V rámci studia navazujícího magisterského studijního programu Trenérství a management sportu je výrazně posílen důraz na získání kompetencí v oblastech trenérství a zejména managementu sportu. Studium programu vytváří prostředí pro přípravu odborníka v oblasti rekreačního, výkonnostního a vrcholového sportu s rozvinutými kompetencemi, se kterými se setkává v praxi, a to nejen jako výkonný sportovní realizátor, ale současně jako organizátor a řídící pracovník.

Absolvent umí organizovat sportovní, tělovýchovné akce, organizovat a pořádat vzdělávací činnost v oblasti sportu (školení trenérů, cvičitelů a rozhodčích). Absolventi se uplatňují zejména v řídících pozicích souvisejících se sportovní činností, např. sportovní ředitel, sekretář, vedoucí sportovních centrech apod.

Přehled důležitých informací

Podmínky přijímacího řízení

Úplné znění Podmínek přijímacího řízení FTK UP je zveřejněn na elektronické úřední desce fakulty.

Poznámka: Všem uchazečům o studium doporučujeme přečíst si úplné znění Podmínek přijímacího řízení, jelikož na této stránce je uváděn pouze vybraný přehled podmínek přijímacího řízení týkající se zvoleného studijního programu, který je doplněný o relevantní organizační informace, které mohou být v průběhu času upravovány.

Přehled termínů (obecně pro navazující magisterské studijní programy)

Termín pro podání přihlášek:

 • od 1. listopadu 2023 do 15. března 2024

Termín pro odevzdání elektronických příloh k přihlášce:

 • do 15. března 2024

Termín přijímacích zkoušek:

 • duben až červen 2024

Termín pro doložení vysokoškolského diplomu:

 • 15. července 2024

Přihláška ke studiu

Podání přihlášky

Přihláška ke studiu se podává výlučně elektronickou formou pomocí webové aplikace Přihláška UP.

Lhůta pro podání přihlášek je stanovena od 1. listopadu 2023 do 15. března 2024. Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění povinných osobních údajů, zvolení studijního programu a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 790 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, nejlépe on-line platební kartou. Podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v Přihlášce UP. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Studium je nabízeno pouze v kombinované (tzv. dálkové) formě studia, která je označována písmenem "K".

Podat přihlášku


Povinné přílohy přihlášky

Do 15. března 2024 musí všichni uchazeči o studium do Přihlášky UP vložit a odeslat dokumenty uvedené níže. Požadované dokumenty uchazeč nahraje v elektronické podobě do modulu „Elektronické přílohy“ v rámci Přihlášky UP. Pouze ty dokumenty, které budou řádně nahrány a úspěšně odeslány pomocí tlačítka „Odeslat“, budou považovány za doručené. Za kvalitu a správnost nahraného obsahu doručených dokumentů zodpovídá uchazeč o studium.

 1. strukturovaný životopis (doporučená struktura):
  • osobní informace o uchazeči;
  • informace o průběhu vzdělání, zapojení do školních činností nad rámec výuky;
  • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k vybranému studijnímu programu;
  • informace o získaných certifikátech a kurzech, či jiném vzdělávání, úspěchy, ocenění apod.;
  • doložená sportovní historie.
 2. potvrzení od tělovýchovného lékaře:
  • v souladu s § 49 odst. (1) Zákona č. 111/1998 Sb. musí uchazeči o studium ve studijní oblasti tělesná výchova a sport, kinantropologie doložit lékařský posudek, který vydává poskytovatel v oboru tělovýchovného lékařství. Na základě celkového vyšetření pak poskytovatel vydá potvrzení tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti k absolvování přijímací zkoušky a praktické sportovní výuky na FTK UP;
  • pro vyhledání pracovišť tělovýchovných lékařů důrazně doporučujeme využít Interaktivní mapu České společnosti tělovýchovného lékařství (vyberte položku "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)");
  • doporučujeme zajistit si potvrzení od tělovýchovného lékaře na Vámi vybraném pracovišti s dostatečným předstihem před podáním přihlášky ke studiu, protože čekací doba u tělovýchovných lékařů na vystavení posudků bývá v řádu několika týdnů a bez něj není možné přihlášku podat.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí do vybraného navazujícího magisterského studijního programu je

 • mít ukončené vysokoškolské vzdělání;
 • úspěšně absolvovat přijímací zkoušku.

Doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání

Do 15. července 2024 musí všichni uchazeči o studium zaslat poštou na adresu Oddělení pro studium (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, třída Míru 117, 771  11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii diplomu dokladující získané vysokoškolské vzdělání (notář, CzechPoint, obecní úřad atd.).

