Dokončení studia

Závěrečné práce na FTK

Obecné informace o požadavcích pro vypracování závěrečných prací.

Jak napsat závěrečnou práci

Podmínky způsobu realizace a zadávání tématu bakalářských a diplomových prací, jejich způsobu odevzdání i evidenci údajů včetně obhajob a způsobu jejich zveřejňování na FTK UP se řídí Studijním a zkušebním řádem UP (A-10/2011-UZ05), vnitřní normou Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění (R-B-17/08-ÚZ01) a vnitřní normou FTK-B-22/04-ÚZ01 – Bakalářské a diplomové práce na FTK UP. Součástí fakultní normy jsou i následující přílohy:

Je také důležité vědět, že psaní závěrečné práce na FTK se řídí Manuálem pro úpravu závěrečných prací na FTK UP a pro naplnění požadavků na formální úpravu práce je pro studenty povinné využití Šablony závěrečné práce na FTK UP. Uvedené dokumenty jsou k dispozici ke stažení níže. Dále je důležité vědět, že každý výzkum, který zahrnuje lidské účastníky, musí být schválen Etickou komisí.

Materiály ke stažení

Vypsaná témata závěrečných prací

Témata závěrečných prací najdete vypsána v následujícím dokumentu v excelovském formátu. Dokument má dva listy podle druhu závěrečné práce a pro lepší orientaci je v dokumentu zapnuta funkce filtrování. Vypsaná témata si tak můžete vyfiltrovat podle pracoviště nebo příjmení vyučujícího.

Témata závěrečných prací (.xlsx)

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Co je nezbytné udělat k úspěšnému přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce.

 • mít zapsané semináře k bakalářské/diplomové práci 1, 2 a 3,
 • mít zapsaný předmět FTK/SZKOS,
 • mít zapsaný předmět FTK/OBHBP resp. FTK/OBHDP,
 • mít zapsané všechny státnicové předměty (viz studijní plány příslušného studijního programu uvedeného v IS STAG nebo "Zelené knize"),
 • ke státnicím musí být uzavřené všechny předměty,
 • pokud chcete jít ke státnicím či obhajobě u sdruženého studia, musí být uzavřeny všechny předměty v obou programech,
 • mít splněných 180 kreditů za bakalářské studium a 120 kreditů za navazující magisterské studium,
 • podat elektronicky přihlášku ke SSZ a obhajobě závěrečné práce (aktuálně platný odkaz je vždy zveřejněn v aktualitách na webu studentů FTK UP),
 • zavěsit závěrečnou práci do IS STAG:
  • do IS STAG zapsat název závěrečné práce, její anglický název a nahrát závěrečnou práci ve formátu PDF (STAG – Moje studium – kvalifikační práce – doplnit údaje),
  • pro potřeby samotné obhajoby záverečné práce prosíme všechny studenty o donesení 1 výtisku závěrečné práce (klidně i v kroužkové vazbě) na termín její obhajoby (tento výtisk si pak student ponechá),
  • pokyny pro zpracování závěrečné práce jsou popsány výše.

Termíny pro závazné přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a zavěšení závěrečné práce do IS STAG jsou vždy uvedeny v příslušném oddílu Harmonogramu akademického roku.

Státní závěrečná zkouška – bakalářské studium

Absolvování státní závěrečné zkoušky je posledním nezbytným krokem k úspěšnému zakončení studia a získání vysokoškolského vzdělání. Předpokladem k přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je úspěšné splnění všech zapsaných studijních předmětů. Zkouška před komisí pak v závislosti na studovaném oboru sestává z několika částí, jednou z nich je vždy obhajoba bakalářské práce. Po úspěšném složení zkoušky student získává titul Bc. – bakalář.

