Doktorské studium

Doktorský studijní program na FTK UP v Olomouci probíhá podle § 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Je zaměřen na vědecké bádání a výzkum nebo vývoj v oboru Kinantropologie. Podle zaměření jednotlivých uchazečů je uvedený obor členěn do specializací, které garantují děkanem jmenovaní školitelé. Přijímací řízení se řídí § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a dále vnitřními normami UP (Studijní a zkušební řád UP v Olomouci – část III.). Studium se řídí směrnicí děkana SD 1/2016 a obsah studia je určen individuálním studijním plánem, který na návrh školitele schvaluje oborová rada. Od akademického roku 2003/2004 probíhá i studium v anglickém jazyce.

Informace o platnosti akreditace doktorského studijního programu Kinantropologie je uveden na Úřední desce FTK UP.

Kontakty

prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
předseda oborové rady
T: +420 585 636 400
E: miroslav.janura@upol.cz
kancelář: NB 222

Helena Hanusová
referentka pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 016
E: helena.hanusova@upol.cz
kancelář: NB 312

Oborová rada doktorského studijního programu

Oborová rada je odborný, kontrolní a hodnotící orgán doktorského studijního programu. Rada zejména projednává návrhy témat disertačních prací a jejich změny, schvaluje individuální studijní plány a hodnotí jeho plnění, navrhuje školitele a členy komisí pro přijímací řízení, státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce. Členy oborové rady jmenuje děkan po schválení Vědeckou radou FTK UP.

Složení

Předseda: prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
Členové: prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.
  Mgr. František Chmelík, Ph.D.
  prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
  prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.
  prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
  doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.
  doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

Specializace

Školitelé

Školitel Specializace
doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D. Fyziologie pohybu člověka
doc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. Pohybová aktivita a životní styl
doc. Mgr. Aleš Gába, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Rekreologie
Mgr. Karel Hůlka, Ph.D. Didaktika sportu | sportovní trénink
Mgr. František Chmelík, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Biomechanika pohybu člověka
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Filosofická a sociokulturní kinantropologie
prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. Pohybová aktivita se zaměřením na specifické skupiny populace
Mgr. Michal Kudláček, Ph.D. Rekreologie
prof. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. Didaktika sportu | sportovní trénink
prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. Environmentální kinantropologie
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. Fyzioterapie v kinantropologii
doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. Motorika člověka | pohybové učení, řízení pohybu
doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. Funkční antropologie
doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D. Fyzioterapie v kinantropologii
prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
PhDr. David Smékal, Ph.D. Fyzioterapie v kinantropologii
doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Biomechanika pohybu člověka
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. Pohybová a sportovní edukace
doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. Psychologická kinantropologie
doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. Fyzioterapie v kinantropologii
doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. Pohybová a sportovní edukace

Struktura studia

Formuláře

Současní studenti DSP

Aktuální seznam studentů DSP Kinantropologie na Fakultě tělesné kultury.

Pozvánky na obhajoby disertačních prací

Motor proficiency of preschool children aged 5 to 7 related to age, gender, cognitive level and participation in organized physical activity

Jméno a příjmení studenta: Mgr. Ivana Djordjević
Školitelka: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Pracoviště: Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Termín konání obhajoby: 30. 8. 2022 ve 14:00 hodin | NB 3.16

 

Biomechanical Factors Contributing to the Volleyball Spikes Success Rate among Young Elite Volleyball Players

Jméno a příjmení studenta: Mgr. Javad Sarvestan
Školitel: doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
Pracoviště: Katedra přírodních věd v kinantropologii
Termín konání obhajoby DP: 31. 8. 2022 v 11:00 hodin | NB 3.16

 

Absolventi DSP

Seznam absolventů, kteří úspěšně dokončili studium oboru Kinantropologie na Fakultě tělesné kultury.

P.č.

Rok

Jméno a příjmení, titul

Školitel

Název disertační  práce

1.        

1996

Miroslav Janura, RNDr.

prof. Vaverka

Vývoj kinematografické vyšetřovací metody a její aplikace při výzkumu přechodové fáze skoku na lyžích

2.        

