Letní semestr 2019/2020: info pro studenty a zaměstnance FTK během pandemie COVID-19

Pátek 1. květen 2020, 20:05 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Rychlá navigace:


Provoz budov

Fakultní budovy 1.–30. června 2020 1. 7. - 23. 8. 2020
Budova děkanátu (NA) Po–Pá 6:00–18:00 Po–Pá 07:00–20:00
Budova AC BALUO (NB) uzavřena Po–Ne 08:00–20:00
Budova CKV (NB) Po–Pá 7:00–18:00 Po–Pá 08:00–20:00
Budova pedagogů (NC) Po–Pá 6:30–18:00 Po–Pá 07:30–16:00
Budova Hynaisova (HYN) Po–Pá 7:00–16:00 Po–Pá 07:00–15:30

Dodržujte prosím i nadále všechna hygienická opatření.


Pro uchazeče

Milí uchazeči o studium,

pevně věříme, že se těšíte dobrému zdraví na těle i duchu. Jsme si velmi dobře vědomi, že současná mimořádná situace velmi komplikuje všechny standardní způsoby studia. Intenzivně pracujeme na tom, abychom vám vytvořili takové podmínky, které umožní další vzdělávání i plnění studijních poviností. Uchazeči o studium obdrželi e-mailem upřesňující informace k přijímacímu řízení.

S přáním všeho dobrého z "Vrcholu"

Michal Šafář

 

Dopis uchazečům o bakalářské studium v oblasti TVS

Dopis uchazečům o bakalářské studium Fyzioterapie

Dopis uchazečům o bakalářské studium Fyzioterapie – INFO k přijímacím zkouškám

Dopis uchazečům o navazující magisterské studium v oblasti TVS

Dopis uchazečům o navazující magisterské studium Fyzioterapie


Pro studenty

Vážené studentky a studenti,

situace na bojišti s pandemií se mění každou vteřinou. Ať vás nemateme jako naše vláda, tak:

 1. Veškerá pravidla, podmínky, termíny, které jsme si v rámci mimořádné situace nastavili, zůstávájí v platnosti – včetně e-výuky, e-zkoušek, e-konzultací.

 2. Od pondělí 27. 4. je za speciálních podmínek umožněn všem studentům FTK vstup do prostor fakulty. Speciální podmínky znamenají následující: je nutné se předem e-domluvit a mít to potvrzeno vyučujícím – vždy na konkrétní čas a místo. Současně si s sebou přinesete písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 3. Pokud už vás neodkladné povinnosti na FTK zavedou, prosím důsledně dodržujte zákaz vstupu na Studijní, Personální a Ekonomické oddělení. Veškeré požadavky řešte elektronickou formou. Tato oddělení jsou klíčová pro zabezpečení organizačního fungování fakulty, a pokud by se dostala do karantény, tak to ohrozí (zastaví) fungování celé instituce.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Informace pro studenty absolventských ročníků v oblasti TVS

 • Kontaktní výuka se neuskuteční. Platí i pro kurzy, praktickou výuku, praxe. Všechny rozvrhované předměty proběhnou a budou uzavřeny alternativní e-formou do 20. 4. 2020

 • Nejpozději ve středu 1. 4. (a není to apríl) budete kontaktováni vyučujícími svých zapsaných předmětů, obdržíte informaci o tom, jak bude probíhat „zbytková“ e-výuka a jak bude předmět uzavřen. 

 • Pozor – pokud jste „repetenti“ a máte nějaké nedodělky z předchozího období, je potřeba, abyste sami aktivně kontaktovali svého vyučujícího a požádali ho o možnost uzavřít předmět do 20.4. 2020.

 • Pokud by po tomto datu vznikl nějaký informační šum, dodržte prosím následující komunikační schéma a kontaktujte ze svého fakultního e-mailu postupně:
  1. Vyučujícího příslušného studijního předmětu či garanta předmětu. 

