Letní semestr 2020/2021: info pro studenty a zaměstnance FTK

Wednesday 10 February 2021, 12:00 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Informace o prázdninové blokové výuce

Vážené studentky a studenti,
tak jak jsme avizovali již začátkem prosince 2020, v termínu 12. - 23. 7. 2021 proběhne bloková výuka praktických pohybových předmětů a to následujícím způsobem:

 • Bloková praktická výuka bude probíhat podle Rozvrhu praktické blokové výuky. Nezbytnou součástí rozvrhu je také Jmenný seznam jednotlivých skupin pro každý praktický předmět (dostupný pro přihlášení pomocí osobního univerzitního účtu) tak, aby byly dodržena všechna platná protiepidemiologická opatření.
 • V rámci blokové praktické výuky budou platit všechna v té době aktuálně platná bezpečnostní opatření a hygienická pravidla.
 • Možnost ubytovat se na kolejích v tomto termínu je předjednána.

S přáním všeho dobrého
za vedení FTK UP
Michal Šafář


Informace ke SZZ a obhajobám závěrečných prací v LS 2020/2021 v termínu srpen–září

 • SZZ i obhajoby ZP proběhnou dle vypsaných termínů v období 23. 8. 2021 – 10. 9. 2021.

 • Termín odevzdání písemné přihlášky na SZZ na oddělení pro studium je do 20. 6. 2021.

 • Termín odevzdání ZP a jejich zavěšení do STAGu je 30. 6. 2021.

 • Start zápisu pro studenty je jednotně stanoven na 23. 7. 2021 v 8:00 hodin.

 • Poslední termín zápisu studentů na termíny je 10. 8. 2021 ve 12:00 hodin a poslední termín odepsání zápisu 9. 8. 2021 ve 12:00 hodin.

 • Při hlášení na konkrétní termíny je nutné se řídit schváleným harmonogramem AR 2020/2021. Pokud nemáte vyřízené a včas odevzdané veškeré náležitosti, studijní povinnosti apod. není možné se přihlašovat na termíny v daném období!

 • Na obhajoby závěrečných prací (ZP) se hlaste pouze podle studijního oboru, který studujete. Např. studenti rekreologie se na obhajoby hlásí na termíny, které vypisují předsedové komisí pro rekreologii.

 • Na jednu SZZ je možné se v daném termínu 23. 8. 2021 – 10. 9. 2021 hlásit pouze jednou. Pokud jsou volná místa na termínech nehlaste se v roli náhradníka, na již obsazené jiné termíny! Rozšíření počtu míst v těchto případech nebude realizováno.

 • V navazujícím magisterském studiu jsou zveřejněny okruhy SZZ nových studijních programů i původních studijních oborů. Při výběru příslušných okruhů SZZ sledujte přesné názvy svých studijních programů i Vaši dobu nástupu na studium! Zkratky předmětů SZZ jsou nezměněné.

 • SZZ i obhajoby ZP budou realizovány individuálně bez společného představení i závěrečného kolektivního vyhodnocení studentů.

 • Zkoušení na SZZ v podzimních termínech 2021 proběhnou bez písemné přípravy studenta. 

 • Student odevzdává na oddělení pro studium minimálně dva výtisky závěrečné práce, z toho minimálně jeden je v pevné vazbě. Výtisk v pevné vazbě bude ponechán na FTK UP, ostatní výtisky si vezme student zpět, případně předá vedoucímu práce apod. Datum zavěšení závěrečné práce do STAGu 30. 6. 2021 je nepřekročitelné

 • Obhajoba ZP proběhne před komisí standardním způsobem. Na začátku obhajoby ZP student krátce představí zkušební komisi hlavní cíle, výsledky a závěry práce (cca do 8 minut). Druhým krokem je seznámení komise s posudky ZP. Následuje reakce studenta na otázky a připomínky z posudků. Poslední částí obhajoby ZP je volná diskuse studenta se členy komise.

 • Oznamte svému vedoucímu práce termín a místo Vaší obhajoby ZP.

 • Studenti fyzioterapie obdrží ještě upřesňující informace o průběhu SZZ a obhajob ZP od jejich mateřské katedry.

 • Studenti dodržují aktuální a platná epidemiologická nařízení a omezení a přinesou si na každý termín jedno z následujících potvrzení:

  • že absolvovali očkování a jsou 22 dnů po první dávce

  • že prodělali Covid-19 a jdou do 180 dnů po prvním pozitivním testu

  • o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny, nebo PCR testu ne starší než 7 dní (vždy stačí kopie potvrzení).

