Orgány fakulty

Vedení fakulty

V čele fakulty stojí, řídí ji a jejím jménem jedná a rozhoduje děkan, a to podle § 28 zákona o vysokých školách. Kandidáta na děkana volí na návrh členů akademické obce akademický senát fakulty a jmenuje jej rektor univerzity. Akademický senát se též vyjadřuje k děkanem navrženému týmu proděkanů a jejich kompetencím. Funkční období děkana a proděkanů je čtyřleté.

Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
děkan
T: +420 585 636 001
E: michal.safar@upol.cz
místnost: NA 313


doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
proděkan pro studium, zástupce děkana
T: +420 585 636 111
E: zbynek.svozil@upol.cz
místnost: NC 424


Mgr. František Chmelík, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 117
E: frantisek.chmelik@upol.cz
místnost: NC 416


RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.
proděkanka pro organizaci
T: +420 585 636 152
E: iva.dostalova@upol.cz
místnost: NC 166


Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.
proděkan pro zahraničí
T: +420 585 636 254
E: michal.kudlacek@upol.cz
místnost: NC 312


Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
T: +420 585 636 515
E: pavel.hap@upol.cz
místnost: NA 238


Ing. Pavel Král, MSc., MBA
tajemník
T: +420 585 636 008
E: p.kral@upol.cz
místnost: NA 311

Akademický senát FTK

Akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán zřízený ze zákona o vysokých školách, volený akademickou obcí na tříleté funkční období. Hlavní funkce akademického senátu jsou: kontrolní, schvalovací a iniciační. Senát mimo jiné spoluurčuje dlouhodobé směřování fakulty, volí děkana, schvaluje rozpočet, kontroluje nakládání s finančními prostředky. Je také prostředníkem při řešení aktuálních problémů studentů i zaměstnanců fakulty.

Akademický senát FTK UP tvoří 10 akademických pracovníků a 5 studentů. Funkční období současného senátu je vymezeno roky 2017–2020. Pro komunikaci se senátory prosím použijte e-mail předsedkyně akademického senátu (sona.formankova@upol.cz) nebo e-mail vybraného senátora.

Složení akademického senátu

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.
předsedkyně akademického senátu
T: +420 585 636 508
E: sona.formankova@upol.cz
místnost: HY 207

Místopředsedové
– za učitele
PhDr. David Smékal, Ph.D.KFAdavid.smekal@upol.cz
– za studenty
Bc. Josef KaštilRekreologiejosef.kastil01@upol.cz
Členové
– učitelé
Mgr. Jan Bělka, Ph.D.KASjan.belka@upol.cz
Mgr. Jiří Buben, Ph.D.KASjiri.buben@upol.cz
Mgr. Jiří DubKASjiri.dub@upol.cz
doc. Mgr. Aleš Gába, Ph.D.KPKales.gaba@upol.cz
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.KRLzdenek.hamrik@upol.cz
PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.KATzbynek.janecka@upol.cz
Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.KATondrej.jesina@upol.cz
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.KPKzdenek.svoboda@upol.cz
– studenti
Bc. Mojmír FryčákTV–UAJmojmir.frycak01@upol.cz
Mgr. Zuzana SvozilováKinantropologiezuzana.svozilova01@upol.cz
Mgr. Ludvík ValtrKinantropologieludvik.valtr@upol.cz
Bc. Tadeáš VenkrbecFyzioterapietadeas.venkrbec01@upol.cz

Komise akademického senátu

Pedagogická komise
předseda: Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.
členové: Mgr. Jiří Buben, Ph.D., Bc. Mojmír Fryčák, Ing. Halina Kotíková, Ph.D., Mgr. Ludvík Valtr

Ekonomická komise
předseda: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
členové: PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.

Legislativní komise
předseda: Bc. Josef Kaštil
členové: Mgr. Jan Bělka, Ph.D., Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D., Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

Dokumenty

FTK-A-17/03 Statut FTK UP
FTK-A-17/02-ÚZ02 Volební řád Akademického senátu FTK UP
FTK-A-17/01 Jednací řád Akademického senátu FTK UP

Zápisy ze zasedání AS FTK

Všechny zápisy a ostatní dokumenty ze zasedání AS FTK jsou dostupné po přihlášení na UPShare – Dokumenty akademických orgánů – FTK – Akademický senát FTK.

