Oddělení studijní a pedagogické

Kontakty a úřední hodiny

Oddělení studijní a pedagogické
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Eva Svobodová
studijní referentka, pověřena vedením
T: +420 585 636 011
E: eva.svobodova@upol.cz
místnost: NA 328

Mgr. Olga Halásová
studijní referentka
T: +420 585 636 013
E: olga.halasova@upol.cz
místnost: NA 327

 • přijímací řízení
 • stipendia
 • ubytování studentů (koleje)
 • studijní obory: Fyzioterapie, Ochrana obyvatelstva, Rekreologie (prezenční forma studia)

Mgr. Lenka Hrabalová
studijní referentka, pověřena vedením
T: +420 585 636 102
E: lenka.hrabalova@upol.cz
místnost: NA 327

 • přijímací řízení
 • studijní obory: Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, Rekreologie (kombinovaná forma studia), Trenérství a management sportu, Trenérství a sport

Milena Dostálová
studijní referentka
T: +420 585 636 012
E: milena.dostalova@upol.cz
místnost: NA 328

 • studijní obory: Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova v kombinaci s druhým aprobačním předmětem

Mgr. Jiří Novotný
rozvrhář
T: +420 585 636 406
E: jiri.novotny@upol.cz
místnost: NA 148

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 10:00 13:00 – 14:00
Úterý
Středa 8:00 – 10:00 13:00 – 14:00
Čtvrtek 8:00 – 10:00
Pátek 9:00 – 11:00 13:00 – 14:00

Kompetence oddělení

 • Zpracovává podklady situačních zpráv a rozborů z oblasti přijímacího řízení, studia, uplatnění absolventů pro potřeby fakulty a UP
 • Připravuje podklady pro výroční zprávu, dlouhodobý záměr a hodnocení činnosti fakulty z oblasti své působnosti
 • Dohlíží na naplňování dlouhodobých záměrů z oblasti své působnosti a na evaluaci pedagogického procesu na fakultě
 • Zpracovává návrhy programu modernizace a racionalizace studia a podpory výuky na fakultě
 • Koncipuje a rozvíjí programy celoživotního vzdělávání. Odpovídá za obsah a organizaci forem vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání (CŽV) a trenérského studia (CTS)
 • Garantuje poradenské služby na FTK UP Olomouc (Profesně poradenské centrum FTK UP)
 • Organizuje a provádí veškeré činnosti související se správní agendou studijního a pedagogického procesu ve všech formách studia na fakultě, zejména v oblastech:
  • Přijímacího a odvolávacího řízení uchazečů o studium
  • Imatrikulace studentů fakulty
  • Evidence a agendy studentů v průběhu studia včetně přestupů, přerušení a ukončení studia, promocí, vydávání diplomů, dodatků diplomů a dalších osvědčení
  • Zpracování seznamu přednášek
  • Evidence akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na fakultě
  • Sociálního zabezpečení studentů (stipendia a ubytování na kolejích)
  • Zajišťování nostrifikace diplomů a dalších studijních dokladů
  • Koordinování rozvrhových akcí fakulty

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád UP stanoví pravidla studia ve studijních programech akreditovaných na UP, práva a povinnosti studentů UP, včetně přezkumného řízení. Řád je závazný pro UP, její součásti, studenty, všechny akademické pracovníky a pracovníky zajišťující administrativu studia. 

Disciplinární řád

Disciplinární řád pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci upravuje pravidla projednávání disciplinárních přestupků studentů UP, ukládání sankcí a přezkoumání rozhodnutí v disciplinárním řízení. Řád také popisuje pravidla pro zřízení a fungování disciplinárních komisí.

Stipendia

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studentům následující stipendia:

 • prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky,
 • stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
 • stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost,
 • sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta (podle § 91, odst. 3. zákona o vysokých školách),
 • ubytovací stipendium pro studenty, kteří nemají trvalé bydliště v okrese Olomouc, nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P,
 • příspěvek na studium v zahraničí.

Stipendia jsou udělována studentům podle Stipendijního řádu UP.

Bližší informace naleznete na webových stránkách UP.

O možnostech přiznání stipendií se můžete informovat na studijním a pedagogickém oddělení u paní Evy Svobodové.

Poplatky

Obecný právní režim poplatků spojených se studiem naleznete zejména v ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VŠ). Jedná se o uzavřený výčet poplatků, které je veřejná vysoká škola oprávněna a v některých případech povinna studentovi stanovit.

Aktuální informace týkající se výčtu a výše těchto poplatků naleznete na webových stránkách UP.

Rozvrhy kombinované formy studia

Studenti kombinované formy studia naleznou potřebné informace týkající se jejich rozvrhu a případně i změn na zvláštní stránce http://ftkrozvrh.upol.cz/.

Přímý odkaz je také umístěn v patičce stránky v sekci Rychlé odkazy.