Kompetence proděkanů

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

proděkan pro studium, zástupce děkana má tyto kompetence:

 • Koordinuje činnost s příslušným prorektorem.
 • Odpovídá za dodržování Studijního a zkušebního řádu UP na FTK UP.
 • Odpovídá za elektronickou evidenci studentů, účastníků, průběhu a výsledků vzdělávání na FTK UP v prostředí informačního systému, odpovídá za konečné zpracování seznamu přednášek ve spolupráci s proděkankou pro organizaci.
 • Odpovídá za přípravu, organizaci a kontrolu studia, včetně rozvrhu.
 • Garantuje obsahovou náplň přijímacích zkoušek, zápisy, imatrikulace a promoce studentů na FTK UP.
 • Odpovídá za proces evaluace výuky a její vyhodnocení na FTK UP.
 • Odpovídá za přípravu a koordinaci průběhu státních závěrečných zkoušek. Koordinuje a řídí vypracování tematických okruhů státních závěrečných zkoušek.
 • Odpovídá za nostrifikaci diplomů a jiných dokladů o studiu ve studijních programech na tuzemských vysokých školách, v koordinaci s proděkanem pro zahraničí odpovídá za nostrifikaci dokumentů zahraničních vysokých škol.
 • Připravuje ve spolupráci s garanty studijních programů akreditační a reakreditační materiály bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FTK UP.
 • Odpovídá za oblast stipendií na FTK UP.
 • Řídí a koordinuje sociální záležitosti studentů v návaznosti na platnou legislativu.
 • Koordinuje činnost s příslušnými fakultami v oblasti studia.
 • Připravuje podklady a odpovídá za sběr dat pro výroční zprávu UP a výroční zprávu FTK UP za studijní oblast.

metodicky řídí a kontroluje činnost:

 • Oddělení pro studium

Mgr. František Chmelík, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum má tyto kompetence:

 • Koordinuje činnost s příslušnými prorektory.
 • Odpovídá za strategii rozvoje vědy, výzkumu a inovací na FTK UP.
 • Koordinuje procesy hodnocení kvality a odpovídá za sběr dat pro zjišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na FTK UP.
 • Odpovídá za přípravu podkladů k zasedání Vědecké rady FTK UP.
 • Odpovídá za organizaci a přípravu habilitačních řízení, řízení ke jmenování profesorem (a jejich akreditací), udělování čestných doktorátů apod.
 • Připravuje ve spolupráci s garanty studijních programů akreditační a reakreditační materiály doktorského studijního programu na FTK UP.
 • Řídí, koordinuje a kontroluje výzkumnou grantovou činnost fakulty, včetně evidence jejich výstupů zejména v rámci systému Osobní bibliografické databáze (OBD) a Rejstříku informací o výsledcích (RIV).
 • Koordinuje materiální podporu výzkumu na FTK UP a inovaci výzkumného přístrojového vybavení v souvislosti s rozvojem fakulty a přípravou a realizací výzkumných projektů včetně projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
 • Provádí analýzy kvalifikační struktury akademických a vědeckých pracovníků fakulty a garantuje v tomto směru přípravu podkladů ke kvalifikovanému rozhodování děkana v oblasti personální.
 • Eviduje a koordinuje vědecké konference, semináře a sympozia pořádané FTK UP.
 • Řídí a koordinuje vydávání vědeckých časopisů FTK UP.
 • Odpovídá za organizaci studentské vědecké tvůrčí činnosti v rámci FTK UP.
 • Odborně garantuje vědecké databáze a knihovní fond ve spolupráci s Knihovnou FTK UP.
 • Odpovídá za prezentaci a popularizaci výzkumných a vědeckých výsledků FTK UP.
 • Připravuje podklady a odpovídá za sběr dat pro výroční zprávu UP a výroční zprávu FTK UP za oblast vědy, výzkumu a inovací.

metodicky řídí a kontroluje činnost:

 • Oddělení pro vědu a výzkum

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

proděkanka pro organizaci má tyto kompetence:

