RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636152, 603343197

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

1.66

odborný asistent

Zaměření na zdravotní tělesnou výchovu, diagnostiku poruch a vad podpůrně-pohybového aparátu, pohybovou terapii, primární prevenci oslabení pohybového aparátu a funkční antropologii.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Proděkan (1. 12. 2011 – )

Státnicová komise

  • Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterského i bakalářského studia na FTK UP (člen, 2007–)

Jiné komise a orgány

  • Komise pro informační technologie UP (člen, 2018–)
  • Kolegium děkana (člen, 2011–)
  • Koordinační rada pro celoživotní vzdělávání na UP (člen, 2012–2018)
  • Kolejní komise UP (člen, 2011–2015)
  • Pedagogická komise FTK UP (člen, 2010–2019)
  • Materiálová komise FTK UP (člen, 2006–2011)
  • Rozvrhová komise FTK UP (člen, 1999–)
ČLÁNEK
Dostálová I. Tabata kdekoli a kdykoli nastartuje. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2023.
Kvintová J., Sigmund M., Kudláček M., Dostálová I. Selected aspects of lifestyle of active boys in the older school age. e-Pedagogium (print). 2016.
Kvintová J., Sigmund M., Kudláček M., Dostálová I. Subjective evaluation of health and preventive care of the musculoskeletal system among current high school students. e-Pedagogium (print). 2016.
Dostálová I., Svozil Z., Sigmund M., Kvintová J., Baše J. Evaluation of quality of university education exemplified by the Faculty of Physical Culture, Palacký University, Olomouc. e-Pedagogium (print). 2015.
Sigmund M., Riegerová J., Brychta T., Dostálová I. Somatický stav sportujících chlapců ve věku 7–18 let. Česká antropologie. 2015.
Dostálová I., Sigmund M., Kvintová J. Theoretical and practical aspects of health physical education in the Czech Republic. e-Pedagogium (print). 2013.
Dostálová I. Teorie a praxe zdravotní tělesné výchovy. Tělesná kultura. 2011.
Sofková T., Přidalová M., Pelclová J., Dostálová I. Změna tukové frakce u obézních žen ve vztahu k doporučené pohybové aktivitě. Česká antropologie. 2011.
Přidalová M., Riegerová J., Dostálová I., Kopecký M., Švec J. An analysis of the supporting-motoric system in male and female students of the University of Defence in Brno. New Medicine. 2007.
Dostálová I., Riegerová J., Přidalová M. Kvalita hybných funkcí svalového systému dívek staršího školního věku. Česká antropologie. 2007.
Dostálová I., Riegerová J., Přidalová M., Sigmund M. Vliv pohybové aktivity na tělesné složení dívek pubescentního věku. Česká antropologie. 2007.
Přidalová M., Dostálová I., Kováčová L., Riegerová J., Švec J. The effect of targeted physical activity of an aerobic type on the state of muscular functions in women at the age of Maturus I. and II. Studies in Physical Culture & Tourism. 2006.
Přidalová M., Riegerová J., Vařeková R., Dostálová I. Diagnosis of muscle function in students at the Faculty of Physical Culture, Palacký University [Abstract]. Przeglad antropologiczny. 2005.
Dostálová I., Přidalová M., Kudrna Z. Evaluation of body constitution and body fractions of water polo players. Slovenská antropológia. 2005.
Dostálová I. Morfologicko-funkční profil mladých volejbalistek. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2005.
Přidalová M., Dostálová I., Švec J. Somatic profile in women at the age of maturus I and II before attending the course with aerobic activity. Slovenská antropológia. 2005.
Dostálová I., Přidalová M., Kudrna Z. Somatometric study of players of water polo [Abstract]. Przeglad antropologiczny. 2005.
Dostálová I., Přidalová M. Somatometrická studie mladých hráček volejbalu. Česká antropologie. 2005.
Přidalová M., Dostálová I., Kvaka Z., Pechor P. Je populace studentů FTK UP v Olomouci a VVŠ PV ve Vyškově modelová a selektovaná? In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2004.
