Doktorské studium

Doktorský studijní program na FTK UP v Olomouci probíhá podle § 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Je zaměřen na vědecké bádání a výzkum nebo vývoj v oboru Kinantropologie. Podle zaměření jednotlivých uchazečů je uvedený obor členěn do specializací, které garantují děkanem jmenovaní školitelé. Přijímací řízení se řídí § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a dále vnitřními normami UP (Studijní a zkušební řád UP v Olomouci – část III.). Studium se řídí směrnicí děkana SD 1/2016 a obsah studia je určen individuálním studijním plánem, který na návrh školitele schvaluje oborová rada. Od akademického roku 2003/2004 probíhá i studium v anglickém jazyce.

Informace o platnosti akreditace doktorského studijního programu Kinantropologie je uveden na Úřední desce FTK UP.

Kontakty

prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
předseda oborové rady
T: +420 585 636 400
E: miroslav.janura@upol.cz
kancelář: NB 222

Helena Hanusová
referentka pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 016
E: helena.hanusova@upol.cz
kancelář: NB 312

Oborová rada doktorského studijního programu

Oborová rada je odborný, kontrolní a hodnotící orgán doktorského studijního programu. Rada zejména projednává návrhy témat disertačních prací a jejich změny, schvaluje individuální studijní plány a hodnotí jeho plnění, navrhuje školitele a členy komisí pro přijímací řízení, státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce. Členy oborové rady jmenuje děkan po schválení Vědeckou radou FTK UP.

Složení

Předseda: prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
Členové: doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.
  doc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
  Mgr. František Chmelík, Ph.D.
  prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
  prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.
  prof. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
  doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.
  doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D.
  doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
  doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
  doc. MUDr. Ing. Tomáš Větrovský, Ph.D.

Specializace

Školitelé

Školitel Specializace
doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D. Fyziologie pohybu člověka
doc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. Pohybová aktivita a životní styl
doc. Mgr. Aleš Gába, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Rekreologie
Mgr. Karel Hůlka, Ph.D. Didaktika sportu | sportovní trénink
Mgr. František Chmelík, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Biomechanika pohybu člověka
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Filosofická a sociokulturní kinantropologie
prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. Pohybová aktivita se zaměřením na specifické skupiny populace
Mgr. Michal Kudláček, Ph.D. Rekreologie
prof. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. Didaktika sportu | sportovní trénink
prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. Environmentální kinantropologie
doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. Funkční antropologie
doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D. Fyzioterapie v kinantropologii
prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
PhDr. David Smékal, Ph.D. Fyzioterapie v kinantropologii
doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Biomechanika pohybu člověka
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. Pohybová a sportovní edukace
doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. Psychologická kinantropologie
doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. Fyzioterapie v kinantropologii
doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. Pohybová a sportovní edukace

Struktura studia

Formuláře

Pozvánky na obhajoby disertačních prací

Hodnocení vlivu suplementace molekulárním vodíkem na výkon a regeneraci u elitních plavců s ploutvemi

Jméno a příjmení studentky: Mgr. Barbora Sládečková
Školitel: doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D
Pracoviště: Katedra přírodních věd v kinantropologii
Termín konání obhajoby: 30. 9. 2024 ve 14:00 hodin | NB 3.16

Absolventi DSP

Seznam absolventů, kteří úspěšně dokončili studium oboru Kinantropologie na Fakultě tělesné kultury.

