Spolupráce FTK UP s aplikační sférou přinese inovativní přístupy v oblasti prevence bolesti zad

Foto: archiv FTK UP
Pátek 12. červen 2020, 8:00

Jednou z oblastí, která neztrácí na aktuálnosti, je zvýšení využití inovačního potenciálu při spolupráci vysokých škol a podnikové sféry. Pro možnost posílení této spolupráce je určen program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, v rámci kterého probíhá na FTK UP řešení výzkumného projektu „Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta“, registrační číslo 304011P714. Vedoucím partnerem projektu je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, Univerzita Palackého v Olomouci plní roli hlavního přeshraničního partnera. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Jedním z cílů projektu je propojit teoretické poznatky získané v rámci výzkumných aktivit na vysokých školách s praktickými zkušenostmi partnerů z aplikační sféry. V případě tohoto projektu jsou těmito partnery:

ADELI Medical Center, Piešťany – mezinárodní rehabilitační zařízení, které poskytuje intenzivní a individuální léčebný program, zaměřený na neurologická onemocnění (dětská mozková obrna, úrazy mozku, mozkové příhody apod.), 

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany – zaměřuje se na specializovanou ústavní léčbu všech závažných forem revmatických nemocí včetně jejich možných dalších dopadů, 

Orto-protetika, s.r.o., Martin – je jedno z největších a nejmodernějších zdravotnických zařízení svého druhu na Slovensku. Zabývá se výrobou zdravotnických ortopedických, protetických a sportovních pomůcek na míru, včetně jejich zkoušek a aplikace, 

ING corporation, spol. s r.o., Frýdek-Místek – patří ve svém oboru k největším a nejmodernějším pracovištím v České republice. Její činnost se zaměřuje na vývoj a výrobu ortopedických pomůcek, dílů a polotovarů. Do výrobního sortimentu jsou zařazena také diagnostická a výrobní zařízení pro ortotiku a protetiku.,

AVICA, zdravotnické zařízení, s.r.o., Ostrava – zařízení obsahuje několik ambulancí (neurologická, ortopedická, fyzioterapeutická), ve kterých je zajišťována všestranná péče o klienty, 

Centrum rehabilitační péče s.r.o., Bohumín – poskytuje komplexní fyzioterapii dětem i dospělým. Péče o klienty je prováděna v oblasti neurologie, ortopedie, chirurgie, pediatrie, traumatologie, rehabilitace, urologie, gynekologie a revmatologie.

 

 

Nosným tématem projektu je problematika bolesti zad a z toho plynoucích zdravotních komplikací. Tato oblast je celosvětovým problémem, který podle neoficiálních údajů postihuje až 80 procent populace. Nejčastěji se lze s bolestí zad setkat v oblasti bederní, následně v oblasti krční a v menší míře v oblasti hrudní. Ve většině případů jde o nespecifické bolesti, které nelze přiřadit žádné zřejmé příčině. Častokrát jde o kombinaci řady faktorů, jako například ochabnutí zádového svalstva, jednostranné namáhání nebo nesprávné držení těla. Alarmující je, že věková hranice lidí trpících bolestmi zad se výrazně snižuje. Bolesti zad se tak řadí mezi hlavní faktory, které postižené jedince omezují v provádění aktivit běžného života a současně jsou považovány za jednu z nejčastějších příčin, které vedou k pracovní neschopnosti.

Projekt je zaměřen na vývoj a ověření nových diagnostických metod a postupů při posuzování stability a síly svalů trupu u rizikových skupin lidí (poruchy pohybového systému, sedavé zaměstnání, jednostranné zatěžování páteře apod.). S využitím objektivní diagnostiky bude provedena kvantifikace funkčního stavu svalů stabilizujících páteř, aplikovány specifické cvičební programy zaměřené na svaly hlubokého stabilizačního systému a následně analyzován účinek těchto cílených cvičení. Aplikace tohoto postupu, založeného na objektivní diagnostice, by měla přispět k zefektivnění prevence chronických onemocnění nebo zranění a tím i ke zlepšení kvality života.

Pro následné využití výsledků výzkumu budou vytvořeny metodiky v oblasti rehabilitace a ortotiky a protetiky. V oblasti rehabilitace se bude jednat o metodiku zaměřenou na posouzení stability a svalové síly (hluboký stabilizační systém), jejíž součástí budou specificky orientované testové baterie s testovacími protokoly, systémem hodnocení a interpretací dat. V oblasti ortotiky a protetiky bude vypracována metodika pro hodnocení zatížení končetin při aplikaci ortotických pomůcek a protetických náhrad.

Zaměstnanci partnerských podniků získají zkušenosti s využitím nových diagnostických přístrojů a postupů a seznámí se s nejnovějšími vědeckými poznatky v oblasti péče o osoby s poruchami pohybového systému. To jim umožní zefektivnit jejich práci a zvýšit konkurenceschopnost v dané oblasti. Přenos dat mezi výzkumnou a aplikační sférou bude probíhat nejen v rámci daného státu, ale i formou přeshraniční spolupráce.

 

prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., katedra přírodních věd v kinantropologii FTK UP

Zpět