  2. Vedoucího katedry (pracoviště), pod kterou předmět spadá (poznáte podle zkratky předmětu před lomítkem).

  3. Proděkana pro studium nebo děkana fakulty.

 

SZZ termíny a přihlášky “letní termíny”

 • Přihlášky na SZZ proběhnou výhradně elektronickou formou v IS STAG.

 • 30. 4. 2020 budou v IS STAG vypsány termíny na SZZ ve všech studijních oborech na FTK UP. Termíny ve sdruženém studiu (dvouoborových studií) na jiných fakultách (FF, PdF, PřF) jsou v současné době v jednání s partnerskými fakultami.

 • V případě, že by přetrvávala situace neumožňující kontaktní zkoušení, preventivně připravujeme na fakultě možnost absolvování SZZ online formou včetně obhajob ZP

 

Termíny odevzdání závěrečných prací na FTK UP (letní termíny)

 • 20. 4. 2020 zůstává jako standardní termín pro odevzdávání bakalářských a diplomových prací dle harmonogramu akademického roku.

 • Studenti, kteří chtějí obhajovat ještě v “letním termínu” a nemají dosud z důvodů spojených s mimořádnou situací hotovou svoji ZP (závěrečnou práci), si podají žádost na e-mail své studijní referentky. V žádosti student uvede, že vedoucí práce souhlasí s touto změnou (souhlas vedoucího práce je nutné předem vykomunikovat). Mezní termín odevzdání ZP je do 29. 5. 2020.  ZP odevzdané po tomto termínu budou zařazeny na obhajobu v termínech podzimních.

 • Postup odevzdání ZP pro studenty se upravuje takto:

  1. Soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnění údajů…“ o anotace a další požadované údaje.

  2. Vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované (ofocené) PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky.

  3. Studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG. Tímto je Vaše ZP považována za odevzdanou.

  4. Tištěnou podobu závěrečné práce odevzdejte nejpozději v den konání obhajoby, pokud nebude upraveno jinak (např. pokud bude obhajoba pouze online), na studijní oddělení.

 

Průběh SZZ a obhajob závěrečných prací v LS 2019/2020 v termínech srpen-září 2020

 • SZZ i obhajoby ZP proběhnou dle vypsaných termínů v 24. 8. – 9. 9. 2020.
 • Přihlášení studenti dostanou cca 5 dní před stanoveným termínem e-mailem informace o přesném čase a místnosti, kde bude SZZ nebo obhajoba ZP probíhat.
 • Start zápisu pro studenty je jednotně stanoven na 22. 7. 2020 v 8:00 hodin.
 • Poslední termín zápisu studentů na termíny je 6. 8. 2020 ve 12:00 hodin a poslední termín odepsání zápisu 5. 8. 2020 ve 12:00 hodin.
 • Na obhajoby závěrečných prací se hlaste pouze podle studijního oboru, který studujete. Např. studenti rekreologie se na obhajoby hlásí na termíny, které vypisují předsedové komisí pro rekreologii.
 • Pokud jste v roli „Náhradníka“ a v jiných termínech jsou volná místa, tak rozšíření počtu míst na tento termín nebudou realizovány.
 • SZZ i obhajoby ZP proběhnou většinou bez úvodního představení i závěrečného kolektivního vyhodnocení studentů.
 • Zkoušení na SZZ v podzimních termínech 2020 proběhnou opět vždy bez písemné přípravy studenta.
 • Student odevzdává na studijní oddělení dva výtisky ZP, z toho minimálně jedna je v pevné vazbě. Jeden výtisk v pevné vazbě bude ponechán na FTK UP, ostatní výtisky si vezme student zpět.
 • Obhajoba ZP  proběhne před komisi standardním způsobem. Na začátku obhajoby ZP student krátce představí zkušební komisi hlavní cíle, výsledky a závěry práce (cca do 8 minut). Druhým krokem je seznámení komise s posudky ZP. Následuje reakce studenta na otázky a připomínky z posudků. Poslední částí obhajoby ZP je volná diskuse studenta se členy komise.
 • Oznamte svému vedoucímu práce termín a místo Vaší obhajoby ZP.