P.č. Rok Jméno a příjmení, titul Školitel Název disertační  práce
1. 1996 Miroslav Janura, RNDr. prof. Vaverka Vývoj kinematografické vyšetřovací metody a její aplikace při výzkumu přechodové fáze skoku na lyžích
2. 1996 Jiří Zháněl, RNDr. prof. Měkota Struktura motorických předpokladů studujících tělesné výchovy
3. 1997 Michal Lehnert, PaedDr. doc. Novosad Pohybová aktivita, tělesná zdatnost a zdraví 15letých adolescentů
4. 1997 Zbyněk Svozil, Mgr. prof. Frömel Kreativně orientované učební postupy v tělesné výchově
5. 1998 Vlastimil Štekr, PaedDr. doc. Kössl Dějiny školní tělesné výchovy v Československu v letech 1918-1939
6. 2000 Milan Kolář, Mgr. prof. Hodaň Filozofické a etické aspekty tělesné kultury
7. 2000 Petr Kolisko, PaedDr. prof. Hodaň Vliv a využití pohybové aktivity a některých dalších nefarmakologických metod podpory zdraví v primární a sekundární prevenci rizikových faktorů ischemické choroby srdeční
8. 2000 Radim Šlachta, Mgr. doc. Stejskal Sledování závislosti hodnot ukazatelů spektrální analýzy variability srdeční frekvence na věku vyšetřovaných osob
9. 2000 Radim Jurča, Mgr. doc. Stejskal CHR-TEST jako metodika vyšetření výkonnosti kardiovaskulárního systému
10. 2000 Martin Kalina, Mgr. doc. Stejskal Leptin v obezitě a pohybové aktivitě
11. 2000 Martin Sigmund, Mgr. prof. Riegerová Morfologicko-funkční profil chlapců ve věku Infans I, II a Juvenis ve vztahu k intenzivní pohybové činnosti
12. 2000 Erik Sigmund, Mgr. prof. Frömel Pohybová aktivita v životním způsobu dětí ve věku 11-12 let
13. 2001 Igor Fojtík, Mgr. prof. Hodaň Habituální pohybové aktivity, koreláty tělocvičných aktivit a zdraví ostravských učňů
14. 2001 Jiří Adamec, Mgr. prof. Vaverka Matematické modelování pohybů horních končetin
15. 2001 Petra Murcková, Mgr. prof. Vaverka Analýza chůze u osob s hemiparézou po cévní mozkové příhodě
16. 2001 Soňa Formánková, PaedDr. prof. Frömel Sportovní zájmy žáků základních škol (longitudinální výzkum)
17. 2002 Jana Vašíčková, Mgr. prof. Frömel Individualizované vyučování ve školní tělesné výchově
18. 2003 Dagmar Rodová,  Mgr. prof. Vaverka Hodnocení kosterního svalstva povrchovou elektromyografií
19. 2003 Petra Kurková, Mgr. prof. Válková Fenomény integrace v životním průběhu vrcholových sportovců se sluchovým postižením
20. 2003 Michal Šafář, Mgr. prof. Válková Komparace agresivity ve vybraných sportovních skupinách
21. 2004 Tomáš Hrouda, Mgr. prof. Válková Fenomén sportu v životní dráze člověka s tělesným postižením
22. 2004 Hana Klimtová, PaedDr. prof. Frömel Pohybová aktivita žáků sportovních tříd
23. 2004 Zbyněk Janečka, PaedDr. prof. Válková Úvod do motorické kompetence jinak  zrakově disponovaných dětí a mládeže v období prepubescence a pubescence
24. 2004 Petr Kutáč, Mgr. prof. Riegerová Somatická a kineziologická analýza u studentů tělesné výchovy před a po aplikaci specifického kompenzačního programu
25. 2004 Iva Obrusníková, Mgr. prof. Válková Including Children with Disabilities in General Physical Education in the United States
26. 2004 Marcela Bezdičková, Mgr. prof. Riegerová Hodnocení elektroforetické aktivity buněčných jader bukálního epitelu (metoda EMN)
27. 2005 Aleš Jakubec, Mgr. doc. Stejskal Spektrální analýza variability srdeční frekvence v průběhu zotavení po dynamické práci
28. 2005 Jana Pelclová, Mgr. prof. Frömel Tanec v současném systému školní tělesné výchovy
29. 2005 Julie Čurdová, Mgr. prof. Válková Hodnocení sebevědomí dětí s dětskou mozkovou obrnou
30. 2005 Josef Mitáš, Mgr. prof. Frömel Didaktické aspekty pedagogických praxí v profesní přípravě učitelů tělesné výchovy
