Základní informace

Kontaktní údaje

Fakulta tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
třída Míru 671/117 | 771 11 Olomouc

sekretariát děkana

T: +420 585 636 009
E: dekanat.ftk@upol.cz

pozice na mapě

Univerzita Palackého v Olomouci

Obchodní jméno | název Univerzita Palackého v Olomouci
Zkratka názvu organizace UP
Právní forma subjektu Veřejná vysoká škola
(režim existence dle zák. č. 111/1998 Sb.)
Adresa sídla | ulice Křížkovského 511/8
Adresa sídla | místo Olomouc
Adresa sídla | PSČ 779 00
Adresa sídla | stát Česká republika
Telefonické spojení +420 585 631 111
www adresa www.upol.cz

Fakulta tělesné kultury

Součást UP | název Fakulta tělesné kultury
Zkratka součásti UP | organizace FTK
Adresa sídla | ulice třída Míru 671/117
Adresa sídla | místo Olomouc
Adresa sídla | PSČ 771 11
Adresa sídla | stát Česká republika
Telefonické spojení +420 585 636 080 | +420 585 636 090
WWW adresa www.ftk.upol.cz
e-mail dekanat.ftk@upol.cz
   
61989592
DIČ CZ61989592
Zápis v obchodním rejstříku nezapisuje se do obchodního rejstříku
   
Bankovní spojení organizace  
Kód banky 0100
Název banky Komerční banka, a.s.
Číslo účtu 19-1096330227/0100
Mezinárodní bankovní číslo korunového účtu (IBAN) CZ0901000000191096330227
Číslo účtu vedeného v EUR 43-3855090287/0100
Mezinárodní bankovní číslo eur účtu (IBAN) CZ9801000000433855090287
SWIFT kód KOMBCZPPXXX

Přehled budov s výukou

Přehled budov, kde nejčastěji probíhá výuka na  FTK UP, s kontakty na vrátnice.

Budova NA | Budova děkanátu

Poloha budovy:
třída Míru 671/117 | Olomouc

Běžná provozní doba: 06:00 – 21:00 hod.
mimo období létního i vánočního provozu a mimořádných situací

Kontakt na vrátnici:
T: +420 585 636 080
E: ftkdekanat@upol.cz


Budova NB | Budova center

Budova NB má tyto dvě části:

Budova NB | Aplikační centrum BALUO

Poloha budovy:
U Letiště 976/32 | Olomouc

Běžná provozní doba: 06:00 – 22:00 hod.
mimo období létního i vánočního provozu a mimořádných situací

Kontakt na recepci:
T: +420 585 636 710
E: recepce@acbaluo.cz

www.acbaluo.cz

Budova NB | Centrum kinantropologického výzkumu

Poloha budovy:
U Letiště 976/32 | Olomouc

Běžná provozní doba: 06:00 – 22:00 hod.
mimo období létního i vánočního provozu a mimořádných situací


Budova NC | Budova pedagogů

Poloha budovy:
třída Míru 676/111 | Olomouc

Běžná provozní doba: 06:00 – 20:00 hod.
mimo období létního i vánočního provozu a mimořádných situací

Kontakt na vrátnici:
T: +420 585 636 090
E: ftkpedagogove@upol.cz


Budova HY | Budova Hynaisova

Poloha budovy:
Hynaisova 559/9 | Olomouc

Běžná provozní doba: 06:30 – 21:30 hod.
mimo období létního i vánočního provozu a mimořádných situací

kontakt na vrátnici:
T: +420 585 636 520
E: hynaiska@upol.cz


Sportovní hala UP | budova SH

Adresa:
U Sportovní haly 38/2 | Olomouc


Atletický stadion | budova AS

Adresa:
17. listopadu 1139/3 | Olomouc

O fakultě

Studium tělesné výchovy má na Univerzitě Palackého dlouhou tradici. Už v době obnovení olomouckého vysokého učení v roce 1946 fungoval v budově v Hynaisově ulici Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy, z něhož se později stala Katedra tělesné výchovy.

Už před rokem 1989 se přitom objevovaly snahy zřídit pro výchovu a vzdělávání učitelů tělesné výchovy a dalších profesí souvisejících s pohybem člověka samostatnou fakultu, realizace ovšem došly až na samém počátku 90. let. Po souhlasu ministerstva školství schválil Akademický senát UP na svém zasedání 27. srpna 1990 zřízení Fakulty tělesné kultury jako nové součásti svazku Univerzity Palackého. Fakulta, kterou v začátcích tvořilo šest kateder a laboratoř lidské motoriky, zahájila činnost 1. ledna 1991. Prvním děkanem byl zvolen Bohuslav Hodaň.