Vědecká rada

Orgán fakulty, jehož činnost se řídí § 29 a 30 zákona o vysokých školách. Vědecká rada, složená z významných osob oborů, v nichž fakulta realizuje výukovou, výzkumnou či jinou činnost, projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy, také se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. Členy jmenuje děkan fakulty po schválení akademickým senátem.

Členové vědecké rady

Členové vědecké rady FTK UP byli schváleni Akademickým senátem FTK UP pro období 9. 2. 2018 – 8. 2. 2022.

Předseda
Mgr. Michal Šafář, Ph.D.děkan FTK UP
Členové akademické obce UP
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.FTK UP
Mgr. František Chmelík, Ph.D.FTK UP
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.FTK UP
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.FTK UP
doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. FTK UP
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.PdF UP
doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.FTK UP
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.FTK UP
doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.FTK UP
prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.FTK UP
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBALF UP
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.FTK UP
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.LF UP
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. PřF UP
Členové mimo akademickou obec UP
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.UJEP PF Ústí nad Labem
MUDr. Milan Brázdilposlanec PS ČR
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. UMB Banská Bystrica
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.PdF OU Ostrava
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.FTVŠ UK Bratislava
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. FTVS UK Praha
prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.1. LF UK Praha
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.FSpS MU Brno

Dokumenty

Jednací řád vědecké rady FTK UP
Statut FTK UP

Zápisy z jednání

VR 3/2019Zápis č. 3 ze dne 07.10.2019
VR 2/2019Zápis č. 2 ze dne 20.05.2019
VR 1/2019Zápis č. 1 ze dne 04.02.2019
VR 3/2018Zápis č. 3 ze dne 19.11.2018
VR 2/2018Zápis č. 2 ze dne 24.09.2018
VR 1/2018Zápis č. 1 ze dne 23.04.2018
VR 1/2017Zápis č. 1 ze dne 20.11.2017
VR 1/2016Zápis č. 1 ze dne 05.12.2016
Usnesení per rollamZápis z hlasování ze dne 07.04.2016
VR 2/2015Zápis č. 2 ze dne 30.11.2015
Usnesení per rollamZápis z hlasování ze dne 06.07.2015
VR 1/2015Zápis č. 1 ze dne 30.03.2015
VR 2/2014Zápis č. 2 ze dne 01.12.2014
VR 1/2014Zápis č. 1 ze dne 26.05.2014
VR 2/2013Zápis č. 2 ze dne 25.11.2013
Usnesení per rollamZápis z hlasování ze dne 28.06.2013
VR 1/2013Zápis č. 1 ze dne 03.06.2013
Usnesení per rollam Zápis z hlasování ze dne 21.05.2013
VR 2/2012Zápis č. 2 ze dne 03.12.2012
Usnesení per rollamZápis z hlasování ze dne 29.10.2012
VR 1/2012Zápis č. 1 ze dne 18.06.2012
VR 3/2011Zápis č. 3 ze dne 12.12.2011
VR 2/2011Zápis č. 2 ze dne 16.05.2011
VR 1/2011Zápis č. 1 ze dne 28.02.2011
VR 2/2010Zápis č. 2 ze dne 18.10.2010
VR 1/2010Zápis č. 1 ze dne 21.06.2010
VR 4/2009Zápis č. 4 ze dne 07.12.2009
VR 3/2009Zápis č. 3 ze dne 12.10.2009
VR 2/2009Zápis č. 2 ze dne XX.XX.2009
VR 1/2009Zápis č. 1 ze dne 02.03.2009

Kolegium děkana

Stálý poradní a iniciační orgán děkana, zřízený podle článku 11 Statutu FTK UP. Kolegium řeší zejména operativní záležitosti, projednává hospodářskou činnost, organizaci a řízení fakulty, kooperaci jednotlivých součástí fakulty a materiály předkládané Akademickému senátu FTK UP nebo dalším orgánům.

Stálými členy jsou děkan, proděkani, vedoucí fakultních pracovišť, tajemník FTK UP a předseda akademického senátu. Další členy děkan jmenuje podle potřeby.

