Děkanát

Sekretariát děkana

Děkan je vrcholný představitel fakulty, řídí ji, jejím jménem jedná a rozhoduje. Sekretariát děkana je základním pracovištěm pro korespondenci s fakultou.

Personální složení

Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
děkan
T: +420 585 636 001
E: michal.safar@upol.cz
místnost: NA 3.26

Mgr. Lucie Špatenková
asistentka děkana
T: +420 585 636 009
E: lucie.spatenkova@upol.cz
místnost: NA 3.27

Miriam Horová
referentka
T: +420 585 636 015
E: miriam.horova@upol.cz
místnost: NA 3.13

 • zahraniční cestovní příkazy
 • rezervace fakultních prostor pro externí subjekty

Oddělení pro studium

Vede evidenci a agendu studentů, má na starosti přípravu, organizaci a kontrolu studia, včetně rozvrhu, přípravu přijímacího řízení, zápisu studentů, státních závěrečných zkoušek a slavnostních aktů – imatrikulací a promocí. Dohlíží na dodržování Studijního a zkušebního řádu UP.

Korespondenční adresa

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Personální složení

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
proděkan pro studium, zástupce děkana
T: +420 585 636 111
E: zbynek.svozil@upol.cz
místnost: NC 4.24


RNDr. Svatopluk Horák
vedoucí oddělení pro studium, garant a metodik pro STAG
T: +420 585 636 010
E: svatopluk.horak@upol.cz
místnost: NA 3.07

 • správce databáze STAG
 • akreditační řízení
 • státní zkoušky
 • druhopisy diplomů
 • uznání zahraničního vzdělání
 • posudková činnost

Soňa Látalová
studijní referentka
T: +420 585 636 013
E: sona.latalova@upol.cz
místnost: NA 3.10

 • Bakalářské studijní programy:
  • Fyzioterapie
  • Rekreologie – pedagogika volného času (prezenční forma studia)
  • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva
 • Navazující magisterské studijní programy:
  • Aplikovaná fyzioterapie
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva

Mgr. Lenka Hrabalová
studijní referentka
T: +420 585 636 102
E: lenka.hrabalova@upol.cz
místnost: NA 3.06

 • Bakalářské studijní programy:
  • Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ
  • Rekreologie – pedagogika volného času (kombinovaná forma studia)
  • Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců
  • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku (ATV)
  • Trenérství a sport – pedagogika volného času
 • Navazující magisterské studijní programy:
  • Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice
  • Tělesná výchova a sport – Rekreologie
  • Trenérství a management sportu
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – maior (kombinace dvou studijních programů)
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku (ATV)

Mgr. Martina Vinterová
studijní referentka
T: +420 585 636 012
E: martina.vinterova@upol.cz
místnost: NA 3.08

 • Bakalářské studijní programy:
  • Tělesná výchova pro vzdělávání – maior (kombinace dvou studijních programů)
  • Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi
 • Navazující magisterské studijní programy:
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi

Mgr. Lukáš Jakubec, Ph.D.
správce e-learningových systémů
a přijímacího řízení

T: +420 585 636 011
E: lukas.jakubec@upol.cz
místnost: NA 3.07


Mgr. Jiří Novotný
rozvrhář
T: +420 585 636 406
E: jiri.novotny@upol.cz
místnost: NB 2.19


Úřední hodiny

Pondělí   09:00–12:00
Úterý   09:00–12:00
Středa   09:00–12:00
Čtvrtek   09:00–12:00
Pátek  

Oddělení pro vědu a výzkum

Zodpovídá za strategii rozvoje vědy, výzkumu a inovací na fakultě. Řídí, koordinuje a kontroluje výzkumnou činnost fakulty, včetně evidence jejích výstupů v OBD, připravuje podklady pro zasedání Vědecké rady FTK UP, řídí vydávání vědeckých časopisů, eviduje a koordinuje odborné konference a semináře pořádané fakultou.

Personální složení

Mgr. František Chmelík, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 117
E: frantisek.chmelik@upol.cz
místnost: NB 3.19

Helena Hanusová
referentka pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 016
E: helena.hanusova@upol.cz
místnost: NB 3.12

Mgr. Michal Vorlíček, Ph.D.
referent pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 744
M: +420 774 494 404
E: michal.vorlicek@upol.cz
místnost: NB 3.26

Oddělení pro organizaci

Zabezpečuje vnitřní organizaci procesů a činností na fakultě. Spolupodílí se na organizaci státních závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek i na koordinaci rozvrhových a jiných významných akcí fakulty. Odpovídá za proces normotvorby a koordinaci fakultních norem a smluv, tvorbu výročních zpráv. Koordinuje dislokaci fakultních pracovišť a inovaci vybavení.

