Studium v zahraničí

Zahraniční oddělení FTK nabízí, zprostředkovává a administrativně zajištuje svým studentům zahraniční studijní pobyty ve více než padesáti partnerských univerzitách v rámci Evropské unie i mimo ni především v rámci programu Erasmus+.

UPOZORNĚNÍ pro studenty (včetně studentů DSP programu):
Všichni studenti mají povinnost své zahraniční výjezdy hlásit Zahraničnímu oddělení fakulty. Výjezdy s délkou 5 a více dní musí být evidovány ve STAGu. Výjezdy prosím nahlašujte včas (tj. před jejich započetím) referentce pro zahraniční vztahy FTK RNDr. Markétě Kudláčkové.

Typy studijních pobytů

Zahraniční oddělení FTK podporuje prostřednictvím programu Erasmus+ tyto typy studijních pobytů:

 1. Dlouhodobé semestrální mobility na 1-2 semestry pro studenty Bc., Mgr. i PhD. úrovně studia s požadavkem na minimální počet získaných kreditů 20 za semestr (doporučuje se 20-30 kr.). Všechny předměty absolvované během studia v zahraničí jsou studentovi po doložení Transcript of Records uznány jako volitelné předměty (předměty typu C). Student má dále možnost si dodatečně požádat (prostřednictvím online žádosti v Portále UP) o uznání za předměty typu A či B.
 2. Krátkodobé mobility na 5-30 dnů pro doktorandy.

Podmínky účasti

Účast studenta v programu Erasmus+ je za těchto podmínek:

 • Mezi FTK a partnerskou institucí je uzavřena meziinstitucionální smlouva ERASMUS+.
 • Účastník je studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na FTK (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program) v jakékoliv formě studia.
 • Délka studijního pobytu vždy v rámci jednoho akademického roku je 5-30 dnů v případě krátkodobých mobilit nebo 2-12 měsíců v případě semestrálních mobilit.
 • Součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců.
 • Po celou dobu plánovaného pobytu je účastník studentem UP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit).

Finance

Účastníkům je vyplaceno Erasmus+ stipendium dle destinace a typu a celkové délky mobility ve výši:

 • 480-700 EUR/měsíc u dlouhodobých mobilit;
 • 50-70 EUR/den u krátkodobých doktorandských mobilit.

Aktuální sazby pro akademický rok 2023/24

Finanční podpora není určena na pokrytí všech nákladů spojených se studiem v zahraničí, ale na pokrytí části těchto zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Je nutné počítat s finanční spoluúčastí. Paušální částka na měsíc zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady studenta.

Green Erasmus
Studenti, kteří využijí ekologický způsob dopravy pro cesty od 100 do 3999 km (vzdálenost mezi vysílající a přijímající institucí si můžete ověřit pomocí kalkulátoru) na zahraniční partnerskou instituci i zpět (před zahájením a po skončení pobytu), mohou získat navýšení na podporu ekologicky šetrného cestování ve formě jednorázového příspěvku.

 • Příspěvek činí 50 EUR. O příspěvek je nutné zažádat při uzavření účastnické smlouvy.
 • Hlavní část cesty musí být realizována tímto dopravním prostředkem: vlak, autobus, sdílený automobil, kolo.

Účastníci s ekonomickou překážkou
Studentům s ekonomickou překážkou (na základě nároku na přídavek na dítě či sociální stipendium) a studentům s dětmi nebo závislými osobami (týká se rodičů, kteří na dítě pobírají přídavek na dítě), může být ke standardní výši stipendia Erasmus+ připočtena částka až 250 EUR na měsíc, a to vzhledem k typu mobility a délce pobytu. Navýšení může být přiznáno pouze studentům ve věku do 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin).

Žádost o navýšení stipendia podá student u koordinátora programu Erasmus+ na Oddělení pro mobility RUP (Vladimíra Žlutířová nebo Jan Kratochvíla) nejpozději 10 dní před uzavřením účastnické smlouvy.

Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

Účastníci se specifickými potřebami
Studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním mohou prostřednictvím Oddělení pro mobility RUP požádat o dodatečnou finanční podporu na úhradu zvýšených nákladů, které vzniknou v důsledku zajištění nezbytných podmínek pro jejich pobyt v zahraničí (např. speciální bydlení, pravidelné lékařské prohlídky, doprovodné osoby, upravené učební materiály aj.). Vzniklé náklady je nutné doložit doklady.

Žádost o stipendium pro studenty se specifickými potřebami student doručí na Oddělení pro mobility RUP nejpozději 10 dní před uzavřením účastnické smlouvy. Před předložením žádosti je nezbytná individuální konzultace s příslušným koordinátorem Oddělení pro mobility RUP (Vladimíra Žlutířová nebo Jan Kratochvíla).

