Doktorské studium – Ph.D.

Doktorský studijní program na FTK UP v Olomouci probíhá podle § 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Je zaměřen na vědecké bádání a výzkum nebo vývoj v oboru Kinantropologie. Podle zaměření jednotlivých uchazečů je uvedený obor členěn do specializací, které garantují děkanem jmenovaní školitelé. Přijímací řízení se řídí § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a dále vnitřními normami UP (Studijní a zkušební řád UP v Olomouci – část III.). Studium se řídí směrnicí děkana SD 1/2016 a obsah studia je určen individuálním studijním plánem, který na návrh školitele schvaluje oborová rada. Od akademického roku 2003/2004 probíhá i studium v anglickém jazyce.

Důležité termíny

Termín podání přihlášek:

 • do 31. května 2018

Termín přijímacích zkoušek:

 • ústní a písemná zkouška
  20. červena 2018
  náhradní termín je stanoven na září 2018

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky.

Po vyplnění E-přihlášky zašlete na adresu Oddělení pro vědu a výzkum Fakulty tělesné kultury následující dokumenty:

 • vytištěnou a podepsanou zkrácenou verzi e-přihlášky,
 • vyplněný formulář podrobná verze přihlášky,
 • doklad o zaplacení administrativního poplatku,
 • notářsky ověřený doklad o řádném ukončení magisterského studia,
 • strukturovaný životopis,
 • odborné reference dvou osob, které mohou posoudit uchazečovu předchozí vědeckou a odbornou aktivitu (návrh osnovy pro zpracování reference),
 • projekt dizertační práce (max. 6 stran),
 • pokud má uchazeč doklad o vykonání mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka v případě žádosti o prominutí přijímací zkoušky (min. úroveň C1),
 • v případě, že uchazeč publikoval v odborných časopisech, předloží písemný seznam odborných přednášek a publikovaných vědeckých prací, případně i posudky těchto prací.

Adresa pro zasílání přihlášek:

Oddělení pro vědu a výzkum
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Administrativní poplatek

Uchazeč uhradí nejpozději do 31. 5. 2018 ke správnému číslu účtu (19-109 633 0227/0100), správnému variabilnímu a specifickému symbolu (dle pokynů na zkrácené verzi e-přihlášky) administrativní poplatek ve výši 650 Kč.

Uchazeč, který do stanoveného termínu administrativní poplatek neuhradí nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, nebude převeden do databáze přijímacího řízení. Při neúčasti uchazeče u přijímací zkoušky se poplatek nevrací.

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: 516492
Konstantní symbol: 379
Specifický symbol: je vygenerován přihláškou a naleznou jej v přehledu přihlášek
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Obsah přijímacího řízení

Přijímací řízení se koná v souladu se zaměřením studia. Aktuální přehled školitelů naleznete níže.

Struktura přijímací zkoušky:

 • Test z anglického jazyka - Quick Placement Test na úrovni Pre-Intermediate (nutno dosáhnout 50 bodů z celkově 100 možných, což odpovídá úrovni B1).
 • Ústní pohovor před komisí. Hodnotí se zejména:
  • odborná způsobilost ve zvolené specializaci (schopnost syntetického pohledu a dobrá orientace v dané oblasti);
  • téma dizertační práce a zpracování jejího projektu;
  • motivace pro studium.

Nabízené specializace

Seznam školitelů

ŠkolitelSpecializace
doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D.Fyziologie pohybu člověka
doc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.Pohybová aktivita a životní styl
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.Pohybová aktivita a životní styl
doc. Mgr. Aleš Gába, Ph.D.Funkční antropologie
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.Rekreologie
doc. Ing. Vladimír Hobza, Ph.D.Ekonomická kinantropologie
Mgr. Karel Hůlka, Ph.D.Didaktika sportu | sportovní trénink
Mgr. František Chmelík, Ph.D.Pohybová aktivita a životní styl
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.Biomechanika pohybu člověka
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.Filosofická a sociokulturní kinantropologie
doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.Pohybová aktivita se zaměřením na specifické skupiny populace
doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.Didaktika sportu | sportovní trénink
doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.Environmentální kinantropologie
doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.Fyzioterapie v kinantropologii
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.Fyzioterapie v kinantropologii
doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.Pohybová aktivita a životní styl
prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.Motorika člověka | pohybové učení, řízení pohybu
doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.Funkční antropologie
prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.Pohybová aktivita a životní styl
doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.Pohybová aktivita a životní styl
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.Biomechanika pohybu člověka
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.Pohybová a sportovní edukace
doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.Psychologická kinantropologie
doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.Fyzioterapie v kinantropologii
doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.Pohybová a sportovní edukace