Orgány fakulty

Vedení fakulty

V čele fakulty stojí, řídí ji a jejím jménem jedná a rozhoduje děkan, a to podle § 28 zákona o vysokých školách. Kandidáta na děkana volí na návrh členů akademické obce akademický senát fakulty a jmenuje jej rektor univerzity. Akademický senát se též vyjadřuje k děkanem navrženému týmu proděkanů a jejich kompetencím. Funkční období děkana a proděkanů je čtyřleté.

Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
děkan
T: +420 585 636 001
E: michal.safar@upol.cz
místnost: NA 3.13


doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
proděkan pro studium, zástupce děkana
T: +420 585 636 111
E: zbynek.svozil@upol.cz
místnost: NC 4.24


Mgr. František Chmelík, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 117
E: frantisek.chmelik@upol.cz
místnost: NC 4.16


RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.
proděkanka pro organizaci
T: +420 585 636 152
E: iva.dostalova@upol.cz
místnost: NC 1.66


Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.
proděkan pro zahraničí
T: +420 585 636 254
E: michal.kudlacek@upol.cz
místnost: NC 3.12


Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
T: +420 585 636 515
E: pavel.hap@upol.cz
místnost: NA 2.38


Ing. Pavel Král, MSc., MBA
tajemník
T: +420 585 636 008
E: p.kral@upol.cz
místnost: NA 3.11

Akademický senát FTK

Akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán zřízený ze zákona o vysokých školách, volený akademickou obcí na tříleté funkční období. Hlavní funkce akademického senátu jsou: kontrolní, schvalovací a iniciační. Senát mimo jiné spoluurčuje dlouhodobé směřování fakulty, volí děkana, schvaluje rozpočet, kontroluje nakládání s finančními prostředky. Je také prostředníkem při řešení aktuálních problémů studentů i zaměstnanců fakulty.

Akademický senát FTK UP tvoří 10 akademických pracovníků a 5 studentů. Funkční období současného senátu je vymezeno obdobím 15. 9. 2023 – 15. 5. 2026. Pro komunikaci se senátory prosím použijte e-mail předsedy akademického senátu (david.smekal@upol.cz) nebo e-mail vybraného senátora.

Složení akademického senátu

PhDr. David Smékal, Ph.D.
předseda akademického senátu
T: +420 585 636 314; +420 585 636 380
E: david.smekal@upol.cz
místnost: NA 1.09

Místopředsedové
– za akademické pracovníky
PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. KAS sona.formankova@upol.cz
– za studenty
Mgr. Kristýna Janečková Kinantropologie kristyna.janeckova01@upol.cz
Členové
akademičtí pracovníci
doc. Mgr. Jan Bělka, Ph.D. KAS jan.belka@upol.cz
Mgr. Jiří Buben, Ph.D. KAS jiri.buben@upol.cz
Mgr. Jiří Dub KAS jiri.dub@upol.cz
Mgr. Ivana Hanzlíková, Ph.D. KFA ivana.hanzlikova@upol.cz
Mgr. Jana Harvanová, Ph.D. KSK jana.harvanova@upol.cz
Mgr. Michal Hrubý KAS michal.hruby@upol.cz
Mgr. Ludvík Valtr, Ph.D. KPK ludvik.valtr@upol.cz
Mgr. Michal Vičar, Ph.D. KRL michal.vicar@upol.cz
– studenti
Vendula Bartošová TVOCH vendula.bartosova01@upol.cz
Bc. Rudolf Brož APFYZ rudolf.broz01@upol.cz
Bc. Alexandra Vychodilová APFYZ alexandra.vychodilova01@upol.cz
Bc. Lukáš Zmeškal APANAV lukas.zmeskal01@upol.cz

Komise akademického senátu

Pedagogická komise
předseda: Mgr. Michal Vičar, Ph.D.
členové: Mgr. Iva Machová, Ph.D., Mgr. Jana Harvanová, Ph.D., Bc. Alexandra Vychodilová, Mgr. Ludvík Valtr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D.

