Letní semestr 2020/2021: info pro studenty a zaměstnance FTK

Středa 10. únor 2021, 12:00 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Obnovení praktické výuky pohybových předmětů

Vážené studentky a studenti,

v souladu s nařízením MŠMT a MZCR, s oporou o výjimku č. 1/11 určenou pro studenty „u kterých je sportovní činnost hlavní vzdělávací aktivitou a její zákaz by pro ně znamenal znemožnění vzdělávání" umožňuji od 3. 5.  na FTK UP kontaktní výuku za osobní přítomnosti studentů v praktických pohybových předmětech podle pravidelného rozvrhu.

Tato výuka se uskuteční při dodržení následujících opatření:

 1. Velikost skupiny je omezena na 20 studentů.
 2. Podmínkou pro přítomnost ve výuce je negativní test na Covid-19.
 3. Před prvním příchodem do výuky nesmí být tento test starší než 48 hodin.
 4. Studenti jsou povinni absolvovat test každých 7 dnů.
 5. Test bude možné absolvovat na testovacím místě v rámci nabídky testování studentů FTK, nebo na kterémkoliv jiném oficiálním testovacím místě. Samotesty nejsou akceptovatelné. Povinné testování se nevztahuje na ty studenty, kteří doloží potvrzení o kompletním očkování proti covidu-19 či lékařské potvrzení, že od jejich posledního pozitivního testu na covid-19 neuplynulo více než 90 dní (a zároveň již absolvovali povinnou izolaci).
 6. Stejná pravidla platí pro ubytování na kolejích.
 7. Tato opatření jsou platná i pro kontaktní blokovou výuku praktických pohybových předmětů absolventských ročníků, která se uskuteční v termínu 28. - 30. 4.
 8. Pro výuku ve studijní programu Fyzioterapie platí opatření týkající se povinného testování od 3. 5.
 9. V termínech 7. - 9. 5., 14. - 16. 5., 21. – 23. 5. a 28. – 30. 5. proběhne bloková výuka pohybových předmětů studentů kombinovaného studia. Rozvrh bude zveřejněn nejpozději v pátek 30. 4. (optimálně samozřejmě co nejdříve) na webové stránce http://ftkrozvrh.upol.cz/.

Současně prosím všechny studenty o důsledné dodržování všech proti-epidemických opatření – nošení respirátorů; osobní izolace (karantény) a okamžitého informování v případě rizikového kontaktu či pozitivního testu na michal.safar@upol.cz.  

Jsem si plně vědom nemalé míry organizačního i osobního diskomfortu, který uvedená opatření přinášejí. Přesto bych vás osobně požádal, abyste výše uvedené limitující okolnosti akceptovali jako přijatelnou daň za možnost se osobně setkat ve výuce a úspěšně uzavřít tento nelehký akademický rok.

S přáním všeho dobrého  

Za vedení FTK UP
Michal Šafář


Testování studentů FTK

Studenti FTK mohou kromě testování na kterémkoliv oficiálním testovacím místě v rámci akreditovaných laboratoří využít i nabídku testování garantovanou fakultou, která je připravena ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc.

Pro testování studentů je ve spolupráci s FNOL vytvořen rezervační systém, viz odkaz zde: https://rezervacecovid.fnol.cz/Pages/Calendar2.aspx?calendarType=Aux2

Preventivní test se provádí s frekvencí jedenkrát za 7 dní.

Proces testování ve FNOL je nastaven následovně:

 • Student se sám zaregistruje prostřednictvím uvedeného odkazu na příslušný termín testování.
 • V uvedený termín se dostaví na odběrové místo ve FNOL, kterým je budova WJ (prádelna) k odběru www.fnol.cz/orientacni-plan-arealu
 • Prokáže se průkazem studenta UP a průkazem pojištěnce zdravotní pojišťovny.
 • Bezprostředně po odběru opouští odběrové místo.
 • V případě negativního výsledku student obdrží na e-mail certifikát a oznámení o negativitě.
 • V případě pozitivního výsledku obdrží student SMS zprávu. V tomto případě se musí neprodleně dostavit na odběrové místo v budově FNOL, kde mu bude proveden odběr na vyšetření PCR, poté ihned odchází domů. Výsledek PCR testu obdrží formou SMS zprávy. V případě pozitivního výsledku kontaktuje svého praktického lékaře a dále informuje vedoucího studijního oddělení RNDr. Svatopluka Horáka na e-mail: svatopluk.horak@upol.cz, který také obdrží notifikační e-mail pozitivního výsledku antigenního testu daného studenta pro evidenci.