1996

Jiří Zháněl, RNDr.

prof. Měkota

Struktura motorických předpokladů studujících tělesné výchovy

3.        

1997

Michal Lehnert, PaedDr.

doc. Novosad

Pohybová aktivita, tělesná zdatnost a zdraví 15letých adolescentů

4.        

1997

Zbyněk Svozil, Mgr.

prof. Frömel

Kreativně orientované učební postupy v tělesné výchově

5.        

1998

Vlastimil Štekr, PaedDr.

doc. Kössl

Dějiny školní tělesné výchovy v Československu v letech 1918-1939

6.        

2000

Milan Kolář, Mgr.

prof. Hodaň

Filozofické a etické aspekty tělesné kultury

7.        

2000

Petr Kolisko, PaedDr.

prof. Hodaň

Vliv a využití pohybové aktivity a některých dalších nefarmakologických metod podpory zdraví v primární a sekundární prevenci rizikových faktorů ischemické choroby srdeční

8.        

2000

Radim Šlachta, Mgr.

doc. Stejskal

Sledování závislosti hodnot ukazatelů spektrální analýzy variability srdeční frekvence na věku vyšetřovaných osob

9.        

2000

Radim Jurča, Mgr.

doc. Stejskal

CHR-TEST jako metodika vyšetření výkonnosti kardiovaskulárního systému

10.    

2000

Martin Kalina, Mgr.

doc. Stejskal

Leptin v obezitě a pohybové aktivitě

11.    

2000

Martin Sigmund, Mgr.

prof. Riegerová

Morfologicko-funkční profil chlapců ve věku Infans I, II a Juvenis ve vztahu k intenzivní pohybové činnosti

13.    

2001

Igor Fojtík, Mgr.

prof. Hodaň

Habituální pohybové aktivity, koreláty tělocvičných aktivit a zdraví ostravských učňů

14.    

2001

Jiří Adamec, Mgr.

prof. Vaverka

Matematické modelování pohybů horních končetin

15.    

2001

Petra Murcková, Mgr.

prof. Vaverka

Analýza chůze u osob s hemiparézou po cévní mozkové příhodě

16.    

2001

Soňa Formánková, PaedDr.

prof. Frömel

Sportovní zájmy žáků základních škol (longitudinální výzkum)

17.    

2002

Jana Vašíčková, Mgr.

prof. Frömel

Individualizované vyučování ve školní tělesné výchově

18.    

2003

Dagmar Rodová,  Mgr.

prof. Vaverka

Hodnocení kosterního svalstva povrchovou elektromyografií

19.    

2003

Petra Kurková, Mgr.

prof. Válková

Fenomény integrace v životním průběhu vrcholových sportovců se sluchovým postižením

20.    

2003

Michal Šafář, Mgr.

prof. Válková

Komparace agresivity ve vybraných sportovních skupinách

21.    

2004

Tomáš Hrouda, Mgr.

prof. Válková

Fenomén sportu v životní dráze člověka s tělesným postižením

22.    

2004

Hana Klimtová, PaedDr.

prof. Frömel

Pohybová aktivita žáků sportovních tříd

23.    

2004

Zbyněk Janečka, PaedDr.

prof. Válková

Úvod do motorické kompetence jinak  zrakově disponovaných dětí a mládeže v období prepubescence a pubescence

24.    

2004

Petr Kutáč, Mgr.

prof. Riegerová

Somatická a kineziologická analýza u studentů tělesné výchovy před a po aplikaci specifického kompenzačního programu

25.    

2004

Iva Obrusníková, Mgr.

prof. Válková

Including Children with Disabilities in General Physical Education in the United States

26.    

2004

Marcela Bezdičková, Mgr.

prof. Riegerová

Hodnocení elektroforetické aktivity buněčných jader bukálního epitelu (metoda EMN)

 

 

 

 

 

27.    

2005

Aleš Jakubec, Mgr.

doc. Stejskal

Spektrální analýza variability srdeční frekvence v průběhu zotavení po dynamické práci

28.    

2005

Jana Pelclová, Mgr.

prof. Frömel

Tanec v současném systému školní tělesné výchovy

29.    

