Oddělení pro studium

Kontakty a úřední hodiny

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc


RNDr. Svatopluk Horák
vedoucí oddělení pro studium, garant a metodik pro STAG
T: +420 585 636 010
E: svatopluk.horak@upol.cz
místnost: NA 3.07

 • správce databáze STAG
 • akreditační řízení
 • státní zkoušky
 • druhopisy diplomů
 • uznání zahraničního vzdělání
 • posudková činnost

Soňa Látalová
studijní referentka
T: +420 585 636 013
E: sona.latalova@upol.cz
místnost: NA 3.10

 • Bakalářské studijní programy:
  • Fyzioterapie
  • Rekreologie – pedagogika volného času (prezenční forma studia)
  • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva
 • Navazující magisterské studijní programy:
  • Aplikovaná fyzioterapie
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva

Mgr. Lenka Hrabalová
studijní referentka
T: +420 585 636 102
E: lenka.hrabalova@upol.cz
místnost: NA 3.06

 • Bakalářské studijní programy:
  • Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ
  • Rekreologie – pedagogika volného času (kombinovaná forma studia)
  • Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců
  • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku (ATV)
  • Trenérství a sport – pedagogika volného času
 • Navazující magisterské studijní programy:
  • Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice
  • Tělesná výchova a sport – Rekreologie
  • Trenérství a management sportu
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – maior (kombinace dvou studijních programů)
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku (ATV)

Mgr. Martina Vinterová
studijní referentka
T: +420 585 636 012
E: martina.vinterova@upol.cz
místnost: NA 3.08

 • Bakalářské studijní programy:
  • Tělesná výchova pro vzdělávání – maior (kombinace dvou studijních programů)
  • Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi
 • Navazující magisterské studijní programy:
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi

Mgr. Lukáš Jakubec, Ph.D.
správce e-learningových systémů
a přijímacího řízení

T: +420 585 636 011
E: lukas.jakubec@upol.cz
místnost: NA 3.07


Mgr. Jiří Novotný
rozvrhář
T: +420 585 636 406
E: jiri.novotny@upol.cz
místnost: NB 2.19


Úřední hodiny

Pondělí   09:00–12:00
Úterý   09:00–12:00
Středa   09:00–12:00
Čtvrtek   09:00–12:00
Pátek  

Akreditace

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád UP stanoví pravidla studia ve studijních programech akreditovaných na UP, práva a povinnosti studentů UP, včetně přezkumného řízení. Řád je závazný pro UP, její součásti, studenty, všechny akademické pracovníky a pracovníky zajišťující administrativu studia. 

Disciplinární řád

Disciplinární řád pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci upravuje pravidla projednávání disciplinárních přestupků studentů UP, ukládání sankcí a přezkoumání rozhodnutí v disciplinárním řízení. Řád také popisuje pravidla pro zřízení a fungování disciplinárních komisí.

Stipendia

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studentům následující stipendia:

 • sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta (podle § 91, odst. 3. zákona o vysokých školách),
 • ubytovací stipendium pro studenty, kteří nemají trvalé bydliště v okrese Olomouc, nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P,
 • prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky,
 • mimořádné stipendium:
  • za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
  • za vynikající sportovní výsledky, zejméne v souvislosti s reprezentací UP,
  • za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, UP a akademické obce,
  • na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost,
 • příspěvek na studium v zahraničí.

Udělování stipendií studentům je řízeno Stipendijním řádem UP.

Bližší informace o stipendiích naleznete také na webových stránkách UP.

O možnostech přiznání stipendií se můžete informovat na Oddělení pro studium u paní Soni Látalové.


Vzhledem k dlouhodobému snižování finančních prostředků ve stipendijním fondu dojde z rozhodnutí Kolegia garantů studijních programů na FTK UP od akademického roku 2021/2022 k úpravě současných pravidel pro udělování prospěchových stipendií takto:

 • U první kategorie (prospěch 1,0 – 1,20) dojde k ponížení celkové částky stipendia o 50 % (tj na 10 tis/rok). Stipendium bude uděleno a zasláno studentům jednorázově.
 • U druhé kategorie (prospěch 1,21 – 1,35) dojde k ponížení celkové částky stipendia o 50 % (tj na 7,5 tis/rok). Stipendium bude uděleno a zasláno studentům jednorázově.
 • Třetí kategorie (prospěch 1,36 – 1,5) bude zrušena zcela a stipendia se nebudou vyplácet.

