Děkanát

Sekretariát děkana

Děkan je vrcholný představitel fakulty, řídí ji, jejím jménem jedná a rozhoduje. Sekretariát děkana je základním pracovištěm pro korespondenci s fakultou.

Personální složení

Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
děkan
T: +420 585 636 001
E: michal.safar@upol.cz
místnost: NA 313

Mgr. Lucie Špatenková
asistentka děkana
T: +420 585 636 009
E: lucie.spatenkova@upol.cz
místnost: NA 313

Miriam Horová
T: +420 585 636 015
E: miriam.horova@upol.cz
místnost: NA 324

Oddělení studijní a pedagogické

Vede evidenci a agendu studentů, má na starosti přípravu, organizaci a kontrolu studia, včetně rozvrhu, přípravu přijímacího řízení, zápisu studentů, státních závěrečných zkoušek a slavnostních aktů – imatrikulací a promocí. Dohlíží na dodržování Studijního a zkušebního řádu UP.

Korespondenční adresa

Oddělení studijní a pedagogické
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Personální složení

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
proděkan pro studium, zástupce děkana
T: +420 585 636 111
E: zbynek.svozil@upol.cz
místnost: NC 424

Kompetence proděkana

Eva Svobodová
studijní referentka, pověřena vedením
T: +420 585 636 011
E: eva.svobodova@upol.cz
místnost: NA 328

Mgr. Olga Halásová
studijní referentka
T: +420 585 636 013
E: olga.halasova@upol.cz
místnost: NA 327

 • přijímací řízení
 • stipendia
 • ubytování studentů (koleje)
 • studijní obory: Fyzioterapie, Ochrana obyvatelstva, Rekreologie (prezenční forma studia)

Mgr. Lenka Hrabalová
studijní referentka, pověřena vedením
T: +420 585 636 102
E: lenka.hrabalova@upol.cz
místnost: NA 327

 • přijímací řízení
 • studijní obory: Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, Rekreologie (kombinovaná forma studia), Trenérství a management sportu, Trenérství a sport

Milena Dostálová
studijní referentka
T: +420 585 636 012
E: milena.dostalova@upol.cz
místnost: NA 328

 • studijní obory: Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova v kombinaci s druhým aprobačním předmětem

Mgr. Jiří Novotný
rozvrhář
T: +420 585 636 406
E: jiri.novotny@upol.cz
místnost: NA 148

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 10:00 13:00 – 14:00
Úterý
Středa 8:00 – 10:00 13:00 – 14:00
Čtvrtek 8:00 – 10:00
Pátek 9:00 – 11:00 13:00 – 14:00

Kompetence oddělení

 • Zpracovává podklady situačních zpráv a rozborů z oblasti přijímacího řízení, studia, uplatnění absolventů pro potřeby fakulty a UP
 • Připravuje podklady pro výroční zprávu, dlouhodobý záměr a hodnocení činnosti fakulty z oblasti své působnosti
 • Dohlíží na naplňování dlouhodobých záměrů z oblasti své působnosti a na evaluaci pedagogického procesu na fakultě
 • Zpracovává návrhy programu modernizace a racionalizace studia a podpory výuky na fakultě
 • Koncipuje a rozvíjí programy celoživotního vzdělávání. Odpovídá za obsah a organizaci forem vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání (CŽV) a trenérského studia (CTS)
 • Garantuje poradenské služby na FTK UP Olomouc (Profesně poradenské centrum FTK UP)
 • Organizuje a provádí veškeré činnosti související se správní agendou studijního a pedagogického procesu ve všech formách studia na fakultě, zejména v oblastech:
  • Přijímacího a odvolávacího řízení uchazečů o studium
  • Imatrikulace studentů fakulty
  • Evidence a agendy studentů v průběhu studia včetně přestupů, přerušení a ukončení studia, promocí, vydávání diplomů, dodatků diplomů a dalších osvědčení
  • Zpracování seznamu přednášek
  • Evidence akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na fakultě
  • Sociálního zabezpečení studentů (stipendia a ubytování na kolejích)
  • Zajišťování nostrifikace diplomů a dalších studijních dokladů
  • Koordinování rozvrhových akcí fakulty

Oddělení pro vědu a výzkum

Zodpovídá za strategii rozvoje vědy, výzkumu a inovací na fakultě. Řídí, koordinuje a kontroluje výzkumnou činnost fakulty, včetně evidence jejích výstupů v OBD, připravuje podklady pro zasedání Vědecké rady FTK UP, řídí vydávání vědeckých časopisů, eviduje a koordinuje odborné konference a semináře pořádané fakultou.