2005

Julie Čurdová, Mgr.

prof. Válková

Hodnocení sebevědomí dětí s dětskou mozkovou obrnou

30.    

2005

Josef Mitáš, Mgr.

prof. Frömel

Didaktické aspekty pedagogických praxí v profesní přípravě učitelů tělesné výchovy

31.    

2005

Dagmar Sigmundová, Mgr.

prof. Frömel

Semilongitudinální monitorování pohybové aktivity gymnaziálních studentů

32.    

2005

Jan Štěrba, Mgr.

prof. Hodaň

Fenomén sebepřesahování člověka v oblasti tělesné kultury

33.    

2005

Vítězslav Prukner, Mgr.

prof. Měkota

Analýza vstupních motorických a somatických  parametrů studentů tělesné výchovy, posouzení jejich vývoje a zhodnocení vztahů k výsledkům praktické části studia tělesné výchovy

34.    

2005

Eva Vlčková, Mgr.

doc. Stejskal

Fibrilace síní a spektrální analýza variability srdeční frekvence

35.    

2006

Tomáš Brychta, MUDr. et RNDr.

doc. Stejskal

Spektrální analýza variability srdeční frekvence u pacientů s diabetem 2. typu

36.    

2006

Petra Gaul Aláčová,  Mgr.

doc. Stejskal

Vliv pravidelné pohybové aktivity na variabilitu srdeční frekvence u pacientů s úzkostnými poruchami

37.    

2006

Marcela Míková. Mgr.

prof. Vaverka

Posturografie – význam   a   uplatnění   ve  výzkumu  a klinické praxi

38.    

2006

David Másilka, Mgr.

prof. Hodaň

Jevy ovlivňující život vybrané sociální skupiny (zakotvená teorie v kinantropologické praxi)

39.    

2006

Eva Zdařilová. Mgr.

prof. Opavský

Hodnocení autonomní reaktivity a ventilačních funkcí u vybraných diagnóz ve fyzioterapii

40.    

2007

Filip Neuls, Mgr.

prof. Frömel

Pohybová aktivita a inaktivita adolescentek ve věku 15–18 let

 

41.    

2007

František Chmelík, Mgr.

prof. Frömel

Inovace pedagogických praxí studentů učitelství tělesné výchovy

 

42.    

2007

Martin Černek, Mgr.

prof. Hodaň

Sokolství a občanská společnost (kvalitativní výzkum v kinantropologii)

 

43.    

2007

 

Michal Botek, PhDr.

doc. Stejskal

Sledování aktivity autonomního nervového systému metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence u sportovců

44.    

2007

David Smékal, Mgr.

prof. Opavský

Kineziologické aspekty vstávání ze sedu pro rehabilitační a fyzioterapeutickou praxi

45.    

2007

Esseid Gaddurr

doc. Stejskal

The Performance of Autonomic Nervous System in Swimmers during a Regular Training Programme

46.    

2007

Vít Urbánek, Mgr.

prof. Hodaň

Postmoderní společnost a sokolství

47.    

2007

Roman Cuberek, Mgr.

prof. Měkota

Stav a vývoj motorické výkonnosti kandidátů vysokoškolského studia tělovýchovného zaměření v letech 1991–2001

48.    

2007

Iva Dostálová, RNDr.

prof. Riegerová

Somatická charakteristika a analýza svalových funkcí dívek staršího školního věku se specificky zaměřenou pohybovou aktivitou

49.    

2008

Jana Vyskotová, Mgr.

prof. Vaverka

Test manipulačních funkcí s použitím stavebnice Ministav

50.    

2008

Daniela Chlíbková, Mgr.

doc. Mazal

Edukace učitelů a žáků základních škol v ochraně obyvatelstva

51.    

2008

Jana Grygarová, Mgr.

doc. Mazal

Evaluace obsahů a forem vzdělávání učitelů a žáků základních a středních škol v oblasti ochrany obyvatelstva

52.    

2008

Lenka Chytilová, Mgr.

prof. Frömel

Pohybová aktivita a inaktivita studentů středních odborných učilišť olomouckého regionu

53.    

2008

Jan Bělka, Mgr.

prof. Válková

Uplatnění absolventů z vybraných fakult studijního programu TV a sport v praxi

54.    