Dále připomínáme, že všechny podmínky, které je nutné splnit pro přihlášení se na SZZ a obhajobu ZP, jsou uvedeny na stránkách věnující se dokončení studia na FTK.

Pro ZP na FTK platí vnitřní norma Bakalářské a diplomové práce na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kterou po přihlášení najdete na UPshare.


Informace k výuce v LS 2020/2021

Vážené studentky a studenti,

pevně věřím, že jste Vánoční svátky prožili v klidu a pohodě a do nového roku jste vstoupili plní sil a s odhodláním pokořit zkouškové období i letní semestr :-). Bohužel, epidemická situace v ČR překonala i naše pesimistické předvánoční odhady a jsme tak nuceni upravit plánované nastavení výuky pro první polovinu roku 2021.

1. Prezenční studium v programech TV a sport (tj. všechny obory a programy s výjimkou Fyzioterapie).

Výuka v teoretických předmětech bude probíhat v letním semestru distančním způsobem. Ve STAGU je nasazen standardní rozvrh (tj. přednášky a semináře), kde bude probíhat synchronní on-line výuka (videokonference v MS TEAMS). Rozsah on-line výuky a další podmínky pro splnění distanční výuky jsou v kompetenci garantů předmětů a budete o nich informování prostřednictvím standardních komunikačních kanálů (fakultní e-mail, MS Teams). Výuka všech ročníků v teoretických předmětech bude ukončena do 30. 4. 2021. 

Výuka v praktických předmětech bude probíhat kontaktním způsobem podle rozvrhu ve STAGu, v malých skupinách – jakmile to umožní epidemická opatření. Než bude kontaktní výuka možná, bude i v praktických předmětech (tam kde to dává smysl) probíhat distanční a on-line výuka. 

Výuka praktických předmětů v posledním roce studia bude uzavřena 30. 4. (s možnými výjimkami). Ostatní ročníky budou pokračovat ve výuce praktických předmětů podle pravidelného rozvrhu do 14. 5. Poté bezprostředně naváže (17. - 28. 5.) bloková výuka praktických předmětů letního semestru a následně po pauze pro SZZ a sportovní kurzy v termínu 12. – 23. 7. bloková výuka praktických předmětů zimního semestru. 

2. Kombinované studium  

Studentům je umožněno od začátku ledna zapsání předmětů letního semestru. Od termínu 29. 1. bude ve víkendových blocích nasazena on-line výuka teoretických předmětů tak, abychom optimálně do konce března měli on-line výuku těchto předmětů za letní semestr uzavřenou.  

Poté, jakmile nám to epidemická situace umožní bude ve víkendových blocích postupně nasazena praktická kontaktní výuka ze zimního semestru a poté plynule naváže praktická kontaktní výuka předmětů letního semestru. Rozvrh bude postupně zveřejněn na obvyklém odkazu http://ftkrozvrh.upol.cz/ 

3. Společné rozvrhové akce

Termíny zimních kurzů pro BC studiu se ruší. Studenti posledního roku studia (kteří kurz dosud neabsolvovali) budou řešeni individuálně.

Zimní kurzy pro studenty Mgr. proběhnou v omezeném rozsahu (pokud to epidemické podmínky umožní).  

4. Prezenční studium v oboru Fyzioterapie

V organizaci studia Fyzioterapie nedochází pro zkouškové období k žádným změnám, vše probíhá dál podle stanovených pravidel.  

Pokud epidemická opatření neumožní realizovat zimní kurz 1. ročníku do začátku LS, tj. nejpozději v týdnu 11. – 15. 2., tak bude kurz zrušen, studentům kredity uznány a v příštím roce umožněna dobrovolná účast. 

Letní semestr AR 2020/21 bude probíhat podle stejných pravidel (v závislosti na platnosti epidemických opatření) jako v zimním semestru. 

 

S přáním pevného zdraví, za vedení FTK UP
Michal Šafář  


Pro studenty

Vážené studentky a studenti,

s neúprosně se blížícím začátkem zimního semestru Akademického roku 2020/21 máme pro Vás základní sumu informací.

Jsme si vědomi, že Vás i nás čeká obtížné a těžko předvídatelné období. Všechny kroky, které činíme, jsou vedeny maximální snahou udržet chod fakulty a zůstat s Vámi v maximálně možném kontaktu.

