Povinně zveřejňované informace o projektech

Children's Access to Play in Schools (CAPS)

Číslo projektu: 2017-1-UK01-KA201-036679
Zařazení projektu: Erasmus+, KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA201 - Strategic Partnerships for school education
Trvání projektu: září 2017 – srpen 2020

Partneři projektu

 • University of Gloucestershire, UK
 • Gedania 1922 Association, Poland
 • GeSoB, Austria
 • Palacký University Olomouc, Czech Republic
 • Rogers Foundation, Hungary
 • TANDEM n. o., Slovakia

Popis projektu

V září 2017 se Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená Fakultou tělesné kultury, zapojila do tříletého mezinárodního projektu Erasmus+ – Children's Access to Play in Schools (CAPS).

CAPS je zaměřen na oblast podpory získávání klíčových kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě učitelů a vychovatelů na 1. stupni ZŠ. Cílem projektu je šíření myšlenky playwork do školního prostředí a uznání významu hry v životě dětí. Prostředkem k naplnění tohoto cíle bude využit transfer znalostí a zkušeností z Velké Británie, kde má teorie playwork své zakotvení, do dalších evropských zemí. Plánované vzdělávací kurzy budou zaměřené na kompetence podporující svobodně zvolenou hru, podporu kreativity, soběstačnosti i zodpovědnosti dětí při hře. Jedním z předpokládaných výstupů je vytvoření kritérií pro definování školy, která je přátelská dětské hře. Snahou bude posílení možností škol poskytovat dětem pestré příležitosti ke hře, a tím podpořit pozitivní klima a atmosféru ve školách.

CAPS přímo navazuje na mezinárodní projekt Volunteers in Play – Employment Routes, ve kterém byla Univerzita Palackého v Olomouci zapojená v období 2013–2015.

Hlavním řešitelem je Velká Británie (University of Gloucestershire) a kromě České republiky jsou dále zapojeni partneři z Maďarska, Polska, Rakouska a Slovenska.

Řešitelský tým za Českou republiku tvoří PhDr. Iva Klimešová, Ph.D. a PhDr. Jana Hoffmannová, Ph.D. z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Aktuality z projektu

Únor 2018: Uskutečnila se dvoudenní odborná stáž v Cheltenhamu (UK) a zasedání mezinárodního konsorcia partnerů projektu CAPS. Odborné stáže se kromě řešitelek projektu zúčastnili 3 členové advisory group (Vymětal, Chalupová Hlávková a Šebek), kteří se budou přímo podílet na aplikaci adaptovaného programu do praxe. Skupina odborníků navštívila 4 základní školy, ve kterých již několik let projekt probíhá, dále byly navštíveny komunitní adventure playgound a Scrapstore. Velmi podnětné byly rozhovory s řediteli a učiteli škol zapojených do programu. Jako hlavní benefity programu ředitelé a učitelé uváděli zlepšení chování žáků a jejich školního prospěchu. Třetím – méně předpokládaným – benefitem bylo zlepšení vztahů mezi učiteli. Výsledkem několikaleté aplikace programu jsou tedy spokojenější žáci, učitelé, rodiče a v neposlední řadě i ředitelé škol. Následné jednodenní zasedání konsorcia pomohlo ujasnit další potřebné kroky k transferu anglického programu do dalších evropských zemí.

Leden 2018: Byla dohodnuta spolupráce se Základní školou Svatoplukova 11 v Olomouci, kde proběhne pilotní ověření adaptovaného programu CAPS do českého prostředí.

Prosinec 2017: Proběhlo první virtuální setkání partnerů projektu CAPS, které bylo zaměřené na plnění stanovených cílů a přípravu odborné stáže ve Spojeném království, které se uskuteční v únoru 2018.

