Aplikovaná fyzioterapie

Výuka v navazujícím magisterském studijním programu je přednostně zaměřena na diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového a nervového systému a na bolestivé stavy pohybového systému. Studenti jsou připravováni ke zvládání diagnosticky a terapeuticky nejnáročnějších stavů v okruhu diagnóz spadajících do oblasti léčebné rehabilitace pomocí poskytování specializované fyzioterapeutické péče prostřednictvím specializovaných metodik a konceptů. Studenti jsou vedeni k vědeckému způsobu práce a ke schopnosti aplikovat nejnovější poznatky z oblasti rehabilitace a fyzioterapie v rámci multidisciplinární individualizované péče o pacienty s funkčními i organickými poruchami pohybového a nervového systému včetně bolestivých stavů pohybového systému a o pacienty s diagnózami v chirurgických oborech, traumatologii, ortopedii, interních klinických oborech, neurologii, tělovýchovném lékařství, urogynekologii, pediatrii a geriatrii včetně specifik paliativní péče.

Absolventi získají specializovanou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru aplikovaná fyzioterapie, kteří spolupracují s lékaři a provádí diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu u poruch hybnosti jakékoli etiologie a v péči o nemocné s bolestivými stavy pohybového systému ve zdravotnických zařízeních nemocničního i ambulantního typu, v léčebných odborných ústavech a v lázeňské péči.

Více informací o tomto studijním programu najdete i na webu katedry Fyzioterapie.

Přehled důležitých informací

Podmínky přijímacího řízení

Úplné znění Podmínek přijímacího řízení FTK UP je zveřejněn na elektronické úřední desce fakulty.

Poznámka: Všem uchazečům o studium doporučujeme přečíst si úplné znění Podmínek přijímacího řízení, jelikož na této stránce je uváděn pouze vybraný přehled podmínek přijímacího řízení týkající se zvoleného studijního programu, který je doplněný o relevantní organizační informace, které mohou být v průběhu času upravovány.

Přehled termínů (obecně pro navazující magisterské studijní programy)

Termín pro podání přihlášek:

 • od 1. listopadu 2023 do 15. března 2024

Termín pro odevzdání elektronických příloh k přihlášce:

 • do 15. března 2024

Termín přijímacích zkoušek:

 • 17. – 21. června 2024

Termín pro doložení vysokoškolského diplomu:

 • 15. července 2024

Poznámka: Fakulta si vyhrazuje právo změnit výše uvedené termínové rozmezí u přijímací zkoušky dle počtu podaných přihlášek.

Přihláška ke studiu

Podání přihlášky

Přihláška ke studiu se podává výlučně elektronickou formou pomocí webové aplikace Přihláška UP.

Lhůta pro podání přihlášek je stanovena od 1. listopadu 2023 do 15. března 2024. Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění povinných osobních údajů, zvolení studijního programu a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 790 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, nejlépe on-line platební kartou. Podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v Přihlášce UP. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Studium je nabízeno pouze v prezenční (tzv. denní) formě studia, které je označováno písmenem "P".

Podat přihlášku


Povinné přílohy přihlášky

Do 15. března 2024 musí všichni uchazeči o studium do Přihlášky UP vložit a odeslat dokumenty uvedené níže. Požadované dokumenty uchazeč nahraje v elektronické podobě do modulu „Elektronické přílohy“ v rámci Přihlášky UP. Pouze ty dokumenty, které budou řádně nahrány a úspěšně odeslány pomocí tlačítka „Odeslat“, budou považovány za doručené. Za kvalitu a správnost nahraného obsahu doručených dokumentů zodpovídá uchazeč o studium.

 1. strukturovaný životopis (doporučená struktura):
  • vzdělání studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, doložené certifikáty a absolvované kurzy (kopie zašlete přílohou k přiložení do spisu), neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění, apod.,
  • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru,
  • doložená sportovní historie,
  • hodnotí se celkové zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava,
 2. potvrzení od praktického lékaře:

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí do vybraného navazujícího magisterského studijního programu je

 • mít ukončené vysokoškolské vzdělání;
 • úspěšně absolvovat přijímací zkoušku.

Doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání

Do 15. července 2024 musí všichni uchazeči o studium zaslat poštou na adresu Oddělení pro studium (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, třída Míru 117, 771  11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii diplomu dokladující získané vysokoškolské vzdělání (notář, CzechPoint, obecní úřad atd.).

Do pravého horního rohu fotokopie diplomu dokladující získané vysokoškolské vzdělání napíší úplný název studijního programu, na který se hlásí. V případě, že byl uchazeč navržen na přijetí na více studijních programů, zasílá úředně ověřené kopie diplomu dokladující získané vysokoškolské vzdělání na každý program zvlášť (je možné zaslat v jednom dopise více úředně ověřených fotokopií diplomu dokladující získané vysokoškolské vzdělání).

V případě neodeslání úředně ověřené fotokopie diplomu dokladující získané vysokoškolské vzdělání do termínu 15. července 2024, bude fakultou vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky dosažení dosažení vysokoškolského vzdělání.

Obsah přijímací zkoušky

Přijímací zkouška pro studijní program Aplikovaná fyzioterapie obsahuje tyto části:

 • Písemná zkouška:
  • Písemný test – anglický jazyk
  • Písemný test pro uchazeče navazující Fyzioterapie
 • Ústní zkouška

Obsah, způsob provedení a vyhodnocení každé zkoušky je popsán v textu níže.


Písemná zkouška

Termín písemné zkoušky

17. – 21. června 2024

Poznámka: Fakulta si vyhrazuje právo změnit výše uvedené termínové rozmezí přijímací zkoušky dle počtu podaných přihlášek.

Přesný termín si uchazeč zaregistruje sám v Rezervačním systému UP. Pokyny budou uvedeny v Pozvánce k přijímacímu řízení, kterou naleznete nejpozději 14 dní před konáním samotné zkoušky v sekci "Dokumenty" v rámci Přihlášky UP.

Písemný test – anglický jazyk

Test obsahuje celkem 15 otázek z anglického jazyka se zaměřením na odbornou terminologii z oblasti fyzioterapie. Každá otázka obsahuje 3 nebo 4 možné odpovědi, kdy pouze jedna je správná. Za každou správně zodpovězenou otázku uchazeč získá 2 body, za špatně označenou odpověď získá 0 bodů. Maximální možný počet bodů ze zvoleného testu je 30 bodů. Časový limit na test je 15 minut.

Pro úspěšné zvládnutí Písemného testu – anglický jazyk musí uchazeč o studium získat nejméně 11 bodů.

Písemný test pro uchazeče navazující Fyzioterapie

Test obsahuje celkem 99 otázek z bakalářských státnicových okruhů z oblasti kineziologie a kinezioterapie, fyzikální terapie a komprehensivní rehabilitace. Každá otázka obsahuje 3 nebo 4 možné odpovědi, kdy pouze jedna je správná. Za každou správně zodpovězenou otázku uchazeč získá 1 bod, za špatně označenou odpověď získá 0 bodů. Maximální možný počet bodů z testu je 99 bodů. Časový limit na test je 100 minut.

Pro úspěšné zvládnutí Písemného testu pro uchazeče navazující Fyzioterapie musí uchazeč o studium získat nejméně 61 bodů.

Obecné informace k testům

Pro vykonání testu je nutné znát své přihlašovací údaje do Přihlášky UP.
Testování probíhá prostřednictvím testovacího softwaru.
Uchazečům je před započetím testování vysvětleno, jak procházet a odpovídat na testové otázky. Při plnění testu je možné pohybovat se mezi otázkami a měnit odpovědi.
Testovací software zobrazuje číslo dané otázky a čas do konce testu. Uchazeč může test ukončit před vypršením času a okamžitě po ukončení zjistit výsledek svého testu.


Ústní zkouška

Termín ústní zkoušky

17. – 21. června 2024

Ústní zkoušku uchazeč o studium vykoná ve stejný den, jako písemnou zkoušku.

Poznámka: Fakulta si vyhrazuje právo změnit výše uvedené termínové rozmezí přijímací zkoušky dle počtu podaných přihlášek.