Dále připomínáme základní podmínky, které je nutné splnit pro přihlášení se na SZZk a obhajobu ZP:

 • mít zapsané semináře k bakalářské/diplomové práci 1, 2 a 3
 • mít zapsaný předmět FTK/OBHBP resp. FTK/OBHDP a všechny státnicové předměty
 • ke státnicím musí být uzavřené všechny předměty (pokud nejdete k obhajobě, nemusí být uzavřen poslední seminář k BP/DP)
 • pokud chcete jít ke státnicím či obhajobě u dvouoborového studia, musí být uzavřeny všechny předměty na obou oborech
 • mít splněných 180 kreditů za bakalářské studium a 120 kreditů za navazující magisterské studium
 • podat přihlášku k SSZ a obhajobě závěrečné práce na studijní oddělení
 • odevzdat zápisový list A
 • odevzdat závěrečnou práci:
 • do STAGu zapsat název závěrečné práce, její anglický název a nahrát závěrečnou práci ve formátu PDF (STAG – Moje studium – kvalifikační práce – doplnit údaje)
 • odevzdat 2 výtisky závěrečné práce (1 výtisk v pevné vazbě zůstane na studijním oddělení)
 • všechny výtisky závěrečné práce musí být podepsané
 • desky mohou mít různou barvu, nepoužívejte však znak univerzity
 • práce bude mít strukturu dle Kompendia psaní a publikování v kinantropologii
 • tisk je jen na jednu stranu

Vše máte k dispozici na www stránkách FTK UP Olomouc
https://ftk.upol.cz/studenti/studium/dokonceni-studia/

Pro ZP na FTK platí vnitřní norma pro Bakalářské a diplomové práce na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, po přihlášení najdete na
https://files.upol.cz/normy/normy/norma_FTK-B-19-02.pdf

Informace pro studenty všech ostatních ročníků v oblasti TVS

 • Kontaktní výuka se neuskuteční. Platí i pro kurzy, praktickou výuku, praxe. Všechny rozvrhované předměty proběhnou a budou uzavřeny alternativní e-formou.

 • Nejpozději ve středu 1. 4. (a není to apríl) budete kontaktováni vyučujícími svých zapsaných předmětů, obdržíte informaci o tom, jak bude probíhat „zbytková“ e-výuka a jak bude předmět uzavřen. 

 • Pokud by po tomto datu vznikl nějaký informační šum, dodržte prosím následující komunikační schéma a kontaktujte ze svého fakultního e-mailu postupně: 

  1. Vyučujícího příslušného studijního předmětu či garanta předmětu.

  2. Vedoucího katedry (pracoviště), pod kterou předmět spadá (poznáte podle zkratky předmětu před lomítkem).

  3. Proděkana pro studium nebo děkana fakulty.

 • Další důležitá data:
  • Konec výuky zůstává standardně 7. 5. 2020. Týden před koncem výuky, tj. 30. 4. (v souladu se studijním a zkušebním řádem) budou pro všechny vaše předměty zakončené zkouškou vypsány termíny ve STAGu.

  • Bude maximální snaha ukončit letní zkouškové období do 30. 6. a nezasahovat do prázdnin.

  • Mezní termín pro uzavření studijních povinností za akademický rok 2019/20 se mírně posouvá na 15. 9. 2020.

 

Informace pro studenty Fyzioterapie

Informace pro studentky a studenty III. ročníku Bc. – Fyzioterapie

 • Teoretické předměty – ukončit on-line do 20. 4. 2020 na základě splněných seminárních prací, nebo jiných úkolů, které studenti plnili v rámci alternativní e-výuky.

 • Teoreticko-praktické předměty – výuková část – ukončit do 4. 9. 2020

  • Teoretická část - ukončit do 20. 4. 2020 – psaní testů, splnění zadaných úkolů – prostudování zaslaných prezentací (vše distančně on-line formou).

  • Praktická část – ukončit do 4. 9. 2020 – formou blokové výuky po uvolnění restriktivních opatření (ukončení zákazu kontaktní výuky), studenti musí počítat s možnou výukou i v letních měsících – červenec + srpen!

