Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Základní informace o programu Erasmus+ naleznete zde.

Výběrové řízení na ZO FTK probíhá v prvním čtvrtletí kalendářního roku pro mobility následujícího akademického roku, kontaktní osobou je RNDr. Markéta Kudláčková (585 636 352, marketa.kudlackova@upol.cz).

Fakulta tělesné kultury umožňuje v rámci inter-institucionálních dohod o spolupráci následující typy E+ mobilit:

Výukové pobyty

Výukové pobyty mohou probíhat pouze na základě platné bilaterální dohody.

Seznam partnerských univerzit FTK s platnými bilaterálními dohodami.

Kvalifikační podmínky

 • zaměstnanec vyjíždějící na výukový pobyt musí mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník a výuku mít určenou jako pracovní činnost. Výše úvazku ani forma pracovně-právního vztahu nerozhoduje.

Délka pobytu

 • minimální délka pobytu je 2 dny, maximální 2 měsíce (do délky mobility se nezapočítávají dny víkendu, pokud v nich prokazatelně neprobíhá výuka);
 • datum zahájení mobility odpovídá prvnímu dni, kdy je vyžadována přítomnost účastníka v přijímající instituci; datum ukončení je posledním dnem, kdy je vyžadována přítomnost účastníka v přijímající instituci.

Rozsah a forma výuky

 • výuka v předem dohodnutém oboru, formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty;
 • minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden, i v případě pobytů kratších je třeba tento limit dodržet.

Finanční podpora

 • finanční podpora E+ výjezdů je zastropovaná, tj. z programu Erasmus+ je vyplacena konkrétní maximální částka. Jakékoliv výdaje nad rámec této maximální částky musí být hrazeny z jiných zdrojů (katedra/pracoviště, projekt, vlastní zdroje zaměstnance, aj.). Zastropovaná částka maximálního příspěvku z grantu E+ je stanovená jako součet:
  • příspěvku na pobytové náklady ve výši násobku denní sazby pro danou zemi a počtu dnů výukového pobytu (+ max. 2 dnů na cestu). Uznatelnými pobytovými náklady jsou: stravné, ubytování, MHD v místě pobytu (taxi jen v odůvodněných případech);
  • příspěvku na cestovní náklady podle pásma vzdálenosti dle kalkulátoru EK s použitím sazby dle příručky programu Erasmus+. Uznatelnými cestovními náklady jsou: letenka příp. jízdenka do zahraničí, jízdné v rámci ČR, MHD z letiště v zahraničí;
  • tyto dvě složky celkového příspěvku jsou vzájemně prostupné, maximální částka z grantu E+ však je nepřekročitelná;
 • financovány jsou dny výuky plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po mobilitě (dny na cestu); v případě, že cesta trvá déle než jeden den, je hrazen den, ve kterém proběhla podstatná/mezinárodní část cesty;
 • při použití ekologického dopravního prostředku (vlak, autobus, sdílené auto) pro podstatnou část cesty je možné v případě nutnosti přičíst na cestu až 3 dny před zahájením a 3 dny po ukončení pobytu; nutnost dodatečných dnů na cestu je nutno prokázat, o jejich započtení rozhoduje s konečnou platností institucionální koordinátorka;
 • v případě, že skutečná délka mobility bude kratší, než je uvedeno v účastnické smlouvě, bude finanční podpora krácena podle skutečně prokázané délky pobytu;
 • auto je možné použít pouze po předchozím schválení koordinátorkou mobilit zaměstnanců z Oddělení pro mobility UP (Yvona Vyhnánková, yvona.vyhnankova@upol.cz), náhrada v ceně jízdenky veřejné dopravy (se svolením vedoucího pracoviště je možnost náhrady formou amortizace a PHM);
 • v případě spolujízdy vzniká nárok na příspěvek na cestovní náklady pouze tomu cestujícímu, který použití auta vykazuje v eCP, a to ve výši sazby pro cestu s využitím ekologického dopravního prostředku dle Příručky programu Erasmus+;
 • není možné vycestovat bez podpisu účastnické smlouvy a vyřízeného eCP;
 • výukové pobyty jsou předfinancovány vysílajícím pracovištěm; po uzavření/vyúčtování eCP jsou náklady cesty refundovány ZO UP fakultě na základě žádosti;
 • finanční podpora se vypočítá dle pravidel financování uvedených v Příručce programu Erasmus+;
 • vzhledem k povinnosti zaměstnavatele poskytnout účastníkovi mobility financování nejpozději první den mobility, je nutné mít na cestu poskytnutou finanční zálohu.

