Povinně zveřejňované informace o projektech

Children's Access to Play in Schools (CAPS)

Číslo projektu: 2017-1-UK01-KA201-036679
Zařazení projektu: Erasmus+, KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA201 - Strategic Partnerships for school education
Trvání projektu: září 2017 – srpen 2020

Partneři projektu

  • University of Gloucestershire, UK
  • Gedania 1922 Association, Poland
  • GeSoB, Austria
  • Palacký University Olomouc, Czech Republic
  • Rogers Foundation, Hungary
  • TANDEM n. o., Slovakia

Popis projektu

V září 2017 se Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená Fakultou tělesné kultury, zapojila do tříletého mezinárodního projektu Erasmus+ – Children's Access to Play in Schools (CAPS).

CAPS je zaměřen na oblast podpory získávání klíčových kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě učitelů a vychovatelů na 1. stupni ZŠ. Cílem projektu je šíření myšlenky playwork do školního prostředí a uznání významu hry v životě dětí. Prostředkem k naplnění tohoto cíle bude využit transfer znalostí a zkušeností z Velké Británie, kde má teorie playwork své zakotvení, do dalších evropských zemí. Plánované vzdělávací kurzy budou zaměřené na kompetence podporující svobodně zvolenou hru, podporu kreativity, soběstačnosti i zodpovědnosti dětí při hře. Jedním z předpokládaných výstupů je vytvoření kritérií pro definování školy, která je přátelská dětské hře. Snahou bude posílení možností škol poskytovat dětem pestré příležitosti ke hře, a tím podpořit pozitivní klima a atmosféru ve školách.

CAPS přímo navazuje na mezinárodní projekt Volunteers in Play – Employment Routes, ve kterém byla Univerzita Palackého v Olomouci zapojená v období 2013–2015.

Hlavním řešitelem je Velká Británie (University of Gloucestershire) a kromě České republiky jsou dále zapojeni partneři z Maďarska, Polska, Rakouska a Slovenska.

Řešitelský tým za Českou republiku tvoří PhDr. Iva Klimešová, Ph.D. a PhDr. Jana Hoffmannová, Ph.D. z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Aktuality z projektu

Únor 2018: Uskutečnila se dvoudenní odborná stáž v Cheltenhamu (UK) a zasedání mezinárodního konsorcia partnerů projektu CAPS. Odborné stáže se kromě řešitelek projektu zúčastnili 3 členové advisory group (Vymětal, Chalupová Hlávková a Šebek), kteří se budou přímo podílet na aplikaci adaptovaného programu do praxe. Skupina odborníků navštívila 4 základní školy, ve kterých již několik let projekt probíhá, dále byly navštíveny komunitní adventure playgound a Scrapstore. Velmi podnětné byly rozhovory s řediteli a učiteli škol zapojených do programu. Jako hlavní benefity programu ředitelé a učitelé uváděli zlepšení chování žáků a jejich školního prospěchu. Třetím – méně předpokládaným – benefitem bylo zlepšení vztahů mezi učiteli. Výsledkem několikaleté aplikace programu jsou tedy spokojenější žáci, učitelé, rodiče a v neposlední řadě i ředitelé škol. Následné jednodenní zasedání konsorcia pomohlo ujasnit další potřebné kroky k transferu anglického programu do dalších evropských zemí.

Leden 2018: Byla dohodnuta spolupráce se Základní školou Svatoplukova 11 v Olomouci, kde proběhne pilotní ověření adaptovaného programu CAPS do českého prostředí.

Prosinec 2017: Proběhlo první virtuální setkání partnerů projektu CAPS, které bylo zaměřené na plnění stanovených cílů a přípravu odborné stáže ve Spojeném království, které se uskuteční v únoru 2018.

Listopad 2017: Uskutečnilo se první osobní setkání partnerů projektu a bylo založeno mezinárodní konsorcium, Univerzita Palackého je zastoupena Ivou Klimešovou a Janou Hoffmannovou. Během třídenního pracovního setkání v Sankt Pöltenu v Rakousku byly ujasněny cíle a úkoly pro jednotlivé partnery. Rovněž byly zodpovězeny všechny otázky věnované časovému harmonogramu a detailní dokumentaci jednotlivých úkolů. Následně byla založena česká advisory group, která se bude vyjadřovat k odborné části projektu. Do této skupiny byli zařazeni odborníci z praxe Mgr. Jiří Vymětal (ředitel ZŠ) a Mgr. Jana Chalupová Hlávková (učitelka ZŠ), odborníci z pedagogiky doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D. a Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D. a expert na volný čas a hru Mgr. Luděk Šebek, Ph.D.