Sigmund M., Dostálová I. Somatotypy mladých hráčů ledního hokeje s ohledem na herní postavení. Česká antropologie. 2004.
Přidalová M., Dostálová I. Srovnání morfologických parametrů nohou u studentů a studentek FTK UP v Olomouci a VŠPV ve Vyškově. In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2004.
Dostálová I., Přidalová M., Remsová J. Stav svalového aparátu žáků 1. tříd základní školy. In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2004.
Dostálová I. Inovace výukového programu zdravotní tělesná výchova pro učitele 1. stupně základní školy. In Nosek M. (Eds.) Acta Universitatis Matthiae Belli. 2002.
Dostálová I., Riegerová J. Rozbor funkčních a antropometrických charakteristik u 11 letých žáků z Olomouce. In Thurzo M. (Eds.) Bulletin Slov. Antropol. Spol. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Přidalová M., Dostálová I., Riegerová J., Vařeková R. The somatic profile of male and female students studying the programme "Physical education and sport" at the Faculty of Physical Culture in Olomouc. Aging and physical activity 2006: sborník abstrakt. .
Dostálová I., Přidalová M., Riegerová J. Body composition of young volleyball players. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Přidalová M., Dostálová I., Kováčová L., Neuls F., Janura M., Elfmark M., Švec J. The changes of selected somatic characteristics by the effect of organized physical activity of aerobic character. Auksologia a promocja zdrowia. 2007.
Dostálová I. Cvičení na uvolnění svalů zad. In Neuls F. (Eds.) Těloolomouc - Tělíčkoolomouc 2005. 2006.
Dostálová I. Tělovýchovné chvilky. In Miklánková L., Karásková V. (Eds.) Seminář Tak to učím já: náměty pro tělesnou výchovu na 1. stupni škol. 2006.
Přidalová M., Riegerová J., Dostálová I., Vařeková R. Muscles function and movement stereotypes of students at Faculty of Physical Culture in Olomouc [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Dostálová I., Přidalová M. Somatometrická studie mladých hráček volejbalu. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Přidalová M., Dostálová I., Kvaka Z., Pechtor P. Somatyczne charakterystyka kobiet i mężcyn - studentów Unywersytetu oborony w Brnie i w FPC UP w Olomouc. In Sokolowski M. (Eds.) Kultura fizyczna w wojsku na początku XXI wieku. 2005.
Dostálová I. Hodnocení posturálních funkcí svalů dolních končetin a cílené kompenzační cvičení. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu : Sborník referátů z 5. mezinárodního vědeckého semináře. 2004.
Miklánková L., Dostálová I. Kurzy turistiky a pobytu v přírodě ve studijním programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy [CD]. Nové poznatky a zkušenosti z pobytů a sportů v přírodě. 2004.
Vařeková R., Partschová P., Vařeka I., Dostálová I., Sluka R. The evolution of the handedness and the footedness in children. In Thurzo M. (Eds.) Slovenská antropológia: bulletin slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. 2004.
Dostálová I., Miklánková L. Inovace výukového programu zdravotní tělesná výchova pro učitele I. stupně základní školy. In Kirchner J., Kavalíř P. (Eds.) Nové perspektivy výzkumu a praxe v kinantropologii: sborník příspěvků z mezinárodní studentské konference. 2003.
Dostálová I., Miklánková L. Východiska pro inovaci studijního programu předmětu zdravotní tělesná výchova oboru učitelství 1. stupně. In Nosek M. (Eds.) Sborník referátů z vědeckého semináře s mezinárodní účastí Pohyb a výchova. 2003.
Dostálová I., Miklánková L. Zdravotní tělesná výchova ve studijním programu oboru učitelství 1. stupně základní školy. Sborník referátů z mezinárodní konference Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. 2003.
Přidalová M., Riegerová J., Dostálová I., Vařeková R., Rýznarová Š. Funkčnost podpůrně-pohybového systému jako jeden z parametrů optimálně fungujícího tělesného schématu. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Sigmund M., Dostálová I. Komparace vybraných antropometrických metod pro určení tělesného složení. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Sigmund M., Dostálová I. Proporcionální biologický věk u sportujících a nesportujících chlapců. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Dostálová I. Rozbor svalových funkcí u dětí mladšího školního věku. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Dostálová I. Rozšíření a zkvalitnění výuky zdravotní tělesné výchovy. In Nosek M. (Eds.) Pohyb a výchova. 2002.
