nich daly psát dlouhé eseje. I proto jsme vytvořili šest tematických kategorií, mezi kterými se lze jednoduše pohybovat v pravém menu.

Doufáme, že zde naleznete všechny důležité informace pro vaše úspěšné studium.

Dobrá rada: Aktuální informace nejen o studiu můžete najít v aktualitách na hlavní stránce studentského webu FTK.

Jak se zorientovat na začátku studia

Uschovej si "zelenou knihu"

První krok, kterým jste oficiálně započali své studium na FTK, byl zápis ke studiu. Na něm jste obdrželi tzv. zelenou knihu. Tato publikace je pro vás důležitá především v tom, že obsahuje nejdůležitější údaje týkající se vašeho studia na FTK v době nástupu ke studiu, kterými se vaše studium řídí. Proto ji po celou dobu studia pečlivě uschovejte, je dost možné, že vám v průběhu studia přijde vhod. S určitým zpožděním je její elektronická verze dostupná ke stažení v Harmonogramu akademického roku.

Najdi si svou studijní referentku

V průběhu zápisu jste také měli možnost setkat se s vaší studijní referentkou, se kterou budete po celou dobu studia komunikovat. Kontakt na ni můžete najít buď v "zelené knize" nebo na studentském webu FTK. V obou případech hledejte Oddělení pro studium.

Dobrá rada: Před fyzickou návštěvou "studijního" si zkontrolujte i úřední hodiny, abyste nebyli nemile překvapeni tím, že budete muset přijít jindy.

Seznam se s organizační strukturou FTK

Organizační struktura FTK je důležitá z hlediska pochopení fungování celé fakulty a jejích podřízených pracovišť, jako jsou katedry, instituty a zařízení.

Dobrá rada: Stejně jako v případě Oddělení pro studium je vhodné si na stránkách příslušné katedry či institutu zjistit konzultační hodiny dané osoby, kterou se chystám navštívit.

Prostuduj si Studijní a zkušební řád a Disciplinární řád

Studijním a zkušebním řádem se bude řídit celé vaše studium, proto je dobré vědět, jaká jsou vaše práva  a povinnosti. Disciplinární řád upravuje pravidla projednávání disciplinárních přestupků, ukládání sankcí a přezkoumání rozhodnutí v disciplinárním řízení.

Studijní a zkušební řád je součástí "zelené knihy". Disciplinární řád v ní sice nenajdete, oba předpisy jsou dostupné na studentském webu FTK u Oddělení pro studium.

Dobrá rada: Každý student by měl vědět, jakými předpisy se jeho studium řídí a jaká má práva a povinnosti.

Zkontroluj si důležitá data v akademickém roce

Abyste něco nezameškali, je důležité znát různé termíny, které naleznete v rámcovém Harmonogramu akademického roku na studentském webu FTK, ale i v "zelené knize" vydané pro aktuální akademický rok. Mezi důležité patří například termín blokové výuky (může začít i před pravidelnou výukou), termín zápisu předmětů na semestr, ale také termíny sportovního dne, rektorského volna, zkouškového období, hlavních prázdnin nebo mezní termíny pro splnění studijních povinností.

Dobrá rada: Nedodržení některých z termínů vám může způsobit nemalé komplikace při studiu. Buďte proto znalí termínů, protože neznalost neomlouvá!

Jak si zapsat předměty ke studiu

Najdi si předměty svého studijního oboru

Všechny studijní programy mají v "zelené knize" zobrazeny studijní plány pro všechny ročníky studia. Svůj program vyhledejte v závislosti na tom, jestli studujete bakalářský nebo navazující magisterský studijní program a dále dle formy, prezenční nebo kombinované. Vložené zelené listy reprezentují jednotlivé hranice dělení v "zelené knize".

Studijní plán má vždy několik segmentů (v textu označovány jako moduly), kde každý odpovídá konkrétní části státní závěrečné zkoušky. V rámci segmentů najdete předměty zařazené do jednotlivých skupin podle statutu předmětů.

