Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Program Erasmus+ pokračuje v novém programovém období 2021–2027, které přinese některé nové prvky. Novinky se chystají ve všech sektorech vzdělávání pro projekty spolupráce i mobility.

Základní informace o programu Erasmus+ včetně seznamu zemí, které se mohou programu zúčastnit naleznete zde: https://international.upol.cz/vymenne-pobyty/jsem-zamestnanec/

Výběrové řízení na ZO FTK probíhá vždy počátkem kalendářního roku, kontaktní osobou je RNDr. Markéta Kudláčková (585 636 352, marketa.kudlackova@upol.cz).

Fakulta tělesné kultury umožňuje v rámci inter-institucionálních dohod o spolupráci následující typy mobilit: výukové pobyty a školení.

Aktuálně připravujeme detailní informace k administraci těchto mobilit reflektující nová nařízení s účinností od 1.3.2023.

Výukové pobyty

Pravidla platná do 28. 2. 2023

 

Výukové pobyty mohou probíhat pouze na základě platné bilaterální dohody.
Seznam partnerských univerzit FTK s platnými bilaterálními dohodami.

Kvalifikační podmínky

 • učitel vyjíždějící na výukový pobyt musí mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník. Výše úvazku nerozhoduje.

Délka pobytu

 • minimální délka pobytu je 2 dny, maximální 2 měsíce;
 • musí se uskutečnit během daného akademického roku, tedy vždy v období od 1. 7. do 31. 7. následujícího roku.

Rozsah a forma výuky

 • výuka v předem dohodnutém oboru, formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty;
 • minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden, i v případě pobytů kratších je třeba tento limit dodržet.

Finanční podpora

 • financovány jsou dny výuky plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty);
 • program Erasmus+ financuje pouze následující cestovní a pobytové náklady:
  • pobytové náklady: stravné, ubytování, MHD v místě pobytu;
  • cestovní náklady: letenka příp. jízdenka do zahraničí, jízdné v rámci ČR, MHD z letiště v zahraničí;
  • případné další náklady musí zaměstnanec uhradit sám, či z jiných zdrojů (např. projekt), které musí být v takovém případě uvedeny v Cestovním příkazu.
 • stravné ve výši dle aktuální vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro daný kalendářní rok;
 • je třeba volit pokud možno nejlevnější způsob dopravy, 2. třídou, leteckou dopravu je možné použít pouze pro místa vzdálená více než 500 km;
 • auto je možné použít pouze po předchozím schválení ZO UP (Yvona Vyhnánková, ZO UP, yvona.vyhnankova@upol.cz), náhrada v ceně jízdenky 2. třídy vlaku na základě potvrzení ČD;
 • ubytování pokud možno v max. ceně 100 EUR na noc. V případě, že není možné zajistit ubytování v tomto limitu, je třeba si předem vyžádat souhlas ZO UP s využitím dražšího ubytování;
 • není možné vycestovat bez podpisu účastnické smlouvy a vyřízeného CP;
 • dalšími náklady se rozumí zejména použití MHD v místě výuky. Náklady na knihy, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být součástí CP.

Administrace

Před cestou

 • Mobility Agreement for Teaching – dokument popisující pracovní program výuky. Za UP odepisuje vyjíždějící zaměstnanec a vedoucí vysílající katedry;
 • Účastnická smlouva – jakmile má zaměstnanec k dispozici vyřízené a kompletně podepsané Mobility Agreement, je třeba podepsat účastnickou smlouvu (Yvona Vyhnánková, ZO UP, yvona.vyhnankova@upol.cz), ve které jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah výuky a finanční limity pro cestu;
 • před každou zahraniční pracovní cestou je nutné vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě (dále jen CP) se všemi náležitostmi a podpisy. CP je nutné odevzdat příslušné referentce na fakultě ke zpracování s dostatečným předstihem, aby bylo možné před cestou zajistit veškeré administrativní úkony (objednávky, faktury, …);
 • zaměstnanec má povinnost informovat o plánované mobilitě ZO FTK a zaslat sken obou výše uvedených dokumentů (Mobility Agreement a Účastnická smlouva) koordinátorce ZO FTK, RNDr. Markétě Kudláčkové (marketa.kudlackova@upol.cz), a to nejpozději v den zahájení mobility.

Po návratu

 • Confirmation of Erasmus+ Teaching Assignment – po návratu je nutno doložit potvrzení o výuce v požadovaném rozsahu vystavené přijímající institucí (katedrou, fakultou). Z potvrzení o výuce musí být zřejmý počet výukových dnů a hodin. Toto potvrzení je nutné doložit v originále k rukám Yvony Vyhnánkové (ZO UP) bezprostředně po návratu z mobility;
 • Dále je vyučující povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží po skončení výukového pobytu na e-mail, uvedený ve finanční dohodě;
 • Zahraniční oddělení FTK má povinnost předat vyúčtování uskutečněné mobility na ZO UP nejpozději do 30 dnů po ukončení cesty, na konci kalendářního roku pak do 10. 12. Žádáme proto zaměstnance, aby odevzdali cestovní příkaz k vyúčtování zahraniční cesty paní Miriam Horové (miriam.horova@upol.cz, místnost: NA 324) nejpozději do 14 dní od ukončení mobility (na konci kalendářního roku pak první pracovní den následující po mobilitě). V případě, že cestovní příkaz nebude dodán v uvedené lhůtě, zaměstnanec se vystavuje riziku, že cesta nebude z programu Erasmus+ refundována.

