Aquaerobic, parkour nebo střelba z palných zbraní. Vyzkoušejte odborné semináře

středa 7. listopad 2018, 14:02 – Text: Martin Višňa

Fakulta tělesné kultury nabízí nejen svým studentům v rámci projektu Moderní trendy ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci, který garantuje Pedagogická fakulta UP, možnost absolvování pestré palety odborných seminářů z rozličných oblastí. 

Všechny semináře jsou pro studenty UP, zejména pak studenty učitelských oborů, zdarma. Každý student se může zúčastnit neomezeného počtu seminářů dle individuálního zájmu. Na závěr projektu obdrží účastníci certifikáty o absolvování seminářů. 

 

Aktuální termíny seminářů

Aquaerobic

Prakticky zaměřený seminář orientovaný na proces výuky ve vodním prostředí. Cílem je zprostředkovat studentům vědomosti a dovednosti z oblasti aquaerobiku, aquadance a aquapilates, seznámit je se základní terminologií a metodami zvyšování kondice ve vodním prostředí.

Garantky

Mgr. Hana Pernicová, Ph. D., Bc. Martina Kopřivová

Přihlášky

e-mailem na hana.pernicova@upol.cz

Termíny

7.–8. 11. 2018 | st 8:30–9:30, čt 9:30–12:00 | Aplikační centrum BALUO, bazén

14.–15. 11. 2018 | st 8:30–9:30, čt 9:30–12:00 | Aplikační centrum BALUO, bazén

21.–22. 11. 2018 | st 8:30–9:30, čt 9:30–12:00 | Aplikační centrum BALUO, bazén

 

Bezpečnost a ochrana zdraví v práci učitele tělesné výchovy

Seminář seznámí účastníky s praktickými zkušenostmi odborníků a znalců na problematiku bezpečnosti  sportu a tělovýchovy. Charakterizuje příčiny, důsledky a následky úrazů vzniklých při tělovýchovné a sportovní praxi.

Lektor

Mgr. Zbyněk Kovářů, MBA

Přihlášky

e-mailem na katerina.obzinova@upol.cz

Termíny

22. 11. 2018 | 15:00–18:00

27. 11. 2018 | 15:00–18:00

 

Kondiční cvičení s využitím gymnastického nářadí a prvky parkuru

Garant

Mgr. Jiří Buben, Ph.D.

Přihlášky

e-mailem na jiri.buben@upol.cz

Termíny

14. 11. 2018 | 13:00–14:00 | HY T2

21. 11. 2018 | 13:00–14:00 | HY T2

28. 11. 2018 | 13:00–14:00 | HY T2

 

Nová média – nástroj efektivní komunikace pro školy a učitele

Garant

Mgr. Tomáš Kasal

Termíny

8. 11. 2018 | 15:00–16:30 | NA 411

12. 11. 2018 | 15:00–17:30 | NA 411

15. 11. 2018 | 15:00–17:30 | NA 411

 

Pohybová gramotnost

Seminář si klade za cíl seznámit posluchače (budoucí učitele) s teoretickým konceptem pohybové gramotnosti a jeho jednotlivými atributy. Dále se zaměříme na praktický rozbor pohybové gramotnosti s ohledem na úroveň pohybové aktivity, motivace, pohybové kompetence a vědomostí o zdravém životním stylu. Nabídneme možnost využití nástrojů na ověření úrovně pohybové gramotnosti u žáků na školách.

Garant

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

Přihlášky

e-mailem na jana.vasickova@upol.cz

Termíny

9. 11. 2018 | 13:00–16:00 | NC 519

16. 11. 2018 | 9:00–12:00 | NC 517

 

První pomoc v práci učitele tělesné výchovy

Účastník bude znát základní postupy poskytování neodkladné péče u vybraných poranění a onemocnění. Dokáže minimalizovat rizika spojená s poskytováním první pomoci. Své teoretické poznatky dokáže aplikovat v praxi. Upevnění dovedností díky rozboru klíčových témat.