Personální složení

Mgr. František Chmelík, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 117
E: frantisek.chmelik@upol.cz
místnost: NC 416

Kompetence proděkana

Helena Hanusová
referentka pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 016
E: helena.hanusova@upol.cz
místnost: NA 338

Mgr. Milada Truksová
referentka pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 015
E: milada.truksova@upol.cz
místnost: NA 324

Činnost oddělení

 • Garantuje uskutečňování akreditovaného studijního programu Ph.D. v příslušných formách vzdělávání  včetně příslušného přijímacího řízení a řízení o potřebách studentů.
 • Gesce za habilitační řízení, řízení ke jmenování  profesorem a agend  Dr. h. c. 
 • Garant za obor kinantropologie, jeho aktualizaci a rozvoj.
 • Garantuje koncepci a koordinaci činností při vyhledávání, nabídce a zpracování v gesci FTK vědeckovýzkumných grantů a projektů, strukturálních a sociálních fondu EU a jiných projektů souvisejících s vědeckovýzkumnou, badatelskou a zahraniční činností.
 • Gesce za odborné naplňování vědecko-badatelsko-zahraničních databází, za zabezpečení fakulty příslušnou odbornou literaturou, dokumenty a napojením na databáze.
 • Gesce ediční činnosti na úseku vydávání monografií a zahraniční pracovní cesty, patentní řízení.

Oddělení pro zahraniční spolupráci a informační technologie

Zodpovídá za cizojazyčnou výuku na fakultě, koordinuje a řídí programy mezinárodní spolupráce a stipendijní pobyty v zahraničí, také jazykovou přípravu zaměstnanců. Dbá o rozvoj informačních technologií a dohlíží nad technickou a formální úpravou webových stránek fakulty.  Zabezpečuje kvantifikaci činnosti zaměstnanců.

Personální složení

Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.
proděkan pro zahraničí
T: +420 585 636 254
E: michal.kudlacek@upol.cz
místnost: NC 312

Kompetence proděkana

| zahraniční spolupráce

Mgr. Zuzana Hanelová
vedoucí referentka pro zahraniční styky
T: +420 585 636 352
E: zuzana.hanelova@upol.cz
místnost: NA 318

Mgr. Tereza Kučerová
referentka pro zahraniční styky
T: +420 585 636 046
E: tereza.kucerova@upol.cz
místnost: NA 404

| informační technologie

Mgr. Lukáš Jakubec
správce e-learningových systémů, webové stránky fakulty
T: +420 585 636 113
E: lukas.jakubec@upol.cz
místnost: NC 427

Mgr. Jiří Veverka, DiS.
správce lokální počítačové sítě

T: +420 585 636 041
E: jiri.veverka@upol.cz
místnost: NA 414

Ing. Pavel Brázda
správce počítačové sítě (zaměstnanec CVT)
T: +420 585 636 040
E: pavel.brazda@upol.cz
místnost: NA 414

Ing. Petr Štěpaník
technik
T: +420 585 636 404
E: petr.stepanik@upol.cz
místnost: NA 128

Mgr. Jiří Vrba
konzultant v oblasti audiovizuální techniky
T: +420 585 636 038
E: jiri.vrba@upol.cz
místnost: NC 217

Mgr. Pavel Fical
programátor, analytik
E: pavel.fical@upol.cz
místnost: NA 213

Mgr. Filip Křen
programátor, analytik
E: filip.kren@upol.cz
místnost: NA 213

Oddělení pro organizaci a další vzdělávání

Se stará o vnitřní organizaci procesů a činností na fakultě a o oblast public relations. Garantuje dny otevřených dveří a další akce, koncipuje a rozvíjí programy celoživotního a dalšího vzdělávání, garantuje evaluaci výuky, spolupracuje s absolventy. Spravuje Výcvikové středisko Pastviny.