Informace ke SZZ a obhajobám závěrečných prací v LS 2020/2021

1. Prezenční a kombinované studium v programech TV a sport (tj. všechny obory a programy s výjimkou Fyzioterapie)

 • SZZ i obhajoby ZP proběhnou dle vypsaných termínů v období 17. 5. 2021 – 30. 6. 2021.

 • Přihlášení studenti dostanou cca 5 dní před stanoveným termínem e-mailem informace o přesném čase a místnosti, kde bude SZZ nebo obhajoba ZP probíhat.

 • Start zápisu pro studenty je jednotně stanoven na 23. 4. 2021 v 8:00 hodin.

 • Poslední termín zápisu studentů na termíny je 7. 5. 2021 ve 12:00 hodin a poslední termín odepsání zápisu 6. 5. 2021 ve 12:00 hodin.

 • Při hlášení na konkrétní termíny je nutné se řídit schváleným harmonogramem AR 2020/2021. Pokud nemáte vyřízené a včas odevzdané veškeré náležitosti, studijní povinnosti apod. nehlaste se na termíny v tomto období!

 • Na obhajoby závěrečných prací (ZP) se hlaste pouze podle studijního oboru, který studujete. Např. studenti rekreologie se na obhajoby hlásí na termíny, které vypisují předsedové komisí pro rekreologii.

 • Na jednu SZZ je možné se v daném termínu 17. 5. 2021 – 30. 6. 2021 hlásit pouze jednou. Pokud jsou volná místa na termínech nehlaste se v roli náhradníka, na již obsazené jiné termíny! Rozšíření počtu míst v těchto případech nebude realizováno.

 • V navazujícím magisterském studiu jsou zveřejněny okruhy SZZ nových studijních programů i původních studijních oborů. Při výběru příslušných okruhů SZZ sledujte přesné názvy svých studijních programů i Vaši dobu nástupu na studium! Zkratky předmětů SZZ jsou nezměněné.

 • SZZ i obhajoby ZP budou realizovány individuálně bez společného představení i závěrečného kolektivního vyhodnocení studentů.

 • Zkoušení na SZZ v letních termínech 2021 proběhnou bez písemné přípravy studenta. 

 • Student odevzdává na oddělení pro studium minimálně dva výtisky závěrečné práce, z toho minimálně jeden je v pevné vazbě. Výtisk v pevné vazbě bude ponechán na FTK UP, ostatní výtisky si vezme student zpět, případně předá vedoucímu práce apod. Datum zavěšení závěrečné práce do STAGu 30. 4. 2021 je nepřekročitelné

 • Obhajoba ZP proběhne před komisi standardním způsobem. Na začátku obhajoby ZP student krátce představí zkušební komisi hlavní cíle, výsledky a závěry práce (cca do 8 minut). Druhým krokem je seznámení komise s posudky ZP. Následuje reakce studenta na otázky a připomínky z posudků. Poslední částí obhajoby ZP je volná diskuse studenta se členy komise.

 • Oznamte svému vedoucímu práce termín a místo Vaší obhajoby ZP.

 • Studenti dodržují aktuální a platná epidemiologická nařízení a omezení a přinesou si na každý termín potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 2 dny (stačí kopie potvrzení).

Dále připomínáme, že všechny podmínky, které je nutné splnit pro přihlášení se na SZZ a obhajobu ZP, jsou uvedeny na stránkách věnující se dokončení studia na FTK.

Pro ZP na FTK platí vnitřní norma Bakalářské a diplomové práce na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kterou po přihlášení najdete na UPshare.

2. Prezenční studium v oboru Fyzioterapie

Informace se dolaďují. Prosíme o strpení.


Informace k výuce v LS 2020/2021

Vážené studentky a studenti,

pevně věřím, že jste Vánoční svátky prožili v klidu a pohodě a do nového roku jste vstoupili plní sil a s odhodláním pokořit zkouškové období i letní semestr :-). Bohužel, epidemická situace v ČR překonala i naše pesimistické předvánoční odhady a jsme tak nuceni upravit plánované nastavení výuky pro první polovinu roku 2021.