Ekonomická komise
předseda: Mgr. Jiří Buben, Ph.D.
členové: doc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D., Ing. Vladimír Hobza, doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Legislativní komise
předseda: Mgr. Ivana Hanzlíková, Ph.D.
členové: RNDr. Svatopluk Horák, Mgr. Jiří Kubíček, JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D., Bc. Lukáš Zmeškal

Dokumenty

FTK-A-17/03 Statut FTK UP
FTK-A-17/02-ÚZ03 Volební řád Akademického senátu FTK UP
FTK-A-17/01-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu FTK UP

Zápisy ze zasedání AS FTK

Všechny zápisy a ostatní dokumenty ze zasedání AS FTK jsou dostupné po přihlášení na UPShare – Dokumenty akademických orgánů – FTK – Akademický senát FTK.

Vědecká rada

Orgán fakulty, jehož činnost se řídí § 29 a 30 zákona o vysokých školách. Vědecká rada, složená z významných osob oborů, v nichž fakulta realizuje výukovou, výzkumnou či jinou činnost, projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy, také se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. Členy jmenuje děkan fakulty po schválení akademickým senátem.

Členové Vědecké rady

Členové Vědecké rady FTK UP byli schváleni Akademickým senátem FTK UP pro období 9. 3. 2022 – 8. 2. 2026.

Předseda
Mgr. Michal Šafář, Ph.D. děkan FTK UP
Členové akademické obce UP
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. FTK UP
Mgr. František Chmelík, Ph.D. FTK UP
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. FTK UP
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. FTK UP
prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. FTK UP
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. PdF UP
prof. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. FTK UP
prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. FTK UP
prof. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. FTK UP
doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D. FTK UP
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA LF UP
doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. FTK UP
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. FTK UP
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. LF UP
Členové mimo akademickou obec UP
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. UJEP PF Ústí nad Labem
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. FSpS MU Brno
doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. PdF OU Ostrava
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. FŠ PU Prešov
prof. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. PdF OU Ostrava
Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA, LL.M. VSC MŠMT ČR
doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. FSV UK Praha
doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. FTVS UK Praha

Dokumenty

Jednací řád Vědecké rady FTK UP
Statut FTK UP

Zápisy z jednání

VR 1/2024 Zápis č. 1 ze dne 06.05.2024
VR 3/2023 Zápis č. 3 ze dne 16.10.2023
VR 2/2023 Zápis č. 2 ze dne 09.05.2023
VR 1/2023 Zápis č. 1 ze dne 13.02.2023
VR 1/2022 Zápis č. 1 ze dne 04.04.2022
VR 1/2021 Zápis č. 1 ze dne 10.05.2021
VR 2/2020 Zápis č. 2 ze dne 12.10.2020
VR 1/2020 Zápis č. 1 ze dne 27.01.2020
VR 3/2019 Zápis č. 3 ze dne 07.10.2019
VR 2/2019 Zápis č. 2 ze dne 20.05.2019
VR 1/2019 Zápis č. 1 ze dne 04.02.2019
VR 3/2018 Zápis č. 3 ze dne 19.11.2018
VR 2/2018 Zápis č. 2 ze dne 24.09.2018
VR 1/2018 Zápis č. 1 ze dne 23.04.2018
VR 1/2017 Zápis č. 1 ze dne 20.11.2017
VR 1/2016 Zápis č. 1 ze dne 05.12.2016
Usnesení per rollam Zápis z hlasování ze dne 07.04.2016
VR 2/2015 Zápis č. 2 ze dne 30.11.2015
Usnesení per rollam Zápis z hlasování ze dne 06.07.2015
VR 1/2015 Zápis č. 1 ze dne 30.03.2015
VR 2/2014 Zápis č. 2 ze dne 01.12.2014
VR 1/2014 Zápis č. 1 ze dne 26.05.2014
VR 2/2013 Zápis č. 2 ze dne 25.11.2013
Usnesení per rollam Zápis z hlasování ze dne 28.06.2013
VR 1/2013 Zápis č. 1 ze dne 03.06.2013
Usnesení per rollam Zápis z hlasování ze dne 21.05.2013
VR 2/2012 Zápis č. 2 ze dne 03.12.2012
Usnesení per rollam Zápis z hlasování ze dne 29.10.2012
VR 1/2012 Zápis č. 1 ze dne 18.06.2012
VR 3/2011 Zápis č. 3 ze dne 12.12.2011
VR 2/2011 Zápis č. 2 ze dne 16.05.2011
VR 1/2011 Zápis č. 1 ze dne 28.02.2011
VR 2/2010 Zápis č. 2 ze dne 18.10.2010
VR 1/2010 Zápis č. 1 ze dne 21.06.2010
VR 4/2009 Zápis č. 4 ze dne 07.12.2009
VR 3/2009 Zápis č. 3 ze dne 12.10.2009
VR 2/2009 Zápis č. 2 ze dne XX.XX.2009
VR 1/2009 Zápis č. 1 ze dne 02.03.2009