31. 2005 Dagmar Sigmundová, Mgr. prof. Frömel Semilongitudinální monitorování pohybové aktivity gymnaziálních studentů
32. 2005 Jan Štěrba, Mgr. prof. Hodaň Fenomén sebepřesahování člověka v oblasti tělesné kultury
33. 2005 Vítězslav Prukner, Mgr. prof. Měkota Analýza vstupních motorických a somatických  parametrů studentů tělesné výchovy, posouzení jejich vývoje a zhodnocení vztahů k výsledkům praktické části studia tělesné výchovy
34. 2005 Eva Vlčková, Mgr. doc. Stejskal Fibrilace síní a spektrální analýza variability srdeční frekvence
35. 2006 Tomáš Brychta, MUDr. et RNDr. doc. Stejskal Spektrální analýza variability srdeční frekvence u pacientů s diabetem 2. typu
36. 2006 Petra Gaul Aláčová,  Mgr. doc. Stejskal Vliv pravidelné pohybové aktivity na variabilitu srdeční frekvence u pacientů s úzkostnými poruchami
37. 2006 Marcela Míková. Mgr. prof. Vaverka Posturografie – význam   a   uplatnění   ve  výzkumu  a klinické praxi
38. 2006 David Másilka, Mgr. prof. Hodaň Jevy ovlivňující život vybrané sociální skupiny (zakotvená teorie v kinantropologické praxi)
39. 2006 Eva Zdařilová. Mgr. prof. Opavský Hodnocení autonomní reaktivity a ventilačních funkcí u vybraných diagnóz ve fyzioterapii
40. 2007 Filip Neuls, Mgr. prof. Frömel Pohybová aktivita a inaktivita adolescentek ve věku 15–18 let  
41. 2007 František Chmelík, Mgr. prof. Frömel Inovace pedagogických praxí studentů učitelství tělesné výchovy  
42. 2007 Martin Černek, Mgr. prof. Hodaň Sokolství a občanská společnost (kvalitativní výzkum v kinantropologii)  
43. 2007 Michal Botek, PhDr. doc. Stejskal Sledování aktivity autonomního nervového systému metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence u sportovců
44. 2007 David Smékal, Mgr. prof. Opavský Kineziologické aspekty vstávání ze sedu pro rehabilitační a fyzioterapeutickou praxi
45. 2007 Esseid Gaddurr doc. Stejskal The Performance of Autonomic Nervous System in Swimmers during a Regular Training Programme
46. 2007 Vít Urbánek, Mgr. prof. Hodaň Postmoderní společnost a sokolství
47. 2007 Roman Cuberek, Mgr. prof. Měkota Stav a vývoj motorické výkonnosti kandidátů vysokoškolského studia tělovýchovného zaměření v letech 1991–2001
48. 2007 Iva Dostálová, RNDr. prof. Riegerová Somatická charakteristika a analýza svalových funkcí dívek staršího školního věku se specificky zaměřenou pohybovou aktivitou
49. 2008 Jana Vyskotová, Mgr. prof. Vaverka Test manipulačních funkcí s použitím stavebnice Ministav
50. 2008 Daniela Chlíbková, Mgr. doc. Mazal Edukace učitelů a žáků základních škol v ochraně obyvatelstva
51. 2008 Jana Grygarová, Mgr. doc. Mazal Evaluace obsahů a forem vzdělávání učitelů a žáků základních a středních škol v oblasti ochrany obyvatelstva
52. 2008 Lenka Chytilová, Mgr. prof. Frömel Pohybová aktivita a inaktivita studentů středních odborných učilišť olomouckého regionu
53. 2008 Jan Bělka, Mgr. prof. Válková Uplatnění absolventů z vybraných fakult studijního programu TV a sport v praxi
54. 2008 Iva Machová,  Mgr. prof. Válková Vývoj podmínek sportovní přípravy vrcholových sportovců s tělesným postižením v atletice
55. 2008 Lukáš Cipryan, Mgr. doc. Stejskal Srovnání využití spektrální analýzy variability srdeční frekvence v individuálních a kolektivních sportech
56. 2008 Iva Klimešová, Mgr. doc. Stejskal Vztah mezi množstvím tuku v redukční dietě a vybranými metabolickými parametry
57. 2008 Daniel Jandačka, Mgr. prof. Vaverka Optimalizace zátěže pro dosažení maximálního mechanického svalového výkonu
58. 2008 David Zahradník, Mgr. prof. Vaverka Vypracování a ověření testu hodu na cíl a vztah mezi hmotností projektilu a délkou hodu