1. Prezenční studium v programech TV a sport (tj. všechny obory a programy s výjimkou Fyzioterapie).

Výuka v teoretických předmětech bude probíhat v letním semestru distančním způsobem. Ve STAGU je nasazen standardní rozvrh (tj. přednášky a semináře), kde bude probíhat synchronní on-line výuka (videokonference v MS TEAMS). Rozsah on-line výuky a další podmínky pro splnění distanční výuky jsou v kompetenci garantů předmětů a budete o nich informování prostřednictvím standardních komunikačních kanálů (fakultní e-mail, MS Teams). Výuka všech ročníků v teoretických předmětech bude ukončena do 30. 4. 2021. 

Výuka v praktických předmětech bude probíhat kontaktním způsobem podle rozvrhu ve STAGu, v malých skupinách – jakmile to umožní epidemická opatření. Než bude kontaktní výuka možná, bude i v praktických předmětech (tam kde to dává smysl) probíhat distanční a on-line výuka. 

Výuka praktických předmětů v posledním roce studia bude uzavřena 30. 4. (s možnými výjimkami). Ostatní ročníky budou pokračovat ve výuce praktických předmětů podle pravidelného rozvrhu do 14. 5. Poté bezprostředně naváže (17. - 28. 5.) bloková výuka praktických předmětů letního semestru a následně po pauze pro SZZ a sportovní kurzy v termínu 12. – 23. 7. bloková výuka praktických předmětů zimního semestru. 

2. Kombinované studium  

Studentům je umožněno od začátku ledna zapsání předmětů letního semestru. Od termínu 29. 1. bude ve víkendových blocích nasazena on-line výuka teoretických předmětů tak, abychom optimálně do konce března měli on-line výuku těchto předmětů za letní semestr uzavřenou.  

Poté, jakmile nám to epidemická situace umožní bude ve víkendových blocích postupně nasazena praktická kontaktní výuka ze zimního semestru a poté plynule naváže praktická kontaktní výuka předmětů letního semestru. Rozvrh bude postupně zveřejněn na obvyklém odkazu http://ftkrozvrh.upol.cz/ 

3. Společné rozvrhové akce

Termíny zimních kurzů pro BC studiu se ruší. Studenti posledního roku studia (kteří kurz dosud neabsolvovali) budou řešeni individuálně.

Zimní kurzy pro studenty Mgr. proběhnou v omezeném rozsahu (pokud to epidemické podmínky umožní).  

4. Prezenční studium v oboru Fyzioterapie

V organizaci studia Fyzioterapie nedochází pro zkouškové období k žádným změnám, vše probíhá dál podle stanovených pravidel.  

Pokud epidemická opatření neumožní realizovat zimní kurz 1. ročníku do začátku LS, tj. nejpozději v týdnu 11. – 15. 2., tak bude kurz zrušen, studentům kredity uznány a v příštím roce umožněna dobrovolná účast. 

Letní semestr AR 2020/21 bude probíhat podle stejných pravidel (v závislosti na platnosti epidemických opatření) jako v zimním semestru. 

 

S přáním pevného zdraví, za vedení FTK UP
Michal Šafář  


Provoz budov

Fakultní budovy od 26. 10. 2020 do odvolání
Budova děkanátu (NA) Po–Ne 07:00–18:00
Budova CKV (NB) Po–Pá 07:00–20:00
Budova pedagogů (NC) Po–Pá 07:00–18:00
Budova Hynaisova (HYN) Po–Pá 07:00–18:00

Dodržujte prosím i nadále všechna hygienická opatření.


Úřední hodiny oddělení pro studium

Pondělí   09:00–11:00   13:00–14:00
    Službu zajišťuje: Milena Dostálová (bc. TV maior, TVS)
Úterý    
Středa   08:00–10:00   13:00–14:00
    Službu zajišťuje: Mgr. Lenka Hrabalová (APA, ATV, NMgr. TV maior, Nmgr. REK, TRS)
Čtvrtek    
Pátek   09:00–11:00   13:00–14:00
    Službu zajišťuje: Mgr. Olga Halásová (Fyzioterapie, OCHO, Bc. REK)
 • Osobní návštěvu nutno individuálně dohodnout s referentkou studijního oboru/programu.
 • V úřední hodiny je k dispozici pouze jedna studijní referentka, která zastupuje zbývající.
 • Ostatní činnosti – telefony, elektronická komunikace – standardně v pracovní dobu od 08:00–15:00.

Pro studenty

Vážené studentky a studenti,

s neúprosně se blížícím začátkem zimního semestru Akademického roku 2020/21 máme pro Vás základní sumu informací.

Jsme si vědomi, že Vás i nás čeká obtížné a těžko předvídatelné období. Všechny kroky, které činíme, jsou vedeny maximální snahou udržet chod fakulty a zůstat s Vámi v maximálně možném kontaktu.

