Vysoce ceněný a žádaný studijní obor Fyzioterapie nabízí FTK UP v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu pouze v prezenční formě studia. Absolventi Fyzioterapie v bakalářském studiu jsou způsobilí k výkonu nelékařského zdravotnického povolání fyzioterapeuta a k výkonu činností souvisejících s poskytováním rehabilitační a zdravotní péče. Výuka v navazujícím magisterském studijním programu v oboru Aplikovaná fyzioterapie je přednostně zaměřena na diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového a nervového systému a na bolestivé stavy pohybového systému. Absolventi těchto programů jsou velmi vyhledávání a mají velkou uplatnitelnost na trhu práce v nemocničních i ambulantních zařízeních včetně soukromého sektoru.

Přihláška ke studiu

Důležité termíny

Termín podání přihlášek:

 • do 15. března 2023

Termín pro přiložení příloh k přihlášce:

 • do 15. dubna 2023

Termín talentové, písemné a ústní části:

 • 12. – 16. června 2023

Podání přihlášky

Přihlášku ke studiu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci lze podat již od 1. listopadu 2022 do 15. března 2023 elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky.

Studium je nabízeno pouze v prezenční (tzv. denní) formě studia, které je označováno písmenem "P".

Podat přihlášku

Dne 7. 3. byl prodloužen termín pro přikládání příloh k přihlášce. Nově je možné přikládat přílohy k přihlášce až do 15. dubna 2023.

Do 15. 4. 2023 musí být vložené do e-přihlášky následující dokumenty:

 1. strukturovaný životopis (doporučená struktura):
  • vzdělání studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, doložené certifikáty a absolvované kurzy (kopie zašlete přílohou k přiložení do spisu), neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění, apod.,
  • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru,
  • doložená sportovní historie,
  • hodnotí se celkové zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava,
 2. lékařský posudek:
 3. potvrzení zastřešujícího sportovního svazu o aktuálním zařazení do státní reprezentace (předkládají pouze státní reprezentanti).

Doporučujeme zajistit si lékařský posudek u Vašeho praktického lékaře s dostatečným předstihem před podáním přihlášky ke studiu, protože v některých případech může vystavení posudku trvat i několik týdnů, a bez něj není možné přihlášku podat.


Administrativní poplatek

Uchazeč uhradí nejpozději do 15. 3. 2023 ke správnému číslu účtu (19-109 633 0227/0100), správnému variabilnímu a specifickému symbolu (dle pokynů na zkrácené verzi e-přihlášky) administrativní poplatek ve výši 690 Kč za každou podanou přihlášku.

Uchazeč, který do stanoveného termínu administrativní poplatek neuhradí nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, nebude převeden do databáze přijímacího řízení. Při neúčasti uchazeče u přijímací zkoušky se poplatek nevrací.

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: je vygenerován přihláškou a naleznete jej v přehledu přihlášek
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc


Další informace

Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro zvolený studijní program.

Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady; náhradní termín přijímacích zkoušek není vypsán.

Pozvánky s podrobnými informacemi budou zasílány uchazečům prostřednictvím e-přihlášky cca měsíc před konáním přijímacích zkoušek.

Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.

Ubytování v době konání přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení budou distribuována koncem měsíce června buď pomocí elektronického systému, nebo do vlastních rukou uchazeče na adresu pro doručování uvedenou v přihlášce.

Uchazeč může po předchozí domluvě nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, od 11. 7. do 17. 7. 2023 na Oddělení pro studium fakulty v době od 8.00 do 11.30 hod. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie.

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2023/2024 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.


Studijní referentka

Pokud máte stále pocit, že si potřebujete ještě něco upřesnit, můžete se obrátit na studijní referentku, která má tento studijní program na starosti:

Soňa Látalová
studijní referentka
T: +420 585 636 013
E: sona.latalova@upol.cz
místnost: NA 3.10

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117, 771 11  Olomouc

Nabídka přípravných kurzů

Konzultační den pro uchazeče o studium fyzioterapie

Konzultace je určena pro uchazeče o studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Fyzioterapie a Aplikovaná fyzioterapie na FTK UP. V rámci konzultačního dne jsou podávány podrobné informace o struktuře a průběhu přijímacích zkoušek. Důraz je kladen na konkrétní dotazy uchazečů. V průběhu konzultace má uchazeč možnost vykonat cvičný písemný test pro posouzení náročnosti vědomostních požadavků a na základě obdrženého klíče ohodnotit i svou aktuální úroveň znalostí. Součástí konzultace je prohlídka výukových prostor pro praktickou výuku daného oboru.

