Aktuálně: info o volbách do Akademického senátu UP a FTK UP

pondělí 23. březen 2020, 13:00 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR v souvislostí s pandemií COVID-19 a tudíž prakticky nereálné možnosti konání voleb do AS UP a AS FTK UP dle původního harmonogramu, reagoval Akademický senát FTK UP následovně. Akademický senát FTK přijal 23. 3. 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

 

Usnesení č. 1

Akademický senát mění a doplňuje své usnesení o stanovení místa a času voleb pro volební období 2020 – 2023 přijaté dne 11. 2. 2020 takto:

 

Článek I.

(1) Termíny voleb jsou stanoveny na dny 22., 23. a 24. 4. 2020 (1. termín), 20., 21. a 22. 5. 2020 (2. termín), 17., 18. a 19.  6. 2020 (3. termín) a 23., 24. a 25. 9. 2020 (4. termín). Druhý termín je současně termínem pro volby do AS UP.

(2) Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v termínu č. 1, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb termín č. 2,

(3) Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v termínu č. 1 ani č. 2, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb termín č. 3,

(4) Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v termínu č. 1, č. 2 ani  č. 3, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb termín č. 4.

(5) Platí, že volby se konají vždy od 8.30 do 17.00 hodin v místnosti NA309.

 

Článek II.

Vyšší mocí se pro účely tohoto usnesení rozumí zejména situace, kdy volby nebylo možno konat z důvodu překážky vyplývající z opatření stanovených orgány ochrany veřejného zdraví nebo opatření rektora či děkana UP přijatého na základě opatření orgánu ochrany veřejného zdraví,  a to především v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

 

Článek III.

(1) O tom, zda se jedná o vyšší moc, rozhodne volební komise pro volby do AS FTK UP nejméně třípětinovou většinou svých členů, přičemž se připouští obdobné použití ustanovení čl. 8 Jednacího řádu AS FTK UP s tím, že hlasování per rollam vyhlašuje předseda hlavní volební komise FTK UP.

(2) Volební komise je oprávněna rovněž povolat náhradníka za člena volební komise.

 

Usnesení č. 2

AS FTK UP pověřuje předsedkyni senátu, PaedDr. Soňu Formánkovou, Ph.D., a předsedu hlavní volební komise, PhDr. Davida Smékala, Ph.D., zahájit kroky k realizaci možnosti elektronického hlasování ve volbách do AS FTK UP.

 

Usnesení č. 3

V souladu s článkem 3, odst. 9a) VŘ AS UP se Jan Bělka, Soňa Formánková, Zbyněk Janečka, Ondřej Ješina, Zdeněk Svoboda vzdávají členství ve volební komisi do AS UP.

 

Kandidáti do AS UP

Akademičtí pracovníci

Mgr. Jan Bělka, PhD. – 1977 – Katedra sportu

PaedDr. Soňa Formánková, PhD. – 1963 –  Katedra sportu

RNDr. Svatopluk Horák – 1956 – Katedra společenských věd v kinantropologii

RNDr. Aleš Jakubec, PhD. – 1976 –  Katedra přírodních věd v kinantropologii

PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. – 1954 – Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Mgr. Ondřej Ješina, PhD. – 1980 – Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Mgr. Zdeněk Svoboda, PhD. – 1979 – Katedra přírodních věd v kinantropologii

Mgr. Petr Reich, Ph.D. – 1972 – Katedra sportu

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. – 1973 – Katedra společenských věd v kinantropologii

Mgr. Michal Vičar, PhD. – 1985 – Katedra rekreologie

Mgr. Michal Vorlíček – 1987 – Institut aktivního životního stylu

 

Studenti

Daniela Milotová – 1998 – 2. ročník Bc. – Tělesná výchova – ochrana obyvatelstva

Mgr. Lenka Murínová – 1994 – 1. ročník DSP – Kinantropologie

Bc. Kristýna Navrátilová – 1995 – 2. ročník NMgr. – Aplikované pohybové aktivity

 

Kandidátní listina pro volby do AS UP v Olomouci konané ve dnech 20. 3. – 30. 4. 2020 – Fakulta tělesné kultury

Kandidáti do AS FTK UP

Akademičtí pracovníci

Mgr. Jan Bělka, PhD. – 1977 – Katedra sportu

Mgr. Jiří Buben, PhD. – 1977 – Katedra sportu

Mgr. Jiří Dub – 1980 –  Katedra sportu

Mgr. Kateřina Dudová – 1985 –  Katedra sportu

PaedDr. Soňa Formánková, PhD. – 1963 –  Katedra sportu

Mgr. Zdeněk Hamřík, PhD. – 1982 – Katedra rekreologie

Mgr. Jana Harvanová, PhD. – 1974 – Katedra společenských věd v kinantropologii

RNDr. Svatopluk Horák – 1956 – Katedra společenských věd v kinantropologii

Mgr. Michal Hrubý – 1990 – Katedra sportu

RNDr. Aleš Jakubec, PhD. – 1976 –  Katedra přírodních věd v kinantropologii

Mgr. Ondřej Ješina, PhD. – 1980 – Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Mgr. David Másilka, PhD. – 1979 – Katedra rekreologie

doc. Mgr. Jana Pelclová, PhD. – 1978 – Institut aktivního životního stylu

Mgr. Hana Pernicová, PhD. – 1977 – Katedra společenských věd v kinantropologii

PhDr. David Smékal, PhD. – 1975 – Katedra fyzioterapie

Mgr. Zdeněk Svoboda, PhD. – 1979 – Katedra přírodních věd v kinantropologii

Mgr. et Bc. Jarmila Štěpánová – 1986 – Katedra fyzioterapie

Mgr. Ludvík Valtr – 1985 – Katedra přírodních věd v kinantropologii

Mgr. Michal Vičar, PhD. – 1985 – Katedra rekreologie

Mgr. Michal Vorlíček – 1987 – Institut aktivního životního stylu

Mgr. Jiří Vrba – 1966 – Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Mgr. Tomáš Vyhlídal – 1983 – Katedra aplikovaných pohybových aktivit

 

Studenti

Bc. David Janda – 1996 – 1. ročník NMgr. TVS-Rekreologie

Mgr. Kristýna Janečková – 1992 – 2. ročník DSP Kinantropologie

Jana Křižanová – 1999 – 2. ročník TVS

Mgr. Marek Maráček – 1992 – 1. ročník DSP Kinantropologie

Mgr. Daniel Mikeška – 1988 – 2. ročník DSP Kinantropologie

Daniela Milotová – 1998 – 2. ročník Ochrana obyvatelstva

Mgr. Jakub Řičica – 1992 – 2. ročník DSP Kinantropologie

Nikolas Tilkeridis – 1998 – 2. ročník TVS

Mgr. Jan Vindiš – 1994 – 1. ročník DSP Kinantropologie   

 

Ke stažení

FTK-A-19/02 Změna volebního řádu Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
FTK-A-19/01 Volební řád Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 12. srpna 2017 ve znění změn schválených Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci dne 11. prosince 2019
FTK-A-17/02 Volební řád Akademického senátu FTK UP
FTK-A-17/01 Jednací řád Akademického senátu FTK UP
Zpět