Věříme, že stejně jako ve všech minulých komplikovaných obdobích se na Vás budeme moci spolehnout, a že společným úsilím COVIDový rok zvládneme na vrcholovou jedničku ;-)

S přáním klidných dnů Michal Šafář

Prosíme studenty i akademické pracovníky, aby se seznámili s uvedeným dokumentem, který zpřesňuje postupy a pravidla pro realizaci on-line vzdělávání v rámci studijních programů v prezenční či kombinované formě studia na Univerzitě Palackého v Olomouci: Realizace on-line vdělávání na UP.

1. Výuka v prezenčním studiu u všech oborů a programů FTK UP

 • Pokyny k průběhu LS 2020/2021 jsou uvedeny v informaci výše.
 • Od 29. 9. (začátek výuky podle pravidelného rozvrhu) probíhá veškerá teoretická výuka distančně.
 • Studijní obor Fyzioterapie se řídí aktuálně nasazeným rozvrhem ve STAGu. Veškerá výuka probíhá kontaktní formou, v rouškách, za dodržení zvýšených hygienických pravidel a pokynů garanta studijního programu.

2. Státní závěrečné zkoušky

V letošním Akademickém roce nebudou realizovány původně plánované mimořádné zimní termíny Státních závěrečných zkoušek (leden, únor), a to včetně obhajob závěrečných prací. Státní závěrečné zkoušky se uskuteční ve standardním letním termínu (květen, červen).

3. COVIDové desatero pro zimní semestr

 1. Prosíme, důsledně respektujte zákaz vstupu do výuky a prostor FTK UP v případě jakýchkoliv projevů virového infekčního onemocnění, kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19. 
 2. V případě kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19 bezprostředně informujte děkana FTK UP (michal.safar@upol.cz, +420585636009).
 3. V budovách FTK UP se prosím pohybujte s nasazenou rouškou a nainstalovanou aplikací eRouška 2.0 
 4. Dbejte ve vyšší míře na hygienu rukou. Při vstupu do budov FTK a stejně při odchodu z nich použijte dezinfekce (jsou připraveny na každém patře)
 5. Veškeré záležitosti se studijním oddělením řešte elektronicky. Pokud je nutný osobní kontakt, vždy po elektronicky potvrzené domluvě (a v roušce).
 6. Stejné pravidlo platí, pokud byste potřebovali komunikovat s pracovnicemi ekonomického nebo personálního oddělení.
 7. Vaším nejdůvěrnějším přítelem zůstává oficiální univerzitní e-mail – je to klíč k srdcím Vašich vyučujících. Na komunikaci z jiných adres prosím nespoléhejte.
 8. Využijte času do zahájení distanční výuky a seznamte se prosím s MS Teams (https://portal.upol.cz/Bude maximální snaha vést on-line výuku na FTK UP v tomto systému.
 9. V případě jakýchkoliv komunikačních šumů a nedorozumění dodržujte pravidlo „fakultní triády“: vyučující či garant předmětu, vedoucí garantující katedry (poznáte podle zkratky předmětu před lomítkem), proděkan pro studium (případně děkan).
 10. I přes všechna ta nepříjemná omezení, příkazy, pravidla a roušky – pokud nás potkáte, tak se na nás prosím usmívejte. Protože s úsměvem jde všechno lépe a společně to zvládneme :-)

Pro zaměstnance

Vážené kolegyně a kolegové,

s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace a z ní vyplývajících rizik pro fungování FTK jsme se rozhodli přijmout následující preventivní opatření.

Jsme si vědomi, že změny proti standardnímu režimu fungování jsou poměrně výrazné, a že mnohé uvedené informace si zaslouží detailnější výklad či podrobnější vysvětlení způsobu realizace. Považujte to prosím za základní informaci, která bude dále doplňována a specifikována. V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na vedoucí svých pracovišť.

S přáním klidných dnů Michal Šafář

Prosíme studenty i akademické pracovníky, aby se seznámili s uvedeným dokumentem, který zpřesňuje postupy a pravidla pro realizaci on-line vzdělávání v rámci studijních programů v prezenční či kombinované formě studia na Univerzitě Palackého v Olomouci: Realizace on-line vdělávání na UP.