Organizátor

Katedra fyzioterapie FTK UP

Termín kurzu

22. 4. 2023

Garant kurzu pro bakalářské obory

MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D.
T: +420 585 636 303
E: radmil.dvorak@upol.cz

Garant kurzu pro navazující magisterské obory

PhDr. David Smékal, Ph.D.
T: +420 585 636 314
E: david.smekal@upol.cz

Organizační garantka

Bc. Hana Wittková
T: +420 585 636 366
E: hana.wittkova@upol.cz

Cena kurzu

500 Kč

Přihlášky

Přihlášení na konzultační den bude možné až od 12. 1. 2023:

Uchazeči o bakalářské studium

Uchazeči o navazující magisterské studium

Přihlášky se podávají přes Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. Přípravný kurz naleznete v sekci Programy zájmového vzdělávání a po zveřejnění termínu konání kurzu je přihlášení aktivní (viditelné tlačítko „Termíny“). Pokud nejste student Univerzity Palackého v Olomouci a na portále jste poprvé, je nutné založit si nový účet pomocí tlačítka „Vytvořit účet“ (u konkrétního termínu kurzu je nutné kliknout na tlačítko „Termíny“ a následně na tlačítko „Přihlásit“).

Průběh přijímacího řízení

Všechny části vycházejí z rozsahu učiva gymnázia. U přijímací zkoušky může být zjišťován zájem uchazeče o studium vybraného oboru i mimo rámec gymnaziálního učiva. Obsah ani otázky jednotlivých částí nebudou uchazečům o studium zasílány.

Informace o konkrétním termínu přijímací zkoušky garantované Fakultou tělesné kultury budou uvedeny v Dopisu uchazečům, který naleznete v průběhu měsíce dubna v E-přihlášce – sekce "Dokumenty".

Části přijímacího řízení

Přijímací řízení pro studijní program Fyzioterapie obsahuje tyto části:

 • Strukturovaný životopis (odevzdává se společně s podáním přihlášky, viz výše)
 • Písemná část
  • test z cizího jazyka (nabídka jazyků: anglický, německý, francouzský)
  • test z biologie, fyziky a chemie
 • Talentová část
  • plavání – 100 m libovolným plaveckým způsobem
 • Ústní zkouška

Termín

12. – 16. června 2023

Přesný termín si uchazeč zaregistruje sám v Rezervačním systému UP. Pokyny budou uvedeny v Dopisu uchazečům, který naleznete v průběhu měsíce dubna v E-přihlášce – sekce "Dokumenty".

Prezence

08:00–08:20 hod.

budova NA | 4. podlaží | místnost 4.20 (třída Míru 117, Olomouc)

Pro prezenci si pro vaši identifikaci připravte občanský průkaz.


Talentová část

Aplikační centrum BALUO | testovací bazén (U Letiště 32, Olomouc)

Plavání

Zařízení:
Plavecký bazén 25 m.

Provedení:
Plavání 100 m libovolným plaveckým způsobem bez přestávky, startovní skok není povinný, lze startovat i z vody. Proband sám volí plavecký způsob.

Skóre:
Bez časového limitu se hodnotí, zda uchazeč o studium je schopen uplavat bez odpočinku a zjevných známek vyčerpání určenou vzdálenost.
Výsledné hodnocení: splnil(a)/nesplnil(a).

Pokyny a pravidla:
Zvolený způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se ode dna.


Písemná část

budova NA | 4. podlaží | místnost 4.24 (třída Míru 117, Olomouc)

 • test z cizího jazyka (nabídka jazyků: anglický, německý, francouzský)
 • test z biologie, fyziky a chemie

Čistá délka obou testů je 90 minut.

Před zahájením testování je provedena řádná kontrola totožnosti uchazeče podle občanského průkazu.

