Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců je unikátní studijní program umožňující plnohodnotné studium vrcholových sportovců v průběhu aktivní kariéry. Studium probíhá individualizovaným způsobem v kombinované formě a je přístupné sportovcům na úrovni reprezentace ČR (podrobnosti jsou uvedeny v informacích k přijímacímu řízení). Obsah studia je zaměřen na získání kompetence v oblasti řízení sportovního tréninku dospělých i mládeže, kondičního a mentálního tréninku, sportovního práva, managementu a marketingu. Absolventi tohoto programu najdou uplatnění na různých pozicích (trenér, kondiční trenér, mentální kouč, sportovní manažer) ve sportovních svazech, klubech i ve státní správě, sportovních marketingových agenturách apod.

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci lze podat již od 1. listopadu 2022 do 15. března 2023 elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky.

Studium je nabízeno pouze v kombinované (tzv. dálkové) formě studia, které je označováno písmenem "K".

Podat přihlášku

Dne 7. 3. byl prodloužen termín pro přikládání příloh k přihlášce. Nově je možné přikládat přílohy k přihlášce až do 15. dubna 2023.

Do 15. 4. 2023 musí být vložené do e-přihlášky následující dokumenty:

 1. strukturovaný životopis (doporučená struktura):
  • vzdělání studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, doložené certifikáty a absolvované kurzy (kopie zašlete přílohou k přiložení do spisu), neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění, apod.,
  • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru,
  • doložená sportovní historie,
  • hodnotí se celkové zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava,
 2. lékařský posudek:
  • v souladu s § 49 odst. (1) Zákona č. 111/1998 Sb. musí uchazeči o studium ve studijní oblasti tělesná výchova a sport, kinantropologie doložit lékařský posudek, který vydává poskytovatel v oboru tělovýchovného lékařství. Na základě celkového vyšetření pak poskytovatel vydá potvrzení tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti k absolvování přijímací zkoušky a praktické sportovní výuky na FTK UP. pro vyhledání pracovišť tělovýchovných lékařů můžete využít Interaktivní mapu (vyberte položku "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)"),
 3. potvrzení zastřešujícího sportovního svazu o aktuálním zařazení do státní reprezentace (předkládají pouze státní reprezentanti).

Doporučujeme zajistit si lékařský posudek u Vámi vybraného tělovýchovného lékaře s dostatečným předstihem před podáním přihlášky ke studiu, protože čekací doba u tělovýchovných lékařů na vystavení posudků bývá v řádu několika týdnů a bez něj není možné přihlášku podat.


Administrativní poplatek

Uchazeč uhradí nejpozději do 15. 3. 2023 ke správnému číslu účtu (19-109 633 0227/0100), správnému variabilnímu a specifickému symbolu (dle pokynů na zkrácené verzi e-přihlášky) administrativní poplatek ve výši 690 Kč za každou podanou přihlášku.

Uchazeč, který do stanoveného termínu administrativní poplatek neuhradí nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, nebude převeden do databáze přijímacího řízení. Při neúčasti uchazeče u přijímací zkoušky se poplatek nevrací.

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: je vygenerován přihláškou a naleznete jej v přehledu přihlášek
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc


Další informace

Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro zvolený studijní program.

Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady; náhradní termín přijímacích zkoušek není vypsán.

Pozvánky s podrobnými informacemi budou zasílány uchazečům prostřednictvím e-přihlášky cca měsíc před konáním přijímacích zkoušek.

Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.

Ubytování v době konání přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení budou distribuována koncem měsíce června buď pomocí elektronického systému, nebo do vlastních rukou uchazeče na adresu pro doručování uvedenou v přihlášce.

Uchazeč může po předchozí domluvě nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, od 11. 7. do 17. 7. 2023 na Oddělení pro studium fakulty v době od 8.00 do 11.30 hod. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie.

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2023/2024 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.


Studijní referentka

Pokud máte stále pocit, že si potřebujete ještě něco upřesnit, můžete se obrátit na studijní referentku, která má tento studijní program na starosti:

Mgr. Lenka Hrabalová
studijní referentka
T: +420 585 636 102
E: lenka.hrabalova@upol.cz
místnost: NA 3.06

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117, 771 11  Olomouc

Průběh přijímacího řízení

Části přijímacího řízení

Přijímací řízení pro studijní program Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců obsahuje tyto části:

 • Strukturovaný životopis (odevzdává se společně s podáním přihlášky, viz výše)
 • Potvrzení sportovního svazu o mimořádné výkonnosti (účast a umístění na ME, MS, OH, Univerziádě; členství v "A" reprezentačním týmu v Olympijském sportu, držitel medaile z MČR v Olympijských sportech)
 • Konkrétní kritéria pro přijetí do studia jsou posuzovaná v souladu s nastavenými podmínkami MŠMT pro zařazení sportovců do projektu podpory studentů s mimořádnou sportovní výkonností pro rok 2023

Uchazeč tedy společně s přihláškou pouze zašle potřebné dokumenty a následně počká na vyjádření o přijetí nebo nepřijetí ke studiu. Uchazeč o tento studijní program nevykonává žádnou část přijímacího řízení fyzicky v prostorách Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Výsledky přijímacího řízení

Průběžné výsledky se dozvíte v e-přihlášce nejpozději v polovině měsíce června.

Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, v úředních hodinách na Oddělení pro studium fakulty. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie.

Konečné rozhodnutí děkana fakulty o přijetí či nepřijetí ke studiu obdržíte poštou.

Kladné rozhodnutí děkana

Pokud bylo rozhodnutí děkana kladné, gratulujeme Vám a těšíme se na Vás v termínu Vašeho zápisu. Před samotným zápisem bychom Vás ale ještě rádi požádali o potvrzení, zda nastoupíte ke studiu na Fakultě tělesné kultury.

Teď už stačí přejít na krok Zápis ke studiu.

Negativní rozhodnutí děkana

Pokud bylo rozhodnutí děkana negativní, ale máte stále zájem na Fakultě tělesné kultury studovat, nezoufejte a zachovejte nám svou přízeň, ještě je šance na přijetí pomocí podání odvolání.

Podání odvolání

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2022/23 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

Adresa pro doručení odvolání:

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11  Olomouc

Zápis ke studiu

K řádnému zapsání ke studiu budete potřebovat následující dokumenty, které s sebou přineste v termín zápisu:

 • občanský průkaz;
 • řádně a čitelně vyplněný Zápisový list;
 • podepsaný Záznam o seznámení s BOZP a PO;
 • pasovou fotografii o rozměru 4x3 cm (podepsanou na zadní straně);
 • úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém středoškolském studiu (pokud nebylo přiloženo u přihlášky nebo odevzdáno u přijímací zkoušky);
 • potvrzení praktického nebo tělovýchovného lékaře (pokud nebylo přiloženo u přihlášky nebo odevzdáno u přijímací zkoušky);
 • psací potřeby.

Před samotným zápisem vám také doporučujeme projít si informace určené novým uchazečům v sekci Průvodce studiem na studentských internetových stránkách fakulty, kde se mohou objevit i aktuální informace pro nově nastupující studenty.

V případě navržení uchazeče k přijetí ke studiu je uchazeč následně povinnen dodat úředně ověřený opis maturitního vysvědčení, a to osobně v den zápisu ke studiu. Až po doložení tohoto dokumentu je uchazeč finálně přijat ke studiu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)