Bodování a rozsah ústní zkoušky

Ústní zkouška navazuje na písemný test a v širších souvislostech ověřuje znalosti učiva z oblasti kineziologie a kinezioterapie, fyzikální terapie a komprehensivní rehabilitace. Uchazeči o studium budou položeny celkem tři otázky, kdy každá z nich bude hodnocena samostatně podle níže uvedené bodové škály. Maximální možný počet bodů z Ústní zkoušky je 30 (3 otázky x 10 bodů).

Pro úspěšné zvládnutí Ústní zkoušky musí uchazeč o studium získat nejméně 5 bodů z celkového počtu bodů.

Počet bodů Deskriptor Charakteristika Bližší specifikace výkonu
10 Vynikající Vysoce nadstandardní Vynikající výkon pouze s drobnými chybami
8 Výborné Nadstandardní Nadprůměrný výkon, ale s určitými chybami
6 Velmi dobré Standardní Celkově dobrý výkon, ale se značnými nedostatky
4 Dobré Uspokojivé Přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky
2 Dostačující Absolvování s výhradami Výkon splňující minimální požadavky
0 Nevyhovující Zcela nevyhovující Je zapotřebí značné množství další práce

Bonifikace

Uchazeči o studium mohou požádat o bonifikaci ve výši 20 bodů ve všech studijních programech mimo studijního programu Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců.

Bonifikaci je třeba doložit potvrzením zastřešujícího sportovního svazu (klub není dostačující) o startu na Olympijských hrách, Olympijských hrách mládeže, Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Světovém poháru v období 1. 1. 2022 – 30. 4. 2024 v olympijských sportech zařazených v uvedeném období na program olympijských her. Bonifikace bude uchazečům přiznána při splnění výše uvedených bonifikačních podmínek až poté, co úspěšně absolvovali přijímací zkoušku.

Žádost o bonifikaci se podává písemně do 30. 4. 2024 na adresu Oddělení pro studium (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, třída Míru 671/117, 771  11 Olomouc).

Vzor žádosti (.docx) - vybraná pole jsou chráněna vůči úpravám
Vzor žádosti (.pdf) - pro tisk a vyplnění rukou


Doplňující informace

Nedostaví-li se uchazeč k přijímací zkoušce, poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením propadá bez náhrady, náhradní termín přijímacích zkoušek není vypisován.

Žádosti o prominutí přijímací zkoušky nelze akceptovat.

Ve výjimečných a prokazatelně zdůvodněných případech může děkan fakulty na základě písemné žádosti uchazeče o studium rozhodnout o uznání části nebo celé praktické zkoušky na úrovni minimálního počtu bodů potřebných pro úspěšné absolvování praktické přijímací zkoušky.

Uchazeč o studium je povinen se vždy v průběhu přijímací zkoušky řídit návštěvním a provozním řádem zařízení, ve kterém se přijímací zkouška koná. V případě, že chování uchazeče o studium je v rozporu s provozním řádem zařízení, bude uchazeč vyloučen z jeho návštěvy a zároveň i z účasti na přijímací zkoušce. Takovému uchazeči o studiu bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Uchazeči o studium se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou tuto skutečnost v rámci Přihlášky UP (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého v Olomouci (http://www.cps.upol.cz/).

Nabídka přípravných kurzů

Konzultační den pro uchazeče o studium fyzioterapie

Konzultace je určena pro uchazeče o studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Fyzioterapie a Aplikovaná fyzioterapie na FTK UP. V rámci konzultačního dne jsou podávány podrobné informace o struktuře a průběhu přijímacích zkoušek. Důraz je kladen na konkrétní dotazy uchazečů. V průběhu konzultace má uchazeč možnost vykonat cvičný písemný test pro posouzení náročnosti vědomostních požadavků a na základě obdrženého klíče ohodnotit i svou aktuální úroveň znalostí. Součástí konzultace je prohlídka výukových prostor pro praktickou výuku daného oboru.