 • Koordinuje činnost s příslušnými prorektory.
 • Odpovídá za vnitřní organizaci procesů a činností na FTK UP.
 • Spoluodpovídá v součinnosti s proděkanem pro studium za organizaci státních závěrečných zkoušek, přijímacích zkoušek a tvorbu seznamu přednášek na FTK UP.
 • Koordinuje rozvrhové akce fakulty ve spolupráci s proděkanem pro studium.
 • Odpovídá za proces normotvorby na FTK UP, koordinuje vydávání vnitřních předpisů a vnitřních norem fakulty v součinnosti s Právním oddělením UP.
 • Podílí se na koordinaci evidence smluv na FTK UP.
 • Ve spolupráci s tajemníkem fakulty a správcem budov se zapojuje do správy fakulty.
 • Koordinuje dislokaci jednotlivých fakultních pracovišť a rekonstrukci fakultních prostor.
 • Garantuje evidenci a využitelnost místností, inovaci vnitřního vybavení místností na FTK UP.
 • Podílí se na koordinaci pasportizace budov a koncipuje orientační systémy a organigramy.
 • Koordinuje materiální podporu výuky FTK UP.
 • Odpovídá za oblast rozvoje informačních technologií a řídí ji.
 • Má supervizi nad technickou a formální úpravou internetových stránek fakulty.
 • Odpovídá za celkovou kompletaci výroční zprávy FTK UP, včetně koordinace jejich dílčích částí doplněných o data za oblast spadající do působnosti proděkanky pro organizaci, řídí proces přípravy a odpovídá za jeho dodržení.

metodicky řídí a kontroluje činnost:

 • Oddělení pro organizaci
 • Oddělení pro informační technologie

Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.

proděkan pro zahraniční má tyto kompetence:

 • Koordinuje činnost s příslušným prorektorem.
 • Navrhuje, koordinuje a rozvíjí programy zahraniční spolupráce, připravuje návrhy dohod o mezinárodní spolupráci.
 • Koordinuje členství FTK UP v rámci zahraničních subjektů.
 • Koordinuje a řídí stipendijní pobyty v zahraničí a programy zahraničních studií (ERASMUS+ a další).
 • Odpovídá za výuku v cizím jazyce na FTK UP a internacionalizaci studia.
 • Ve spolupráci s proděkanem pro studium odpovídá za nostrifikaci diplomů a jiných dokladů o studiu zahraničních vysokých škol.
 • Koordinuje a řídí jazykovou přípravu zaměstnanců na FTK UP.
 • Má supervizi nad cizojazyčnou prezentací internetových stránek fakulty, překladů a náležitostí v elektronickém informačním systému evidence studia. Odpovídá za cizojazyčný obsah a vytvoření podmínek splnění kreditního systému ECTS label.
 • Připravuje podklady a odpovídá za sběr dat pro výroční zprávu UP a výroční zprávu FTK UP za zahraniční oblast.

metodicky řídí a kontroluje činnost:

 • Oddělení pro zahraniční spolupráci

Mgr. Pavel Háp, Ph.D.

proděkan pro rozvoj a vnější vztahy má tyto kompetence:

 • Koordinuje činnost s příslušnými prorektory.
 • Koncipuje a rozvíjí programy dalšího vzdělávání (celoživotní vzdělávání, trenérská studia apod.).
 • Odpovídá za komunikaci a rozvoj public relations fakulty (včetně možných uchazečů o studium).
 • Garantuje dny otevřených dveří na FTK UP a veletrhy vzdělávání.
 • Spolupracuje s absolventy fakulty (networking program).
 • Odpovídá za evidenci projektů na FTK UP včetně projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
 • Vyhledává a koncipuje další rozvojové projekty na FTK UP.
 • Spolupracuje s tajemníkem fakulty na zajištění investičních prostředků.
 • Připravuje podklady a odpovídá za sběr dat pro výroční zprávu UP a výroční zprávu FTK UP za oblast rozvoje a public relations a oblast projektového řízení.

metodicky řídí a kontroluje činnost:

 • Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy
 • Oddlěnení pro celoživotní vzdělávání

Ing. Pavel Král, MSc., MBA

řídí a kontroluje činnost:

 • Úsek tajemníka
 • Výcvikové středisko Pastviny

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)