Oborová rada doktorského studijního programu

Oborová rada je odborný, kontrolní a hodnotící orgán doktorského studijního programu. Rada zejména projednává návrhy témat disertačních prací a jejich změny, schvaluje individuální studijní plány a hodnotí jeho plnění, navrhuje školitele a členy komisí pro přijímací řízení, státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce. Členy oborové rady jmenuje děkan po schválení Vědeckou radou FTK UP.

Složení

Předseda: prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
Členové: doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.
  doc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
  Mgr. František Chmelík, Ph.D.
  prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
  prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.
  prof. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
  doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.
  doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D.
  doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
  doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
  doc. MUDr. Ing. Tomáš Větrovský, Ph.D.

Kolegium děkana

Stálý poradní a iniciační orgán děkana, zřízený podle článku 11 Statutu FTK UP. Kolegium řeší zejména operativní záležitosti, projednává hospodářskou činnost, organizaci a řízení fakulty, kooperaci jednotlivých součástí fakulty a materiály předkládané Akademickému senátu FTK UP nebo dalším orgánům.

Stálými členy jsou děkan, proděkani, vedoucí fakultních pracovišť, tajemník FTK UP a předseda akademického senátu. Další členy děkan jmenuje podle potřeby.

Složení Kolegia děkana

| 9. 2. 2022 – 8. 2. 2026

Děkan: Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
Členové: RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.
  PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.
  Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.
  Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
  Mgr. František Chmelík, Ph.D.
  Mgr. Kristýna Janečková
  Ing. Pavel Král, MSc., MBA
  prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
  Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.
  PhDr. Dr. Martin Sigmund, Ph.D., DBA
  PhDr. David Smékal, Ph.D.
  doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
  doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