Statut předmětu A označuje povinné předměty, kdy si musíte zapsat všechny uvedené předměty a získat tak všechny kredity uvedené v hlavičce dané kategorii.
Statut předmětu B označuje povinně volitelné předměty, kdy si musíte vybrat tolik předmětů, abyste splnili požadovaný minimální počet kreditů uvedený v hlavičce dané kategorie předmětů.
Statut předmětu C označuje volitelné předměty, kdy si předměty volíte podle svého vlastního zájmu a možností, s podmínkou, že musíte splnit minimální počet kreditů uvedený v hlavičce dané kategorie předmětů.

Zapiš si předměty

Předměty lze zapisovat v termínech uvedených v rámcovém harmonogramu akademického roku. Mimo uvedené termíny již nelze s předměty jakkoli pracovat.

Zapisování probíhá přes elektronický systém STAG (STudijní AGenda). Nezaměňujte prosím STAG a Portál UP, jsou to dva rozdílné systémy. Ve STAGu je veškerá agenda spojená s Vaším studiem, Portál UP je rozcestník pro centrální přihlášení do ostatních aplikací (e-mail, e–learningové systémy, objednávky jídel, a jiné). Přihlašovací údaje jsou všude stejné jako do Portálu UP, návod jak se přihlásit a kde najít přihlašovací údaje najdete na UPwiki.

Po úspěšném přihlášení do STAGu pokračujte do sekce Moje studium – Předzápis, kde se vám zobrazí elektronická nabídka předmětů ke studiu ve stejném složení, jako máte uvedeno v "zelené knize". Zde si můžete zapsat jednotlivé předměty ke studiu a kontrolovat si je v rozvrhu, jestli u vybraných předmětů nedochází k časové kolizi. Některé předměty se vyučují v různých časech tak, abyste si rozvrh mohli přizpůsobit vašim požadavkům.

Dobrá rada: U každého předmětu je uveden doporučený ročník a semestr, ve kterém je vhodné si předmět zapsat. Tím tak předejdete různým kolizím v rozvrhu a splníte minimální počet kreditů k připuštění do dalšího ročníku studia.

Zjisti si první den výuky

Výuka na FTK se řídí rámcovým harmonogramem akademického roku. Před samotným zahájením pravidelné výuky většinou probíhá bloková výuka. Předměty vyučované mimo pravidelnou výuku (např. kurzy) jsou zobrazeny v tabulce pod osobním rozvrhem.

Studenti kombinované formy studia naleznou potřebné informace týkající se jejich rozvrhu a případně i změn na zvláštní stránce http://ftkrozvrh.upol.cz/. Přímý odkaz je také umístěn v patičce stránky studentského webu FTK v sekci Rychlé odkazy.

Přehled budov s výukou

Během výuky na FTK se budete pohybovat v různých částech Olomouce. Proto jsme zde umístili přehled nejdůležitějších budov, do kterých určitě zavítáte. Ke každé budově jsme kromě kontaktu na vrátnici uvedli i zkratku, pod kterou budovu najdete ve STAGu, a tedy i ve svém rozvrhu.

Budova NA | Budova děkanátu

Poloha budovy:
třída Míru 671/117 | Olomouc

Běžná provozní doba: 06:00 – 21:00 hod.
mimo období létního i vánočního provozu a mimořádných situací

Kontakt na vrátnici:
T: +420 585 636 080
E: ftkdekanat@upol.cz


Budova NB | Budova center

Budova NB má tyto dvě části:

Budova NB | Aplikační centrum BALUO

Poloha budovy:
U Letiště 976/32 | Olomouc

Běžná provozní doba: 06:00 – 22:00 hod.
mimo období létního i vánočního provozu a mimořádných situací

Kontakt na recepci:
T: +420 585 636 710
E: recepce@acbaluo.cz

www.acbaluo.cz

Budova NB | Centrum kinantropologického výzkumu

Poloha budovy:
U Letiště 976/32 | Olomouc

Běžná provozní doba: 06:00 – 22:00 hod.
mimo období létního i vánočního provozu a mimořádných situací


Budova NC | Budova pedagogů

Poloha budovy:
třída Míru 676/111 | Olomouc

Běžná provozní doba: 06:00 – 20:00 hod.
mimo období létního i vánočního provozu a mimořádných situací