Dostálová I. Somatický profil žákyň sportovních tříd se zaměřením na volejbal. In Tomajko D. (Eds.) Sborník referátů 4. mezinárodního semináře - Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Sigmund M., Dostálová I. Somatotypy mladých hráčů ledního hokeje s ohledem na úroveň herní výkonnosti. In Tomajko D. (Eds.) Sborník referátů 4. mezinárodního semináře - Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Miklánková L., Dostálová I. Úroveň stimulace k pohybovým aktivitám v průběhu povinné školní docházky. Sborník z konference s mezinárodní účastí XXX. ostravské dny dětí a dorostu. 2002.
Dostálová I., Sigmund M. Hodnocení tělesné stavby mladých hráček volejbalu. In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Dostálová I., Sigmund M. Hodnocení svalových dysbalancí u dětí základních škol v Olomouci. In Svozil Z. (Eds.) Sborník referátů celostátní studentské vědecké konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie Olomouc 2000. 2000.
Sigmund M., Dostálová I. Morfologické parametry, tělesné složení a somatotyp u vrcholových sportovců různého zaměření. Sborník referátů z celostátní studentské vědecké konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie Olomouc 2000. 2000.
Sigmund M., Dostálová I. Posouzení morfologicko-funkčního vývoje jedince ve vztahu k intenzivní pohybové činnosti. In Krátoška J. (Eds.) Sborník referátů: Konference Úkoly a problematika antropologie a zdravovědy na pedagogických fakultách, Doktorandská konference Aplikovaná antropologie. 2000.
Dostálová I., Sigmund M. Posouzení svalových funkcí dětí základních olomouckých škol. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
KNIHA - CELEK
Dostálová I., Sigmund M. Pohybový systém. 2017.
Dostálová I. Hravě a zdravě. 2010.
Dostálová I., Gaul Aláčová P. Vyšetřování svalového aparátu (Svalové zkrácení a oslabení, pohybové stereotypy a hypermobilita). Vyšetřování svalového aparátu. 2006.
Dostálová I., Gaul-Aláčová P. Funkční diagnostika svalového aparátu. Funkční diagnostika svalového aparátu. 2005.
Miklánková L., Dostálová I. Protahování a posilování. Protahování a posilování. 2005.
Dostálová I., Miklánková L. Protahování a posilování pro zdraví. Protahování a posilování pro zdraví. 2005.
Dostálová I., Miklánková L. Protahování a posilování pro zdraví. In Zatloukal P. (Eds.) Protahování a posilování pro zdraví. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Janečka Z., Dostálová I. Motorické kompetence osob se zrakovým postižením. In Jesenský J. (Eds.) Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky taflorehabilitačních výcviků. 2007.
ABSTRAKT
Sofková T., Přidalová M., Pelclová J., Dostálová I. Changes in fat fraction in obese women in relation to recommended physical activity. 18th Congress of the European Anthropological Association: Abstracts. 2012.
Přidalová M., Sofková T., Pelclová J., Dostálová I. The association between physical activity and body composition parameters in overweight and obese women of Olomouc region Czech Republic. Biological, Social and Cultural Dimensions of Human Health: Abstracts. 2010.
Dostálová I., Přidalová M., Riegerová J. Somatotypologie specificky pohybově zaměřených dívek [Abstract]. Anthropological review. 2009.
Dostálová I., Přidalová M., Riegerová J. Body composition of young volleyball players [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Přidalová M., Dostálová I., Riegerová J., Švec J. The analysis of support-motoric apparatus in male and female students of the University of Defence in Brno [Abstract]. Przeglad antropologiczny. 2007.
Dostálová I., Přidalová M. Body composition and the somatotype of 12-year old volleyball players [Abstract]. Česká antropologie. 2006.