Dokumenty

Zápisy z jednání Kolegia děkana

KD 2/2019 Zápis č. 2 ze dne 06.09.2019
KD 1/2019 Zápis č. 1 ze dne 07.03.2019
KD 3/2018 Zápis č. 3 ze dne 23.10.2018
KD 2/2018 Zápis č. 2 ze dne 12.03.2018
KD 1/2018 Zápis č. 1 ze dne 22.01.2018
KD 5/2017 Zápis č. 5 ze dne 13.11.2017
KD 4/2017 Zápis č. 4 ze dne 14.09.2017 – 15.09.2017
KD 3/2017 Zápis č. 3 ze dne 27.04.2017
KD 2/2017 Zápis č. 2 ze dne 20.03.2017
KD 1/2017 Zápis č. 1 ze dne 16.01.2017
KD 6/2016 Zápis č. 6 ze dne 14.11.2016
KD 5/2016 Zápis č. 5 ze dne 10.10.2016
KD 4/2016 Zápis č. 4 ze dne 11.04.2016
KD 3/2016 Zápis č. 3 ze dne 29.02.2016
KD 2/2016 Zápis č. 2 ze dne 13.01.2016
KD 1/2016 Zápis č. 1 ze dne 11.01.2016
KD 5/2015 Zápis č. 5 ze dne 09.11.2015
KD 4/2015 Zápis č. 4 ze dne 05.10.2015
KD 3/2015 Zápis č. 3 ze dne 25.03.2015
KD 2/2015 Zápis č. 2 ze dne 19.02.2015
KD 1/2015 Zápis č. 1 ze dne 21.01.2015
KD 3/2014 Zápis č. 3 ze dne 10.11.2014
KD 2/2014 Zápis č. 2 ze dne 12.09.2014
KD 1/2014 Zápis č. 1 ze dne 24.04.2014 – 25.04.2014
KD 2/2013 Zápis č. 2 ze dne 19.09.2013
KD 1/2013 Zápis č. 1 ze dne 06.02.2013
KD 3/2012 Zápis č. 3 ze dne 26.11.2012
KD 2/2012 Zápis č. 2 ze dne 15.10.2012
KD 1/2012 Zápis č. 1 ze dne 29.02.2012
KD 8/2011 Zápis č. 8 ze dne 02.12.2011 – 08.12.2011
KD 7/2011 Zápis č. 7 ze dne 08.09.2011
KD 6/2011 Zápis č. 6 ze dne 04.05.2011
KD 5/2011 Zápis č. 5 ze dne 06.04.2011
KD 4/2011 Zápis č. 4 ze dne 02.03.2011
KD 3/2011

Zápis č. 3 ze dne 02.02.2011,
příloha č. 1: Aktualizace kreditové dotace modulů

KD 2/2011 Zápis č. 2 ze dne 10.01.2011
KD 1/2011 Zápis č. 1 ze dne 05.01.2011

Zápisy z individuálních porad děkana s vedoucími kateder a pracovišť

VK 1/2017 Zápis č. 1 ze dne 10.04.2017 – 13.04.2017
VK 4/2016 Zápis č. 1 ze dne 04.04.2016 – 07.04.2016
VK 1/2015 Zápis č. 1 ze dne 09.04.2015 – 14.04.2015
VK 1/2014 Zápis č. 1 ze dne 01.04.2014 – 11.04.2014
VK 1/2013 Zápis č. 1 ze dne 08.04.2013 – 18.04.2013
VK 3/2012 Zápis č. 3 ze dne 30.4.2012, 02.05.2012 a 03.05.2012
VK 2/2012 Zápis č. 2 ze dne 19.03.2012 a 20.03.2012
VK 1/2011 Zápis č. 1 ze dne 04.05.2011

Kolegium studijních programů

Kolegium studijních programů je poradní orgán děkana odpovědný za koncepční rozvoj a kvalitu studijních programů na FTK UP. Předsedou je proděkan pro studium, stálými členy jsou děkan, garanti studijních programů realizovaných na fakultě, vedoucí studijního oddělení a zástupce fakulty v Radě vnitřního hodnocení UP. Další členy jmenuje děkan podle potřeby.

 • Vyjadřuje se k záměrům zřízení nových studijních programů na fakultě.
 • Vyjadřuje se k novým návrhům, prodloužení a rozšíření akreditací studijních programů.
 • Sleduje a hodnotí studium stávajících studijních programů, navrhuje změny studijních plánů studijních programů, včetně obsahu státních závěrečných zkoušek, a případných změn ve struktuře předmětů. Odpovídá za tvorbu a inovaci distančních opor ve studiu.
 • Každoročně tvoří a navrhuje podmínky přijímacích řízení pro následující akademický rok.
 • V případě nouzových opatření sleduje, vyhodnocuje a navrhuje alternativní možnosti realizace výuky, praxí, státních závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek.