V současnosti tvoří Fakultu tělesné kultury osm pracovišť: Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Katedra fyzioterapie, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Katedra rekreologie, Katedra společenských věd v kinantropologii a Katedra sportu, dále pak Institut aktivního životního stylu a Aplikační centrum BALUO.

 

Vedení fakulty od roku 1991

Studium

Fakulta tělesné kultury nabízí zájemcům osm bakalářských studijních oborů a programů, osm oborů a programů v magisterském studiu a jeden doktorský studijní obor. Všechna studia na FTK UP jsou strukturovaná. Informace o platnosti akreditací studijních programů a studijních oborů jsou uvedeny na Úřední desce FTK UP.

Vysoce ceněný a žádaný studijní obor Fyzioterapie nabízí FTK UP v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu pouze v prezenční formě studia. Absolventi Fyzioterapie v bakalářském studiu jsou způsobilí k výkonu nelékařského zdravotnického povolání fyzioterapeuta a k výkonu činností souvisejících s poskytováním rehabilitační a zdravotní péče. Výuka v navazujícím magisterském studijním programu v oboru Aplikovaná fyzioterapie je přednostně zaměřena na diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového a nervového systému a na bolestivé stavy pohybového systému. Absolventi těchto programů jsou velmi vyhledávání a mají velkou uplatnitelnost na trhu práce v nemocničních i ambulantních zařízeních včetně soukromého sektoru.

Všechny další bakalářské studijní programy jsou akreditovány v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport, Kinantropologie a v oblasti vzdělávání Neučitelská pedagogika. Splňují odborné kvalifikace k výkonu regulovaného povolání pedagogických pracovníků, jako je pedagog volného času, asistent pedagoga, vychovatele apod. Všechny realizované bakalářské studijní programy mají návaznost v magisterském studiu. Další kompetence, včetně učitelské způsobilosti, získávají absolventi dle zaměření jednotlivých studijních programů.

Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ je bakalářský program uskutečňovaný v prezenční i kombinované formě. Absolvent je vysoce kvalifikovaný pracovník s orientací na speciální pedagogiku, se schopností přenosu do oblasti aplikovaných pohybových aktivit, kvality života a životního stylu žáků i dospělých se speciálními potřebami. V magisterské etapě v programu Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice, ve spojení s bakalářským programem, splňují absolventi kvalifikaci pro učitele v běžné mateřské škole, učitele MŠ ve třídě nebo škole se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rekreologie – pedagogika volného času v bakalářském studiu připravuje komplexně připravené odborníky zaměřené na praxi v nejrůznějších projektech rekreace, kulturních a rekreačních centrech volného času, občanských sdruženích, v komerční sféře a poradenství, sportovním managementu, cestovních agenturách a kancelářích, sportovních svazech, jednotách a klubech, veřejné správě, neziskovém sektoru či lázeňství. V magisterském programu Rekreologie prohlubují absolventi získané dovednosti uplatnitelné zejména v řídících pozicích. V rámci specializací získávají absolventi kompetence v  aktivní formě cestovního ruchu, výchově v přírodě, manažerské a ekonomické kompetence a v neposlední řadě kompetence v oblasti podpory zdravého životního stylu.

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se specializacemi. Tento studijní program v bakalářské formě studia připravuje absolventy odborně působící ve sféře sportovního managementu ve sportovních spolcích, sportovních svazech, sportovních oddílech a klubech. Ve zvolených sportovních a dalších specializacích získávají další vysoce specializované kompetence, například v atletice, fotbalu, plavání, basketbalu, tanci a úpolech. Další specializace připravují kondiční trenéry nebo instruktory sportovních aktivit dětí. V magisterské etapě na tento program navazuje studijní program Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi. V tomto studiu absolventi dále prohlubují své sportovní specializace, nebo volí specializace další, například Učitel TV na prvním stupni ZŠ, Zdravé stárnutí, nebo specializaci Analýza pohybu jako předstupeň pro doktorské studium. Zejména však je absolvent kompetentní zastávat regulované povolání Učitel tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ.

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva. Program připravuje odborníky v problematice ochrany osob z pohledu snižování následků havárií a krizových situací nevojenského charakteru. Absolventi se mohou uplatnit ve veřejné a státní správě v oblasti bezpečnosti i v soukromém sektoru. Magisterský studijní program Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na ochranu obyvatelstva umožňuje absolventům pracovat mimo zmíněné oblasti zejména jako učitel tělesné výchovy i v oblasti ochrany obyvatelstva ve školských institucích všech stupňů.