59. 2008 Gustav Bago, PaedDr. doc. Mazal Vytvoření moderní multimediální učebnice sportovní gymnastiky a ověření efektivity jejího použití ve výuce
60. 2008 Zdeněk Haník, PaedDr. prof. Frömel Diagnostika herního výkonu ve volejbale
61. 2008 Radek Mlíka, Mgr. prof. Janura Dynamická analýza posturálních změn při modifikovaném vizuálním vstupu a aplikaci externího silového podnětu
62. 2008 Zdeněk Svoboda, Mgr. prof. Janura Biomechanická analýza chůze s různými typy protetických chodidel u osob s transtibiální amputací
63. 2009 Dana Bednářová, Mgr. prof. Válková Youth Orienteers´ Experience of Their Successful and Failed Performance (Gestalt Perspective) - Zkušenost dorosteneckých orientačních běžců s výkony v závodech (Gestalt přístup)
64. 2009 Tereza Dvořáková, Mgr. prof. Janura Sledování vlivu vybraných parametrů kroku koně na chování balanční plochy hřbetu a na motorickou odpověď jezdce při hipoterapii
65. 2009 Dagmar Kozáková, Mgr. prof. Janura Hodnocení posturální stability osob s amputací dolní končetiny v raném stádiu po vybavení protézou
66. 2009 Dagmar Tomisová, Mgr. prof. Opavský Hodnocení efektu rehabilitace u pacientů v chronickém stádiu po cévní mozkové příhodě s postižením horní končetiny
67. 2009 Tomáš Valenta, Mgr. prof. Válková Fenomén instruktorství v životní dráze člověka
68. 2009 Petr Vlček, PhDr. doc. Hendl Vliv školských reforem na tvorbu kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických
69. 2010 Jiří Buben, Mgr. doc. Tomajko Výkon ve sportovní gymnastice z pohledu funkční antropologie u výkonnostního stupně nejmladších, mladších a starších žáků
70. 2010 Zlatava Jakubšová, PaedDr. prof. Vaverka Komparace úrovně explozivní síly odrazu u různých skupin hráček volejbalu v závislosti na věku, herní úrovni a dalších faktorech
71. 2010 Radim Uhlář, Mgr. prof. Janura Využití kinematické analýzy při optimalizaci letové fáze ve skoku na lyžích
72. 2010 Miroslav Klugar, PhDr. doc. Stejskal Reakční a adaptační změny aktivity autonomního nervového systému v souvislosti s hyberbarickým prostředí
73. 2010 Elisa Isabel Yanac Paredes, Mgr. prof. Opavský Hodnocení svalové aktivity v lumbopelvifemorální oblasti v modelových pohybových aktivitách pomocí povrchové elektromyografie
74. 2010 Amr Mohamed Zaki Zaatar, Mgr. prof. Opavský Hodnocení svalové koordinace v situacích s odlišnou posturální zátěží s použitím polyelektromyografie
75. 2010 Michal Kudláček, Mgr. prof. Frömel Sportovní preference a pohybová aktivita studentek a studentů středních škol
76. 2010 Petra Hlavačková, Mgr. prof. Janura Vliv senzorických informací na kontrolu bipedální postury v klidovém stoji u jedinců s transfemorální amputací
77. 2010 Timea Trzos, PhDr. prof. Hodaň Fenomén dobrovolnictví ve volnočasové rehabilitaci osob s těžkým tělesným postižením
78. 2011 Ondřej Ješina, Mgr. doc. Karásková Vztah žáků romského etnika k tělocvičným aktivitám
79. 2011 Kateřina Neumannová, Mgr. prof. Opavský Vliv dechové rehabilitace na rozvíjení hrudníku, ventilační parametry a vybrané kineziologické ukazatele u nemocných s asthma bronchiale a s chronickou obstrukční plicní nemocí
80. 2011 Aleš Gába, Mgr. prof. Riegerová Hodnocení tělesného složení ve vztahu k pohybové aktivitě u žen ve věku 55–84 let
81. 2011 František Frýdecký, Mgr. doc. Mazal Evaluace edukačního procesu ve vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“ na druhém stupni základních škol
82. 2011 Luděk Šebek, Mgr. prof. Hodaň Specifické aspekty učení, motivace a adherence ke sportovní aktivitě u subkultury bikerů
