Oddělení pro studium

Kontakty a úřední hodiny

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc

RNDr. Svatopluk Horák
vedoucí oddělení pro studium, garant a metodik pro STAG
T: +420 585 636 010
E: svatopluk.horak@upol.cz
místnost: NA 325

 • správce databáze STAG
 • akreditační řízení
 • přijímací řízení
 • státní zkoušky
 • druhopisy diplomů
 • uznání zahraničního vzdělání
 • posudková činnost

Mgr. Olga Halásová
studijní referentka
T: +420 585 636 013
E: olga.halasova@upol.cz
místnost: NA 328

 • přijímací řízení
 • stipendia
 • ubytování studentů (koleje)
 • studijní obory: Fyzioterapie, Ochrana obyvatelstva, Rekreologie (prezenční forma studia)

Mgr. Lenka Hrabalová
studijní referentka
T: +420 585 636 102
E: lenka.hrabalova@upol.cz
místnost: NA 328

 • přijímací řízení
 • studijní obory: Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, Rekreologie (kombinovaná forma studia), Trenérství a management sportu, Trenérství a sport

Milena Dostálová
studijní referentka
T: +420 585 636 012
E: milena.dostalova@upol.cz
místnost: NA 327

 • studijní obory: Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova v kombinaci s druhým aprobačním předmětem

Mgr. Jiří Novotný
rozvrhář
T: +420 585 636 406
E: jiri.novotny@upol.cz
místnost: NB 219

Úřední hodiny

Pondělí 09:00–12:00
Úterý 09:00–12:00
Středa 09:00–12:00
Čtvrtek 09:00–12:00
Pátek 09:00–12:00

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád UP stanoví pravidla studia ve studijních programech akreditovaných na UP, práva a povinnosti studentů UP, včetně přezkumného řízení. Řád je závazný pro UP, její součásti, studenty, všechny akademické pracovníky a pracovníky zajišťující administrativu studia. 

Disciplinární řád

Disciplinární řád pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci upravuje pravidla projednávání disciplinárních přestupků studentů UP, ukládání sankcí a přezkoumání rozhodnutí v disciplinárním řízení. Řád také popisuje pravidla pro zřízení a fungování disciplinárních komisí.

Stipendia

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studentům následující stipendia:

 • prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky,
 • stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
 • stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost,
 • sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta (podle § 91, odst. 3. zákona o vysokých školách),
 • ubytovací stipendium pro studenty, kteří nemají trvalé bydliště v okrese Olomouc, nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P,
 • příspěvek na studium v zahraničí.

Stipendia jsou udělována studentům podle Stipendijního řádu UP.

Bližší informace naleznete na webových stránkách UP.

O možnostech přiznání stipendií se můžete informovat na oddělení pro studium u Mgr. Olgy Halásové.

Upozorňujeme, že žádosti o sportovní stipendia (dle čl. 7 bod 1 písm. b Stipendijního řádu UP) je možno podávat na oddělení pro studium (Mgr. Olga Halásová) za zimní semestr vždy do 30. 9. daného akademického roku a za letní semestr vždy do 31. 1. daného akademického roku. Pozdější poddání žádostí budou přiřazena k následujícímu semestru.

Kritéria pro udělení sportovního stipendia

Poplatky

Obecný právní režim poplatků spojených se studiem naleznete zejména v ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VŠ). Jedná se o uzavřený výčet poplatků, které je veřejná vysoká škola oprávněna a v některých případech povinna studentovi stanovit.

Aktuální informace týkající se výčtu a výše těchto poplatků naleznete na webových stránkách UP.

Rozvrhy kombinované formy studia

Studenti kombinované formy studia naleznou potřebné informace týkající se jejich rozvrhu a případně i změn na zvláštní stránce http://ftkrozvrh.upol.cz/.

Přímý odkaz je také umístěn v patičce stránky v sekci Rychlé odkazy.