PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636355

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NC 2.21

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2011 – )
ČLÁNEK
Vilímek Z., Kantor J., Krejčí J., Janečka Z., Jedličková Z., Nekardová A., Botek M., Bucharová M., Campbell E. The Effect of Low Frequency Sound on Heart Rate Variability and Subjective Perception: a Randomized Crossover Study. Healthcare. 2022.
Ješina O., Wittmannová J., Kudláček M., Jarmar A., Baloun L., Hajduková M., Tomišková J., Janečka Z., Kutheilová L., Fiedlerová K., Šmíd M. Metodika podpůrných opatření v inkluzivní tělesné výchově (ITV). Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2020.
Mikeška D., Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kalman M. Determinants of physical activity and lifestyle of Czech 11-15 years old students with visual impairments. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Janečka Z., Chrobáková K., Mayer M. Specifika vývoje motoriky u kongenitálně nevidomých dětí. Tělesná kultura. 2011.
Janečka Z., Ješina O., Vyskočil T. Příprava na sjezdové lyžování žáků se zrakovým postižením. Tělesná výchova a sport mládeže. 2010.
Vyskočil T., Ješina O., Janečka Z. Sjezdové lyžování žáků se zrakovým postižením. Tělesná výchova a sport mládeže. 2010.
Kudláček M., Ješina O., Janečka Z. Paralympijské vzdělávací programy. Tělesná kultura. 2009.
Kudláček M., Dalbesio I., Janečka Z., Vanlandewijck Y., Beckman E. The analysis of individual skills of ice sledge hockey players at the Torino 2006 paralympic tournament. European Journal of Adapted Physical Activity. 2009.
Janečka Z., Štěrbová D., Kudláček M. Psychomotorický vývoj a vývoj motorických kompetencí kongenitálně nevidomého dítěte do 36 měsíců věku. In Hodaň B. (Eds.) Tělesná kultura. 2008.
Janečka Z. Tolerance k jinakosti na vlastní kůži. Gymnasion. 2004.
Janečka Z., Kudláček M., Válková H. . Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2003.
Janečka Z., Kudláček M., Válková H. Sport socialization of children with visual impairment in prepubescent and pubescent age. In Stejskal P., Karásková V. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2003.
Janečka Z. Motor competence of 7-10 year old children with visual disabilities. In Stejskal P., Karásková V. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Představení vzdělávacího programu s názvem Paralympijský školní den. In Kudláček M., Machová I. (Eds.) Integrace - jiná cesta. 2008.
Wittmannová J., Dohnal T., Janečka Z., Ješina O., Karásková V., Panská S., Válková H. Senioři a pohybové aktivity: profesní kompetence pracovníků domovů důchodců a penzionů pro seniory. In Langer J. (Eds.) VIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. Dramaterapeutická konference. 2008.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Paralympijský školní den jako součást školního vzdělávacího programu. Sport a kvalita života 2007. 2007.
Ješina O., Dohnal T., Janečka Z., Jůva V., Karásková V., Kopřivová J., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Panská S., Válková H., Wittmannová J. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. Konference plná barev. 2007.
Lucas S., Kudláček M., Ješina O., Machová I., Janečka Z., Wittmannová J. The effect of an intervention program on attitude of elementary school children toward lnclusion of children with a disability. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. 2006.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I. Pilotní program paralympjiského školního dne a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. Komplexní podpora zdravotně oslabených v procesu léčby a výchovy. 2005.
Janečka Z. Ontogeneze motoriky jinak zrakově disponovaných dětí do tří let. Zdravotně positžení - programy pro 21. století. 2003.
Janečka Z. The motor competence of visually disabled children in basic school. In Dinold M., Gerber G., Reinelt T. (Eds.) 13th international symposium/5th european conference on adapted physical activity. 2003.
Janečka Z. Motorická kompetence zrakově postižených dětí v prepubescenci a pubescenci. In Jesenský J. (Eds.) Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. 2002.
Vařeka I., Pudilová P., Elfmark M., Janura M., Janečka Z. Posturální stabilita vidících a nevidomých - Vliv zrakové kontroly, typu a velikosti opěrné báze. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Vařeka I., Pudilová P., Elfmark M., Janura M., Janečka Z. The comparsion od the postural stability in the sighted and the blind. In Mester J., King G., Strüder H., Tsolakidis E., Osterburg A. (Eds.) TsolakidisProceedings of the 6th Annual congres of the European College of Sport Sciencis 15th Congress of the German society of Sport Science. 2001.
Janečka Z. Zrakové vady a pohybové aktivity. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Janečka Z. The concept of motor competence investigation in visual disabled children aged 7-10. In Pišot R. (Eds.) Otrok v gibanju - A Child in Motion. 2000.