2008

Iva Machová,  Mgr.

prof. Válková

Vývoj podmínek sportovní přípravy vrcholových sportovců s tělesným postižením v atletice

55.    

2008

Lukáš Cipryan, Mgr.

doc. Stejskal

Srovnání využití spektrální analýzy variability srdeční frekvence v individuálních a kolektivních sportech

56.    

2008

Iva Klimešová, Mgr.

doc. Stejskal

Vztah mezi množstvím tuku v redukční dietě a vybranými metabolickými parametry

57.    

2008

Daniel Jandačka, Mgr.

prof. Vaverka

Optimalizace zátěže pro dosažení maximálního mechanického svalového výkonu

58.    

2008

David Zahradník, Mgr.

prof. Vaverka

Vypracování a ověření testu hodu na cíl a vztah mezi hmotností projektilu a délkou hodu

59.    

2008

Gustav Bago, PaedDr.

doc. Mazal

Vytvoření moderní multimediální učebnice sportovní gymnastiky a ověření efektivity jejího použití ve výuce

60.    

2008

Zdeněk Haník, PaedDr.

prof. Frömel

Diagnostika herního výkonu ve volejbale

61.    

2008

Radek Mlíka, Mgr.

prof. Janura

Dynamická analýza posturálních změn při modifikovaném vizuálním vstupu a aplikaci externího silového podnětu

62.    

2008

Zdeněk Svoboda, Mgr.

prof. Janura

Biomechanická analýza chůze s různými typy protetických chodidel u osob s transtibiální amputací

63.    

2009

Dana Bednářová, Mgr.

prof. Válková

Youth Orienteers´ Experience of Their Successful and Failed Performance (Gestalt Perspective) - Zkušenost dorosteneckých orientačních běžců s výkony v závodech (Gestalt přístup)

64.    

2009

Tereza Dvořáková, Mgr.

prof. Janura

Sledování vlivu vybraných parametrů kroku koně na chování balanční plochy hřbetu a na motorickou odpověď jezdce při hipoterapii

65.    

2009

Dagmar Kozáková, Mgr.

prof. Janura

Hodnocení posturální stability osob s amputací dolní končetiny v raném stádiu po vybavení protézou

66.    

2009

Dagmar Tomisová, Mgr.

prof. Opavský

Hodnocení efektu rehabilitace u pacientů v chronickém stádiu po cévní mozkové příhodě s postižením horní končetiny

67.    

2009

Tomáš Valenta, Mgr.

prof. Válková

Fenomén instruktorství v životní dráze člověka

68.    

2009

Petr Vlček, PhDr.

doc. Hendl

Vliv školských reforem na tvorbu kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických

69.    

2010

Jiří Buben, Mgr.

doc. Tomajko

Výkon ve sportovní gymnastice z pohledu

funkční antropologie u výkonnostního stupně

nejmladších, mladších a starších žáků

70.    

2010

Zlatava Jakubšová, PaedDr.

prof. Vaverka

Komparace úrovně explozivní síly odrazu u různých skupin hráček volejbalu v závislosti na věku, herní úrovni a dalších faktorech

71.    

2010

Radim Uhlář, Mgr.

prof. Janura

Využití kinematické analýzy při optimalizaci letové fáze ve skoku na lyžích

72.    

2010

Miroslav Klugar, PhDr.

doc. Stejskal

Reakční a adaptační změny aktivity autonomního nervového systému v souvislosti s hyberbarickým prostředí

73.    

2010

Elisa Isabel Yanac Paredes, Mgr.

prof. Opavský

Hodnocení svalové aktivity v lumbopelvifemorální oblasti v modelových pohybových aktivitách pomocí povrchové elektromyografie

74.    

2010

Amr Mohamed Zaki Zaatar, Mgr.

prof. Opavský

Hodnocení svalové koordinace v situacích s odlišnou posturální zátěží s použitím polyelektromyografie

75.    

2010

Michal Kudláček, Mgr.

prof. Frömel

Sportovní preference a pohybová aktivita studentek a studentů středních škol

76.    