Listopad 2017: Uskutečnilo se první osobní setkání partnerů projektu a bylo založeno mezinárodní konsorcium, Univerzita Palackého je zastoupena Ivou Klimešovou a Janou Hoffmannovou. Během třídenního pracovního setkání v Sankt Pöltenu v Rakousku byly ujasněny cíle a úkoly pro jednotlivé partnery. Rovněž byly zodpovězeny všechny otázky věnované časovému harmonogramu a detailní dokumentaci jednotlivých úkolů. Následně byla založena česká advisory group, která se bude vyjadřovat k odborné části projektu. Do této skupiny byli zařazeni odborníci z praxe Mgr. Jiří Vymětal (ředitel ZŠ) a Mgr. Jana Chalupová Hlávková (učitelka ZŠ), odborníci z pedagogiky doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D. a Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D. a expert na volný čas a hru Mgr. Luděk Šebek, Ph.D.

European Physical Education Observatory (EuPEO)

Číslo projektu: 2017 - 3678 / 001 – 001
Zařazení projektu: Erasmus+/Sport 2017/Collaborative partnership
Financování: European Commission, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Belgie,
Brussels)
Trvání projektu: leden 2018 – prosinec 2020
Koordinátor projektu: Faculdade de Motricidade Humana, University of Lisbon, Portugalsko
Autor: prof. Marcos Onofre

Partneři projektu

 • EUPEA (Švýcarsko)
 • Sociedade Portuguesa de Educação Física (Portugalsko)
 • Willibald Gebhardt Institute (Německo)
 • Deutscher Sportlehrerverband (Německo)
 • Federal Institute of sport/Bern University of applied sciences (Švýcarsko)
 • Swiss National Physical Education Association (Švýcarsko)
 • Faculty of Sport/University of Ljubljana (Slovinsko)
 • Faculty of Physical Culture/Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
 • Hungarian School Sport Federation (Maďarsko)
 • Syndicat National de l ’Education Physique (Francie)
 • School of Education/University College Cork (Irsko)

Pozorovatelé

 • Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (Nizozemí)
 • Mullier Institute (Nizozemí)
 • University of Münster (Německo)

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je vyvinout evropský monitorovací systém pro tělesnou výchovu (TV), školní sport (ŠS) a pohybovou aktivitu (PA) a jeho kontext implementace (učební osnovy, vzdělávání učitelů, logistika, výsledky učení atd.). Projekt EuPEO spojí rozdíly mezi doporučeními, mezi koncepty pro monitorování a hodnocení, mezi oblastmi a mezi rozdílnými soubory ukazatelů za účelem vytvoření dvou základních částí studie s těmito cíli:

 1.  Převést poznatky, zkušenosti a výsledky z minulých studií monitorování a hodnocení PE v oblasti veřejného zdraví a vzdělávání (od úrovně předškolního vzdělávání, základního a středního vzdělávání až po úroveň vysokých škol a univerzit) do komplexního, ale použitelného nástroje pro monitorování kvalitní TV a vytvořit a) manuál pro celoevropské systémové monitorování TV a b) nástroj pro interní monitorování pro školy, pedagogy a učitele TV.
 2. Aplikovat a testovat vhodnost nástrojů: a) příručky pro monitorování a hodnocení TV v pilotním ověřování ve vybraných zemích EU na národní, regionální a místní úrovni v každé zemi; b) nástroj pro interní monitorování pro školy, pedagogy a učitele TV v pilotním projektu na různých úrovních vzdělávání v komunitách v každé ze zapojených zemí.

Hlavním řešitelem je Lisabonská Univerzita, řešitelský tým za Českou republiku tvoří doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. a Mgr. Pavel Háp, Ph.D. z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Facebookové stránky projektu

Webové stránky projektu: http://www.eupeo.eu/

Propagace projektu – anglická verze

Aktuality z projektu

Leden 2018 – se uskutečnilo první pracovní setkání projektu Erasmus+ European Physical Education Observatory aka EuPEO. Na schůzce byly vyjasněny hlavní cíle, pracovní plán a administrativní požadavky tohoto tříletého projektu Lisabonské univerzity, do nějž jsou dále zapojeni zástupci z Německa, Irska, Švýcarska a dalších zemí. Základním kamenem projektu je tvorba několika dotazníků aplikovatelných v rámci celé EU, a to jak pro školy, tak pro žáky. Do pilotního ověřování budou na jaře zapojeny dvě školy a následného vyplňování se na podzim zúčastní dalších 12 základních a středních škol z různých regionů.