Pro vykonání testu je nutné znát své přihlašovací údaje do E-přihlášky.
Testování probíhá prostřednictvím testovacího softwaru.
Uchazečům je před započetím testování vysvětleno, jak procházet a odpovídat na testové otázky. Při plnění testu je možné pohybovat se mezi otázkami a měnit odpovědi.
Testovací software zobrazuje číslo dané otázky a čas do konce testu. Uchazeč může test ukončit před vypršením času a okamžitě po ukončení zjistit výsledek svého testu.


Ústní zkouška

budova NA | 4. podlaží | místnosti 4.12, 4.16, 4.17 a 4.23 (třída Míru 117, Olomouc)

K ústní zkoušce si pro Vaši identifikaci připravte občanský průkaz.


Doplňující informace

Info point

Veškeré doplňující informace vám ochotně zodpoví studenti oblečení do fakultních triček na informačním stánku v budově NA.

Přístup na internet

V průběhu přijímacího řízení máte možnost využít fakultní wi-fi sítě.

Název wi-fi upol-guest
Heslo

wifiup2022

Parkování

Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst v areálu fakulty využijte záchytné parkoviště u městského hřbitova (200 m od areálu fakulty), případně je možné využít parkoviště za Aplikačním centrem BALUO (mapa s označenými parkovišti).

Občerstvení a odpočinková zóna

V době od 9:00 do 17:00 hodin si budete moci v bistru v AC BALUO zakoupit občerstvení. Součástí bistra je i odpočinková zóna nejen pro vás, ale i váš doprovod.

Výsledky přijímacího řízení

Konečné výsledky se dozvíte v e-přihlášce. Předpokládaný termín zveřejnění je koncem měsíce června.

 

Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, v úředních hodinách na Oddělení pro studium fakulty. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie.

Konečné rozhodnutí děkana fakulty o přijetí ke studiu obdržíte do e-přihlášky (sekce "Dokumenty"), zatímco rozhodutí o nepřijetí ke studiu obdržíte poštou.

Kladné rozhodnutí děkana

Pokud bylo rozhodnutí děkana kladné, gratulujeme Vám a těšíme se na Vás v termínu Vašeho zápisu. Před samotným zápisem bychom Vás ale ještě rádi požádali o potvrzení, zda nastoupíte ke studiu na Fakultě tělesné kultury.

Teď už stačí přejít na krok Zápis ke studiu.

Negativní rozhodnutí děkana

Pokud bylo rozhodnutí děkana negativní, ale máte stále zájem na Fakultě tělesné kultury studovat, nezoufejte a zachovejte nám svou přízeň, ještě je šance na přijetí pomocí podání odvolání.

Podání odvolání

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro daný akademický rok je ukončováno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

Adresa pro doručení odvolání:

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11  Olomouc

Zápis ke studiu

K řádnému zapsání ke studiu budete potřebovat následující dokumenty, které s sebou přineste v termín zápisu:

Před samotným zápisem vám také doporučujeme projít si informace určené novým uchazečům v sekci Průvodce studiem na studentských internetových stránkách fakulty, kde se mohou objevit i aktuální informace pro nově nastupující studenty.

 

Přehled termínů zápisů ke studiu

Studijní program Prezenční forma studia Kombinovaná forma studia
  Datum a čas zápisu Datum a čas zápisu
Fyzioterapie 1. 9. 2023 9:30 hod.  
Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ 1. 9. 2023 9:30 hod. 1. 9. 2023 9:30 hod.
Rekreologie – pedagogika volného času 4. 9. 2023 8:30 hod. 4. 9. 2023 8:30 hod.
Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců   8. 9. 2023 9:00 hod.
Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi 31. 8. 2023 10:00 hod. 8. 9. 2023 9:00 hod.
Tělesná výchova pro vzdělávání – maior
kombinace dvou studijních programů
30. 8. 2023 10:00 hod.  
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva 1. 9. 2023 9:30 hod. 8. 9. 2023 9:00 hod.
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku 1. 9. 2023 9:30 hod. 1. 9. 2023 9:30 hod.
Trenérství a sport – pedagogika volného času   8. 9. 2023 9:00 hod.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)