Důležité kroky před SZZ

Státní závěrečná zkouška je řízena Studijním a zkušebním řádem UP v Olomouci. Před samotnou zkouškou je důležité zjistit si, z jakých konkrétních částí se skládá a jaký je jejich obsah a rozsah. Tím získáte možnost se připravit. Dalším krokem je podat elektronickou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce a neméně důležité je i nahrát bakalářskou práci do STAGu. Termíny pro vykonání těchto kroků jsou součástí harmonogramu akademického roku. Pak už kromě poctivé přípravy je důležité si pohlídat termín samotné zkoušky, kdy se vše řeší pomocí STAGu.

Obsah a rozsah

Níže uvádíme obsah a rozsah SZZ pro studenty studujících ve studijních programech dle nových akreditací. Obsah a rozsah SZZ uskutečňovaných dle starších verzí akreditací je dostupný na samostatné webové stránce. Jednotlivé studijní obory a programy jsou řazeny v abecedním pořadí. V případě nejasností se obracejte na Vaší studijní referentku.

Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Fyzioterapie (zahájení studia v AR 2019/2020 a později)

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rekreologie – pedagogika volného času

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova pro vzdělávání (maior)

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Trenérství a sport – pedagogika volného času

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rozpis SZZ

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce probíhá již výhradně elektronicky přes příslušný formulář zveřejňovaný vždy společně s pokyny ke státní závěrečné zkoušce. Ve STAGu si zkontrolujte zapsání příslušného předmětu státní závěrečné zkoušky, ve kterém následně si následně a přihlásíte i na konkrétní termín zkoušky. Níže prezentujeme složení jednotlivých komisí u státní závěrečné zkoušky.

Státní závěrečná zkouška – navazující magisterské studium

Stejně jako v případě bakalářského studia i navazující magisterské studium zakončuje student po splnění všech svých studijních povinností absolvováním státní závěrečné zkoušky. Ta se opět skládá před komisí a jednou z jejích částí je obhajoba diplomové práce. Po úspěšném složení zkoušky student získává titul Mgr. – magistr.

Důležité kroky před SZZ

Státní závěrečná zkouška se řídí Studijním a zkušebním řádem UP v Olomouci. Před samotnou zkouškou je důležité zjistit si, z jakých konkrétních částí se skládá a jaký je jejich obsah a rozsah. Tím získáte možnost se připravit. Dalším krokem je podat elektronickou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce a neméně důležité je i nahrát diplomovou práci do STAGu. Termíny pro vykonání těchto kroků jsou součástí harmonogramu akademického roku. Pak už kromě poctivé přípravy je důležité si pohlídat termín samotné zkoušky, kdy se vše řeší pomocí STAGu.

Obsah a rozsah

Níže uvádíme obsah a rozsah SZZ pro studenty studujících ve studijních programech dle nových akreditací. Obsah a rozsah SZZ uskutečňovaných dle starších verzí akreditací je dostupný na samostatné webové stránce. Jednotlivé studijní obory a programy jsou řazeny v abecedním pořadí. V případě nejasností se obracejte na Vaší studijní referentku.

Aplikovaná fyzioterapie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova a sport – rekreologie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Trenérství a management sportu

Metodické doporučení pro studenty oboru Trenérství a management sportu

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ maior

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Učitelství TV pro 2. st. ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Physical Activity and Active Living

The state exam consists of:

Rozpis SZZ

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce probíhá již výhradně elektronicky přes příslušný formulář zveřejňovaný vždy společně s pokyny ke státní závěrečné zkoušce. Ve STAGu si zkontrolujte zapsání příslušného předmětu státní závěrečné zkoušky, ve kterém následně si následně a přihlásíte i na konkrétní termín zkoušky. Níže prezentujeme složení jednotlivých komisí u státní závěrečné zkoušky.