Složení kolegia

Předseda: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
Členové doc. Mgr. Jan Bělka, Ph.D.
  Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.
  RNDr. Svatopluk Horák
  prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
  Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.
  prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
  prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
  prof. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.
  prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.
  prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA
  prof. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
  doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D.
  PhDr. David Smékal, Ph.D.
  Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
  doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.
  doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

Garance studijních programů

Bakalářské studijní programy

Název programu Garant
Aplikované pohybové aktivity  – speciálně pedagogický základ prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
Fyzioterapie PhDr. David Smékal, Ph.D.
Rekreologie – pedagogika volného času Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.
Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi doc. Mgr. Jan Bělka, Ph.D.
Tělesná výchova pro vzdělávání (maior) doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.
Trenérství a sport – pedagogika volného času prof. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.

Navazující magisterské studijní programy

Název programu Garant
Aplikovaná Fyzioterapie doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D.
Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
Kondiční trénink a psychomotorická rehabilitace doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.
Tělesná výchova a sport – Rekreologie prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
Trenérství a management sportu prof. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (maior) doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi prof. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

Doktorský studijní program

Název programu                                                        Garant
Kinantropologie   prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.

 Studijní programy realizované v anglickém jazyce

Název programu Garant
Physical Activity and Sport – Physical Activity and Active Living doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.
Kinanthropology prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.

Zápisy

KSP 2/2024 Zápis č. 2 ze dne 04.04.2024
KSP 1/2024 Zápis č. 1 ze dne 08.02.2024
KSP 6/2023 Zápis č. 6 ze dne 30.11.2023
KSP 5/2023 Zápis č. 5 ze dne 12.10.2023
KSP 4/2023 Zápis č. 4 ze dne 01.06.2023
KSP 3/2023 Zápis č. 3 ze dne 13.04.2023
KSP 2/2023 Zápis č. 2 ze dne 23.03.2023
KSP 1/2023 Zápis č. 1 ze dne 08.02.2023
KSP 5/2022 Zápis č. 5 ze dne 01.12.2022
KSP 4/2022 Zápis č. 4 ze dne 13.10.2022
KSP 3/2022 Zápis č. 3 ze dne 12.05.2022
KSP 2/2022 Zápis č. 2 ze dne 07.04.2022
KSP 1/2022 Zápis č. 1 ze dne 13.01.2022
KSP 7/2021 Zápis č. 7 ze dne 15.11.2021
KSP 6/2021 Zápis č. 6 ze dne 14.10.2021
KSP 5/2021 Zápis č. 5 ze dne 13.05.2021
KSP 4/2021 Zápis č. 4 ze dne 21.04.2021
KSP 3/2021 Zápis č. 3 ze dne 25.03.2021
KSP 2/2021 Zápis č. 2 ze dne 25.02.2021
KSP 1/2021 Zápis č. 1 ze dne 14.01.2021

 

Komise

Komise disciplinární

Disciplinární komise je zřízena na základě § 31 zákona o vysokých školách k projednávání disciplinárních přestupků studentů fakulty. Zasedání svolává předseda komise na základě podnětu děkana. Jednání se řídí § 64–69a zákona a Disciplinárním řádem pro studenty UP.

| 1. 10. 2023 – 30. 9. 2025

Předsedkyně:   PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.
Členové:   doc. Mgr. Jan Bělka, Ph.D.
    Mgr. Jana Křižanová
    Bc. Jana Urbanová
    Mgr. Jan Vindiš, Ph.D.
    Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.