Garantka

MUDr. Renata Vařeková, Ph.D.

Přihlášky

e-mailem na renata.varekova@upol.cz

Termíny

12. 11. 2018 | 13:00–16:45 | NA 221

 

Regenerace a masáže – jejich význam v práci učitele tělesné výchovy

Seminář seznamuje účastníky s formami klasické a sportovní masáže, působením masáží na lidský organismus. Probíhá nácvik technik rekondičních a sportovních masáží. V rámci licenčního programu FTK UP možnost získání licence.

Garantka

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

Přihlášky 

e-mailem na iva.dostalova@upol.cz

Termíny

23. 11. 2018 | 12:00–15:30 | NA 230

 

Regenerace a vodní prostředí

Praktické demonstrace a účast na cvičení ve vodě, a to se zaměřením na nejčastěji se vyskytující poruchy pohybového ústrojí (vertebropatie, degenerativní onemocnění nosných kloubů …) a dále na speciální využití hydrokinezioterapie. Součástí je i individuální kondiční plavání, pobyt v bazénku s proudící a vířivou vodou a také cvičení ve vodě u zdravého jedince.

Garant

PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D.

Přihlášky

e-mailem na petr.uhlir@upol.cz

Termíny

12. 11. 2018 | 14:30–15:30 | Aplikační centrum BALUO, bazén

19. 11. 2018 | 14:30–15:30 | Aplikační centrum BALUO, bazén

26. 11. 2018 | 14:30–15:30 | Aplikační centrum BALUO, bazén

3. 12. 2018 | 14:30–15:30 | Aplikační centrum BALUO, bazén

10. 12. 2018 | 14:30–15:30 | Aplikační centrum BALUO, bazén

17. 12. 2018 | 14:30–15:30 | Aplikační centrum BALUO, bazén

 

Řízené volnočasové aktivity v podmínkách školy

Seminář přináší budoucím učitelům základní teoretickou a praktickou dovednost v práci se studenty školy v oblasti volnočasových aktivit. S plánováním, propagací i vlastní realizací konkrétních akcí. Vše se zaměřením na tělocvičné aktivity.

Garant

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

Přihlášky

e-mailem na jan.belka@upol.cz

Termíny

13. 11. 2018 | 8:00–13:00 | HY P10, T1

 

Sexuální výchova a společné vzdělávání

Seminář je určen pro studenty v pomáhajících profesích (pedagogické pracovníky), pro začínající pedagogy, pro zkušené pedagogy. Zaměřuje se na informovanost pedagogického pracovníka, informovanost žáka, rodiče (zákonného zástupce), jejich postoje, zkušenosti k sexuální výchově v prostředí školy. Zdůrazňuje odpovědnost učitele v citlivých tématech sexuality a při sexuální výchově při společném vzdělávání (v inkluzivním prostředí – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami) a možnosti v systému podpůrných opatření.

Garantka

doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

Přihlášky

e-mailem na dana.sterbova@upol.cz

Termíny

9. 11. 2018 | 10:00–13:00 | NC 517

 

Socializace sportem – empirická reflexe

Absolventi získají informace o roli sportu v procesu socializace jedince a jeho výchovy. Budou představeny základní sociologické a sociálně-psychologické teze popisující proces začlenění jedince do společnosti a možné role, které v této souvislosti hraje sport a pohybové aktivity. Seminář těží z poznatků sociologie sportu, která popisuje sport jako složitou sociální strukturu, pevně propojenou s kulturními, ekonomickými i politickými vlivy. Souvislost sportu a socializace bude prezentována na několika úrovních: makro-úroveň je tvořena zejména sportem přenášeným masovými médii, sportovní migrací nebo národními politikami podpory sportu. Na střední úrovni se jedná například o lokální nabídku sportovních kroužků pro děti, fandění místním týmům nebo existenci sportovních subkultur. Mikro-úroveň popisuje dění v konkrétních sportovních skupinách (kroužcích, klubech) nebo vlivy rodinného prostředí na sportovní participaci.