Do pravého horního rohu fotokopie diplomu dokladující získané vysokoškolské vzdělání napíší úplný název studijního programu, na který se hlásí. V případě, že byl uchazeč navržen na přijetí na více studijních programů, zasílá úředně ověřené kopie diplomu dokladující získané vysokoškolské vzdělání na každý program zvlášť (je možné zaslat v jednom dopise více úředně ověřených fotokopií diplomu dokladující získané vysokoškolské vzdělání).

V případě neodeslání úředně ověřené fotokopie diplomu dokladující získané vysokoškolské vzdělání do termínu 15. července 2024, bude fakultou vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky dosažení dosažení vysokoškolského vzdělání.

Obsah přijímací zkoušky

Přijímací zkouška pro studijní program Trenérství a management sportu obsahuje tyto části:

 • Písemná zkouška:
  • Písemný test ze základů kinantropologie se zaměřením na trenérství a management sportu
 • Ústní pohovor

Obsah, způsob provedení a vyhodnocení každé zkoušky je popsán v textu níže.


Písemná zkouška

Termín písemné zkoušky

duben až červen 2024

Písemná zkouška probíhá v rámci jednoho dne. Pokyny s uvedením konkrétního dnem pro vykonání přijímací zkoušky budou uvedeny v Pozvánce k přijímacímu řízení, kterou naleznete nejpozději 14 dní před konáním samotné zkoušky v sekci "Dokumenty" v rámci Přihlášky UP.

Obsah a způsob bodování písemné zkoušky

Písemný test ze základů kinantropologie se zaměřením na trenérství a management sportu obsahuje celkem 30 otázek z učiva základů kinantropologie bakalářských studijních programů v oblasti vzdělávání tělesná výchova a sport, kinantropologie a oblasti trenérství a managementu sportu. Každá otázka obsahuje 3 nebo 4 možné odpovědi, kdy pouze jedna je správná. Za každou správně zodpovězenou otázku uchazeč získá 2 body, za špatně označenou odpověď získá 0 bodů. Maximální možný počet bodů z testu je 60 bodů. Časový limit na test je 30 minut.

Pro úspěšné zvládnutí Písemného testu ze základů kinantropologie se zaměřením na trenérství a management sportu musí uchazeč o studium získat nejméně 11 bodů.

Obecné informace k testu

Pro vykonání testu je nutné znát své přihlašovací údaje do Přihlášky UP.
Testování probíhá prostřednictvím testovacího softwaru.
Uchazečům je před započetím testování vysvětleno, jak procházet a odpovídat na testové otázky. Při plnění testu je možné pohybovat se mezi otázkami a měnit odpovědi.
Testovací software zobrazuje číslo dané otázky a čas do konce testu. Uchazeč může test ukončit před vypršením času a okamžitě po ukončení zjistit výsledek svého testu.


Ústní pohovor

Termín ústního pohovoru

duben až červen 2024

Ústní pohovor probíhá po skončení písemné zkoušky. Uchazeč tedy vykoná ústní i písemnou část se stejném dnu.

Obsah a způsob bodování ústního pohovoru

Ústní pohovor s uchazečem je zaměřen na oblast komunikativních kompetencí (komunikace v českém jazyce), odborných zkušeností a motivace ke studiu vybraného studijního programu.

Výsledné hodnocení: zúčastnil(a) se – 20 bodů / nezúčastnil(a) se – 0 bodů.

Pro úspěšné zvládnutí ústního pohovoru musí uchazeč o studium získat 20 bodů.


Bonifikace

Uchazeči o studium mohou požádat o bonifikaci ve výši 20 bodů ve všech studijních programech mimo studijního programu Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců.

Bonifikaci je třeba doložit potvrzením zastřešujícího sportovního svazu (klub není dostačující) o startu na Olympijských hrách, Olympijských hrách mládeže, Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Světovém poháru v období 1. 1. 2022 – 30. 4. 2024 v olympijských sportech zařazených v uvedeném období na program olympijských her. Bonifikace bude uchazečům přiznána při splnění výše uvedených bonifikačních podmínek až poté, co úspěšně absolvovali přijímací zkoušku.

Žádost o bonifikaci se podává písemně do 30. 4. 2024 na adresu Oddělení pro studium (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, třída Míru 671/117, 771  11 Olomouc).

