Věda

Realizace smluvního výzkumu na FTK UP

Fakulta tělesné kultury nabízí všem zaměstnancům možnost spolupráce na smluvním výzkumu.

Definice smluvního výzkumu

Smluvním neboli kontrahovaným výzkumem se rozumí v souladu s článkem 2.2.1 Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 výzkum, který je prováděn výzkumnou organizací pro určitý podnik jako služba v situacích kdy:

 1. výzkumná organizace obdrží úměrnou úplatu za poskytnutou službu,
 2. podnik určí podmínky této služby.

Smluvní výzkum lze charakterizovat jako výzkumnou činnost prováděnou výzkumnou organizací, která je spojena s poskytováním služeb s vysokou přidanou hodnotou, tj. obecně služeb objednaných a uhrazených druhou stranou, kde náklady a přiměřený zisk výzkumné organizace jsou rovněž uhrazeny druhou stranou. Jde zejména o výzkumné a vývojové služby, včetně souvisejících konzultačních služeb (např. zpracování vzorků, zakázkové měření, testování apod.). Pokud jde o výnosy z pronájmu specializovaného zařízení, pak je lze započítat pouze v případě, že je pronájem spojen také s prokazatelným poskytnutím výzkumných a vývojových služeb a jedná se o pronájem motivovaný snahou o efektivní využití pořízeného zařízení v podobě doplňkové hospodářské činnosti.

Do smluvního výzkumu se nezapočítávají výnosy z prodeje či pronájmu nemovitostí, z pronájmu (běžného) zařízení, výnosy z prodeje materiálu a výrobků (s výjimkou zakázkového vývoje a výroby prototypů). Obecně se nezapočítávají výnosy z aktivit, které nemají souvislost s výzkumnou a vývojovou činností výzkumné organizace. Smluvním výzkumem také není účast na projektech VaVaI (programových i grantových) a veřejných zakázkách ve VaVaI financovaných z veřejných rozpočtů, ve kterých výzkumná organizace je v postavení příjemce nebo dalšího účastníka řešení projektu.

Vymezení a podmínky

Výsledky smluvního výzkumu

Výsledkem smluvního výzkumu je obvykle některý z následujících druhů výsledků aplikovaného výzkumu (dle aktuálně platných definic v Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací):

P – patent, Zpolop – poloprovoz, Ztech – ověřená technologie, Zodru – odrůda, Zplem – plemeno, Fuzit – užitný vzor, Fprum – průmyslový vzor, Gprot – prototyp, Gfunk – funkční vzorek, Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, Hkonc - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy, Nmet – certifikovaná metodika, Nlec – léčebný postup, Npam – památkový postup, Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem, R – software, V – výzkumná zpráva, Vsouhrn – souhrnná výzkumná zpráva

Dle dosavadních zkušeností je nejčastějším výsledkem smluvního výzkumu na FTK souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn).

Návaznost smluvního výzkumu na výsledky v RIV

Na smluvní výzkum musí být navázán alespoň jeden výsledek vykázaný v RIV (výsledek tedy má specifikaci v RIV i kontrolní údaj výskytu v RIV), který v jeho rámci vznikl. Musí se jednat o „Výsledek aplikovaného výzkumu“. Typ zdroje financování výsledku uvedený v RIV musí být „N“ – neveřejné zdroje nebo „V“ – veřejné zdroje. Rok uplatnění výsledků musí odpovídat podmínkám aktuálních zásad pro předávání údajů o smluvním výzkumu.

Vykázaný výsledek smluvního výzkumu (do RIV) smí být vykázán jako výsledek pouze jednoho projektu smluvního výzkumu mezi objednatelem a FTK.

Vykázaný výsledek smluvního výzkumu (do RIV) nesmí být vykázán (dedikován) jako výsledek jiných výzkumných aktivit.

Za vykázání výsledku smluvního výzkumu do RIV (standardně prostřednictvím OBD) zodpovídá řešitel projektu smluvního výzkumu.