2010

Petra Hlavačková, Mgr.

prof. Janura

Vliv senzorických informací na kontrolu bipedální postury v klidovém stoji u jedinců s transfemorální amputací

77.    

2010

Timea Trzos, PhDr.

prof. Hodaň

Fenomén dobrovolnictví ve volnočasové rehabilitaci osob s těžkým tělesným postižením

78.    

2011

Ondřej Ješina, Mgr.

doc. Karásková

Vztah žáků romského etnika k tělocvičným aktivitám

79.    

2011

Kateřina Neumannová, Mgr.

prof. Opavský

Vliv dechové rehabilitace na rozvíjení hrudníku, ventilační parametry a vybrané kineziologické ukazatele u nemocných s asthma bronchiale a s chronickou obstrukční plicní nemocí

80.    

2011

Aleš Gába, Mgr.

prof. Riegerová

Hodnocení tělesného složení ve vztahu k pohybové aktivitě u žen ve věku 55–84 let

81.    

2011

František Frýdecký, Mgr.

doc. Mazal

Evaluace edukačního procesu ve vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“ na druhém stupni základních škol

82.    

2011

Luděk Šebek, Mgr.

prof. Hodaň

Specifické aspekty učení, motivace a adherence ke sportovní aktivitě u subkultury bikerů

83.    

2011

Radek Sluka, Mgr.

prof. Riegerová

Stanovení tělesného složení pomocí bioimpedance a antropometrie u obézních dětí podstupujících šestitýdenní léčebně edukační pobyt ve státních lázních Bludov

84.    

2011

Kateřina Macháčková, Mgr.

prof. Opavský

Změny somatosenzorických funkcí horní končetiny pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě v průběhu léčebné rehabilitace

85.    

2011

Radana Poděbradská, Mgr.

doc. Stejskal

Pohybová intervence jako součást léčení obezity

86.    

2012

Miroslav Dvořák, Mgr.

prof. Válková

Profesní kompetence trenéra fotbalu

87.    

2012

Jiří Okrouhlý, Mgr.

prof. Hodaň

Letní kurz jako prostředek mezinárodní spolupráce ve vzdělávání mládeže (zakotvená teorie)

88.    

2012

Petr Zappe, Mgr.

prof. Hodaň

Výchova prožitkem očima účastníků vysokoškolského výukového kurzu (kvalitativní analýza edukačního procesu)

89.    

2012

Kolářová Barbora, Mgr.

prof. Janura

Posouzení vlivu vybraných aspektů na posturální kontrolu u jedinců po transtibiální amputaci

90.    

2012

Klugarová Jitka, Mgr.

prof. Janura

Vliv operativní korekce hallux valgus a pooperativní rehabilitace na provedení chůze

91.    

2012

Hůlka Karel, Mgr.

doc. Tomajko

Empirické údaje o výkonu basketbalisty v utkání jako základ plánování tréninkového procesu

