Zápis studentů do vyšších ročníků akademického roku 2018/2019

středa 22. srpen 2018, 9:39 – Text: Oddělení pro studium

Studenti, pro zápis do vyšších ročníků se řiďte následujícími pokyny a termíny. 

 

Student je povinen odevzdat (osobně, elektronicky, poštou) na studijní oddělení v úředních hodinách, nejpozději však do 12. září 2018, tyto doklady a dokumenty:

a) vyplněný zápisový list na následující akademický rok (ke stažení zde),

b) vytištěný zápisový list A za akademický rok 2017/2018 (ZS i LS; z vašeho portálu).

Tento vytištěný zápisový list A je student povinen zkontrolovat a stvrdit svým podpisem „Souhlasím s vytištěnými údaji“.

V případě nesrovnalostí se student obrátí před odevzdáním zápisového listu studijní reference na příslušného vyučujícího o doplnění výsledků do STAGu.

 

Upozornění

Mezní termín pro splnění všech studijních povinností za akademický rok 2017/2018 je 6. září 2018.

 

Zápis předmětů 

Zápis předmětů do IS STAG  pro zimní semestr AR 2018/2019 probíhá od 10. 7. 2018 do 23. 9. 2018 (zápis předmětů je dán Vnitřní normou UP č. R-B-18/03).

Upozorňujeme studenty, že jsou povinni si zapsat nesplněné povinné předměty v nejbližším akademickém roce, ve kterém je předmět vyučován (viz. Studijní a zkušební řád UP čl.14, ods. 4, A-10/2011-ÚZO3).

Studenti, kteří chtějí konat státní zkoušky, obhajobu bakalářské nebo diplomové práce v akademickém roce 2018/2019, si musí zapsat do STAGu zkratky předmětů státní zkoušky včetně obhajoby závěrečné práce.

Studenti dvouoborového studia, kteří chtějí konat státní zkoušku nebo obhajobu závěrečné práce u druhého aprobačního předmětu v akademickém roce 2018/2019, si musí zapsat do STAGu zkratky předmětů státní zkoušky nebo obhajobu závěrečné práce pod jednotlivými katedrami druhého aprobačního předmětu. Připomínáme, že podání přihlášky ke státní závěrečné zkoušce je možné až po splnění všech studijních povinností na obou studovaných oborech.

 

Zahájení výuky 

Výuka v prezenčním studiu pro akademický rok 2018/2019 bude zahájena 17. září 2018.

Výuka v kombinovaném studiu pro akademický rok 2018/2019 bude zahájena v září 2018. Rozvrhy budou opět zveřejněny na webových stránkách ftkrozvrh.upol.cz.