83. 2011 Radek Sluka, Mgr. prof. Riegerová Stanovení tělesného složení pomocí bioimpedance a antropometrie u obézních dětí podstupujících šestitýdenní léčebně edukační pobyt ve státních lázních Bludov
84. 2011 Kateřina Macháčková, Mgr. prof. Opavský Změny somatosenzorických funkcí horní končetiny pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě v průběhu léčebné rehabilitace
85. 2011 Radana Poděbradská, Mgr. doc. Stejskal Pohybová intervence jako součást léčení obezity
86. 2012 Miroslav Dvořák, Mgr. prof. Válková Profesní kompetence trenéra fotbalu
87. 2012 Jiří Okrouhlý, Mgr. prof. Hodaň Letní kurz jako prostředek mezinárodní spolupráce ve vzdělávání mládeže (zakotvená teorie)
88. 2012 Petr Zappe, Mgr. prof. Hodaň Výchova prožitkem očima účastníků vysokoškolského výukového kurzu (kvalitativní analýza edukačního procesu)
89. 2012 Kolářová Barbora, Mgr. prof. Janura Posouzení vlivu vybraných aspektů na posturální kontrolu u jedinců po transtibiální amputaci
90. 2012 Klugarová Jitka, Mgr. prof. Janura Vliv operativní korekce hallux valgus a pooperativní rehabilitace na provedení chůze
91. 2012 Hůlka Karel, Mgr. doc. Tomajko Empirické údaje o výkonu basketbalisty v utkání jako základ plánování tréninkového procesu
92. 2012 Hoffmannová Jana, PhDr. prof. Válková Proměnné v životní dráze sportovců u vybraných rizikových sportů (Biodromální pohled)
93. 2012 Kováčová Liběna, PaedDr. doc. Stejskal, prof. Riegerová Aerobní intervenční program u žen od 40 do 60 let
94. 2012 Šlachtová Martina, Mgr. prof. Opavský Hodnocení hrubé motoriky dětí ve věku 4-6 let
95. 2012 Farana Roman, Mgr. prof. Vaverka Kinematická analýza převratových přeskoků ve sportovní gymnastice
96. 2013 Uhlíř, Petr, PhDr. prof. Opavský Spektrální analýza variability srdeční frekvence u vybraných diagnóz pacientů v léčebné rehabilitaci
97. 2013 Nováková-Lokvencová, Petra, Mgr. prof. Frömel Školní pohybová aktivita 15 až 18letých adolescentů
98. 2013 Uchytil, Jaroslav, Mgr. prof. janura Analýza chůze s bionickým kolenním kloubem u pacientů s transfemorální amputací
99. 2013 Agricola, Adrián, Mgr. doc. Zháněl Vplyv Age Effect v tenise
100. 2013 Šafaříková, Simona, Mgr. doc. Svozil Influence of sport and physical activities on the youth development within the context of developing countries (The Kids League, Uganda)
101. 2013 Kalman, Michal, Mgr. doc. Dohnal, doc. Sigmund Tvorba podkladů pro Zelenou knihu podpory pohybové aktivity pro Českou republiku
102. 2013 Zatloukal, Jakub, Mgr. prof. Opavský Hodnocení efektu rehabilitační léčby na respirační funkce a pohybový systém u pacientů s plicní formou sarkoidózy
103. 2014 Šeděnková, Barbora, Mgr. doc. Stejskal,
prof. Janura
Vliv aerobiku na vybrané laboratorní ukazatele tělesné zdatnosti
104. 2014 Hamřík, Zdeněk, Mgr. doc. Dohnal,
prof. Frömel
Podpora pohybové aktivity a komunální politika v České republice
105. 2014 Francová, Lucie, Mgr. prof. Válková Úroveň pohybových a sociálních dovedností po absolvování tréninkového programu stolního tenisu dětí s mentálním postižením a intaktní populace ve věku 9–11 let
106. 2014 Culková, Dita, Mgr. prof. Jirásek Vyhledávání mimořádných prožitků a preference učebního stylu studenta
107. 2014 Hřebíčková, Hana, Mgr. prof. Válková Mentální trénink v přípravě alpských lyžařů juniorů
108. 2014 Vrbová, Tereza, Mgr. prof. Hodaň Tanec a jeho místo ve vzdělávání
109. 2014 Pavelka, Jan, Mgr. prof. Hrabovský Tvorba doporučení podpory pohybové aktivity dětí a školáků pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v České republice