 Všechny dokumenty a formuláře jsou k dispozici na webu ZO UP.

Školení

Pravidla platná do 28. 2. 2023

 

Školení nevyžadují bilaterální dohodu mezi pracovištěmi. Mohou však být realizována pouze v programových zemích EU (tj. členské státy EU – 28 zemí, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie). Školení mohou probíhat v organizacích různého typu včetně univerzitních pracovišť. 

Kvalifikační podmínky

 • zaměstnanec vyjíždějící na školení musí mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy. Výše úvazku nerozhoduje.

Délka pobytu

 • minimální délka pobytu je 2 dny, maximální 2 měsíce;
 • musí se uskutečnit během daného akademického roku, tedy vždy v období od 1. 7. do 31. 7. následujícího roku.

Rozsah a forma školení

 • forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště, stínování pracovníka, kurz a podobně;
 • podmínkou je získání nových znalostí a dovedností, uplatnitelných na domácím pracovišti;
 • účast na konferenci nelze považovat za školení.

Finanční podpora

 • financovány jsou dny školení plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty);
 • program Erasmus+ financuje pouze následující cestovní a pobytové náklady:
  • pobytové náklady: stravné, ubytování, MHD v místě pobytu;
  • cestovní náklady: letenka příp. jízdenka do zahraničí, jízdné v rámci ČR, MHD z letiště v zahraničí;
  • případné další náklady musí zaměstnanec uhradit sám, či z jiných zdrojů (např. projekt), které musí být v takovém případě uvedeny v Cestovním příkazu.
 • stravné ve výši dle aktuální vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro daný kalendářní rok;
 • je třeba volit pokud možno nejlevnější způsob dopravy, 2. třídou, leteckou dopravu je možné použít pouze pro místa vzdálená více než 500 km;
 • auto je možné použít pouze po předchozím schválení ZO UP (Yvona Vyhnánková, ZO UP, yvona.vyhnankova@upol.cz), náhrada v ceně jízdenky 2. třídy vlaku na základě potvrzení ČD;
 • ubytování pokud možno v max. ceně 100 EUR na noc. V případě, že není možné zajistit ubytování v tomto limitu, je třeba si předem vyžádat souhlas ZO UP s využitím dražšího ubytování;
 • není možné vycestovat bez podpisu účastnické smlouvy a vyřízeného CP;
 • dalšími náklady se rozumí zejména použití MHD v místě výuky. Náklady na knihy, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být součástí CP.

Administrace

Před cestou

 • Mobility Agreement for Training – dokument popisující pracovní program školení. Za UP odepisuje vyjíždějící zaměstnanec a vedoucí vysílající katedry;
 • Účastnická smlouva – jakmile má zaměstnanec k dispozici vyřízené a kompletně podepsané Mobility Agreement, je třeba podepsat účastnickou smlouvu (Yvona Vyhnánková, ZO UP, yvona.vyhnankova@upol.cz), ve které jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah výuky a finanční limity pro cestu;
 • před každou zahraniční pracovní cestou je nutné vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě (dále jen CP) se všemi náležitostmi a podpisy. CP je nutné odevzdat příslušné referentce na fakultě ke zpracování s dostatečným předstihem, aby bylo možné před cestou zajistit veškeré administrativní úkony (objednávky, faktury, …);
 • zaměstnanec má povinnost informovat o plánované mobilitě ZO FTK a zaslat sken obou výše uvedených dokumentů (Mobility Agreement a Účastnická smlouva) koordinátorce ZO FTK, RNDr. Markétě Kudláčkové (marketa.kudlackova@upol.cz) , a to nejpozději v den zahájení mobility.

Po návratu

 • Confirmation of Erasmus+ Training Assignment – po návratu je nutno doložit potvrzení o školení v požadovaném rozsahu vystavené přijímající institucí (katedrou, fakultou). Z potvrzení o výuce musí být zřejmý počet výukových dnů a hodin. Toto potvrzení je nutné doložit v originále k rukám Yvony Vyhnánkové (ZO UP) bezprostředně po návratu z mobility;
 • dále je vyučující povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží po skončení výukového pobytu na e-mail, uvedený ve finanční dohodě;
 • zahraniční oddělení FTK má povinnost předat vyúčtování uskutečněné mobility na ZO UP nejpozději do 30 dnů po ukončení cesty, na konci kalendářního roku pak do 10. 12. Žádáme proto zaměstnance, aby odevzdali cestovní příkaz k vyúčtování zahraniční cesty paní Miriam Horové (miriam.horova@upol.cz, místnost: NA 324) nejpozději do 14 dní od ukončení mobility (na konci kalendářního roku pak první pracovní den následující po mobilitě). V případě, že cestovní příkaz nebude dodán v uvedené lhůtě, zaměstnanec se vystavuje riziku, že cesta nebude z programu Erasmus+ refundována.

Všechny dokumenty a formuláře jsou k dispozici v na webu ZO UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)