Věříme, že stejně jako ve všech minulých komplikovaných obdobích se na Vás budeme moci spolehnout, a že společným úsilím COVIDový rok zvládneme na vrcholovou jedničku ;-)

S přáním klidných dnů Michal Šafář

Prosíme studenty i akademické pracovníky, aby se seznámili s uvedeným dokumentem, který zpřesňuje postupy a pravidla pro realizaci on-line vzdělávání v rámci studijních programů v prezenční či kombinované formě studia na Univerzitě Palackého v Olomouci: Realizace on-line vdělávání na UP.

1. Výuka v prezenčním studiu u všech oborů a programů FTK UP

 • Pokyny k průběhu LS 2020/2021 jsou uvedeny v informaci výše.
 • Od 29. 9. (začátek výuky podle pravidelného rozvrhu) probíhá veškerá teoretická výuka distančně.
 • Studijní obor Fyzioterapie se řídí aktuálně nasazeným rozvrhem ve STAGu. Veškerá výuka probíhá kontaktní formou, v rouškách, za dodržení zvýšených hygienických pravidel a pokynů garanta studijního programu.

2. Státní závěrečné zkoušky

V letošním Akademickém roce nebudou realizovány původně plánované mimořádné zimní termíny Státních závěrečných zkoušek (leden, únor), a to včetně obhajob závěrečných prací. Státní závěrečné zkoušky se uskuteční ve standardním letním termínu (květen, červen).

3. COVIDové desatero pro zimní semestr

 1. Prosíme, důsledně respektujte zákaz vstupu do výuky a prostor FTK UP v případě jakýchkoliv projevů virového infekčního onemocnění, kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19. 
 2. V případě kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19 bezprostředně informujte děkana FTK UP (michal.safar@upol.cz, +420585636009).
 3. V budovách FTK UP se prosím pohybujte s nasazenou rouškou a nainstalovanou aplikací eRouška 2.0 
 4. Dbejte ve vyšší míře na hygienu rukou. Při vstupu do budov FTK a stejně při odchodu z nich použijte dezinfekce (jsou připraveny na každém patře)
 5. Veškeré záležitosti se studijním oddělením řešte elektronicky. Pokud je nutný osobní kontakt, vždy po elektronicky potvrzené domluvě (a v roušce).
 6. Stejné pravidlo platí, pokud byste potřebovali komunikovat s pracovnicemi ekonomického nebo personálního oddělení.
 7. Vaším nejdůvěrnějším přítelem zůstává oficiální univerzitní e-mail – je to klíč k srdcím Vašich vyučujících. Na komunikaci z jiných adres prosím nespoléhejte.
 8. Využijte času do zahájení distanční výuky a seznamte se prosím s MS Teams (https://portal.upol.cz/Bude maximální snaha vést on-line výuku na FTK UP v tomto systému.
 9. V případě jakýchkoliv komunikačních šumů a nedorozumění dodržujte pravidlo „fakultní triády“: vyučující či garant předmětu, vedoucí garantující katedry (poznáte podle zkratky předmětu před lomítkem), proděkan pro studium (případně děkan).
 10. I přes všechna ta nepříjemná omezení, příkazy, pravidla a roušky – pokud nás potkáte, tak se na nás prosím usmívejte. Protože s úsměvem jde všechno lépe a společně to zvládneme :-)

Pro zaměstnance

Vážené kolegyně a kolegové,

s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace a z ní vyplývajících rizik pro fungování FTK jsme se rozhodli přijmout následující preventivní opatření.

Jsme si vědomi, že změny proti standardnímu režimu fungování jsou poměrně výrazné, a že mnohé uvedené informace si zaslouží detailnější výklad či podrobnější vysvětlení způsobu realizace. Považujte to prosím za základní informaci, která bude dále doplňována a specifikována. V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na vedoucí svých pracovišť.

S přáním klidných dnů Michal Šafář

Prosíme studenty i akademické pracovníky, aby se seznámili s uvedeným dokumentem, který zpřesňuje postupy a pravidla pro realizaci on-line vzdělávání v rámci studijních programů v prezenční či kombinované formě studia na Univerzitě Palackého v Olomouci: Realizace on-line vdělávání na UP.