92. 2012 Hoffmannová Jana, PhDr. prof. Válková Proměnné v životní dráze sportovců u vybraných rizikových sportů (Biodromální pohled)
93. 2012 Kováčová Liběna, PaedDr. doc. Stejskal, prof. Riegerová Aerobní intervenční program u žen od 40 do 60 let
94. 2012 Šlachtová Martina, Mgr. prof. Opavský Hodnocení hrubé motoriky dětí ve věku 4-6 let
95. 2012 Farana Roman, Mgr. prof. Vaverka Kinematická analýza převratových přeskoků ve sportovní gymnastice
96. 2013 Uhlíř, Petr, PhDr. prof. Opavský Spektrální analýza variability srdeční frekvence u vybraných diagnóz pacientů v léčebné rehabilitaci
97. 2013 Nováková-Lokvencová, Petra, Mgr. prof. Frömel Školní pohybová aktivita 15 až 18letých adolescentů
98. 2013 Uchytil, Jaroslav, Mgr. prof. janura Analýza chůze s bionickým kolenním kloubem u pacientů s transfemorální amputací
99. 2013 Agricola, Adrián, Mgr. doc. Zháněl Vplyv Age Effect v tenise
100. 2013 Šafaříková, Simona, Mgr. doc. Svozil Influence of sport and physical activities on the youth development within the context of developing countries (The Kids League, Uganda)
101. 2013 Kalman, Michal, Mgr. doc. Dohnal, doc. Sigmund Tvorba podkladů pro Zelenou knihu podpory pohybové aktivity pro Českou republiku
102. 2013 Zatloukal, Jakub, Mgr. prof. Opavský Hodnocení efektu rehabilitační léčby na respirační funkce a pohybový systém u pacientů s plicní formou sarkoidózy
103. 2014 Šeděnková, Barbora, Mgr. doc. Stejskal,
prof. Janura
Vliv aerobiku na vybrané laboratorní ukazatele tělesné zdatnosti
104. 2014 Hamřík, Zdeněk, Mgr. doc. Dohnal,
prof. Frömel
Podpora pohybové aktivity a komunální politika v České republice
105. 2014 Francová, Lucie, Mgr. prof. Válková Úroveň pohybových a sociálních dovedností po absolvování tréninkového programu stolního tenisu dětí s mentálním postižením a intaktní populace ve věku 9–11 let
106. 2014 Culková, Dita, Mgr. prof. Jirásek Vyhledávání mimořádných prožitků a preference učebního stylu studenta
107. 2014 Hřebíčková, Hana, Mgr. prof. Válková Mentální trénink v přípravě alpských lyžařů juniorů
108. 2014 Vrbová, Tereza, Mgr. prof. Hodaň Tanec a jeho místo ve vzdělávání
109. 2014 Pavelka, Jan, Mgr. prof. Hrabovský Tvorba doporučení podpory pohybové aktivity dětí a školáků pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v České republice
110. 2015 Jelínek Marian, PhDr. prof. Válková Psychické determinanty výkonu hráče ledního hokeje ve vrcholovém sportu
111. 2015 Kavková Veronika, Mgr. prof. Válková Vztah imaginace, floatingu a motorické dovednosti
112. 2015 Háp Pavel, Mgr. doc. Lehnert Individualizace tréninkového zatížení v tréninkovém procesu hráček volejbalu pomocí metody spektrální analýzy variability srdeční frekvence
113. 2015 Khomutova Anastasiya, Mgr. prof. Válková Mezilidské vztahy v multikulturních basketbalových týmech
114. 2015 Kapuš Ondřej, Mgr. prof. Riegerová Možnosti hodnocení osteopenie a osteoporózy na přístroji In Body 720 a DXA u postmenopauzálních žen
115. 2015 Sofková Tereza, PhDr. doc. Přidalová Somatodiagnostika u žen jako součást redukčního intervenčního programu
116. 2015 Dygrýn Jan, Mgr. prof. Frömel

Pohybová aktivita, zastavěné prostřední a obezita dospělé populace s využitím geografických informačních systémů