Přidalová M., Dostálová I., Švec J., Kováčová L. Působení cílené pohybové aktivity aerobního charakteru na stav svalových funkcí u žen ve věku maturus I a II [Abstract]. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Přidalová M., Dostálová I., Riegerová J., Vařeková R. The somatic profile of male and female students studying the programme "Physical education and sport" at the Faculty of Physical Culture in Olomouc [Abstract]. In Pišot R., Kropej V. L., Zure J., Volmut T., Obid A. (Eds.) Otrok v gibanju: A child in motion. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dostálová I. Relaxační činnosti. 2012.
Dostálová I. Relaxační činnosti. 2011.
Dostálová I. Relaxační činnosti. 2011.
Dostálová I. Relaxační činnosti. 2011.
Dostálová I. Relaxační činnosti. 2011.
Dostálová I. Relaxační činnosti. 2011.
Dostálová I. Relaxační činnost. 2010.
Dostálová I. Relaxační činnost. 2010.
Dostálová I. Oslabení podpůrně-pohybového aparátu, prevence bolestí zad. Příspěvek na vzdělávací akci Seminář moderní tělovýchovy Střední Čechy 2009 pořádaného Odborem školství, mládeže a sportu Středočeského kraje. 2009.
Dostálová I. Somatotypology of the girls specifically focused on physical activity. XLII Ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 2009.
Dostálová I. Vyšetřování svalového aparátu a kompenzační cvičení. Vzdělávací akce centra Kruh Uničov pro pedagogické pracovníky, fyzioterapeuty a maséry. 2009.
Dostálová I. Zdravotní aspekty ve výuce tělesné výchovy. Příspěvek na vzdělávací akci pro učitele 2. stupně základní školy a středních škol. 2009.
Dostálová I. Zdravotní tělesná výchova. Příspěvek na vzdělávací akci pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pořádaného pro učitele základních a středních škol. 2009.
Dostálová I. Zdravotní výchova - kompenzační cvičení. Příspěvek na vzdělávací akci zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám Schola servis pořádaného pro učitele základních a středních škol. 2009.
Dostálová I. Diagnostika svalového aparátu v pedagogické praxi. Příspěvek na vzdělávací akci "Tak to učím já" pro učitele 1. stupně škol. 2008.
Dostálová I. Pohybové hry. Příspěvek na vzdělávací akci Seminář moderní tělovýchovy Střední Čechy 2008 pořádané Odborem školství, mládeže a sportu Středočeského kraje. 2008.
Dostálová I. Vyrovnávací cvičení pro rodiče a děti. Příspěvek na vzdělávací akci České obce sokolské pořádaného pro cvičitele III. třídy Rodiče a děti a předškolní děti. 2008.
Dostálová I. Vyšetřování svalového aparátu a kompenzační cvičení. Příspěvek na vzdělávací akci centra Kruh Uničov pro pedagogické pracovníky, fyzioterapeuty a maséry. 2008.
Dostálová I. Zdravotní cvičení pro seniory. Příspěvek na vzdělávací akci České obce sokolské na oblastním srazu cvičitelů. 2008.
Dostálová I. Zdravotní výchova - správné držení těla u dětí. Příspěvek na vzdělávací akci zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám Schola servis, pořádané pro učitele základních a mateřských škol. 2008.
Dostálová I. Body composition of young volleyball players. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Dostálová I. Kompenzační cvičení v prevenci poruch páteře. Vzdělávací akce Seminář moderní tělovýchovy Střední Čechy 2007 pořádaného Odborem školství, mládeže a sportu Středočeského kraje. 2007.
Dostálová I. Korekce zdravotních oslabení v praxi. Vzdělávací akce pro učitele 2. stupně základní školy a středních škol. 2007.
Dostálová I. Overball ve školním režimu žáka. Vzdělávací akce pro učitele 1. stupně základní školy Hlubočky-Mariánské Údolí. 2007.
Dostálová I. Pohybové hry se zaměřením na posílení klenby nožní. Vzdělávací akce Centra vzdělávání a střediska služeb školám Schola servis pořádaného pro učitele mateřských škol. 2007.