Organizátor

Katedra fyzioterapie FTK UP

Termín kurzu

27. 4. 2024

Garant kurzu pro bakalářské obory

MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D.
T: +420 585 636 303
E: radmil.dvorak@upol.cz

Garant kurzu pro navazující magisterské obory

PhDr. David Smékal, Ph.D.
T: +420 585 636 314
E: david.smekal@upol.cz

Organizační garantka

Bc. Hana Wittková
T: +420 585 636 366
E: hana.wittkova@upol.cz

Cena kurzu

500 Kč

Přihlášky

Přihlášení na konzultační den bude možné v termínu od 10. 1. 2024 do 20. 4. 2024:

Uchazeči o bakalářské studium

Uchazeči o navazující magisterské studium

Přihlášky se podávají přes Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. Přípravný kurz naleznete v sekci Programy zájmového vzdělávání a po zveřejnění termínu konání kurzu je přihlášení aktivní (viditelné tlačítko „Termíny“). Pokud nejste student Univerzity Palackého v Olomouci a na portále jste poprvé, je nutné založit si nový účet pomocí tlačítka „Vytvořit účet“ (u konkrétního termínu kurzu je nutné kliknout na tlačítko „Termíny“ a následně na tlačítko „Přihlásit“).

Způsob doručování písemností

Níže uvedené písemnosti jsou uchazečům o studium doručovány elektronicky do modulu „Dokumenty“ v rámci Přihlášky UP:

 • Pozvánka k přijímacímu řízení – zde jsou upřesněny organizační pokyny pro absolvování přijímacího řízení, včetně způsobu rezervace konkrétního termínu uchazečem o studium. Pozvánka k přijímacímu řízení bude do Přihlášky UP zavěšena nejpozději do 14 dnů před konáním samotné zkoušky garantované fakultou.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu – doručuje se všem uchazečům o studium, kteří byli přijati ke studiu a zároveň dali předem souhlas k zaslání rozhodnutí o přijetí elektronicky v Přihlášce UP. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

Následující písemnosti jsou uchazečům o studium doručovány do vlastních rukou na doručovací adresu uvedenou v přihlášce:

 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – doručuje se všem uchazečům o studium, kteří nebyli přijati ke studiu.

Výsledky přijímacího řízení

Průběžné výsledky přijímacích zkoušek včetně samotného rozhodnutí jsou postupně zveřejňovány v Přihlášce UP.

Rozhodnutí o přijetí je možné vystavit až na základě splnění všech podmínek přijímacího řízení, tedy včetně doložení dokladu o získaném vysokoškolském vzdělání (mezní termín 15. července 2024). Z tohoto důvodu bude rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí doručováno uchazečům o studium na přelomu měsíců červenec a srpen.

Uchazeč o studium může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, v termínu od 15. 7. 2024 do 18. 7. 2024 na Oddělení pro studium Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci v době od 8.00 do 11.30 hod., avšak výhradně po předchozí domluvě.

Kladné rozhodnutí děkana

Pokud bylo rozhodnutí děkana kladné, gratulujeme Vám a těšíme se na Vás v termínu Vašeho zápisu. Před samotným zápisem bychom Vás ale ještě rádi požádali o potvrzení, zda nastoupíte ke studiu na Fakultě tělesné kultury přes Přihlášku UP.

Negativní rozhodnutí děkana

V případě, že bylo rozhodnutí děkana negativní, můžete se do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (poštou do vlastních rukou) využít svého práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro daný akademický rok je ukončováno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

Odvolání se podává v jednom vyhotovení, musí být řádně vyplněné, v náležitostech úplné a doručené v písemné podobě (případně datovou schránkou) včas. Odvolání podané e-mailovou korespondencí není akceptovatelné. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu. Odvolání musí obsahovat podpis odvolatele.

Pro odvolání můžete využít Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu. V případě, že prostor vymezený na tomto formuláři k uvedení důvodu nestačí, lze připojit formou přílohy pokračování. Z administrativních důvodů doporučujeme opatřit tyto přílohy také jménem a příjmením uchazeče a názvem studijního programu, na který se uchazeč hlásil.

Adresa pro doručení odvolání:

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 671/117
771 11  Olomouc

Studijní referentka

Pokud máte stále pocit, že si potřebujete ještě něco upřesnit, můžete se obrátit na studijní referentku, která má tento studijní program na starosti:

Soňa Látalová
studijní referentka
T: +420 585 636 013
E: sona.latalova@upol.cz
místnost: NA 3.10

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 671/117, 771 11  Olomouc

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)