Garant

PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

Přihlášky

e-mailem na arnost.svoboda@upol.cz

Termíny

1. 12. 2018 | 12:30–16:15 | NA 401

 

„Učení se vztahům“: TA přístupy v učitelské profesi – jiný pohled na asertivní dovednosti

Seminář účastníky uvede do transakčně-analytických principů ve výchově a vzdělávání, jako je například uzavírání dohod a práce s dohodou, seznámí s egostavy a způsoby, jak předcházet konfliktům nebo naučí zvyšovat sebeúctu.

Garantka

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

Přihlášky

e-mailem na jana.harvanova@upol.cz

Termíny

13. 11. 2018 | 13:00–15:00 | NA 214

20. 11. 2018 | 13:00–15:00 | NA 214

27. 11. 2018 | 13:00–15:00 | NA 214

 

Vybrané aspekty ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí

Seminář seznamuje účastníky s chápáním pojmu bezpečnosti a s vazbami a nástroji pro její zajištění ve společnosti z pohledu postavení České republiky. Předmět se zabývá ochranou člověka z pohledu základních potřeb (bezpečí, zdraví, ŽP, svoboda), ochranou člověka z pohledu globálního pojetí mezinárodního práva, politologických principů atd. Seminář dále seznamuje studenty s dopady globalizace ve světě na ochranu člověka, ochranou území před účinky MU z pohledu plánování, úkoly ochrany obyvatelstva a jejich zabezpečením, úkoly jednotlivých složek IZS z pohledu ochrany obyvatelstva, úkoly obcí a kraje z pohledu ochrany obyvatelstva, s právy a povinnostmi právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob z pohledu ochrany obyvatelstva, sebeochrana a plněním úkolů ochrany obyvatelstva JPO obcí.

Garant

Ing. Zdeněk Melichařík

Přihlášky

e-mailem na zdenek.melicharik@upol.cz

Termíny

9. 11. 2018 | 17:30–20:30 | NA 228

24. 11. 2018 | 17:30–20:30 | NA 209

 

Výživa a její význam v práci učitele

Účastník se seznámí se základními složkami výživy z hlediska energetického obsahu a zajištění správné funkce organismu. Bude zvládat odbornou terminologii z oblasti výživy a umět charakterizovat základní složky stravy. Získá základní poznatky o racionálním stravování a pozitivním působení vyvážené stravy na zdravotní stav. Zvládne orientaci v potravinách na trhu vzhledem k zajištění správné funkce organizmu v určitých vývojových fázích a při rozdílných požadavcích na pohybovou aktivitu. Bude umět využít získané poznatky v učitelské praxi.

Garantka

RNDr. Iva Klimešová, Ph.D.

Přihlášky

e-mailem na iva.klimesova@upol.cz

Termíny

24. 11. 2018 | 9:00–12:45 | NB 230

1. 12. 2018 | 9:00–12:45 | NB 230

 

Základy sportovní střelby

Účastníci semináře budou seznámeni s úlohou a postavením střeleckých sportů v systému technických sportovních disciplín. Účastníci zvládnou základní teoretická východiska sportovní střelby se zaměřením na historii, teorii střelby i bezpečnost při sportovní střelbě. Zvládnou praktické dovednosti při střelbě ze vzduchovky, vzduchové pistole a luku.

Garant

RNDr. Svatopluk Horák

Přihlášky

e-mailem na svatopluk.horak@upol.cz

Termíny

12. 11. 2018 | 16:00–18:30 | střelnice Timpo

16. 11. 2018 | 16:00–18:30 | střelnice Timpo

26. 11. 2018 | 16:00–18:30 | střelnice Timpo

30. 11. 2018 | 16:00–18:30 | střelnice Timpo

 

Nabídka dalších seminářů

Přehled seminářů nabízených na dalších fakultách UP najdete zde