Složení Kolegia děkana

Děkan: Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
Členové:RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.
PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.
Bc. Mojmír Fryčák
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.
Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
Mgr. František Chmelík, Ph.D.
PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
Ing. Pavel Král, MSc., MBA
Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.
PhDr. Dr. Martin Sigmund, Ph.D.
PhDr. David Smékal, Ph.D.
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

Dokumenty

Zápisy z jednání Kolegia děkana

KD 2/2019Zápis č. 2 ze dne 06.09.2019
KD 1/2019Zápis č. 1 ze dne 07.03.2019
KD 3/2018Zápis č. 3 ze dne 23.10.2018
KD 2/2018Zápis č. 2 ze dne 12.03.2018
KD 1/2018Zápis č. 1 ze dne 22.01.2018
KD 5/2017Zápis č. 5 ze dne 13.11.2017
KD 4/2017Zápis č. 4 ze dne 14.09.2017 – 15.09.2017
KD 3/2017Zápis č. 3 ze dne 27.04.2017
KD 2/2017Zápis č. 2 ze dne 20.03.2017
KD 1/2017Zápis č. 1 ze dne 16.01.2017
KD 6/2016Zápis č. 6 ze dne 14.11.2016
KD 5/2016Zápis č. 5 ze dne 10.10.2016
KD 4/2016Zápis č. 4 ze dne 11.04.2016
KD 3/2016Zápis č. 3 ze dne 29.02.2016
KD 2/2016Zápis č. 2 ze dne 13.01.2016
KD 1/2016Zápis č. 1 ze dne 11.01.2016
KD 5/2015Zápis č. 5 ze dne 09.11.2015
KD 4/2015Zápis č. 4 ze dne 05.10.2015
KD 3/2015Zápis č. 3 ze dne 25.03.2015
KD 2/2015Zápis č. 2 ze dne 19.02.2015
KD 1/2015Zápis č. 1 ze dne 21.01.2015
KD 3/2014Zápis č. 3 ze dne 10.11.2014
KD 2/2014Zápis č. 2 ze dne 12.09.2014
KD 1/2014Zápis č. 1 ze dne 24.04.2014 – 25.04.2014
KD 2/2013Zápis č. 2 ze dne 19.09.2013
KD 1/2013Zápis č. 1 ze dne 06.02.2013
KD 3/2012Zápis č. 3 ze dne 26.11.2012
KD 2/2012Zápis č. 2 ze dne 15.10.2012
KD 1/2012Zápis č. 1 ze dne 29.02.2012
KD 8/2011Zápis č. 8 ze dne 02.12.2011 – 08.12.2011
KD 7/2011Zápis č. 7 ze dne 08.09.2011
KD 6/2011Zápis č. 6 ze dne 04.05.2011
KD 5/2011Zápis č. 5 ze dne 06.04.2011
KD 4/2011Zápis č. 4 ze dne 02.03.2011
KD 3/2011

Zápis č. 3 ze dne 02.02.2011,
příloha č. 1: Aktualizace kreditové dotace modulů

KD 2/2011Zápis č. 2 ze dne 10.01.2011
KD 1/2011Zápis č. 1 ze dne 05.01.2011

Zápisy z individuálních porad děkana s vedoucími kateder a pracovišť

VK 1/2017Zápis č. 1 ze dne 10.04.2017 – 13.04.2017
VK 4/2016Zápis č. 1 ze dne 04.04.2016 – 07.04.2016
VK 1/2015Zápis č. 1 ze dne 09.04.2015 – 14.04.2015
VK 1/2014Zápis č. 1 ze dne 01.04.2014 – 11.04.2014
VK 1/2013Zápis č. 1 ze dne 08.04.2013 – 18.04.2013
VK 3/2012Zápis č. 3 ze dne 30.4.2012, 02.05.2012 a 03.05.2012
VK 2/2012Zápis č. 2 ze dne 19.03.2012 a 20.03.2012
VK 1/2011Zápis č. 1 ze dne 04.05.2011

Komise

Komise disciplinární

Disciplinární komise je zřízena na základě § 31 zákona o vysokých školách k projednávání disciplinárních přestupků studentů fakulty. Zasedání svolává předseda komise na základě podnětu děkana. Jednání se řídí § 64–69a zákona a Disciplinárním řádem pro studenty UP.

| 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Předsedkyně:   PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.
Členové:   Mgr. Jan Bělka, Ph.D.
    Bc. Mojmír Fryčák
    Jana Křižanová
    Bc. Kristýna Navrátilová
    Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.

