Erasmus+

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje
spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Základní informace o programu Erasmus+ včetně seznamu zemí, které se mohou programu zúčastnit,
naleznete zde: https://iro.upol.cz/erasmus/zakladni-informace/

Plán mobilit na nadcházející akademický rok, tj. počet vyjíždějících zaměstnanců a délku jednotlivých
pobytů, musí fakulta sdělit Zahraničnímu oddělení (ZO) UP vždy do konce února. Výběrové řízení probíhá na ZO FTK, kontaktní osobou je RNDr. Markéta Václavíková (585 636 352, marketa.vaclavikova@upol.cz).

Fakulta tělesné kultury umožňuje v rámci inter-institucionálních dohod o spolupráci následující typy
mobilit:

Výukové pobyty

Výukové pobyty mohou probíhat pouze na základě platné bilaterální dohody.
Seznam partnerských univerzit FTK s platnými bilaterálními dohodami.

Kvalifikační podmínky

 • učitel vyjíždějící na výukový pobyt musí mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník. Výše úvazku nerozhoduje.

Délka pobytu

 • minimální délka pobytu je 2 dny, maximální 2 měsíce;
 • musí se uskutečnit během daného akademického roku, tedy vždy v období od 1. 7. do 31. 7. následujícího roku.

Rozsah a forma výuky

 • výuka v předem dohodnutém oboru, formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty;
 • minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden, i v případě pobytů kratších je třeba tento limit dodržet.

Finanční podpora

 • financovány jsou dny výuky plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty);
 • je třeba volit pokud možno nejlevnější způsob dopravy, 2. třídou, leteckou dopravu je možné použít pouze pro místa vzdálená více než 500 km;
 • auto je možné použít pouze po předchozím schválení ZO UP (Yvona Vyhnánková, ZO UP, yvona.vyhnankova@upol.cz), náhrada v ceně jízdenky 2. třídy vlaku na základě potvrzení ČD;
 • ubytování v maximálně 3* hotelu, v max. výši 90 EUR na noc;
 • není možné vycestovat bez podpisu účastnické smlouvy a vyřízeného CP;
 • dalšími náklady se rozumí zejména použití MHD v místě výuky. Náklady na knihy, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být součástí CP.

Administrace

Před cestou

 • Mobility Agreement for Teaching – dokument popisující pracovní program výuky. Za UP odepisuje vyjíždějící zaměstnanec a vedoucí vysílající katedry;
 • Účastnická smlouva – jakmile má zaměstnanec k dispozici vyřízené a kompletně podepsané Mobility Agreement, je třeba podepsat účastnickou smlouvu (Yvona Vyhnánková, ZO UP, yvona.vyhnankova@upol.cz), ve které jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah výuky a finanční limity pro cestu;
 • před každou zahraniční pracovní cestou je nutné vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě (dále jen CP) se všemi náležitostmi a podpisy. CP je nutné s dostatečným předstihem odevzdat příslušné referentce na fakultě ke zpracování.

Po návratu

 • Confirmation of Erasmus+ Teaching Assignment – po návratu je nutno doložit potvrzení o výuce v požadovaném rozsahu vystavené přijímající institucí (katedrou, fakultou). Z potvrzení o výuce musí být zřejmý počet výukových dnů a hodin;
 • Dále je vyučující povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží po skončení výukového pobytu na e-mail, uvedený ve finanční dohodě;
 • Zahraniční oddělení FTK má povinnost předat vyúčtování uskutečněné mobility na ZO UP nejpozději do 30 dnů po ukončení cesty, na konci kalendářního roku pak do 10. 12. Žádáme proto zaměstnance, aby odevzdali cestovní příkaz k vyúčtování zahraniční cesty nejpozději do 14 dní od ukončení mobility (na konci kalendářního roku pak první pracovní den následující po mobilitě).

 Všechny dokumenty a formuláře jsou k dispozici na webu ZO UP.

Školení

Školení nevyžadují bilaterální dohodu mezi pracovištěmi. Mohou však být realizována pouze v programových zemích EU (tj. členské státy EU – 28 zemí, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie). Školení mohou probíhat v organizacích různého typu včetně univerzitních pracovišť. 

Kvalifikační podmínky

 • zaměstnanec vyjíždějící na školení musí mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy. Výše úvazku nerozhoduje.

Délka pobytu

 • minimální délka pobytu je 2 dny, maximální 2 měsíce;
 • musí se uskutečnit během daného akademického roku, tedy vždy v období od 1. 7. do 31. 7. následujícího roku.

Rozsah a forma školení

 • forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště, stínování pracovníka, kurz a podobně;
 • podmínkou je získání nových znalostí a dovedností, uplatnitelných na domácím pracovišti;
 • účast na konferenci nelze považovat za školení.

Finanční podpora

 • financovány jsou dny školení plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty);
 • je třeba volit pokud možno nejlevnější způsob dopravy, 2. třídou, leteckou dopravu je možné použít pouze pro místa vzdálená více než 500 km;
 • auto je možné použít pouze po předchozím schválení ZO UP (Yvona Vyhnánková, ZO UP, yvona.vyhnankova@upol.cz), náhrada v ceně jízdenky 2. třídy vlaku na základě potvrzení ČD;
 • ubytování v maximálně 3* hotelu, v max. výši 90 EUR na noc;
 • není možné vycestovat bez podpisu účastnické smlouvy a vyřízeného CP;
 • Dalšími náklady se rozumí zejména použití MHD v místě výuky. Náklady na knihy, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být součástí CP.

Administrace

Před cestou

 • Mobility Agreement for Training – dokument popisující pracovní program školení. Za UP odepisuje vyjíždějící zaměstnanec a vedoucí vysílající katedry;
 • Účastnická smlouva – jakmile má zaměstnanec k dispozici vyřízené a kompletně podepsané Mobility Agreement, je třeba podepsat účastnickou smlouvu (Yvona Vyhnánková, ZO UP, yvona.vyhnankova@upol.cz), ve které jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah výuky a finanční limity pro cestu;
 • před každou zahraniční pracovní cestou je nutné vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě (dále jen CP) se všemi náležitostmi a podpisy. CP je nutné s dostatečným předstihem odevzdat příslušné referentce na fakultě ke zpracování.

Po návratu

 • Confirmation of Erasmus+ Training Assignment – po návratu je nutno doložit potvrzení o školení v požadovaném rozsahu vystavené přijímající institucí (katedrou, fakultou). Potvrzení o školení musí obsahovat jméno zaměstnance, název přijímající instituce, data školení a počet dnů školení;
 • Dále je vyučující povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží po skončení výukového pobytu na e-mail, uvedený ve finanční dohodě;
 • Zahraniční oddělení FTK má povinnost předat vyúčtování uskutečněné mobility na ZO UP nejpozději do 30 dnů po ukončení cesty, na konci kalendářního roku pak do 10. 12. Žádáme proto zaměstnance, aby odevzdali cestovní příkaz k vyúčtování zahraniční cesty nejpozději do 14 dní od ukončení mobility (na konci kalendářního roku pak první pracovní den následující po mobilitě).

Všechny dokumenty a formuláře jsou k dispozici v na webu ZO UP.