110. 2015 Jelínek Marian, PhDr. prof. Válková Psychické determinanty výkonu hráče ledního hokeje ve vrcholovém sportu
111. 2015 Kavková Veronika, Mgr. prof. Válková Vztah imaginace, floatingu a motorické dovednosti
112. 2015 Háp Pavel, Mgr. doc. Lehnert Individualizace tréninkového zatížení v tréninkovém procesu hráček volejbalu pomocí metody spektrální analýzy variability srdeční frekvence
113. 2015 Khomutova Anastasiya, Mgr. prof. Válková Mezilidské vztahy v multikulturních basketbalových týmech
114. 2015 Kapuš Ondřej, Mgr. prof. Riegerová Možnosti hodnocení osteopenie a osteoporózy na přístroji In Body 720 a DXA u postmenopauzálních žen
115. 2015 Sofková Tereza, PhDr. doc. Přidalová Somatodiagnostika u žen jako součást redukčního intervenčního programu
116. 2015 Dygrýn Jan, Mgr. prof. Frömel Pohybová aktivita, zastavěné prostřední a obezita dospělé populace s využitím geografických informačních systémů
117. 2016 Bartoňová Radka, Mgr. prof. Válková Podmínky související s integrací žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy
118. 2017 Hubáček Ondřej,
Mgr.
doc. Zháněl Využití fuzzy teorie pro hodnocení úrovně výkonnostních předpokladů v tenisu
119. 2017 Vičar Michal, Mgr. prof. Válková Sportovní talent a standardizace Ottawského dotazníku mentálních dovedností ve sportu – OMSAT-3*
120. 2017 Gonosová Zuzana, Mgr. doc. Lehnert Efekty tréninkového programu s aditivním isokinetickým zatížením dolních končetin u vrcholových házenkářek
121. 2017 Honzíková, Lucie, Ing. et Bc. prof. Janura Statická valgozita paty a její vliv na zatížení a pohyb dolní končetiny při chůzi u dětí ve věku 3 až 6 let
122. 2017 Hubáčková, Romana, Mgr. prof. Frömel Pohybová aktivita dětí mladšího školního věku jako součást zdravého životního stylu
123. 2017 Baloun Ladislav, Mgr. doc. Kudláček Hodnocení sebeúčinnosti (self-efficacy) u studentů učitelství tělesné  výchovy ve vztahu k práci v integrované tělesné výchově
124. 2018 Jančíková Věra, Mgr. prof. Opavský Efekt rozšířené kinezioterapie u poruch funkce ruky se skeletálním poraněním
125. 2018 Abdollahipour Reza, MSc. prof. Psotta The effects of attentional focus instructions on performance and learning of motor skills
126. 2018 Rubín Lukáš, Mgr. doc. Mitáš Asociace mezi pohybovou aktivitou, tělesnou zdatností a zastavěným prostředím u adolescentů
127. 2018 Baďura Petr, Mgr. prof. Madarasová Gecková Analýza vybraných motorických charakteristik ve vztahu k pohybové aktivitě dětí středního školního věku
128. 2018 Balaban Vlado, Mgr. doc. Miklánková Analýza vybraných motorických charakteristik ve vztahu k pohybové aktivitě dětí středního školního věku
129. 2018 Krejčí Eva, MUDr. prof. Janura Vliv hipoterapie na chůzi a psychické funkce dětí a mladistvých s DMO
130. 2018 Pšurný Martin, Mgr. prof. Janura Vliv rychlosti pohybu a sklonu podložky na biomechanické a fyziologické parametry chůze a severské chůze
131. 2019 Voráčová Jaroslava, Mgr., M.S. prof. Sigmund Trendy ve stravovacích návycích českých adolescentů mezi lety 2002-2014 ve vztahu k nadváze / obezitě, socioekonomickému statusu rodin a účasti v organizovaných volnočasových aktivitách
132. 2019 Procházková Markéta, Mgr. prof. Janura Zatížení nohy profesionálních baletních tanečníků při chůzi
133. 2019 Můčková Anita, Mgr. prof. Janura Biomechanická analýza spontánní hybnosti a posturální stability u předčasně narozených a donošených dětí
134. 2020 Teplá Lucie, Mgr. prof. Janura Kinematika chůze u profesionálních baletních tanečníků
135. 2020 Mladen Protić, Mgr. prof. Válková Relationship between physical activity and executive functions in children with intellectual disability