Minimální započitatelný objem smluvního výzkumu

Pro účely hodnocení lze uplatnit pouze takové projekty smluvního výzkumu, kde částka (bez DPH), kterou přijala FTK v daném roce od jednoho objednatele za realizovaný projekt smluvního výzkumu, po odečtení částky, která byla vydána v tomto projektu na investice, služby, doplňkové náklady a subdodávky (vše bez DPH), je minimálně 50.000,- Kč.

Objednatel smluvního výzkumu

Objednatel smluvního výzkumu (v související dokumentaci též uváděn jako „podnik“) je subjekt českého i zahraničního soukromého či státního sektoru.

Řešitel projektu smluvního výzkumu

Řešitelem projektu smluvního výzkumu je osoba uvedená v uzavřené smlouvě o dílo vztahující se k danému projektu a oprávněná jednat ve věcech realizace dané smlouvy.

Zprostředkovatel projektu smluvního výzkumu

Zprostředkovatelem projektu smluvního výzkumu je pracovník FTK, který zprostředkoval realizaci projektu smluvního výzkumu na FTK a tuto skutečnost prokáže dokumentem potvrzeným ze strany objednatele. Zprostředkovatel může nebo také nemusí být zároveň řešitelem projektu smluvního výzkumu.

Stupeň důvěrnosti předmětu smluvního výzkumu

Smluvní výzkum může mít tyto tři stupně důvěrnosti: „A“ – smluvní výzkum utajovaný, „B“ – smluvní výzkum je předmětem obchodního tajemství a „C“ – smluvní výzkum není utajovaný. Stupeň důvěrnosti ovlivňuje informace vedené v evidenci projektů smluvního výzkumu.

Realizace

Smluvní výzkum je doplňkovou činností fakulty a řídí se platnou směrnicí rektora „Hospodaření v režimu doplňkové činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci“.

Projekt smluvního výzkumu je realizován na základě uzavřené smlouvy o dílo. Smlouva o dílo je uzavřena mezi objednatelem a FTK zastoupenou děkanem. Podpis smlouvy děkanem zajišťuje Oddělení pro vědu a výzkum. Předkladatel (budoucí řešitel) současně s návrhem smlouvy předloží evidenční list zakázky obsahující schválenou kalkulaci ceny.

Smlouva o dílo vychází ze vzoru schváleného právním oddělením UP, ve kterém je možno upravit/doplnit pouze žlutě zvýrazněné části.

Nedílnou součástí smlouvy o dílo (ve formě přílohy) je nabídka obsahující podrobnou specifikaci díla (tj. mimo jiné přesné zadání díla, způsob provádění díla a jasnou definici výsledku).

Evidence

Evidenci podléhají pouze ty projekty smluvního výzkumu, které splňují výše uvedené definice a podmínky (jedná se zejména o splnění minimálního započitatelného objemu smluvního výzkumu a návaznost smluvního výzkumu na výsledky v RIV).

Evidenci projektů smluvního výzkumu a jejich vykazování zajišťuje Oddělení pro vědu a výzkum FTK. Řešitel projektu oddělení dodá naskenované kopie těchto dokumentů: smlouva o dílo včetně povinné přílohy (nabídka); evidenční list zakázky; výsledný přehled čerpání projektu po jeho ukončení (celkový přehled ze SAP); souhrnná výzkumná zpráva (případně další vykázané výsledky projektu); seznam pracovníků FTK, jejichž mzdové náklady byly z projektu hrazeny (s rozlišením zda se jednalo o a) mzdy a odměny nebo b) dohody (DPP, DPČ)). V případě, že u projektu smluvního výzkumu bude uveden zprostředkovatel, dodá řešitel projektu rovněž dokument, ve kterém objednatel písemně potvrdil identitu zprostředkovatele.