Administrace

Před cestou

 • Mobility Agreement for Teaching – dokument popisující pracovní program výuky. Za UP odepisuje vyjíždějící zaměstnanec a vedoucí vysílající katedry;
 • Účastnická smlouva – jakmile má zaměstnanec k dispozici vyřízené a kompletně podepsané Mobility Agreement, je třeba podepsat účastnickou smlouvu (Yvona Vyhnánková, ZO UP, yvona.vyhnankova@upol.cz - pro mobility v rámci projektu KA131, tj. v rámci EU; Petra Soldánová, ZO UP, petra.soldanova@upol.cz - pro mobility v rámci projektu KA171, tj. mimo EU), ve které jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah výuky a finanční limity pro cestu;
 • před každou zahraniční pracovní cestou je nutné vyplnit platný formulář elektronického Cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě (dále jen eCP) se všemi náležitostmi; vyjíždějící zaměstnanec připojí sken obou výše uvedených dokumentů (Mobility Agreement a Účastnická smlouva) k eCP; informace k SPP prvkům na vyžádání na ZO FTK;
 • zaměstnanec má povinnost informovat o plánované Erasmus+ mobilitě ZO FTK, (RNDr. Markéta Kudláčková, marketa.kudlackova@upol.cz), a to nejpozději v den zahájení mobility.

Po návratu

 • Confirmation of Erasmus+ Teaching Assignment – po návratu je nutno doložit potvrzení o výuce v požadovaném rozsahu vystavené přijímající institucí (katedrou, fakultou). Z potvrzení o výuce musí být zřejmý počet výukových dnů a hodin. Toto potvrzení je nutné doložit v originále buď likvidátorce zahraničních eCP (Miriam Horová, NA3.13), nebo koordinátorce ZO FTK (Markéta Kudláčková, NA.3,12) bezprostředně po návratu z mobility;
 • Dále je vyučující povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží po skončení výukového pobytu na e-mail, uvedený ve finanční dohodě;
 • ZO FTK má povinnost předat vyúčtování uskutečněné mobility na ZO UP nejpozději do 30 dnů po ukončení cesty, na konci kalendářního roku pak do 5. 12. Žádáme proto zaměstnance, aby odeslali eCP k vyúčtování zahraniční cesty nejpozději do 14 dní od ukončení mobility (na konci kalendářního roku pak první pracovní den následující po mobilitě). V případě, že cestovní příkaz nebude dodán v uvedené lhůtě, zaměstnanec se vystavuje riziku, že cesta nebude z programu Erasmus+ refundována.
 • Všechny dokumenty a formuláře jsou k dispozici na webu ZO UP.

Školení

Školení nevyžadují bilaterální dohodu mezi pracovištěmi. Mohou však být realizována pouze v programových zemích EU (tj. členské státy EU – 28 zemí, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie). Školení mohou probíhat v organizacích různého typu včetně univerzitních pracovišť. 

Kvalifikační podmínky

 • zaměstnanec vyjíždějící na školení musí mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy. Výše úvazku nerozhoduje.

Délka pobytu

 • minimální délka pobytu je 2 dny, maximální 2 měsíce (do délky mobility se nezapočítávají dny víkendu, pokud v nich prokazatelně neprobíhá školení);
 • datum zahájení mobility odpovídá prvnímu dni, kdy je vyžadována přítomnost účastníka v přijímající instituci; datum ukončení je posledním dnem, kdy je vyžadována přítomnost účastníka v přijímající instituci.

Rozsah a forma školení

 • forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště, stínování pracovníka, kurz a podobně;
 • podmínkou je získání nových znalostí a dovedností, uplatnitelných na domácím pracovišti;
 • účast na konferenci nelze považovat za školení.