1. Výuka v prezenčním studiu u všech oborů a programů s výjimkou fyzioterapie

Výuka v teoretických předmětech bude probíhat v letním semestru distančním způsobem. Ve STAGU bude nasazen standardní rozvrh (tj. přednášky a semináře), kde může probíhat synchronní on-line výuka (videokonference v MS TEAMS). Rozsah on-line výuky a další podmínky pro splnění distanční výuky jsou v kompetenci garantů předmětů. Výuka všech ročníků v teoretických předmětech bude ukončena do 30. 4. 2021. 

Výuka v praktických předmětech bude probíhat kontaktním způsobem v malých skupinách – jakmile to umožní epidemická opatření. Než bude kontaktní výuka možná, doporučujeme využít i v praktických předmětech (tam kde to dává smysl) distanční a on-line výuku. 

Výuka praktických předmětů v posledním roce studia bude uzavřena 30. 4. (s možnými výjimkami). Ostatní ročníky budou pokračovat ve výuce praktických předmětů podle pravidelného rozvrhu do 14. 5. Poté bezprostředně naváže (17. - 28. 5.) bloková výuka praktických předmětů letního semestru a následně po pauze pro SZZ a sportovní kurzy v termínu 12. – 23. 7. bloková výuka praktických předmětů zimního semestru. 

2. Výuka u studentů kombinovaného studia

Studentům je umožněno od začátku ledna zapsání předmětů letního semestru. Od termínu 29. 1. bude ve víkendových blocích nasazena on-line výuka teoretických předmětů tak, abychom optimálně do konce března měli on-line výuku těchto předmětů za letní semestr uzavřenou.  

Poté, jakmile nám to epidemická situace umožní, bude ve víkendových blocích postupně nasazena praktická kontaktní výuka ze zimního semestru a poté plynule naváže praktická kontaktní výuka předmětů letního semestru. Rozvrh bude postupně zveřejněn na obvyklém odkazu http://ftkrozvrh.upol.cz/ 

3. Společné rozvrhové akce

Termíny zimních kurzů pro BC studiu se ruší. Studenti závěrečných ročníků (kteří kurz dosud neabsolvovali) budou řešeni individuálně. 

Zimní kurzy pro studenty Mgr. proběhnou v omezeném rozsahu (pokud to epidemické podmínky umožní).  

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v období 17. 5. – 30. 6. (Detailní časový harmonogram připraví proděkan Svozil v Kolegiu garantů studijních programů). 

Pro letní sportovní kurzy bude vyhrazeno časové období 31. 5. – 2. 7.  

O termínech a formě přijímacích zkoušek se rozhodne dle situace, do 1. 3. 2021. 

4. Výuka v prezenčním studiu u programu fyzioterapie

V organizaci studia Fyzioterapie nedochází pro zkouškové období k žádným změnám, vše probíhá dál podle stanovených pravidel.  

Pokud epidemická opatření neumožní realizovat zimní kurz 1. ročníku do začátku LS, tj. nejpozději v týdnu 11. – 15. 2., tak bude kurz zrušen, studentům kredity uznány a v příštím roce umožněna dobrovolná účast. 

Letní semestr AR 2020/21 bude probíhat podle stejných pravidel (v závislosti na platnosti epidemických opatření) jako v zimním semestru. 

5. Další informace

I za současných omezení, tj. ve stupni č. 5 je umožněno kontaktní zkoušení (do 10 osob). S ohledem na vážnost epidemické situace doporučujeme kontaktní zkoušení využívat pouze v nezbytně nutných případechRozhodnutí o formě zkoušení je v kompetenci garanta předmětu. 

Stále také doporučujeme – pokud je to možné – využívat práce z domova.  

Provoz budov zůstává v nastaveném režimu (viz informace výše).

6. Režim FTK 

 • Zákaz vstupu do výuky a prostor FTK UP v případě jakýchkoliv projevů virového infekčního onemocnění, kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19. 
 • V případě kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19 zaměstnanec bezprostředně informuje (telefonicky, e-mailem) svého nadřízeného zaměstnance a děkana FTK UP.
 • V případě potřeby budou testy na Covid-19 zaměstnancům FTK hrazeny.
 • Pohyb ve vnitřních sdílených prostorech FTK UP s nasazenou rouškou
 • Minimalizovat osobní kontakt se studijním oddělením (přednostně elektronicky, osobní pouze domluvě).  
 • Minimalizovat osobní kontakt se zaměstnanci personálního a ekonomického oddělení (přednostně elektronicky, osobní pouze po domluvě).
 • V každém výukovém patře bude k dispozici desinfekce. 
 • Na vrátnicích budou v případě potřeby k dispozici bezkontaktní teploměry.
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)