Dostálová I. Strečink v tréninkové jednotce hráče florbalu. Vzdělávací akce pro trenéry žákovských kategorií florbalu. 2007.
Dostálová I. Vyšetření držení těla ve školní praxi učitele. Vzdělávací akce pro učitele 1. stupně základní školy Leskovec-Valašská Polanka. 2007.
Dostálová I. Cvičení s dětmi mladšího školního věku se zaměřením na správné držení těla. Příspěvek na vzdělávací akci pro učitele 1. stupně základní školy Hlubočky - Mariánské Údolí. 2006.
Dostálová I. Cvičení s dětmi předškolního věku. Příspěvek na vzdělávací akci Centra vzdělávání a střediska služeb školám Schola servis pořádaného pro učitele mateřských škol. 2006.
Dostálová I. Dítě mladšího školního věku ve školním režimu zaměřeném na zvýšenou pohybovou aktivitu. Příspěvek na vzdělávací akci pro učitele 1. stupně základní školy Hlubočky - Mariánské Údolí. 2006.
Dostálová I. Kloubní pohyblivost a svalová zkrácení. Příspěvek na vzdělávací akci ?Seminář moderní tělovýchovy Střední Čechy 2006? pořádaného Odborem školství, mládeže a sportu Středočeského kraje. 2006.
Dostálová I. Pohybová aktivita ve školním režimu žáka mladšího školního věku. . 6. mezinárodní seminář Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy. 2006.
Dostálová I. Psychomotorické hraní s dětmi předškolního věku. Příspěvek na vzdělávací akci Centra vzdělávání a střediska služeb školám Schola servis pořádaného pro učitele mateřských škol. 2006.
Dostálová I., Přidalová M. Tělesné složení a somatotyp 12letých hráček volejbalu. Mezinárodní konference 13. antropologické dny a 7. mezinárodní konference Diagnostika pohybového systému. 2006.
Dostálová I. Tělovýchovné chvilky. Seminář pro učitele základních škol ?Tak to učím já?? 2006.
Dostálová I. Zdravotní tělesná výchova ? prevence v oblasti páteře. Příspěvek na vzdělávací akci Centra vzdělávání a střediska služeb školám Schola servis pořádaného pro učitele 1. a 2. stupně základních škol. 2006.
Dostálová I., Přidalová M. . In Vaverka F. (Eds.) 4th international conference Movement and health. 2005.
Dostálová I. Cvičení na uvolnění svalů zad. 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2005, Olomouc. 2005.
Dostálová I., Přidalová M., Kudrna Z. Evaluation of body constitution and body fractions of water polo players. Mezinárodní konference Antropologické dni. 2005.
Dostálová I. Kompenzační a regenerační cvičení. Vzdělávací akce Pedagogického centra Zlín pořádaného pro učitele 1. stupně základních škol. 2005.
Přidalová M., Riegerová J., Dostálová I., Vařeková R. Muscles function and movement stereotypes of students at Faculty of Physical Culture in Olomouc. In Vaverka F. (Eds.) 4th international conference Movement and health. 2005.
Dostálová I. Somatometric study of players of water polo. XI. Ogolnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 2005.
Dostálová I. Stav svalového aparátu dívek mladšího školního věku. Pohybové aktivity a zdraví člověka: vědecký seminář s mezinárodní účastí. 2005.
Dostálová I. Zdravotní tělesná výchova. Tak to učím já: vzdělávací akce pro učitele 1. stupně škol. 2005.
Dostálová I. Zdravotní tělesná výchova - cvičení pro obnovení svalové rovnováhy. Vzdělávací akce Centra vzdělávání a střediska služeb školám Schola servis pořádaného pro učitele 1.stupně základních škol a učitele mateřských škol. 2005.
Dostálová I. Hodnocení posturálních funkcí svalů dolních končetin a cílené kompenzační cvičení. Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu : V. mezinárodní seminář. 2004.
Přidalová M., Dostálová I. Posouzení somatického stavu studentů Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2004.
Sigmund M., Dostálová I. Somatotypy mladých hráčů ledního hokeje s ohledem na herní postavení. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2004.