Finanční podpora

 • finanční podpora E+ výjezdů je zastropovaná, tj. z programu Erasmus+ je vyplacena konkrétní maximální částka. Jakékoliv výdaje nad rámec této maximální částky musí být hrazeny z jiných zdrojů (katedra/pracoviště, projekt, vlastní zdroje zaměstnance, aj.); zastropovaná částka maximálního příspěvku z grantu E+ je stanovená jako součet:
  • příspěvku na pobytové náklady ve výši násobku denní sazby pro danou zemi a počtu dnů výukového pobytu (+max. 2 dnů na cestu). Uznatelnými pobytovými náklady jsou: stravné, ubytování, MHD v místě pobytu (taxi jen v odůvodněných případech);
  • příspěvku na cestovní náklady podle pásma vzdálenosti dle kalkulátoru EK s použitím sazby dle příručky programu Erasmus+. Uznatelnými cestovními náklady jsou: letenka příp. jízdenka do zahraničí, jízdné v rámci ČR, MHD z letiště v zahraničí;
  • tyto dvě složky celkového příspěvku jsou vzájemně prostupné, maximální částka z grantu E+ však je nepřekročitelná;
 • financovány jsou dny výuky plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po mobilitě (dny na cestu); v případě, že cesta trvá déle než jeden den, je hrazen den, ve kterém proběhla podstatná/mezinárodní část cesty;
 • při použití ekologického dopravního prostředku (vlak, autobus, sdílené auto) pro podstatnou část cesty je možné v případě nutnosti přičíst na cestu až 3 dny před zahájením a 3 dny po ukončení pobytu; nutnost dodatečných dnů na cestu je nutno prokázat, o jejich započtení rozhoduje s konečnou platností institucionální koordinátorka;
 • v případě, že skutečná délka mobility bude kratší, než je uvedeno v účastnické smlouvě, bude finanční podpora krácena podle skutečně prokázané délky pobytu;
 • auto je možné použít pouze po předchozím schválení koordinátorkou mobilit zaměstnanců z Oddělení pro mobility UP (Yvona Vyhnánková, yvona.vyhnankova@upol.cz), náhrada v ceně jízdenky veřejné dopravy (se svolením vedoucího pracoviště je možnost náhrady formou amortizace a PHM);
 • v případě spolujízdy vzniká nárok na příspěvek na cestovní náklady pouze tomu cestujícímu, který použití auta vykazuje v eCP, a to ve výši sazby pro cestu s využitím ekologického dopravního prostředku dle Příručky programu Erasmus+;
 • není možné vycestovat bez podpisu účastnické smlouvy a vyřízeného eCP;
 • školení jsou předfinancována vysílajícím pracovištěm; po uzavření/vyúčtování eCP jsou náklady cesty refundovány ZO UP fakultě na základě žádosti;
 • finanční podpora se vypočítá dle pravidel financování uvedených v Příručce programu Erasmus+;
 • vzhledem k povinnosti zaměstnavatele poskytnout účastníkovi mobility financování nejpozději první den mobility, je nutné mít na cestu poskytnutou finanční zálohu.

Administrace

Před cestou

 • Mobility Agreement for Training – dokument popisující pracovní program školení. Za UP odepisuje vyjíždějící zaměstnanec a vedoucí vysílající katedry;
 • Účastnická smlouva – jakmile má zaměstnanec k dispozici vyřízené a kompletně podepsané Mobility Agreement, je třeba podepsat účastnickou smlouvu (Yvona Vyhnánková, ZO UP, yvona.vyhnankova@upol.cz - pro mobility v rámci projektu KA131, tj. v rámci EU; Petra Soldánová, ZO UP, petra.soldanova@upol.cz - pro mobility v rámci projektu KA171, tj. mimo EU), ve které jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah výuky a finanční limity pro cestu;
 • před každou zahraniční pracovní cestou je nutné vyplnit platný formulář elektronického Cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě (dále jen eCP) se všemi náležitostmi; vyjíždějící zaměstnanec připojí sken obou výše uvedených dokumentů (Mobility Agreement a Účastnická smlouva) k eCP; informace k SPP prvkům na vyžádání na ZO FTK;
 • zaměstnanec má povinnost informovat o plánované Erasmus+ mobilitě ZO FTK, (RNDr. Markéta Kudláčková, marketa.kudlackova@upol.cz), a to nejpozději v den zahájení mobility.

Po návratu

 • Confirmation of Erasmus+ Training Assignment – po návratu je nutno doložit potvrzení o školení v požadovaném rozsahu vystavené přijímající institucí (katedrou, fakultou). Toto potvrzení je nutné doložit v originále buď likvidátorce zahraničních eCP (Miriam Horová, NA3.13), nebo koordinátorce ZO FTK (Markéta Kudláčková, NA.3,12) bezprostředně po návratu z mobility;
 • dále je zaměstnanec povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží po skončení výukového pobytu na e-mail, uvedený ve finanční dohodě;
 • ZO FTK má povinnost předat vyúčtování uskutečněné mobility na ZO UP nejpozději do 30 dnů po ukončení cesty, na konci kalendářního roku pak do 5. 12. Žádáme proto zaměstnance, aby odeslali eCP k vyúčtování zahraniční cesty nejpozději do 14 dní od ukončení mobility (na konci kalendářního roku pak první pracovní den následující po mobilitě). V případě, že cestovní příkaz nebude dodán v uvedené lhůtě, zaměstnanec se vystavuje riziku, že cesta nebude z programu Erasmus+ refundována.

Všechny dokumenty a formuláře jsou k dispozici v na webu ZO UP.

Kombinace výukového pobytu a školení

Nově program Erasmus umožňuje také kombinaci obou výše uvedených typů mobilit. V případě kombinace výuky a školení je minimální rozsah výuky 4 hodiny za týden. V případě této kombinace se použije formulář Mobility Agreement for Teaching.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)