Komise ediční

Ediční komise řídí ediční činnost fakulty, vytváří systém záruk věcné a odborné úrovně vydávaných titulů. Ve své práci respektuje směrnici rektora B3-14/7-SR Ediční činnost Univerzity Palackého v Olomouci.

| 9. 2. 2022 – 8. 2. 2026

Předseda:   Mgr. František Chmelík, Ph.D.
Členové:   doc. Mgr. Aleš Gába, Ph.D.
    prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
    prof. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
    doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Komise etická

Etická komise podle směrnice děkana 2/2008 Etická komise FTK UP odpovídá za etickou čistotu navrhovaných výzkumných projektů zahrnujících lidské účastníky a v případě porušení etických norem podává zprávu kontrolním orgánům.

| 9. 2. 2022 – 8. 2. 2026

Předsedkyně:   doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.
Členové:   Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.
    Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.
    Mgr. Filip Neuls, Ph.D.
    prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.
    doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
    Mgr. Bc. Jarmila Štěpánová. Ph.D.

Základní pravidla

 • Každý výzkum zahrnující lidské účastníky musí být schválen Etickou komisí.
 • Žádost o posouzení projektu u diplomových prací podává vedoucí práce. Není-li vedoucí práce zaměstnancem fakulty, pak žádost podává vedoucí katedry, kde je výzkumná práce řešena.
 • Žádost bude považována za přijatou k projednávání, bude-li podána elektronickou formou na email předsedkyně (dana.sterbova@upol.cz) a bude-li splňovat náležitosti dle metodického pokynu (Směrnice děkana Etická komise FTK UP). Žádost zasílejte výhradně na formuláři, který je přílohou této směrnice.
 • Lhůta pro vyřízení žádostí je 21 dnů.
 • Vzor žádosti je součástí Směrnice děkana Etická komise FTK UP (šablona ve formátu MS Word).
 • Vzor informovaného souhlasu
 • Originály souhlasných stanovisek Etické komise FTK UP k projektům jsou k vyzvednutí u Bc. Kateřiny Obzinové (sekretariát Katedry společenských věd v kinantropologii).

Odkazy na materiály zabývající se etikou výzkumu

Materiály ze semináře k etice výzkumu pro studenty DSP


Komise hodnotící projekty specifického vysokoškolského výzkumu

Komise zaměřující se na hodnocení výzkumných projektů řešených v rámci studentské grantové soutěže.

| 9. 2. 2022 – 8. 2. 2026

Předseda:   Mgr. František Chmelík, Ph.D.
Členové:   doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D.
    prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
    prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
    doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.
    doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D.
    doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.

Komise pro státní rigorózní zkoušky

Komise pro zabezpečení a organizaci státní rigorózní zkoušky v akreditovaných studijních oborech. Komisi jmenuje děkan fakulty, její činnost a průběh rigorózního řízení se řídí směrnicí děkana 2/2013 Rigorózní řízení na FTK UP.

| 9. 2. 2022 – 8. 2. 2026

Předseda:   prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.
Členové:   doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D.
    doc. Mgr. Aleš Gába, Ph.D.
    Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.
    prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
    prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
    prof. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.
    PhDr. David Smékal, Ph.D.
    doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
    doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
    Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Komise pro zahraniční záležitosti

Poradní orgán děkana pro oblast zahraničních vztahů, členové komise mimo jiné zasedají v komisi výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty.

| 9. 2. 2022 – 8. 2. 2026

Předseda:   Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.
Členové:   Mgr. Jan Dygrýn, Ph.D.
    Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
    Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.
    RNDr. Markéta Kudláčková
    Mgr. Jitka Martincová
    doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D.
    doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
    doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
    doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

Komise rozvrhová

Komise zodpovědná za organizaci tvorby rozvrhu výuky na fakultě a jeho sestavení a nasazení do systému informačního systému STAG.

| 9. 2. 2022 – 8. 2. 2026

Předseda:   Mgr. Jiří Novotný
Členové:   doc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.
    RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.
    Mgr. Olga Halásová, Ph.D.
    PaedDr. Liběna Kováčová, Ph.D.
    Bc. Kateřina Obzinová
    Mgr. Martina Poláková
    Mgr. Rudolf Rozsypal
    Ing. Eva Schwartzhoffová, Ph.D.
    Mgr. Martina Šlachtová, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)