Kontakt na vrátnici:
T: +420 585 636 090
E: ftkpedagogove@upol.cz


Budova HY | Budova Hynaisova

Poloha budovy:
Hynaisova 559/9 | Olomouc

Běžná provozní doba: 06:30 – 21:30 hod.
mimo období létního i vánočního provozu a mimořádných situací

kontakt na vrátnici:
T: +420 585 636 520
E: hynaiska@upol.cz


Sportovní hala UP | budova SH

Adresa:
U Sportovní haly 38/2 | Olomouc


Atletický stadion | budova AS

Adresa:
17. listopadu 1139/3 | Olomouc

Systémy pro podporu výuky

V rámci výuky jsou na FTK využívány různé systémy a aplikace pro podporu nejen distanční formy vzdělávání.

Většina vyučujícíh při výuce běžně využívá různé e-learningové systémy, které slouží jako podpůrný prostředek ke zkvalitnění studia. Většinou se v nich nacházejí opory ke studiu, jako jsou studijní texty a doplňující studijní materiály, ale také pomocí nich můžete odevzdávat seminární práce nebo psát zápočtové a zkouškové testy. Informaci o e-learningovém systému, který je v daném předmětu využíván, je vždy sdělen vyučujícím v průběhu výuky, např. v úvodní hodině předmětu. Jejich výčet včetně způsobu, jak se do systému přihlásit je uveden níže.

V případě, že máte problémy s přihlášením nebo špatným zobrazením opor, kontaktujte správce těchto systémů na FTK Mgr. Lukáše Jakubce, Ph. D. (lukas.jakubec@upol.cz). V ostatních případech kontaktujte daného vyučujícího.


Videokonference

V rámci studia mohou nastat zcela výjimečné situace, kdy bude potřeba se s vyučujícím spojit na dálku pomocí videkonference. Pro tyto případy je možné používat různé služby, ale na FTK je důrazně doporučováno k takovýmto účelům používat službu Microsoft Teams. K této službě má student přístup pomocí svého univerzitního e-mailového účtu MS Office 365. Přístup do aplikace je možný přes Portál UP, kde po přihlášení kliknete na ikonu "Office 365" a dále na domovské stránce služby Office 365 vyberete aplikaci Teams. Podrobný návod, jak pracovat se připojit do videokonference pomocí Teams je dostupný níže:

LMS Moodle

Slouží k oboustranné komunikaci mezi studentem a vyučujícím. Součástí jsou studijní texty, doplňující studijní materiál, slovníčky, úkoly, cvičné i závěrečné testy.

Do Moodle UP se přihlásíte pomocí ID studenta a hesla (stejné jako pro Protál UP), případně můžete využít i přihlášení pomocí kliknutí na příslušnou ikonu v Portálu UP. Systém Vám ihned ukáže seznam nabízených opor podle Vámi zapsaných předmětů ve STAGu. K tomuto seznamu se můžete kdykoliv vrátit klinkutím na odkaz "Nástěnka" v sekci "Navigace".

UPwiki - návody na jednom místě

Při studiu budete jistě využívat různé informační technologie, jako je přístup do počítačové sítě, identifikační karta studenta se širokou paletou využití, studentský e-mail ke komunikaci v rámci univerzity, Portál UP ke správě svého studia nebo volnou instalaci produktů Microsoft Office 365. Případně budete potřebovat vědět, jak funguje systém kolejí a menz, tedy jak se ubytovat a kde se najíst.

Všechny možnosti, které můžete při svém studiu využít a jakým způsobem se k nim dostat, naleznete na UPwiki. Proto neváhejte a seznamte se se všemi možnostmi, které vám vaše studium nabízí.

Vizuální styl

Při studiu možná někdy také budete potřebovat použít třeba oficiální logo UP nebo FTK. Veškeré tyto materiály jsou k dispozici na stránkách Jednotného vizuálního stylu UP. Zde jsou k dispozici ke stáhnutí veškeré manuály jakým způsobem lze používat univerzitní i fakultní loga, ale hlavně oficiální loga si můžete i stáhnout.

Pro Ty z vás, kteří by měli zájem i o sladění Vašeho počítače do barev FTK, nabízíme dvě barevné varianty tapet na plochu počítače a šablonu prezentace v barvách FTK:

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)