Poté, co je projekt smluvního výzkumu ukončen a v RIV je dohledatelný výsledek projektu (tj. minimálně souhrnná výzkumná zpráva) vyplní řešitel online formulář, který je podkladem pro předání údajů o smluvním výzkumu za FTK (pro hodnocení ve III. pilíři Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů: https://goo.gl/forms/5BJdr8yDZ7pIocMp1

Motivační systém

Motivační systém je uplatňován na projekty smluvního výzkumu, které splní podmínky pro předání údajů o smluvním výzkumu v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.

Zprostředkovatel a katedra řešitele projektu smluvního výzkumu mohou získat finanční provizi ze zisku FTK z ukončeného projektu.

Zprostředkovateli a pracovníkům FTK podílejícím se na řešení projektu může být práce odvedená v rámci řešení projektu započítána do kvantifikace. V případě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti je odpracovaná hodina na projektu rovna hodině vykázané do kvantifikace. Je-li v rámci projektu vyplacena pracovníkům mzda nebo odměny, použije se pro výpočet hodin do kvantifikace stanovená hodinová sazba. Zprostředkovateli může být do kvantifikace započítán rovněž přepočet vyplacené provize (dle stanovené hodinové sazby).

Osobní identifikátor autora

Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020, kterou schválila vláda České republiky dne 13. 1. 2016, počítá se zavedením mezinárodně používaného identifikátoru vědeckých pracovníků (pro jednotnou identifikaci tvůrců výsledků a řešitelů výzkumných aktivit) prostřednictvím mezinárodně využívaných identifikátorů – ORCID®, ResearcherID, Scopus ID.

Využívání mezinárodně používaných osobních identifikátorů na Fakultě tělesné kultury umožní jednoznačnou identifikaci osob i při podobných, stejných či chybně uvedených jménech autorů a při jejich působení na více pracovištích. Tyto identifikátory jsou dále využívány pro ověření vykazovaných publikačních výsledků autorů.

Používané osobní identifikátory

Na Fakultě tělesné kultury jsou využívány tyto osobní identifikátory autorů (dále jen identifikátory):

 1. ORCID iD
 2. Author ID (Scopus)
 3. ResearcherID (Web of Science)

Povinné využívání identifikátorů

Na Fakultě tělesné kultury mají povinnost zřídit si a používat identifikátory:

 1. akademičtí a vědečtí pracovníci,
 2. studenti doktorského studijního programu,
 3. ostatní publikující zaměstnanci a studenti.

(Dále jen autoři)

Povinnost autorů

Autoři mají povinnost:

 • pokud mají publikace na Web of Science, zřídit si identifikátor ResearcherID a přiřadit k němu tyto své publikace,
 • pokud mají publikace v databázi Scopus, nalézt v databázi Scopus své Author ID (je založeno automaticky se zaindexováním první publikace autora) a upravit svůj profil (v případě existence více profilů/ID stejného autora sloučit tyto profily do jednoho),
 • zřídit si ORCID iD a svůj profil na ORCID; pokud mají publikace na Web of Sicence nebo v databázi Scopus, propojit svůj ORCID profil s ResearcherID a Author ID (a naplnit jej tak publikacemi z těchto databází); vkládat do ORCID profilu publikace (pouze monografie a články v recenzovaných periodicích), které nejsou zaindexované na Web of Science a v databázi Scopus,
 • udržovat v profilech svých identifikátorů aktuální informace; používat v profilech pouze oficiální název své afiliace (primárně anglickou variantu), tj.: „Palacký University Olomouc“, „Univerzita Palackého v Olomouci“, „Faculty of Physical Culture“, „Fakulta tělesné kultury“,
 • pokud možno uvádět ORCID iD ve svých publikacích.

Evidence identifikátorů

 • Autoři publikací vydaných do konce června 2017 předají své identifikátory prostřednictvím vedoucích kateder do 30. 6. 2017. Od 1. 7. 2017 zašlou „noví“ autoři své identifikátory fakultnímu správci OBD (marie.lipusova@upol.cz) do 10 pracovních dnů od vydání první relevantní publikace.

Návody

Informaci o identifikátorech a podrobný návod je Wiki UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)