Studenti Bc. a Mgr. studijního programu s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje poskytuje dvakrát ročně možnost požádat o studijní stipendium na studium v zahraničí formou finanční podpory na úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu studenta v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním (tj. k úhradě cestovních výdajů, výdajů za ubytování v místě studijního pobytu, za nákup studijních materiálů, za stravování v průběhu studijního pobytu a k úhradě školného). Bližší informace na webových stránkách Olomouckého kraje, v sekci Krajské dotační programy.

Výběrové řízení

ZO FTK vypisuje výběrové řízení na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ zpravidla 1x ročně v prosinci/lednu na další akademický rok. V případě volných kapacit vypisuje ZO FTK dodatečné výběrové řízení v září na studijní pobyty v LS daného akademického roku. Nárazově se však mohou objevit výběrová řízení v průběhu celého akademického roku. Pro aktuální nabídky sledujte webové stránky FTK a vývěsku ZO FTK u kanceláře NA 3.12.

Obecné informace a postup "krok za krokem" pro studenty nominované na studijní pobyty Erasmus+ naleznete na stránkách Zahraničního oddělení RUP.

Nominace do programu Erasmus je závazná a k rušení výjezdu by mělo docházet pouze ve zcela výjimečných případech (závažné zdravotní nebo rodinné důvody). Odstoupení může negativně ovlivnit případnou budoucí účast studenta v programu Erasmus+ i prestiž a hodnocení naší fakulty na straně partnerské univerzity. Před účastí ve výběrovém řízení tedy studentům doporučujeme důkladně zvážit veškeré aspekty jejich případného výjezdu do zahraničí. V případě jakýchkoliv dotazů či pochybností se mohou obrátit na ZO FTK.

Proč studovat v zahraničí?

Studijní pobyt v zahraničí s sebou přináší zkušenost, kterou lze jen těžko nahradit jakkoli usilovným studiem v knihovně nebo posluchárně. Během zahraničního studijního pobytu se zdokonalíte v cizím jazyce, nasbíráte cenné zkušenosti, zvýšíte svou atraktivitu pro budoucí zaměstnavatele, poznáte místní kulturu a zvyky, získáte potřebnou sebedůvěru a rozhodnost, užijete si spoustu zábavy a dobrodružství a získáte nové přátele často na celý život.

Aby však studijní pobyt v zahraničí splnil všechna vaše očekávání, je potřeba se na něj připravit a ujasnit si, co od pobytu v zahraničí vlastně očekáváte. Než se vydáte studovat do zahraničí, je tedy nezbytné především:

 1. Definovat si své cíle
  Proč chcete studovat v zahraničí? Motivy mohou být různé, a ne vždy nejsilnější bývají ty akademické. Může to být touha po poznání určitého místa, kultury, zdokonalení v jazyce nebo touha osamostatnit se a vystoupit ze své komfortní zóny. Samozřejmě i tyto motivy mohou být důvodem pro zahraniční výjezd, je ale dobré si uvědomit, že primárním cílem zahraničního studijního pobytu je stále především studium.
 2. Ujasnit si, jak chcete svých cílů dosáhnout
  Ve které oblasti, zemi nebo městě byste chtěli studovat? Proč jste si vybrali právě toto místo? Je pro vás přijatelné i nějaké jiné místo? Jak dlouho chcete v zahraničí zůstat (léto, semestr, rok)? Kdy chcete začít? Máte představu o finančním krytí svého studia? Nakolik ovládáte jazyk dané země?
 3. Ujasnit si studijní záležitosti
  Jste připraveni přijmout obtíže studia v cizí zemi? Které předměty nebo kurzy byste chtěli studovat? Jak prohlubují nebo doplňují kurzy vašeho programu doma? Uzná vám katedra předměty absolvované během stáže? Máte specifické požadavky, pokud jde o obor, titul, program? Jaké jsou vaše dosavadní studijní výsledky?
 4. Upřímně zhodnotit osobní předpoklady
  Jak jste schopni vyrovnat se s novými situacemi? Pobyt v zahraničí před vás postaví jistě mnohé!
 5. Pobyt v zahraničí optimálně načasovat
  Počítejte s tím, že budete potřebovat přibližně půl roku na přípravu výjezdu, zejména pokud si vedete korespondenci sami. Pochopitelně, pokud jde o již zavedený program nebo letní školu, bude doba kratší. V předstihu si zajistěte vízum, je-li potřeba. Na zahraniční studijní pobyt můžete nově vyjet již v letním semestru 1. ročníku Bc. studia!

Nevíte, kam vyrazit? Podívejte se na seznam partnerských univerzit naší fakulty a nechte se inspirovat příběhy studentů, kteří na Erasmus vyrazili před vámi.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)