1. Výuka v prezenčním studiu u všech oborů a programů s výjimkou fyzioterapie

Výuka v teoretických předmětech bude probíhat v letním semestru distančním způsobem. Ve STAGU bude nasazen standardní rozvrh (tj. přednášky a semináře), kde může probíhat synchronní on-line výuka (videokonference v MS TEAMS). Rozsah on-line výuky a další podmínky pro splnění distanční výuky jsou v kompetenci garantů předmětů. Výuka všech ročníků v teoretických předmětech bude ukončena do 30. 4. 2021. 

Výuka v praktických předmětech bude probíhat kontaktním způsobem v malých skupinách – jakmile to umožní epidemická opatření. Než bude kontaktní výuka možná, doporučujeme využít i v praktických předmětech (tam kde to dává smysl) distanční a on-line výuku. 

Výuka praktických předmětů v posledním roce studia bude uzavřena 30. 4. (s možnými výjimkami). Ostatní ročníky budou pokračovat ve výuce praktických předmětů podle pravidelného rozvrhu do 14. 5. Poté bezprostředně naváže (17. - 28. 5.) bloková výuka praktických předmětů letního semestru a následně po pauze pro SZZ a sportovní kurzy v termínu 12. – 23. 7. bloková výuka praktických předmětů zimního semestru. 

2. Výuka u studentů kombinovaného studia

Studentům je umožněno od začátku ledna zapsání předmětů letního semestru. Od termínu 29. 1. bude ve víkendových blocích nasazena on-line výuka teoretických předmětů tak, abychom optimálně do konce března měli on-line výuku těchto předmětů za letní semestr uzavřenou.  

Poté, jakmile nám to epidemická situace umožní, bude ve víkendových blocích postupně nasazena praktická kontaktní výuka ze zimního semestru a poté plynule naváže praktická kontaktní výuka předmětů letního semestru. Rozvrh bude postupně zveřejněn na obvyklém odkazu http://ftkrozvrh.upol.cz/ 

3. Společné rozvrhové akce

Termíny zimních kurzů pro BC studiu se ruší. Studenti závěrečných ročníků (kteří kurz dosud neabsolvovali) budou řešeni individuálně. 

Zimní kurzy pro studenty Mgr. proběhnou v omezeném rozsahu (pokud to epidemické podmínky umožní).  

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v období 17. 5. – 30. 6. (Detailní časový harmonogram připraví proděkan Svozil v Kolegiu garantů studijních programů). 

Pro letní sportovní kurzy bude vyhrazeno časové období 31. 5. – 2. 7.  

O termínech a formě přijímacích zkoušek se rozhodne dle situace, do 1. 3. 2021. 

4. Výuka v prezenčním studiu u programu fyzioterapie

V organizaci studia Fyzioterapie nedochází pro zkouškové období k žádným změnám, vše probíhá dál podle stanovených pravidel.  

Pokud epidemická opatření neumožní realizovat zimní kurz 1. ročníku do začátku LS, tj. nejpozději v týdnu 11. – 15. 2., tak bude kurz zrušen, studentům kredity uznány a v příštím roce umožněna dobrovolná účast. 

Letní semestr AR 2020/21 bude probíhat podle stejných pravidel (v závislosti na platnosti epidemických opatření) jako v zimním semestru. 

5. Další informace

I za současných omezení, tj. ve stupni č. 5 je umožněno kontaktní zkoušení (do 10 osob). S ohledem na vážnost epidemické situace doporučujeme kontaktní zkoušení využívat pouze v nezbytně nutných případechRozhodnutí o formě zkoušení je v kompetenci garanta předmětu. 

Stále také doporučujeme – pokud je to možné – využívat práce z domova.  

Provoz budov zůstává v nastaveném režimu (viz informace výše).

6. Režim FTK 

 • Zákaz vstupu do výuky a prostor FTK UP v případě jakýchkoliv projevů virového infekčního onemocnění, kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19. 
 • V případě kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19 zaměstnanec bezprostředně informuje (telefonicky, e-mailem) svého nadřízeného zaměstnance a děkana FTK UP.
 • V případě potřeby budou testy na Covid-19 zaměstnancům FTK hrazeny.
 • Pohyb ve vnitřních sdílených prostorech FTK UP s nasazenou rouškou
 • Minimalizovat osobní kontakt se studijním oddělením (přednostně elektronicky, osobní pouze domluvě).  
 • Minimalizovat osobní kontakt se zaměstnanci personálního a ekonomického oddělení (přednostně elektronicky, osobní pouze po domluvě).
 • V každém výukovém patře bude k dispozici desinfekce. 
 • Na vrátnicích budou v případě potřeby k dispozici bezkontaktní teploměry.
Zpět