Personální složení

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.
proděkanka pro organizaci
T: +420 585 636 152
E: iva.dostalova@upol.cz
místnost: NC 1.66

Mgr. Markéta Hajduková
samostatná odborná referentka pro organizaci
T: +420 585 636 053
E: marketa.hajdukova@upol.cz
místnost: NC 2.28

Oddělení pro informační technologie

Dbá o rozvoj a provoz informačních technologií a dohlíží nad technickou a formální úpravou webových stránek fakulty. Zodpovídá za provoz fakultní počítačové sítě, provádí základní technické a programové zabezpečení, spravuje výpočetní techniku.

Personální složení

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.
proděkanka pro organizaci
T: +420 585 636 152
E: iva.dostalova@upol.cz
místnost: NC 1.66

Ing. Pavel Brázda
správce počítačové sítě (zaměstnanec CVT)
T: +420 585 636 040
M: +420 739 249 059
E: pavel.brazda@upol.cz
místnost: NA 4.26

Mgr. Jiří Veverka, DiS.
správce lokální počítačové sítě
a internetových stránek fakulty

T: +420 585 636 041
E: jiri.veverka@upol.cz
místnost: NA 4.28

Ing. Petr Štěpaník
technik
T: +420 585 636 404
E: petr.stepanik@upol.cz
místnost: NB 2.23

Mgr. Jiří Vrba
konzultant audiovizuální techniky
T: +420 585 636 038
E: jiri.vrba@upol.cz
místnost: NC 2.17

Oddělení pro zahraniční spolupráci

Zodpovídá za cizojazyčnou výuku na fakultě, koordinuje a řídí programy mezinárodní spolupráce a stipendijní pobyty v zahraničí, také jazykovou přípravu zaměstnanců.

Personální složení

Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.
proděkan pro zahraničí
T: +420 585 636 254
E: michal.kudlacek@upol.cz
místnost: NC 3.14

RNDr. Markéta Kudláčková
koodinátorka zahraniční spolupráce
T: +420 585 636 352
E: marketa.kudlackova@upol.cz
místnost: NA 3.12

 • vyjíždějící studenti a akademičtí pracovníci
 • mezinárodní smlouvy

Mgr. Jitka Martincová
koodinátorka zahraniční spolupráce
E: jitka.martincova@upol.cz
T: +420 585 636 046
místnost: NA 3.12

 • přijíždějící studenti a akademičtí pracovníci

Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Garantuje oblast public relations. Připravuje dny otevřených dveří a další popularizační akce fakulty. Odpovídá za evidenci projektů.

Personální složení

Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
T: +420 585 636 515
E: pavel.hap@upol.cz
místnost: NA 2.14

Mgr. Barbora Suchánková
koordinátorka Public Relations
T: +420 585 636 371
E: barbora.suchankova@upol.cz
místnost: NA 2.21

Bc. Markéta Černá
koordinátorka Public Relations
T: +420 585 636 371
E: marketa.cerna01@upol.cz
místnost: NA 2.21

Bc. Adéla Vymazalová
fotografka
T: +420 585 636 358
E: adela.vymazalova@upol.cz
místnost: NA 2.20

Oddělení pro celoživotní vzdělávání

Koncipuje a rozvíjí programy celoživotního a dalšího vzdělávání. Zajišťuje poradenskou činnost pro studenty i zaměstnance v oblasti studijní, psychologické i v oblasti profesního poradenství.

Přehled všech aktivit oddělení naleznete na těchto internetových stránkách https://czvftk.upol.cz/

Personální složení

Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
T: +420 585 636 515
E: pavel.hap@upol.cz
místnost: NA 2.14

czvftk.upol.cz

Mgr. Karel Hůlka, Ph.D.
koordinátor trenérských studií
T: +420 585 636 506
E: karel.hulka@upol.cz
místnost: HY 303

Bc. Hana Wittková
referentka pro celoživotní vzdělávání
T: +420 585 636 366
E: hana.wittkova@upol.cz
místnost: NA 3.11

Úsek tajemníka

Zabezpečuje technicko-hospodářský chod fakulty. Zahrnuje oddělení ekonomické, pokladnu, podatelnu a archiv, oddělení personálně-mzdové a také oddělení provozní, které zajišťuje správu a úklid budov nebo například vedení skladu sportovně-technického vybavení. Spravuje Výcvikové středisko Pastviny.