Dostálová I., Přidalová M. Stav svalového aparátu žáků 1. tříd základní školy. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2004.
Dostálová I., Miklánková L. Inovace výukového programu zdravotní tělesná výchova pro učitele I. stupně základní školy. In Kirchner J., Kavalíř P. (Eds.) Mezinárodní studentská konference "Nové perspektivy výzkumu a praxe v kinantropologii". 2003.
Dostálová I. Kompenzační cvičení. Vzdělávací akce Pedagogického centra Zlín pořádaného pro učitele 1. stupně základních škol. 2003.
Dostálová I. Netradiční pomůcky v hodinách tělesné výchovy a hry s vysokým motivačním faktorem. Vzdělávací akce pro učitele 1. stupně základní školy Leskovec - Valašská Polanka. 2003.
Dostálová I. Pohybové hry v obměnách. Vzdělávací akce Pedagogického centra Zlín pořádaného pro učitele 1. stupně základních škol. 2003.
Dostálová I. Protahovací cvičení pro správné držení těla. Těloolomouc: 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů. 2003.
Dostálová I. Relaxační hry v prostředí školy. Vzdělávací akce pro učitele 1. stupně základní školy Hlubočky - Mariánské Údolí. 2003.
Dostálová I. Tělovýchovné chvilky ve vyučovacím procesu. Vzdělávací akce pro učitele 1. stupně základní školy Leskovec - Valašská Polanka. 2003.
Dostálová I. Uvolňování svalů zad a regenerace. Vzdělávací akce Pedagogického centra Vsetín pořádaného pro učitele gymnázií. 2003.
Dostálová I. Vyhodnocení aktuálního stavu svalového aparátu žáků s následným cíleným, protahovacím cvičením zaměřeným na vybrané svalové skupiny. Vzdělávací akce pro učitele 1. stupně základní školy Hlubočky - Mariánské Údolí. 2003.
Dostálová I. Zdravotní tělesná výchova ve studijním programu oboru učitelství 1. stupně základní školy. Mezinárodní konference Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. 2003.
Dostálová I. Cvičíme na velkém míči. 4. ročník veletrhu - Moderní žena. 2002.
Dostálová I. Kompenzační cvičení pro jednotlivé svaly a svalové skupiny. Vzdělávací akce Pedagogického centra Zlín pořádaného pro učitele 1. stupně základních škol. 2002.
Dostálová I. Pohybové hry v obměnách. Vzdělávací akce Pedagogického centra Zlín pořádaného pro učitele 1. stupně základních škol. 2002.
Dostálová I. Rozbor svalových funkcí u dětí mladšího školního věku. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Dostálová I. Rozšíření a zkvalitnění výuky zdravotní tělesné výchovy. In Thurzo M. (Eds.) Mezinárodní konference - Pohyb a výchova. 2002.
Dostálová I. Somatický profil žákyň sportovních tříd se zaměřením na volejbal. IV. mezinárodní vědecký seminář Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Dostálová I. Somatotypy mladých hráčů ledního hokeje s ohledem na úroveň herní výkonnosti. 4. mezinárodní vědecký seminář - Efekty pohybového zatížení v edukančím prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Dostálová I., Riegerová J. Rozbor funkčních a antropometrických charakteristik u 11 letých žáků. I. kongres slovenských antropológov. 2001.
Dostálová I. Hodnocení svalových dysbalancí u dětí základních škol v Olomouci. In Svozil Z. (Eds.) Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie. 2000.
Dostálová I. Posouzení svalových funkcí dětí základních olomouckých škol. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Dostálová I., Gába A., Vrba J. Regenerační a sportovní masáže: masáž břicha. 2023.
Dostálová I., Gába A., Vrba J. Regenerační a sportovní masáže: masáž hrudníku. 2023.
Dostálová I., Gába A., Vrba J. Regenerační a sportovní masáže: masáž šíje. 2023.
Dostálová I., Gába A., Vrba J. Regenerační a sportovní masáže: masáž zad. 2023.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Dostálová I., Miklánková L. Pohybová aktivita ve školním režimu žáka mladšího školního věku. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy. 2006.