117. 2016 Bartoňová Radka, Mgr. prof. Válková Podmínky související s integrací žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy
118. 2017 Hubáček Ondřej,
Mgr.
doc. Zháněl Využití fuzzy teorie pro hodnocení úrovně výkonnostních předpokladů v tenisu
119. 2017 Vičar Michal, Mgr. prof. Válková Sportovní talent a standardizace Ottawského dotazníku mentálních dovedností ve sportu – OMSAT-3*
120. 2017 Gonosová Zuzana, Mgr. doc. Lehnert Efekty tréninkového programu s aditivním isokinetickým zatížením dolních končetin u vrcholových házenkářek
121. 2017 Honzíková, Lucie, Ing. et Bc. prof. Janura Statická valgozita paty a její vliv na zatížení a pohyb dolní končetiny při chůzi u dětí ve věku 3 až 6 let
122. 2017 Hubáčková, Romana, Mgr. prof. Frömel Pohybová aktivita dětí mladšího školního věku jako součást zdravého životního stylu
123. 2017 Baloun Ladislav, Mgr. doc. Kudláček Hodnocení sebeúčinnosti (self-efficacy) u studentů učitelství tělesné  výchovy ve vztahu k práci v integrované tělesné výchově
124. 2018 Jančíková Věra, Mgr. prof. Opavský Efekt rozšířené kinezioterapie u poruch funkce ruky se skeletálním poraněním
125. 2018 Abdollahipour Reza, MSc. prof. Psotta The effects of attentional focus instructions on performance and learning of motor skills
126. 2018 Rubín Lukáš, Mgr. doc. Mitáš Asociace mezi pohybovou aktivitou, tělesnou zdatností a zastavěným prostředím u adolescentů
127. 2018 Baďura Petr, Mgr. prof. Madarasová Gecková Analýza vybraných motorických charakteristik ve vztahu k pohybové aktivitě dětí středního školního věku
128. 2018 Balaban Vlado, Mgr. doc. Miklánková Analýza vybraných motorických charakteristik ve vztahu k pohybové aktivitě dětí středního školního věku
129. 2018 Krejčí Eva, MUDr. prof. Janura Vliv hipoterapie na chůzi a psychické funkce dětí a mladistvých s DMO
130. 2018 Pšurný Martin, Mgr. prof. Janura Vliv rychlosti pohybu a sklonu podložky na biomechanické a fyziologické parametry chůze a severské chůze
131. 2019 Voráčová Jaroslava, Mgr., M.S. prof. Sigmund Trendy ve stravovacích návycích českých adolescentů mezi lety 2002-2014 ve vztahu k nadváze / obezitě, socioekonomickému statusu rodin a účasti v organizovaných volnočasových aktivitách
132. 2019 Procházková Markéta, Mgr. prof. Janura Zatížení nohy profesionálních baletních tanečníků při chůzi
133. 2019 Můčková Anita, Mgr. prof. Janura Biomechanická analýza spontánní hybnosti a posturální stability u předčasně narozených a donošených dětí
134. 2020 Teplá Lucie, Mgr. prof. Janura Kinematika chůze u profesionálních baletních tanečníků
135. 2020 Mladen Protić, Mgr. prof. Válková Relationship between physical activity and executive functions in children with intellectual disability
136. 2020 Bizovská Lucia, Mgr. prof. Janura Hodnotenie dynamickej stability pri chôdzi u seniorov (Dynamic stability assessment during gait in elderly people)
137. 2020 Štěpánová Jarmila, Mgr. et Bc. prof. Kudláček Standardizace polostrukturovaného rozhovoru The Physical Activity Recall Assessment for People with Spinal Cord Injury sloužícího k hodnocení intenzity a objemu pohybové aktivity osob s míšní lézí v rozmezí segmentů Th1 až L2
138. 2020 Lehnertová Michaela, Mgr. prof. Janura Biomechanická analýza chůze u pacientů s gonartrózou
139. 2020 Maixnerová Eliška, Mgr. doc. Lehnert Vliv zatížení, zatěžování a věku na neuromuskulární řízení kolenního kloubu u mladých fotbalistů
140. 2021 Zahutová Eliška, Mgr. prof. Janura Biomechanická analýza chůze u pacientů po totální náhradě kyčelního kloubu
141. 2021 Vorlíček Michal, Mgr. doc. Mitáš Časoprostorová lokalizace pohybové aktivity českých adolescentů v kontextu behaviorálních změn
142. 2021 Kočerová Martina, Mgr. prof. Jirásek Křesťanství a tělesná kultura v českých zemích v letech 1917 až 1970
143. 2021 Valtr Ludvík, Mgr. prof. Psotta Adaptace testu motoriky pro děti MABC-2 pro starší adolescenty
144. 2021 Křen Filip, Mgr. prof. Frömel Indares – internetový informační systém diagnostiky a hodnocení pohybové aktivity
145. 2022 Jakubec  Lukáš, Mgr. prof. Frömel Sedavé chování a pohybová aktivita 15–18letých adolescentů v segmentech dne a týdne
146. 2022 Ondra Lukáš, Mgr. doc. Svoboda Hodnocení rovnováhy u hráčů ledního hokeje
147. 2022 Šimůnek Adam, Mgr. prof. Frömel Typy pohybové aktivity adolescentních chlapců a dívek
148. 2022 Zemánek Jan, Mgr. doc. Přidalová Tělesná zdatnost vojáků Armády České republiky hodnocená na základě jejich tělesné kompozice, množství pohybové aktivity a věku

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)