KNIHA - CELEK
Janečka Z., Bláha L., Kudláček M., Ješina O., Mikeška D., Chrobáková K. Motor competence in visually impaired persons. In Vacek T., Black K., Dinold M. (Eds.) 2019.
Janečka Z. Tyflopedie 1. 2013.
Janečka Z. Tyflopedie 2. 2013.
Janečka Z., Kudláček M., Kurková P., Machová I., Válek J., Válková H., Wittmannová J. Vybrané kapitoly ze sportu osob se zdravotním postižením. 2012.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Němcová D., Rybová L., Štěrbová D., Nekudová B. Aplikovaná tělesná výchova. 2011.
Ješina O., Hamřík Z., Bartoňová R., Janečka Z., Kalman M., Kučera M., Panská S., Rybová L., Vyhlídal T. Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času. 2011.
Ješina O., Janečka Z. Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě II. Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě II. 2008.
Wittmannová J., Karásková V., Krejčířová O., Válková H., Kopřivová J., Panská S., Janečka Z., Ješina O., Jůva V. Analýza činnosti a personálních potřeb odběratelských organizací a institucí. Analýza činností a personálních potřeb odběratelských organizací a institucí. 2007.
Janečka Z., Ješina O. Vybrané outdoor aktivity jinak zrakově disponovaných osob v letní přírodě. Vybrané outdoor aktivity jinak zrakově disponovaných osob v letní přirodě. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Mikeška D., Vyhlídal T., Baloun L., Botková K., Číháková R., Wittmannová J., Ješinová L. The Center of Adapted Physical Activities as an example of best practice in the Czech Republic - introduction, vision and inspiration. In Balint G., Antala B., Carty C., Mabiémé JA., Amar IB., Kaplánová A. (Eds.) Physical Education and Sport for Children and Youth with Special Needs. 2021.
Janečka Z. Zrakové postižení. In Trávníková D. (Eds.) Vybrané aplikované pohybové aktivity: teorie a praxe. 2014.
Ješina O. APA osob s MP v zimní přírodě. In Ješina O., Janečka Z. (Eds.) Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě II. 2008.
Janečka Z. Komunikace s nevidomými a slabozrakými lidmi. In Kurková P. (Eds.) Nevidíme, neslyšíme, nechodíme, přesto si však rozumíme. 2008.
Janečka Z., Vyskočil T., Ješina O. Sjezdové lyžování osob se zrakovým postižením. Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě II. 2008.
Janečka Z., Dostálová I. Motorické kompetence osob se zrakovým postižením. In Jesenský J. (Eds.) Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky taflorehabilitačních výcviků. 2007.
Janečka Z. Specifika lyžování jinak zrakově disponovaných osob. In Karásková V. (Eds.) Kapitoly z teorie a didaktiky aplikované tělesné výchovy. 2005.
ABSTRAKT
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. Program a bulletin abstraktů VI. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2018.
Mikeška D., Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kalman M. Determinants of physical activity and lifestyle of czech 11-15 years olf students with visual impairments. ISAPA. 2017.
Ješina O., Madarasová-Gecková A., Kalman M., Kudláček M., Vyhlídal T., Janečka Z., Brindová D., Kučera M., Mikeška D., Wittmannová J., Baloun L., Grygarová V., Hamřík Z. Innovative approach to monitoring the determinant affecting the lifestyle of children and youth with disabilities and long-term illness. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Kukolová P. Paralympijský školní den jako prostředek ke vzdělávání v oblasti APA. Aktivně bez bariér: sborník anotací 3. mezinárodní konference z cyklu Bez bariér. 2007.
Janečka Z. Teoretické aspekty psychomotorického vývoje kongenitálně nevidomého dítěte. In Blahutková M. (Eds.) Sport a kvalita života 2007. 2007.
Ješina O., Lucas S., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Wittmannová J. The effect of the Paralympic school day program on children´s attitudes towards inclusion of children with disabilities in the Czech Republic. EUCAPA 2006 : 8th European conference of adapted physical activity. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Kukolová P. Paralympijský školní den jako prostředek ke vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Aktivně bez bariér. .
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Paralympijský školní den jako součást školního vzdělávacího programu. Sport a kvalita života. .
Ješina O., Dohnal T., Janečka Z., Jůva V., Karásková V., Kopřivová J., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Panská S., Válková H., Wittmannová J. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. Konference plná barev 2007. .
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. 2018.