136. 2020 Bizovská Lucia, Mgr. prof. Janura Hodnotenie dynamickej stability pri chôdzi u seniorov (Dynamic stability assessment during gait in elderly people)
137. 2020 Štěpánová Jarmila, Mgr. et Bc. prof. Kudláček Standardizace polostrukturovaného rozhovoru The Physical Activity Recall Assessment for People with Spinal Cord Injury sloužícího k hodnocení intenzity a objemu pohybové aktivity osob s míšní lézí v rozmezí segmentů Th1 až L2
138. 2020 Lehnertová Michaela, Mgr. prof. Janura Biomechanická analýza chůze u pacientů s gonartrózou
139. 2020 Maixnerová Eliška, Mgr. doc. Lehnert Vliv zatížení, zatěžování a věku na neuromuskulární řízení kolenního kloubu u mladých fotbalistů
140. 2021 Zahutová Eliška, Mgr. prof. Janura Biomechanická analýza chůze u pacientů po totální náhradě kyčelního kloubu
141. 2021 Vorlíček Michal, Mgr. doc. Mitáš Časoprostorová lokalizace pohybové aktivity českých adolescentů v kontextu behaviorálních změn
142. 2021 Kočerová Martina, Mgr. prof. Jirásek Křesťanství a tělesná kultura v českých zemích v letech 1917 až 1970
143. 2021 Valtr Ludvík, Mgr. prof. Psotta Adaptace testu motoriky pro děti MABC-2 pro starší adolescenty
144. 2021 Křen Filip, Mgr. prof. Frömel Indares – internetový informační systém diagnostiky a hodnocení pohybové aktivity
145. 2022 Jakubec  Lukáš, Mgr. prof. Frömel Sedavé chování a pohybová aktivita 15–18letých adolescentů v segmentech dne a týdne
146. 2022 Ondra Lukáš, Mgr. doc. Svoboda Hodnocení rovnováhy u hráčů ledního hokeje
147. 2022 Šimůnek Adam, Mgr. prof. Frömel Typy pohybové aktivity adolescentních chlapců a dívek
148. 2022 Zemánek Jan, Mgr. doc. Přidalová Tělesná zdatnost vojáků Armády České republiky hodnocená na základě jejich tělesné kompozice, množství pohybové aktivity a věku
149. 2022 Pechová Jana, Mgr. doc. Pelclová Sedavé chování u české a polské seniorské populace v kontextu endogenních a exogenních parametrů
150. 2022 Djordjević Ivana, Mgr. prof. Válková Motor proficiency of preschool children aged 5 to 7 related to age, gender, cognitive level and participation in organized physical activity
151. 2022 Sarvestan Javad, Mgr. doc. Svoboda Biomechanical Factors Contributing to the Volleyball Spikes Success Rate among Young Elite Volleyball Players
152. 2022 Kubát Aleš, MUDr. prof. Opavský Jóga jako přídatná terapie v léčbě chronické nespecifické bolesti zad
153. 2022 Jančíková Vendula, Mgr. doc. Přidalová Somatický profil českých dětí mladšího školního věku
154. 2022 Banátová Kamila, Mgr. Bc. doc. Cuberek Adaptace Inventáře MABC-2 do českého prostředí
155. 2022 Bundilová Hana, Mgr. prof. Janura Vliv krátkodobé hipoterapie na vybrané parametry posturální stability a chůze s dětskou mozkovou obrnou
156. 2022 Hobza Vladimír, Ing. prof. Pospíšil Municipální dotační politika ve vztahu ke sportu
157. 2023 Laštovička Ondřej, Mgr. prof. Janura Vliv senzomotorických stélek na biomechanické parametry chůze
158. 2023 Svozilová Zuzana, Mgr. doc. Pelclová Dlouhodobé změny v pohybovém chování starších žen v kontextu intrapersonálních a environmentálních ukazatelů
159. 2023 Vagaja Milena, Mgr. prof. Janura The influence of various saccadic eye movements on postural stability during more demanding postural tasks
160. 2023 Klein Tomáš, Mgr. prof. Janura Porovnání multisegmentálního modelu CAST a Oxford Foot Model při určení okamžitého efektu aplikace ortopedických stélek na kinematiku nohy
161. 2023 Mališ Jiří, Mgr prof. Jirásek Fenomén poutní zkušenosti na cestě do Santiaga de Compostela

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)