Září 2018 – prvotní výsledky ze sběru dat uskutečněného na 14 zapojených školách v České republice o tělesné výchově, sportu a pohybových aktivit včetně informací získaných na národní úrovni. EuPEO – intelektuální výstup 1: Dílčí zpráva

Leden 2019 - probíhá online sběr dat od žáků zapojených škol. Propagace projektu prostřednictvím newsletteru.

Training Sports Students as Mentors to Improve the Educational Attainment of Boys and Young Men (SSaMs)

Číslo projektu: 2017-1-UK01-KA203-036698
Zařazení projektu: Erasmus+, KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA203 – Strategic Partnerships for higher education
Trvání projektu: listopad 2017 – prosinec 2019
Koordinátor projektu: University of Gloucestershire, UK (hlavní řešitel)

Partneři projektu

 • Institute of Technology Carlow, Ireland 
 • Palacký University Olomouc, Czech Republic
 • University of Thessaly, Greece
 • Universidad de Murcia, Spain
 • CESIE, Italy

Popis projektu

V listopadu 2017 se Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená Fakultou tělesné kultury, zapojila do mezinárodního projektu Erasmus+ Training Sports Students as Mentors to Improve the Educational Attainment of Boys and Young Men (zkráceně SSaMs).

Cílem projektu je tvorba a implementace vzdělávacího programu/kurzu pro vysokoškolské studenty tělovýchovných a sportovních oborů, ve kterém by měli získat dovednosti pro práci s adolescenty (na ZŠ a SŠ), tak aby tito žáci neodcházeli předčasně (bez vzdělání) ze vzdělávacího systému.

Hlavním řešitelem je Spojené království (University of Gloucestershire) a kromě České republiky jsou dále zapojeni partneři z Itálie, Irska, Španělska a Řecka.

Řešitelský tým za Českou republiku tvoří Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D., Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D. a Mgr. Tomáš Vyhlídal.

Webové stránky projektu

Facebooková stránka projektu

Aktuality z projektu

Červen 2019: Vydání newsletteru.

Květen 2019: Setkání projektového týmu ve španělské Murcii. Hlavním bodem pracovního setkání byly zpětné vazby od studentů na pilotní kurz o mentoringu. Na základě zpětných vazeb byly vytvořeny revidované učební materiály.

Únor a březen 2019
: Pilotní ověření kurzu SSaMs na studentech FTK UP.

Listopad 2018: Dokončena tvorba a překlad výukových materiálů, které se budou pilotně testovat na studentech v první polovině roku 2019. Uskutečnilo se setkání projektu v Irsku.

Říjen 2018: spuštění české mutace webových stránek projektu.

Květen 2018: Ve dnech 21.–22. 5. se uskutečnilo druhé setkání projektového týmu, a to na půdě FTK UP v Olomouci. Během mítinku byly představeny výsledky šetření zaměřeného na zjištění povědomí o problematice předčasných odchodů ze jednotlivých členských států. Dále proběhla diskuse o přípravě vzdělávacích materiálů pro studenty sportovních oborů, kteří se budou v budoucnu věnovat mentoringu. Byly představeny další platformy (FB,…), na kterých budou zveřejňovány informace o projektu. Další setkání je naplánováno na listopad 2018 na půdě irského Institutu of Technology Carlow.

Březen 2018: Představeno logo a spuštěny webové stránky projektu. 

Leden a únor 2018: Bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na zjištění povědomí o problematice předčasných odchodů ze vzdělávání mezi studenty FTK UP a pracovníky na kinantropologických a tělovýchovných pracovištích v České republice.

Listopad 2017: Uskutečnila se dvoudenní odborná stáž v Gloucesteru (UK). Během první schůze se upřesnily role jednotlivých partnerských organizací a připravily se podklady pro vstupní šetření zaměřené na zjištění povědomí o problematice předčasných odchodů ze vzdělávání mezi studenty FTK UP a pracovníky na kinantropologických a tělovýchovných pracovištích v České republice. Setkání se zúčastnil kompletní český tým ve složení Ladislav Baloun, Jana Sklenaříková a Tomáš Vyhlídal.