Přidalová M., Dostálová I., Riegerová J., Vařeková R. The somatic profile of male and female students studying the programme "Physical education and sport" at the Faculty of Physical Culture in Olomouc. In Pišot R., Kropej V. L., Zure J., Volmut T., Obid A. (Eds.) Otrok v gibanju: A child in motion. 2006.
RECENZE
Dostálová I. Dobešová, P. Didaktika TV1 – cvičení. Studijní opora (videozáznam): Didaktika TV1 – cvičení. 2013.
Dostálová I. Dobešová, P. Didaktika TV2 – cvičení. Studijní opora (videozáznam): Didaktika TV2 – cvičení. 2013.
PROJEKT
Riegerová J., Kolisko P., Dostálová I. Inovace výuky funkční antropologie v pregraduálním studiu tělesné výchovy. FRVŠ, F - inovace studijních programů (336/2005). 2005.
Vařeková R., Přidalová M., Dostálová I. Pohybovou aktivitou proti patologickým jevům - drogové závislosti. FRVŠ, Be - vzdělávání učitelů. 2004.
Dostálová I., Miklánková L., Vařeková R. Inovace výukového programu zdravotní tělesná výchova pro učitele I. stupně ZŠ. FRVŠ, F - inovace studijních programů. 2002.
Vařeková R., Přidalová M., Dostálová I. Pohybovou aktivitou proti patologickým siciálním jevům - drogové závislosti. FRVŠ, B-vzdělávání učitelů. 2002.
Riegerová J., Přidalová M., Kolisko P., Vodička P., Dostálová I., Sigmund M. Intervenční program optimalizace pohybové aktivity a jeho vliv na zdraví. Grant IGA MZ. 2001.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
ZPRÁVA
Vařeková R., Přidalová M., Dostálová I. Pohybovou aktivitou proti patologickým jevům - drogové závislosti. Závěrečná zpráva FRVŠ 95/2004. 2004.
Dostálová I., Miklánková L., Gaul-Aláčová P., Veverka J., Zatloukal P. Inovace výukového programu zdravotní tělesná výchova pro učitele I. stupně základní školy. Výzkumná zpráva FRVŠ 135/2003. 2003.
Dostálová I., Miklánková L., Gaul-Aláčová P., Veverka J., Zatloukal P. Multimediální výukový program pro PC do zdravotní tělesné výchovy, zaměřený na problematiku svalových dysbalancí. Výzkumná zpráva FTK UP. 2003.
Dostálová I. Diagnostika ukazatelů tělesného zdraví žáků. Detailní návrh a ověření kariérového postupu učitele. Výzkumná zpráva MŠMT, KARPO LS 20005, č.j. 24099/2000-20, distanční text pro I. stupeň ZŠ. 2001.
Dostálová I., Sigmund M. Kvalita základních pohybových stereotypů u dětí na I. stupni základních škol. Výzkumná zpráva FTK UP. 2000.
Sigmund M., Dostálová I., Riegerová J. Posouzení morfologicko-funkčního vývoje jedince ve vztahu k intenzivní pohybové činnosti. Výzkumná zpráva FTK UP. 2000.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Kompenzace a regenerace ve sportu KPK/KKORE LS Se 22
Kompenzace a regenerace ve sportu KPK/KKORS LS Se 22
Zdravotní tělesná výchova KAT/KZDTV ZS 3
Zdravotní tělesná výchova KAT/KZDTV ZS Se 4
Regenerační a sportovní masáže KPK/REGMA ZS Se 24
Regenerační a sportovní masáže KPK/REGMA LS Se 24
Zdravotní tělesná výchova KAT/ZDTV ZS Se 3
Zdravotní tělesná výchova KAT/ZDTV ZS 1
Zdravotní tělesná výchova KAT/ZDTV LS Se 3
Zdravotní tělesná výchova KAT/ZDTV LS 1
Zdravotní tělesná výchova KAT/ZTV ZS Se 4
Zdravotní tělesná výchova KAT/ZTV LS Se 4
akce fakulty tělesné kultury FTK/FTK ZS 2
akce fakulty tělesné kultury FTK/FTK LS 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)