 • Praxe – ukončit do 4. 9. 2020 – je možné absolvovat zbytek praxí i v místě bydliště.

 • Závěrečná práce – odevzdat do 30. 6. 2020 – elektronicky do systému STAG, v opodstatněných případech, možnost posunutí odevzdání/zadání práce do 31. 7. 2020 (chybí vyšetření pacienta na kazuistiku – vždy se souhlasem vedoucího práce).

 • SZZ přihlášky – proběhnou elektronickou formou v IS STAG nebo e-mailem (bude upřesněno) – termín do 28. 8. 2020.

 • SZZ termíny – po 15. 9. 2020 tak, aby studenti přijatí do NMgr. mohli řádně ke studiu nastoupit.

 • Pokud by byly jakékoliv dotazy nebo problémy, dodržte prosím následující komunikační schéma a kontaktujte ze svého fakultního e-mailu postupně:

  1. Vyučujícího příslušného studijního předmětu či garanta předmětu. 

  2. Vedoucího katedry (pracoviště), pod kterou předmět spadá (poznáte podle zkratky předmětu před lomítkem).

  3. Proděkana pro studium nebo děkana fakulty.

 

Informace pro studentky a studenty II. ročníku NMgr. – Fyzioterapie

 • Teoretické předměty – ukončit on-line do 20. 4. 2020 na základě splněných seminárních prací, nebo jiných úkolů, které studenti plnili v rámci alternativní e-výuky.

 • Teoreticko-praktické předměty – ukončit do 20. 4. 2020

 • Praxe – ukončit do 28. 5. 2020 – je možné absolvovat zbytek praxí i v místě bydliště .

 • Diplomová práce – odevzdat do 20. 4. 2020 – elektronicky do systému STAG, v opodstatněných případech, možnost posunutí odevzdání/zadání práce do 15. 5. 2020 (vždy se souhlasem vedoucího práce).

 • SZZ přihlášky – proběhnou elektronickou formou v IS STAG nebo e-mailem (bude upřesněno) – termín do 29. 5. 2020.

 • SZZ termíny – po 15. 6. 2020.

 • Pokud by byly jakékoliv dotazy nebo problémy, dodržte prosím následující komunikační schéma a kontaktujte ze svého fakultního e-mailu postupně:

  1. Vyučujícího příslušného studijního předmětu či garanta předmětu. 

  2. Vedoucího katedry (pracoviště), pod kterou předmět spadá (poznáte podle zkratky předmětu před lomítkem).

  3. Proděkana pro studium nebo děkana fakulty.

 

Informace pro studenty všech ostatních ročníků – Fyzioterapie

 • Teoretické předměty – ukončit on-line nebo kontaktně do 7. 5. 2020 na základě splněných seminárních prací, nebo jiných úkolů, které studenti plnili v rámci alternativní e-výuky.

 • Teoreticko-praktické předměty – výuková část - ukončit do 4. 9. 2020

  • Teoretická část - ukončit do 7. 5. 2020 – psaní testů, splnění zadaných úkolů – prostudování zaslaných prezentací (vše distančně on-line formou).

  • Praktická část – ukončit do 4. 9. 2020 – formou blokové výuky po uvolnění restriktivních opatření (ukončení zákazu kontaktní výuky), studenti musí počítat s možnou výukou i v letních měsících – červenec + srpen!

 • Praxe – ukončit do 4. 9. 2020 – je možné absolvovat zbytek praxí i v místě bydliště.

 • Pokud by byly jakékoliv dotazy nebo problémy, dodržte prosím následující komunikační schéma a kontaktujte ze svého fakultního e-mailu postupně:

  1. Vyučujícího příslušného studijního předmětu či garanta předmětu. 

  2. Vedoucího katedry (pracoviště), předmět spadá (poznáte podle zkratky předmětu před lomítkem).

  3. Proděkana pro studium nebo děkana fakulty.

 • Další důležitá data:
  • Konec výuky zůstává standardně 7. 5. 2020. Týden před koncem výuky, tj. 30. 4. (v souladu se studijním a zkušebním řádem) budou pro všechny vaše předměty zakončené zkouškou vypsány termíny ve STAGu.