Komise ediční

Ediční komise řídí ediční činnost fakulty, vytváří systém záruk věcné a odborné úrovně vydávaných titulů. Ve své práci respektuje směrnici rektora B3-14/7-SR Ediční činnost Univerzity Palackého v Olomouci.

| 9. 2. 2018 – 8. 2. 2022

Předseda:   Mgr. František Chmelík, Ph.D.
Členové:   doc. Mgr. Aleš Gába, Ph.D.
    prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
    doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
   

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.


Komise etická

Etická komise podle směrnice děkana 2/2008 Etická komise FTK UP odpovídá za etickou čistotu navrhovaných výzkumných projektů zahrnujících lidské účastníky a v případě porušení etických norem podává zprávu kontrolním orgánům.

| 9. 2. 2018 – 8. 2. 2022

Předsedkyně:   doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.
Členové:   Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.
    Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.
    doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc.
    Mgr. Filip Neuls, Ph.D.
    prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.
    Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Základní pravidla

  • Každý výzkum zahrnující lidské účastníky musí být schválen Etickou komisí.
  • Všechny projekty v oblasti biomedicínského výzkumu (zejména pokud je v nich prováděna práce s biologickým materiálem) jsou schvalovány etickou komisí Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (LF UP). Žádosti se předkládají prostřednictvím rektorátního oddělení Vědy a výzkumu (pror. Ulrichová). Veškeré informace jsou dostupné na stránkách etické komise FNOL a LF UP.
  • Žádost o posouzení projektu u diplomových prací podává vedoucí práce. Není-li vedoucí práce zaměstnancem fakulty, pak žádost podává vedoucí katedry, kde je výzkumná práce řešena.
  • Žádost bude považována za přijatou k projednávání, bude-li podána elektronickou formou na email předsedkyně (dana.sterbova@upol.cz) a bude-li splňovat náležitosti dle metodického pokynu (Směrnice děkana Etická komise FTK UP). Žádost zasílejte výhradně na formuláři, který je přílohou této směrnice.
  • Lhůta pro vyřízení žádostí je 21 dnů.
  • Vzor žádosti je součástí Směrnice děkana Etická komise FTK UP.
  • Vzor informovaného souhlasu
  • Originály souhlasných stanovisek Etické komise FTK UP k projektům jsou k vyzvednutí u Bc. Kateřiny Obzinové (sekretariát Katedry společenských věd v kinantropologii).

Odkazy na materiály zabývající se etikou výzkumu

Materiály ze semináře k etice výzkumu pro studenty DSP


Komise hodnotící projekty specifického vysokoškolského výzkumu

Komise zaměřující se na hodnocení výzkumných projektů řešených v rámci studentské grantové soutěže.

| 9. 2. 2018 – 8. 2. 2022

Předseda:   Mgr. František Chmelík, Ph.D.
Členové:   prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.
    prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
    doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
    doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.
    doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.
    doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.

Komise pro státní rigorózní zkoušky

Komise pro zabezpečení a organizaci státní rigorózní zkoušky v akreditovaných studijních oborech. Komisi jmenuje děkan fakulty, její činnost a průběh rigorózního řízení se řídí směrnicí děkana 2/2013 Rigorózní řízení na FTK UP.

| 9. 2. 2018 – 8. 2. 2022

Předseda:   doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.
Členové:   doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D.
    doc. Mgr. Aleš Gába, Ph.D.
    Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.
    prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
    doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
    doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.
    prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
    prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.
    Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
    doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
    Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Komise pro zahraniční záležitosti

Poradní orgán děkana pro oblast zahraničních vztahů, členové komise mimo jiné zasedají v komisi výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty.

| 9. 2. 2018 – 8. 2. 2022

Předseda:   Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.
Členové:   Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
    Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.
    Mgr. Jitka Martincová
    doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.
    doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.
    Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
    doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
    RNDr. Markéta Václavíková
    doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

Komise rozvrhová

Komise zodpovědná za organizaci tvorby rozvrhu výuky na fakultě a jeho sestavení a nasazení do systému informačního systému STAG.

| 9. 2. 2018 – 8. 2. 2022

Předseda:   Mgr. Jiří Novotný
Členové:   doc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.
    RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.
    PaedDr. Liběna Kováčová, Ph.D.
    Ing. Zdeněk Melichařík
    Bc. Kateřina Obzinová
    Mgr. Martina Poláková
    Mgr. Rudolf Rozsypal
    Ing. Eva Schwartzhoffová, Ph.D.
    Mgr. Martina Šlachtová, Ph.D.