Personální složení

Ing. Pavel Král, MSc., MBA
tajemník
T: +420 585 636 008
E: p.kral@upol.cz
místnost: NA 3.19

 

Ing. Jiří Přidal
metodik financování a účetnictví
T: +420 585 636 082
E: jiri.pridal@upol.cz
místnost: NC 1.16

| Oddělení ekonomické

Lenka Schovánková
vedoucí oddělení
T: +420 585 636 030
E: lenka.schovankova@upol.cz
místnost: NA 3.17

Sylva Hrubá
všeobecná účetní
T: +420 585 636 043
E: sylva.hruba@upol.cz
místnost: NA 3.15

Bc. Renáta Vaďurová
všeobecná účetní, referentka pro Výcvikové středisko Pastviny
T: +420 585 636 034
E: renata.vadurova@upol.cz
místnost: NA 3.16

Dita Vetešníková
referentka technické evidence
T: +420 585 636 036
E: dita.vetesnikova@upol.cz
místnost: NA 3.15

| Pokladna, podatelna

Helena Stránská
pokladní, referentka pro podatelnu
T: +420 585 636 033
E: helena.stranska@upol.cz
místnost: NA 3.28

| Oddělení personálně-mzdové

Mgr. Ladislava Meluchová
personální referentka
T: +420 585 636 032
E: ladislava.meluchova@upol.cz
místnost: NA 3.18

Šárka Voříšková
mzdová účetní
T: +420 585 636 031
E: sarka.voriskova@upol.cz
místnost: NA 3.18

| Archiv

Hana Studená
správkyně archivu
T: +420 585 636 045
E: hana.studena@upol.cz
místnost: NC P1.20

| Oddělení provozní

Ing. Miloslav Konrád
vedoucí správy budov
T: +420 585 636 020
E: miloslav.konrad@upol.cz
místnost: NA 3.14

— vrátnice
budova děkanátu (NA)
T: +420 585 636 080
M: +420 704 856 131
E: ftkdekanat@upol.cz
Jana Koláčková
Eva Stejskalová
Jaroslava Tesařová

budova center (NB)
T: +420 585 636 710
E: recepce@acbaluo.cz

budova pedagogů (NC)
T: +420 585 636 090
E: ftkpedagogove@upol.cz
Libuše Gužiaková
František Piňos

budova Hynaisova (HY)
T: +420 585 636 520
E: hynaiska@upol.cz
Ing. Bedřich Bílek
Marie Nesslerová

— úklid
budova děkanátu (NA)

Gabriela Lužná
Zuzana Navrátilová
Jindřiška Piňosová
Hana Seiberová

budova center - CKV (NB)
Irena Dofková
Pavlína Pauchová

budova pedagogů (NC)
Pavlína Kubíčková
Hana Studená

budova Hynaisova (HY)
Hana Studená

— údržba
T: +420 585 636 071
Josef Hlobil
Lubomír Pauch
Petr Šebesta

sklad sportovně-technického vybavení
půjčovna sportovně-kompenzačních pomůcek – více informací zde
Hana Studená
T: +420 585 636 045
E: hana.studena@upol.cz
místnost: NC P1.20

Výcvikové středisko Pastviny

Středisko se nachází v malebném prostředí Orlických hor v blízkosti přehradní nádrže a nabízí možnost zde strávit příjemnou aktivní dovolenou nebo sportovně rekreační pobyt či specializované sportovní soustředění. Ubytovací kapacita 138 míst v chatkách i pokojích se sociálním zázemím, společenské místnosti, sauna, tartanová i antuková hřiště, tréninková tenisová stěna, půjčovna kol, koloběžek i kánoí.

Více informací naleznete na internetových stránkách http://www.pastviny.upol.cz

Personální složení

Ing. Pavel Král, MSc., MBA
tajemník
T: +420 585 636 008
E: p.kral@upol.cz
místnost: NA 3.11

pastviny.upol.cz

Petr Čuma
vedoucí Výcvikového střediska Pastviny
M: +420 734 261 728
adresa: Výcvikové středisko Pastviny FTK UP | Studenecká zátoka 43 | 564 01 Pastviny

Bc. Renáta Vaďurová
referentka | objednávky, volné termíny
T: +420 585 636 034
M: +420 730 527 841
E: renata.vadurova@upol.cz
místnost: NA 3.23

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)