  • Bude maximální snaha ukončit letní zkouškové období do 30. 6. a nezasahovat do prázdnin.

  • Mezní termín pro uzavření studijních povinností za akademický rok 2019/20 se mírně posouvá na 15. 9. 2020.


Pro zaměstnance

Vážené kolegyně a kolegové,

věřím, že „karanténní“ ztráty a omezení se Vám daří přiměřeně kompenzovat radostnými výzvami – ať už v rámci rodinného soužití, životního stylu nebo e-pracovních aktivit. Posílám některé nové a upřesňující informace platné pro následující období postupného 
(a snad i definitivního) uvolňování krizových opatření.

 1.  Od 20. 4. je umožněn osobní kontakt se studenty ABSOLVENTSKÝCH ročníků (zkoušení, konzultace).

  • Přesto důrazně doporučujeme tento osobní kontakt minimalizovat. Tzn. konzultace provádět (pokud je to možné) nadále e-formou.

  • Pokud je nutná osobní konzultace, práce na přístrojích, s daty – je možná pouze na základě potvrzené domluvy (na konkrétní datum a čas) s vyučujícím (vedoucím práce).

  • Student musí vyučujícímu odevzdat podepsané písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a vyučující vést evidenci kontaktu – dokumenty budou nejpozději v pondělí zavěšeny na webových stránkách FTK.

  • Katedra Fyzioterapie může „spustit“ praxe studentů absolventských ročníků v RRR centru.

  • Studenti (či uchazeči) mají dále přísný zákaz vstupu na Studijní oddělení, Personální oddělení, Ekonomické oddělení. Veškeré administrativní záležitosti řeší on-line formou.

  • I vás prosíme, abyste osobní kontakt s pracovnicemi těchto oddělení minimalizovali.

 2. Pokud jde o přijímací řízení na studijní programy „Tělesná výchova a sport“ (tj. vše mimo Fyzioterapie), tak platí následující.

  • Přijímací řízení bude probíhat v měsíci květnu.

  • Talentové zkoušky jsou odpuštěny.

  • Test všeobecných studijních předpokladů proběhne on-line.

  • Osobní pohovory jsou zrušeny (případně u některých programů nahrazeny strukturovaným životopisem a strukturovaným motivačním dopisem).

  • Fyzioterapie bude mít přijímací řízení v prvním týdnu v červnu (o finální podobě se diskutuje, zatím se nejpravděpodobnější jeví on-line varianta testu).

 3. SZZ pro všechny obory v programu Tělesná výchova a sport.

  • Budou probíhat kontaktním způsobem v měsíci červnu.

  • Přihlašování probíhá elektronicky.

  • Harmonogram bude zveřejněn 7. 5. 2020 v systému STAG.

  • Budou nastavena maximálně možná bezpečnostní a hygienická opatření.

  • O podrobnostech budete počátkem května informováni prostřednictvím proděkana pro studium doc. Svozila.

  • Fyzioterapie má termíny, organizaci i pravidla přizpůsobená specifikům svého studijního programu.

S přáním pevného zdraví

Michal Šafář

 

Tvorba výukových materiálů

Vzhledem k aktuální situaci jsme rozšířili stránku Administrativa na webu zaměstnanců FTK o sekci věnující se tvorbě výukových videí z domácího prostředí a přehledu aplikací pro vzdálenou komunikaci mezi Vámi a studenty. Předpokládáme, že se na tomto místě budou na základě Vašich požadavků návody rozrůstat. Stále platí, že kdo by chtěl vytvořit vlastní výukové video, může kontaktovat Mgr. Jakubce (lukas.jakubec@upol.cz), který ve spolupráci s Mgr. Vrbou zajišťuje natáčení Vašich výukových prezentací v nově zrekonstruované aule.


Odkazy

Všem doporučujeme nadále sledovat INFO v souvislosti s COVID-19 na stránkách:

Univerzity Palackého 

Ministerstva zahraničních věcí 

Ministerstva zdravotnictví

Ministerstva vnitra

Zpět