Mimořádná stipendia z důvodů sportovní reprezentace

V akademickém roce 2023/2024 budou udělena tato stipendia pouze za zcela výjimečné sportovní výsledky v předchozím akademickém roce. Studenti, kteří jsou zahrnuti do Vysokoškolského sportovního centra MŠMT jsou odměňování mimo stipendijní fond FTK UP.

Řádně zdůvodněné a příslušnými sportovními svazy potvrzené žádosti lze podávat do 30. 9. 2023 k rukám studijní referentky Soni Látalové. Za výjimečné sportovní výsledky lze považovat pouze medailový úspěch na reprezentační úrovni, a to z Mistrovství Evropy, Světa nebo Světovém poháru v příslušném sportovním odvětví za minulý kalendářní rok 2022.
Formulář žádosti o sportovní stipendium


Poplatky

Obecný právní režim poplatků spojených se studiem naleznete zejména v ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VŠ). Jedná se o uzavřený výčet poplatků, které je veřejná vysoká škola oprávněna a v některých případech povinna studentovi stanovit.

Aktuální informace týkající se výčtu a výše těchto poplatků naleznete na webových stránkách UP.

Individuální studijní plán

Informace a podmínky udělení Individuálního studijního plánu na FTK UP v Olomouci

Na základě písemné žádosti studenta může děkan povolit absolvování jednoho nebo více semestrů formou individuálního studijního plánu (ISP). Termíny podání žádosti o ISP se řídí harmonogramem aktuálního akademického roku.

Individuální studijní plán zohledňuje specifika situace daného studenta a spočívá zejména v umožnění vyšší míry absence na povinných formách výuky. Držitel ISP na dané období má v souvislosti s touto skutečností právo, po dohodě s garantem studijního předmětu, na úpravy průběhu jednotlivých studijních předmětů, nikoliv na snížení požadavků plnění studijních povinností studijních předmětů.  

Důvodem pro povolení individuálního studijního plánu může být zejména: zdravotní stav studenta; rodinná či sociální situace studenta; zahraniční studijní nebo pracovní pobyt studenta; účast studenta na stáži, praxi, která souvisí s jeho studiem. Student předloží veškeré dostupné náležitosti dokládající oprávněnost žádosti o ISP.

Dalším důvodem pro povolení ISP může být i účast studenta na vrcholových soutěžích sportovního charakteru a dlouhodobá účast na sportovní, tréninkové přípravě. V tomto případě student předloží:

 • potvrzení o tom, že je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydané sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice, nebo potvrzení vydané sportovním klubem, dokládající účast studenta na vrcholových soutěžích, včetně potvrzeného plánu tréninkové a sportovní přípravy;
 • svůj vygenerovaný individuální studijní rozvrh ze systému STAG;
 • návrh studenta, jak si představuje uplatnění ISP v případě jeho udělení.

Žádost lze podat prostřednictvím Tiskopisu žádosti studentů a odevzdáním na Oddělení pro studium.

Rozvrhy kombinované formy studia

Studenti kombinované formy studia naleznou potřebné informace týkající se jejich rozvrhu a případně i změn na zvláštní stránce http://ftkrozvrh.upol.cz/.

Přímý odkaz je také umístěn v patičce stránky v sekci Rychlé odkazy.

Tiskopisy a formuláře

Některé z níže uvedených formulářů je možné mít k dispozici i v elektronické podobě s automaticky generovaným elektronickým podpisem. Týká se to např. i potvrzení o studiu, které se pak nemusí potvrzovat na Oddělení pro studium. Pro přímé vygenerování těchto formulářů pokračujte na stránku Elektronických formulářů UP.

Formuláře dostupné z Portálu UP (v aplikaci EFL2):

 • Potvrzení o studiu - elektronická verze (elektronická verze s QR kódem)
 • Potvrzení o studiu (papírová verze)
 • Oznámení o příjezdu ze zahraničí
 • Všeobecná žádost
 • Žádost o dočasné nezveřejnění části kvalifikační práce
 • Žádost o dodatečný zápis předmětů
 • Žádost o dodatečný odzápis předmětů
 • Žádost o přerušení studia
 • Žádost o zanechání studia
 • Žádost o uznání doby rodičovství
 • Žádost o přiznání mimořádného sociálního stipendia
 • Žádost o přiznání stipendia na podporu studia v ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
 • Žádost o finanční podporu z veřejné sbírky
 • Request for financial support from public collection

Formuláře ke stažení

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)