Vzor žádosti (.docx) - vybraná pole jsou chráněna vůči úpravám
Vzor žádosti (.pdf) - pro tisk a vyplnění rukou


Doplňující informace

Nedostaví-li se uchazeč k přijímací zkoušce, poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením propadá bez náhrady, náhradní termín přijímacích zkoušek není vypisován.

Žádosti o prominutí přijímací zkoušky nelze akceptovat.

Ve výjimečných a prokazatelně zdůvodněných případech může děkan fakulty na základě písemné žádosti uchazeče o studium rozhodnout o uznání části nebo celé praktické zkoušky na úrovni minimálního počtu bodů potřebných pro úspěšné absolvování praktické přijímací zkoušky.

Uchazeč o studium je povinen se vždy v průběhu přijímací zkoušky řídit návštěvním a provozním řádem zařízení, ve kterém se přijímací zkouška koná. V případě, že chování uchazeče o studium je v rozporu s provozním řádem zařízení, bude uchazeč vyloučen z jeho návštěvy a zároveň i z účasti na přijímací zkoušce. Takovému uchazeči o studiu bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Uchazeči o studium se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou tuto skutečnost v rámci Přihlášky UP (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého v Olomouci (http://www.cps.upol.cz/).

Způsob doručování písemností

Níže uvedené písemnosti jsou uchazečům o studium doručovány elektronicky do modulu „Dokumenty“ v rámci Přihlášky UP:

 • Pozvánka k přijímacímu řízení – zde jsou upřesněny organizační pokyny pro absolvování přijímacího řízení, včetně způsobu rezervace konkrétního termínu uchazečem o studium. Pozvánka k přijímacímu řízení bude do Přihlášky UP zavěšena nejpozději do 14 dnů před konáním samotné zkoušky garantované fakultou.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu – doručuje se všem uchazečům o studium, kteří byli přijati ke studiu a zároveň dali předem souhlas k zaslání rozhodnutí o přijetí elektronicky v Přihlášce UP. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

Následující písemnosti jsou uchazečům o studium doručovány do vlastních rukou na doručovací adresu uvedenou v přihlášce:

 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – doručuje se všem uchazečům o studium, kteří nebyli přijati ke studiu.

Výsledky přijímacího řízení

Průběžné výsledky přijímacích zkoušek včetně samotného rozhodnutí jsou postupně zveřejňovány v Přihlášce UP.

Rozhodnutí o přijetí je možné vystavit až na základě splnění všech podmínek přijímacího řízení, tedy včetně doložení dokladu o získaném vysokoškolském vzdělání (mezní termín 15. července 2024). Z tohoto důvodu bude rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí doručováno uchazečům o studium na přelomu měsíců červenec a srpen.

Uchazeč o studium může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, v termínu od 15. 7. 2024 do 18. 7. 2024 na Oddělení pro studium Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci v době od 8.00 do 11.30 hod., avšak výhradně po předchozí domluvě.

Kladné rozhodnutí děkana

Pokud bylo rozhodnutí děkana kladné, gratulujeme Vám a těšíme se na Vás v termínu Vašeho zápisu. Před samotným zápisem bychom Vás ale ještě rádi požádali o potvrzení, zda nastoupíte ke studiu na Fakultě tělesné kultury přes Přihlášku UP.

Negativní rozhodnutí děkana

V případě, že bylo rozhodnutí děkana negativní, můžete se do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (poštou do vlastních rukou) využít svého práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro daný akademický rok je ukončováno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

Odvolání se podává v jednom vyhotovení, musí být řádně vyplněné, v náležitostech úplné a doručené v písemné podobě (případně datovou schránkou) včas. Odvolání podané e-mailovou korespondencí není akceptovatelné. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu. Odvolání musí obsahovat podpis odvolatele.

Pro odvolání můžete využít Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu. V případě, že prostor vymezený na tomto formuláři k uvedení důvodu nestačí, lze připojit formou přílohy pokračování. Z administrativních důvodů doporučujeme opatřit tyto přílohy také jménem a příjmením uchazeče a názvem studijního programu, na který se uchazeč hlásil.

Adresa pro doručení odvolání:

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 671/117
771 11  Olomouc

Studijní referentka

Pokud máte stále pocit, že si potřebujete ještě něco upřesnit, můžete se obrátit na studijní referentku, která má tento studijní program na starosti:

Mgr. Lenka Hrabalová
studijní referentka
T: +420 585 636 102
E: lenka.hrabalova@upol.cz
místnost: NA 3.06

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 671/117, 771 11  Olomouc

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)