Ješina O., Vyhlídal T., Kudláček M., Janečka Z., Kučera M., Mikeška D., Wittmannová J., Ješinová L. Monitoring of the determinants affecting the lifestyle of children and youth with disabilities and long-term illness. 2016.
Janečka Z. Komunikace s nevidomými a slabozrakými lidmi. Nevidím! Neslyším! Umíš mi pomoci? aneb Péče o pacienta s poruchou zraku nebo sluchu. 2008.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Kukolová P. Paralympijský školní den jako prostředek ke vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Aktivně bez bariér (sborník anotací 3. mezinárodní konference z cyklu Bez bariér). 2007.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Paralympijský školní den jako součást školního vzdělávacího programu. Sport a kvalita života 2007. 2007.
Ješina O., Dohnal T., Janečka Z., Jůva V., Karásková V., Kopřivová J., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Panská S., Válková H., Wittmannová J. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. Konference plná barev 2007. 2007.
Janečka Z. Physical activity as a factor of coping and improving the quality of live for adults with deafblindness. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Ješina O., Janečka Z., Karásková V., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Válková H., Wittmannová J. Stávají vzdělávací programy další perspekty v APA. VIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2007.
Ješina O., Janečka Z., Karásková V., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Válková H., Wittmannová J. Vzdělávání v oblasti APA ve vztahu k primárnímu, sekundárnímu i terciárnímu školství. Konference plná barev 2007. 2007.
Ješina O., Janečka Z., Karásková V., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Válková H., Wittmannová J. Vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit ve vztahu k primárnímu, sekundárnímu i terciárnímu školství. Konference plná barev 2007. 2007.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. 6. mezinárodní seminář Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy. 2006.
Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Ješina O., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařeazení do hodin TV. Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I. Pilotní program paralympijského školního dne a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. Komplexní podpora zdravotně oslabených v procesu léčby a výchovy. 2005.
Janečka Z. Klíčové motorické kompetence z pohledu integrace. Vědecký seminář s mezinárodní účastí. 2003.
Janečka Z. Některé aspekty motorické kompetence jinak zrakově disponovaných dětí. Seminář pedagogické kinantropologie "Svatoňova stráž". 2003.
Janečka Z. Ontogeneze motoriky jinak zrakově disponovaných dětí do tří let věku. Zdravotně postižení a programy pro 21. století. 2003.
Janečka Z. Problémy jinak zrakově disponovaných žáků při integaci do tělesné výchovy na základních a středních školách. Specifika výuky tělesné výchovy zrakově postižených žáků začleněných do základních a středních škol. 2003.
Vařeka I., Pudilová P., Elfmark M., Janura M., Janečka Z. Posturální stabilita vidících a nevidomých - vliv zrakové kontroly, typu a velikosti opěrné báze. Přístrojové hodnocení posturální stability (využití silových plošin). 1. pracovní seminář České kineziologické společnosti. 2001.
Janečka Z. The motor competence of visually disabled children in basic school. 13th International Symposium on Adapted Physical Activity. 2001.
Janečka Z. The concept of motor competence investigation in visual disabled children aged 7-10. In Pišot R. (Eds.) Otrok v gibanju - A Child in Motion. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Ješina O., Kudláček M., Vodáková E., Wittmannová J., Vyhlídal T., Mikeška D., Baloun L., Botková K., Jarmar A., Adámková G., Kolisková R., Vašíčková J., Janečka Z. Konference krajských center projektu RPV Olomouckého kraje. 2023.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Vyhlídal T., Janečka Z., Partyš M., Zajíček K., Paxa M., Mandová Vojnarová D., Buka M., Ješina O., Kudláček M., Hamřík Z., Vaca V., Kopecký K. Už to také dokážu. Už to také dokážu. 2013.
Vyhlídal T., Janečka Z., Ješina O., Kudláček M., Partyš M., Zajíček K., Vojnarová D., Buka M., Vaca V. Vstupte prosím aneb společně v pohybu. Vstupte prosím aneb společně v pohybu. 2012.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
PROJEKT
Ješina O., Ješinová L., Vyhlídal T., Bartoňová R., Janečka Z., Lehnertová M. Odstraňování bariér v oblasti spřístupnění pohybových aktivit. Dotace města Olomouce. 2017.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Ješinová L., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T., Wittmannová J., Baloun L., Kutheilová L., Šmíd M., Tesařová K., Sklenaříková J., Pleva P., Šnoblová K., Kacanu E. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti. MŠMT. 2017.
Válková H., Janečka Z., Panská S., Štěrbová D. Nejlepší místo pro všechny (integrace mládeže s postižením prostřednictvím různých forem tělesné výchovy a sportu). Grantová agentura České republiky. 2002.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)