Personální složení

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.
proděkanka pro organizaci
T: +420 585 636 152
E: iva.dostalova@upol.cz
místnost: NC 166

Kompetence proděkanky

| celoživotní a další vzdělávání

czvftk.upol.cz

Mgr. Dagmar Šlézarová
vedoucí celoživotního a dalšího vzdělávání
T: +420 585 636 454
E: dagmar.slezarova@upol.cz
místnost: NA 319

Bc. Hana Wittková
referentka pro celoživotní a další vzdělávání
T: +420 585 636 366
E: hana.wittkova@upol.cz
místnost: NA 215

| organizace a public relations

Renáta Slezáková
samostatná odborná referentka pro organizaci
T: +420 585 636 151
E: renata.slezakova@upol.cz
místnost: NC 226

Mgr. Daniel Mikeška
koordinátor PR aktivit
T: +420 585 636 362
E: daniel.mikeska@upol.cz
místnost: NA 213

Bc. Martin Višňa
redaktor PR aktivit, facebooku a portálu Radost z pohybu
T: +420 585 636 358
E: martin.visna@upol.cz
místnost: NA 213

| Výcvikové středisko Pastviny

pastviny.upol.cz

Eva Šponerová
vedoucí Výcvikového střediska Pastviny
T: +420 465 637 214
M: +420 734 261 728, +420 605 117 768
adresa: Výcvikové středisko Pastviny FTK UP | Studenecká zátoka 43 | 564 01 Pastviny

Bc. Renáta Vaďurová
objednávky, volné termíny
T: +420 585 636 034
M: +420 730 527 841
E: renata.vadurova@upol.cz
místnost: NA 323

Úsek tajemníka

Zabezpečuje technicko-hospodářský chod fakulty. Zahrnuje oddělení ekonomické, pokladnu, podatelnu a archiv, oddělení personálně-mzdové a také oddělení provozní, které zajišťuje správu a úklid budov nebo například vedení skladu sportovně-technického vybavení.

Personální složení

Ing. Pavel Král, MSc., MBA
tajemník
T: +420 585 636 008
E: p.kral@upol.cz
místnost: NA 311

Kompetence tajemníka

| Oddělení ekonomické

Lenka Schovánková
ekonom
T: +420 585 636 030
E: lenka.schovankova@upol.cz
místnost: NA 322

Sylva Hrubá
účetní
T: +420 585 636 043
E: sylva.hruba@upol.cz
místnost: NA 320

Bc. Renáta Vaďurová
účetní/Výcvikové středisko Pastviny
T: +420 585 636 034
E: renata.vadurova@upol.cz
místnost: NA 323

Dita Vetešníková
referentka technické evidence
T: +420 585 636 036
E: dita.vetesnikova@upol.cz
místnost: NA 320

| Pokladna, podatelna, archiv

Helena Stránská
referentka
T: +420 585 636 033
E: helena.stranska@upol.cz
místnost: NA 315

| Oddělení personálně-mzdové

Mgr. Ladislava Meluchová
personální referentka
T: +420 585 636 032
E: ladislava.meluchova@upol.cz
místnost: NA 310

Šárka Voříšková
mzdová účetní
T: +420 585 636 031
E: sarka.voriskova@upol.cz
místnost: NA 310

| Oddělení provozní

Ing. Miloslav Konrád
vedoucí správy budov
T: +420 585 636 020
E: miloslav.konrad@upol.cz
místnost: NA 321

sklad sportovně-technického vybavení
půjčovna sportovně kompenzačních pomůcek - více informací zde
Hana Studená

T: +420 585 636 045
E: hana.studena@upol.cz
místnost: NC 020

kustod | budova Hynaisova
Josef Hlobil

T: +420 585 636 071

údržba
T: +420 585 636 071
Josef Cholasta
Petr Šebesta

úklid
budova děkanátu (NA)

Jindřiška Piňosová
Hana Seiberová
Zdeňka Slehová

budova pedagogů (NC)
Hana Studená
Pavlína Kubíčková

budova Hynaisova
Irena Dofková

vrátnice
budova děkanátu (NA)
T: +420 585 636 080
M: +420 728 999 842
E: ftkdekanat@upol.cz
Růžena Mašlejová
Karel Mifka
Jaroslava Tesařová

budova pedagogů (NC)
T: +420 585 636 090
E: ftkpedagogove@upol.cz
Libuše Gužiaková
Ing. Jaroslav Pitner

budova Hynaisova
T: +420 585 636 520
E: hynaiska@upol.cz
Marie Nesslerová
Ing. Bedřich Bílek