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku je bakalářský studijní program, dříve známý jako Aplikovaná tělesná výchova. Spojuje přípravu na pedagogické profese asistent pedagoga, pedagog volného času i přípravu pedagoga působícího u skupin a kolektivů se speciálními potřebami. Na tento program navazuje magisterské studium programu Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku. Absolvent tohoto programu je učitelem tělesné výchovy na 2. st. ZŠ a SŠ, ale i učitelem odborně působícím na žáky a studenty se speciálním vzdělávacími potřebami.

Trenérství a pedagogika volného času je studijní program uskutečňovaný pouze ve formě kombinovaného studia a je zaměřen na výchovu odborníků v oblastech volného času, rekreačního, výkonnostního i vrcholového sportu. Absolventi tohoto programu najdou uplatnění na různých pozicích ve sportovních svazech, sportovních klubech i ve státní správě, sportovních marketingových agenturách apod. V přímé návaznosti na tento program je v magisterském studiu studijní program Trenérství a management sportu. V tomto programu je výrazně posílen důraz na získání kompetencí v oblastech trenérství a managementu sportu. Absolventi se uplatňují zejména v řídících pozicích souvisejících se sportovní činností, např. sportovní ředitel, sekretář, vedoucí sportovních centrech apod. I tento program je realizován pouze v kombinované formě studia.

Sdružený studijní program Tělesná výchova pro vzdělávání (maior) je program, který připravuje v bakalářském studiu odborníky splňující kvalifikace k výkonu regulovaného povolání pedagogických pracovníků, jako je pedagog volného času, asistent pedagoga, vychovatel apod., včetně kvalifikace pro práci ve sportovních klubech, sportovních svazech volnočasových institucí atd. Hlavní program (maior) je doplněn z široké nabídky programem vedlejším (minor). Absolventi získávají nezbytné kompetence, které jim umožňují pokračovat v magisterském studiu ve studijním programu Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (maior). Tyto programy, připravující primárně učitele, uskutečňované na fakultě pouze v prezenční formě, jsou označované jako „maior“ a umožňují kombinaci se studijními programy na jiných fakultách UP v Olomouci, které jsou označované jako „minor“. Nabídka těchto programů (minorů) je velmi široká. Nejčastějšími programy, které sdružují maior na FTK UP s programy (minor) jsou v bakalářském studiu např. Biologie pro vzdělávání, Geografie pro vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání a další. Vedlejší programy (minory) v bakalářském etapě mají pokračování v magisterském studiu.

Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců je unikátní studijní program umožňující plnohodnotné studium vrcholových sportovců v průběhu nebo po ukončení aktivní kariéry. Studium probíhá individualizovaným způsobem v kombinované formě a je přístupné sportovcům na úrovni reprezentace ČR (podrobnosti jsou uvedeny v informacích k přijímacímu řízení). Obsah studia je zaměřen na získání kompetence v oblasti řízení sportovního tréninku dospělých i mládeže, kondičního a mentálního tréninku, sportovního práva, managementu a marketingu. Absolventi tohoto programu najdou uplatnění na různých pozicích (trenér, kondiční trenér, mentální kouč, sportovní manažer) ve sportovních svazech, klubech i ve státní správě, sportovních marketingových agenturách apod.

Fakulta dále zajišťuje různé formy celoživotního vzdělávání, zejména trenérská studia a licenční kurzy. Na poli vědeckém i v oblasti výměny studentů probíhá spolupráce se zahraničními partnery. Oblíbené u studentů jsou zahraniční studijní pobyty (Erasmus+, Japonsko, Čína, Kanada) nebo sportovní kurzy. Fakulta provozuje výcvikové a rekreační středisko Pastviny v Orlických horách.

Věda a výzkum

Fakulta je předním vědeckým pracovištěm v České republice, které se zaměřuje na pohyb člověka a zdravý životní styl. Zdejší odborníci se zabývají mimo jiné životním stylem dětí v ČR v rámci mezinárodní studie HBSC nebo vlivem zastavěného prostředí na pohybovou aktivitu v projektu IPEN. Fakulta vydává odborné časopisy Acta Gymnica, Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi a Tělesná kultura. O vědeckých konferencích, ale i o popularizačních, sportovních, či kulturních akcích je široká veřejnost informována prostřednictvím samostatných internetových stránek Konference FTK a Akce FTK. Na fakultě vznikl také online systém pro sledování a vyhodnocování pohybové aktivity Indares.com. Moderní zázemí pro výzkum a přenos jeho výsledků do praktické roviny podpory pohybové aktivity fakulta získala vybudováním Aplikačního centra BALUO, které zahájilo činnost v roce 2016, a o dva roky později fakulta rozšířila své zázemí o laboratoře v nové budově Centra kinantropologického výzkumu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)