Promoce

Tradiční akademický ceremoniál, při kterém je absolventům studijních programů předán diplom stvrzující úspěšné dokončení studia a právo používat akademický titul. Absolventi se při promoci loučí se studiem a slibují využívat nabytých znalostí a dovedností pro dobro společnosti. Promoce je akt slavnostní, vhodný je tedy společenský oděv. Zároveň jde o veřejnou událost a mohou se jí zúčastnit rodiče a příbuzní či známí absolventa.Rozpis

Bakalářské studium

Středa 26. června 2024

09:00 hod. Rekreologie – pedagogika volného času
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku
10:30 hod. Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva
Trenérství a sport – pedagogika volného času

Čtvrtek 27. června 2024

09:00 hod. Fyzioterapie
Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ
10:30 hod. Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi
Tělesná výchova pro vzdělávání – major
sdružené studium v kombinaci s:
- Biologie pro vzdělávání (PřF)
- Španělská filologie (FF)
12:00 hod. Tělesná výchova pro vzdělávání – major
sdružené studium s jinými než výše uvedenými kombinacemi

Jmenný seznam promovaných

Magisterské studium

Pondělí 24. června 2024

09:00 hod. Aplikovaná fyzioterapie
10:30 hod. Učitelství TV pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – maior
Trenérství a management sportu
12:00 hod. Učitelství TV pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi
Učitelství TV pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva
13:30 hod. Tělesná výchova a sport – Rekreologie
Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku

Jmenný seznam promovaných


Organizační informace

Místo konání | Bakalářské studium

Fakulta tělesné kultury | budova NA | aula NA 4.20 (třída Míru 117, Olomouc)
Absolventi se dostaví 30 minut před zahájením promoce na nístnost NA 3.20.
Parkování je možné v rámci Kampusu Neředín FTK UP, případně na parkovištu u městského hřbitova.

Místo konání | Navazující magisterské studium

sál Arcibiskupského paláce (Wurmova 9, Olomouc)
Absolventi se dostaví 30 minut před zahájením promoce do Trůnního sálu.
Parkování je možné v nedalekém parkovacím domě v ulici Koželužská 29, Olomouc.

 

Informace

Absolventi se na místo konání promocí dostaví 30 minut před zahájením promoce, kde jim budou dány pokyny k průběhu slavnostního promočního aktu.

Studenti, kteří si již vyzvedli diplom, nebo jim byl zaslán (včetně složky), jej dodají nejpozději 30 minut před zahájením promočního aktu.

Za výdaje související s promocemi se vybírá poplatek ve výši 500 Kč se splatností do 16. 6. 2024.

Číslo účtu 19-1096330227
Kód banky 0100
Variabilní symbol 0099519401
Specifický symbol Vaše studentské číslo (bez písmena "T")

V případě, že se promoce nezúčastníte, ale jste na ni přihlášeni, prosíme z organizačních důvodů o včasné sdělení, a to nejpozději do 20. 6. 2024 na studijní oddělení.

Fotografie z promocí

Kompletní sadu fotek z proběhlých promocí najdete ve fotogalerii fakultní fotografky Adély Vymazalové (heslo pro přístup: promoce24). Fotogalerie bude během léta 2024 znepřístupněna, takže stahujte, dokud můžete ;-)


Zůstaňte s námi v kontaktu

Zaregistrujte se do Klubu Absolventů UP a dostávejte od nás pravidelné informace o dění na vaší alma mater. Budeme vás zvát na nejrůznější odborné, společenské, kulturní i sportovní akce fakulty i univerzity. Navíc díky Kartě absolventa můžete využít řady slev a výhod, které jsme pro vás domluvili u partnerů.

Stačí se registrovat v tomto formuláři a přiložit fotku (případně můžete použít fotku z ISIC).

Po vyplnění formuláře vám přijde e-mailem výzva k nastavení hesla, a až bude vaše karta připravena k vyzvednutí na UPoint, dáme vám vědět. Tak jednoduché to je!

Přejeme vám hodně štěstí v dalším působení.  

Zůstaňte UP!

Vaše Fakulta tělesné kultury a Univerzita Palackého v Olomouci

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)